26:31

Proroci - Eliáš

ruský tv seriál Proroci-5. díl Eliáš, v ruském jazyce zdroj: www.youtube.com/playlistMore
ruský tv seriál Proroci-5. díl Eliáš, v ruském jazyce
zdroj: www.youtube.com/playlist
Sv. prorok Eliáš. Bohovidec,divotvůrce, horlivec za Boží víru.
Svatý Eliáš pocházel z Aronova pokolení z města Tevista,kvůli
tomu byl nazvánTevisťan. Když se Eliáš narodil, jeho otec
Savach viděl Boží anděly okolo dítěte, jak dítě zavinuli do ohně
dávali mu jíst plamen. To byla předzvěst Eliášova plamenného
charakteru a jemu Bohem dané ohnivé moci. Celé své mládí
strávil v rozjímání o Bohu a modl…More
Sv. prorok Eliáš. Bohovidec,divotvůrce, horlivec za Boží víru.
Svatý Eliáš pocházel z Aronova pokolení z města Tevista,kvůli
tomu byl nazvánTevisťan. Když se Eliáš narodil, jeho otec
Savach viděl Boží anděly okolo dítěte, jak dítě zavinuli do ohně
dávali mu jíst plamen. To byla předzvěst Eliášova plamenného
charakteru a jemu Bohem dané ohnivé moci. Celé své mládí
strávil v rozjímání o Bohu a modlitbě často se ukrýval do pouště,
aby v tichu rozjímal a modlil se. V tom čase bylo židovské králov
ství rozděleno na dvě nestejné části. Judsko s dvěma kmeny a
s hlavním městem Jeruzalémem . Izraelské království bylo s osta
tními 10 kmeny se sídlem v Samaří. Prvnímu království vládli po
tomci Šalamouna a druhému potomci Jeroboáma, Šalamounova
sluhu. Největší spor měl prorok Eliáš s Izraelský králem Achabem
a jeho zlou manželkou Jezabel. Ti se totiž klaněli modlám a odvr
aceli lid od služby jedinému živému Bohu.Kromě toho Jezabel
jež byla ze Syrie ,svedla svého muže, aby postavil chrám syrskému
bohu Baalovi a určili mnoho kněží na službu tomuto lživému Bohu.
Velkými záraky prokázal Eliáš Boží moc a vládu: zavřel nebe takže
nepršelo 3roky a 6 měsíců,: spustil z nebe oheň a zapálil svému
Bohu oběť, no Baalovi kněží to nedokázli,: svou modlitbou spustil
z nebe déšť, zázračně rozmnožil mouku a olej vdově ze Srepy a
vzkřísil jejího mrtvého syna,: předpověděl Achabovi, že jeho krev
budou lízat psi a Jezbel, že psi sežerou ,což se také stalo a učinil
ještě mnohé jiné zázraky , předvídal události. Na Chorebu rozprá
věl s Bohem a slyšel Boží hlas v tichém světlém vánku. Před smr
tí vzal Jeliseja/Elíšu/ a určil ho za svého následovníka v prorockém
uřadu,svým pláštěm rozdělil vodu v Jordáně a nakonec byl vzat v
ohnivém voze s ohnivými koňmi do nebe. Na Táboře se spolu s
Mojžíšem zjevil našemu Hospodinu Isusu Christovi. Před koncem

světa se Eliáš znovu vrátí, aby porazil Antikristovu moc.
/Ochridský Prolog str.523/
Stylita likes this.
Theodorá-Máriá likes this.