2 pages
Ostrik
1391399

Svatá Máří Magdalská

Pravdivý pohled na světici Máří Magdalénu
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Požehnaný den vespolek!
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Požehnané ráno vespolek. Požehnaný den i všem nepřátelům Krista, který schvalují odporný čin vraždy nevinného svatého římskokatolického kněze Mgr. Jana Husa!
One more comment from Ostrik
Ostrik
1.J 2:15-17
15Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. 16Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. 17Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.
_______________________________________________________________________________________________
Nestarejte se o věci toho…More
1.J 2:15-17
15Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. 16Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. 17Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.
_______________________________________________________________________________________________
Nestarejte se o věci tohoto světa, ani se nestarejte o den příští, co byste jedli a pili. Nevíte, zda se dožijete rána. Bůh Otec ví o každém z vás, co kdo potřebujete.
Marki
Pocchválen buď Pán Ježíš Kristus. Omlouvá m se, že sem vstupuju, ale hledám video o Řeckém dluhu, cca tak 5 let staré. Radičová v něm říkala proč je nezodpovědné pomáhat Řecku. Díky za pomoc při dohledání
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Požehnaný večer prvního dne po sobotě vespolek!
_______________________________________________________________________________________________
Mdr 1:13-15; 2:23-24
Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo; stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed zhouby v nich není; ani smrt na zemi …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Požehnaný večer prvního dne po sobotě vespolek!
_______________________________________________________________________________________________
Mdr 1:13-15; 2:23-24
Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo; stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed zhouby v nich není; ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá.
Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci
.
Samson1
Už je ve svém ráji, kolik že jim to slíbili panen?
www.novinky.cz/…/373576-atentatn…
Ostrik
Já ti tvé nekřesťanské postoje neberu, Samsone. Zvedej si palce, komu chceš. Neumíš se na věc podívat srdcem. Na tomto světě to chodí tak, že když se jeden ubrání, druhý má hlad. Ty sis vybral, že budeš fandit tělesnosti v zaječici, jiný zase té stejné tělesnosti v hadu. Oba však zůstáváte mimo Ježíšovo učení, protože o církvi a jejích synech je vzorově psáno v 7. kapitole druhé knihy Makabejskýc…More
Já ti tvé nekřesťanské postoje neberu, Samsone. Zvedej si palce, komu chceš. Neumíš se na věc podívat srdcem. Na tomto světě to chodí tak, že když se jeden ubrání, druhý má hlad. Ty sis vybral, že budeš fandit tělesnosti v zaječici, jiný zase té stejné tělesnosti v hadu. Oba však zůstáváte mimo Ježíšovo učení, protože o církvi a jejích synech je vzorově psáno v 7. kapitole druhé knihy Makabejských. Zbožnost překonává pudovost starého člověka. Proto milosrdný Samaritán nelituje prostředků a času, věnovaných potřebnému a matka církev se svými syny ochotně obětuje svou duši pro Hospodina.
Samson1
Víš Ostrik, já mám rád sv. Františka z Assisi. Jednak proto, že u něho bylo všechno bratr a nebo sestra, jak slunce i voda. Potom třeba tím, že šel do tábora saracénů, když proti sobě stála vojska muslimů a křesťanů a byl přijat sultánem a František navrhl, aby každý ve jménu svého Boha žádal znamení, kdo je pravý Bůh. Sultán stejně nesouhlasil a bitva se uskutečnila. František, Boží rytíř nešel …More
Víš Ostrik, já mám rád sv. Františka z Assisi. Jednak proto, že u něho bylo všechno bratr a nebo sestra, jak slunce i voda. Potom třeba tím, že šel do tábora saracénů, když proti sobě stála vojska muslimů a křesťanů a byl přijat sultánem a František navrhl, aby každý ve jménu svého Boha žádal znamení, kdo je pravý Bůh. Sultán stejně nesouhlasil a bitva se uskutečnila. František, Boží rytíř nešel s mečem, ale s vírou v Boha. S tvým umřením světu asi neumíš být Bohu vděčný za Boží stvoření. Ani za slunce, ani za tu vodu, skrze ni se člověk může zrodit k životu, nakonec být pokřtěn i tou vodou, která vytekla s Kristova Srdce. Obrácený člověk nelítá v povětří, ale kráčí po zemi a vidí to, co mu Bůh posílá do cesty. Nakonec třeba příklad setníka, který prosil Ježíše o uzdravení, Ježíš se podivil jeho víře a účast na jeho povolání vojáka mu nevymlouval. Stejně jak Jan Křtitel. Buďte spokojeni ze svým žoldem a nikoho neutiskujte. Každý nemůže být farář, řeholník, někdo musí být i policistou a nebo být vojákem, bez zemědělce se též neobejdeš.
Jinak já té zaječici, která brání svá mláďata zvedám , stejně jako těm, kdo bránili třeba Vídeň a položili své životy, aby uchánili Evropu před nájezdem muslimů.
OAMDG1 likes this.
Ostrik
Kdo přijal dobré Zrno od Rozsévače do dobré země, ten ví, že příběh o matce a jejích synech je příběhem církve. Poslechněte Jana Křtitele, napřimte cestu Páně a přijměte dobré Zrno do dobré země. Tehdy se probudíte a zazáří vám Kristus. On vám otevře mysl a porozumíte Písmům.
_______________________________________________________________________________________________

