Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
vi.news
51

Bạn đang ám chỉ rằng Giáo hoàng có thể lãnh đạo một sự ly giáo? Hồng Y Burke trả lời, "Đúng vậy"

Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Thượng hội đồng gia đình không cho phép những người đang ngoại tình được rước lễ, Hồng y Burke đã nói với Ross Douthat, "Nhưng cuối cùng, nó lại nói về vấn đề đó." …