Không tốt: Tài liệu Thượng hội đồng là phóng đoánu của tư duy châu Âu lên khu vực Amazon

Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Amazon được viết chủ yếu bởi một nhóm "Hậu duệ người Đức", những người không phải là các "thần học gia tuyệt vời", Hồng y Gerhard Müller nói với NCRegister. com …