vi.news
60

Bergoglio mặc thường phục trong cuộc họp Dòng Tên

Dòng Tên Bolivian xuất bản trên Jesuitas.org.bo một bài viết về các Tướng lãnh Dòng Tên từng đến thăm đất nước. Trong số đó có Cha Pedro Arrupe (1907-1991), người dẫn thánh hội vào tình trạng suy …