J 5:39
Zkoumáte Písma a …More
Kdo přijal dobré Zrno od Rozsévače do dobré země, ten ví, že příběh o matce a jejích synech je příběhem církve. Poslechněte Jana Křtitele, napřimte cestu Páně a přijměte dobré Zrno do dobré země. Tehdy se probudíte a zazáří vám Kristus. On vám otevře mysl a porozumíte Písmům.
_______________________________________________________________________________________________

J 5:39
Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.

L 24:44-45
44Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“
45Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.

Ostrik
Vy miláčkové tohoto světa máte za vzor zaječici.
Následovníci Krista mají vzor v jiné matce. V matce, která raději obětovala své syny i sama sebe, aby zachovala věrnost Hospodinu:
2.Mak. 7:1-42

1Stalo se, že bylo zajato sedm bratrů i s matkou, a král, aby je donutil jíst jim zakázané vepřové maso, chtěl toho dosáhnout mučením biči a řemeny.
2Jeden z nich prohlásil jménem všech: „Co chceš na nás …
More
Vy miláčkové tohoto světa máte za vzor zaječici.
Následovníci Krista mají vzor v jiné matce. V matce, která raději obětovala své syny i sama sebe, aby zachovala věrnost Hospodinu:
2.Mak. 7:1-42

1Stalo se, že bylo zajato sedm bratrů i s matkou, a král, aby je donutil jíst jim zakázané vepřové maso, chtěl toho dosáhnout mučením biči a řemeny.
2Jeden z nich prohlásil jménem všech: „Co chceš na nás vyzvídat, co se chceš dozvědět? Jsme připraveni raději zemřít než překročit zákony otců.“
3Král se rozvášnil a poručil rozpálit pánve a kotle.
4Jakmile byly rozpáleny, nařídil, aby tomu, co mluvil, vyřízli jazyk, stáhli kůži z hlavy, jak to dělají Skythové, a zohavili jej; ostatní bratři a matka museli přihlížet.
5Potom nařídil, aby ho na celém těle zmrzačeného, ale ještě živého, donesli k ohni a pálili na pánvi. Když se z pánve valil hustý dým, povzbuzovali se navzájem ostatní s matkou, že také čestně zemřou. Řekli si:
6„Hospodin Bůh se dívá a jistě nás posílí, jak zřetelně před tváří Izraele dosvědčil Mojžíš v písni, kde ujišťuje: ‚Bůh posílí své služebníky!‘“
7Když první takto skonal, přivedli za surového posměchu druhého. Stáhli mu kůži i s vlasy a ptali se, bude-li jíst nedovolené maso , dřív než bude jeho tělo úd po údu mučeno.
8Odpověděl ve své rodné řeči a zvolal: „Nikdy!“ Proto i on musel podstoupit stejné mučení jako první.
9S posledním výdechem řekl: „Ty, zlosynu, zbavuješ nás přítomného života, ale Král vesmíru nás vzkřísí k životu novému a věčnému, protože jsme zemřeli za jeho Zákon.“
10Po něm byl terčem výsměchu třetí. Když na něm vynucovali odpověď, rychle vyplázl jazyk, i ruce jim statečně nastavil
11a mužně řekl: „Dostal jsem je od Nebe, a protože si cením jeho zákony více než své údy , doufám, že je od něho zase dostanu nazpět.“
12Sám král i jeho průvodci byli zaraženi nad duševní silou toho mládence, jako by pro něho muka nic neznamenala.
13Když i on skonal, mučili čtvrtého stejnými mukami.
14Když se přiblížil jeho konec, řekl toto: „Je radostné skonat lidskou rukou , když máme v Bohu jistou naději, že jím budeme znovu vzkříšeni. Pro tebe ale žádné vzkříšení k životu nebude!“
15Pak vzali pátého, přitáhli ho a mučili.
16On pohleděl na krále a řekl: „Máš moc nad lidmi, děláš si, co chceš, ale i ty jsi smrtelný. Nemysli si, že náš rod je Bohem opuštěn.
17Jen počkej a uvidíš jeho velkolepou sílu, jak tebe a tvé potomstvo zkruší.“
18Po něm přivedli šestého, a ten umíraje pravil: „Nebuď na omylu, tvá snaha je marná. My sami jsme vinni tímto utrpením a děje se nám po zásluze, protože jsme hřešili proti svému Bohu.
19Ty si však nemysli, že zůstaneš bez trestu, když ses opovážil bojovat proti Bohu.“
20Ještě více obdivu a vzácné památky je hodna matka. V jediném dnu viděla záhubu sedmi synů a nesla to srdnatě s nadějí v Hospodina.
21Každého z nich povzbuzovala v rodné řeči, plna ušlechtilé moudrosti, v níž spojovala ženskou rozvahu s mužnou silou. Říkala jim:
22„Nevím, jak jste vznikli v mém lůnu, já vám nedarovala ducha a život, ani jsem nikomu z vás nedala dohromady všechny části těla.
23Proto tedy Stvořitel světa, který dává vzniknout člověku při zrození a zná původ všech věcí, vám ve své milosti daruje život znovu, když teď dáváte přednost jeho zákonům před sebou samými.“
24Antiochos se domníval, že matka jím pohrdá, a podezříval ji , že ho svou řečí tupí. Ještě zbýval nejmladší; král mu domlouval nejen slovy, nýbrž sliboval mu i skrze přísahu, že ho učiní bohatým a šťastným, odpadne-li od zásad otců, že ho učiní svým přítelem a svěří mu významné úřady.
25Když však mládenec na to nepřistoupil, král dal přivolat matku a naléhal na ni, aby sama jinochovi radila k záchraně.
26Po velkém naléhání svolila, že syna přemluví.
27Sklonila se k němu a s posměchem vůči krutému tyranovi takto promluvila v rodné řeči: „Synu, měj se mnou slitování! Devět měsíců jsem tě nosila v lůnu, tři roky tě kojila, krmila a vychovávala do nynějšího věku.
28Prosím tě, dítě, pohlédni k nebi i na zemi, na všechno, co je zde vidět, a věz, že to Bůh udělal ne z toho, co bylo, a že i lidský rod takto povstal.
29Neboj se toho kata, ale buď hoden svých bratrů a přijmi smrt, abych z Božího slitování dostala s tvými bratry zpět i tebe.“
30Sotva to dořekla, mládenec pravil: „Nač čekáte? Já neposlouchám nařízení krále, já jsem poslušný Zákona, který dostali naši otcové od Mojžíše.
31Ale ty, který sis na Hebreje vymyslil kdejakou újmu, neunikneš Božím rukám.
32My trpíme za své hříchy;
33ale i když se Hospodin, živý, nakrátko rozhněval, aby nás trestal a tříbil, opět se slituje nad svými služebníky.
34Ty však, bezbožný a nejničemnější ze všech lidí, zbytečně se nevypínej; zbujnělý nejistými nadějemi jsi vztáhl ruce na děti Nebe!
35Nikterak jsi neunikl soudu všemohoucího a vševidoucího Boha!
36Moji bratří strpěli krátká muka, ale nyní podle Boží smlouvy požívají věčný život; ty však na Božím soudu dostaneš spravedlivý trest za svou opovážlivost!
37Já pak, stejně jako moji bratří vydávám své tělo i duši za zákony otců a prosím Boha, aby se brzy smiloval nad národem, a tebe aby utrpením a tresty donutil vyznat, že On je jediný Bůh.
38Kéž by se u mne a mých bratrů zastavil hněv Všemohoucího, který spravedlivě vzplanul proti všemu našemu lidu!“
39Král nepříčetný vztekem naložil s ním ještě krutěji než s ostatními, neboť výsměch hořce snášel.
40A tak i tento poslední skonal a neposkvrnil se, zcela oddán důvěře v Hospodina.
41Nakonec po svých synech zemřela matka.
42Tolik bylo třeba říci o obětních slavnostech a nepředstavitelném mučení.

