ക്രിസ്തുവിനെ ബുദ്ധനും മുഹമ്മദുമായി മാറ്റി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

ഭൂരിപക്ഷം വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ അബുദാബി പ്രഖ്യാപനം മനസ്സിലാക്കിയത് ക്രിസ്തുമതത്തെ പോലെ മറ്റ് മതങ്ങളെയും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന…