vi.news
21

Hồng Y Müller bóc mẽ tư tưởng của Đảng Amazon

Vấn đề chính của Instrumentum Laboris (IL) của Amazon là các thuật ngữ chính không rõ ràng và bị dùng quá nhiều, Hồng y Gerhard Müller viết trong một tuyên bố ngày 16 tháng 7. Ông đặt tên cho các …