Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Một lần nữa: Francis phủ nhận ý muốn xóa bỏ cuộc sosoongs độc thân, giới thiệu nữ phó tế

Francis đã nói với các Giám mục New Mexico, Arizona, Colorado, Utah và Wyoming trong cuộc họp Ad-Limina ngày 10 tháng 2 rằng những người tập trung vào việc phong chức nam và nữ phó tế sẽ thất vọng …