vi.news
34

Hồng Y Müller: Các giám mục ủng hộ đồng tính của Đức là "không bình thường"

Hồng Y Gerhard Müller đã chỉ trích một tuyên bố nhất trí của các giám mục Đức rằng đồng tính luyến ái là "bình thường". Theo Müller, "bình thường" sẽ là nếu các giám mục trung thành với lời hứa tận …