One more comment from Ostrik
Ostrik
Uvědom si laskavě, Samsone, že dáváš ostatním špatný příklad. Jsi ostatním ku pohoršení. Stejně tak ti, kteří neznají nic jiného, než zprávy z tohoto světa. Nepřijali jste Boží Slovo, dobré Zrno dobrého Rozsévače, do dobré země svého srdce.
To, co ty sem přinášíš, Samsone, není od Boha, ale od Zlého. Prezentuješ zde myšlení těla, myšlení starého člověka, který jedná pudově, jako ta ubohá zvířátka…More
Uvědom si laskavě, Samsone, že dáváš ostatním špatný příklad. Jsi ostatním ku pohoršení. Stejně tak ti, kteří neznají nic jiného, než zprávy z tohoto světa. Nepřijali jste Boží Slovo, dobré Zrno dobrého Rozsévače, do dobré země svého srdce.
To, co ty sem přinášíš, Samsone, není od Boha, ale od Zlého. Prezentuješ zde myšlení těla, myšlení starého člověka, který jedná pudově, jako ta ubohá zvířátka www.novinky.cz/koktejl/373548-souboj-k…. Neodumřel jsi tomuto světu, podle toho vidíme, že charizmatické hnutí nevede ovečky po úzké cestě, ale po té široké do zahynutí. Místo, abys byl Božím pomocníkem při záchraně duší, jiné strháváš a tím přiděláváš modlitebníkům práci.
pokrk likes this.
Samson1
Tu se podívej jak obyčejný zajíc hájí svá mláďata.
www.novinky.cz/koktejl/373548-souboj-k…
Ostrik
Ty si to jen myslíš. Ale ty odmítáš už v této chvíli, když jsi v bezpečí se svými jitrnicemi, dát vodu žíznivým příchozím. Tím ses oddělil od Ježíšových následovníků. To je důsledek toho, že se místo ve věcech nebeského Otce vrtáš ve zprávách ze světa. Modlím se za tebe, aby tě Pán Bůh z tohoto spánku probudil.
pokrk likes this.
Samson1
Ostrik, kdyby byl poicista ve službě a někdo střílel do lidí, on měl zbraň a útočníka zastřelil, na straně policisty je právo a zákon, útočník má smůlu, porušoval zákon. Kdyby policista nezasáhl a útočník dál lidi zabíjel, policista by byl vinný smrtí. Všechno nemůžeš srovnávat jen v řádu duchovním. Nemůžeš setrvávat jen na svém mínění, ale občas má právo i císař a co je jeho, dávej jemu.
Jinak …More
Ostrik, kdyby byl poicista ve službě a někdo střílel do lidí, on měl zbraň a útočníka zastřelil, na straně policisty je právo a zákon, útočník má smůlu, porušoval zákon. Kdyby policista nezasáhl a útočník dál lidi zabíjel, policista by byl vinný smrtí. Všechno nemůžeš srovnávat jen v řádu duchovním. Nemůžeš setrvávat jen na svém mínění, ale občas má právo i císař a co je jeho, dávej jemu.
Jinak si myslím, že kdyby došlo na lámání chleba, že byste s menhirem asi pištěli jak opice, kdyby už došlo na řezání krku. Když člověku nic nehrozí, tak se může vytahovat nad jiné, že.
Ostrik
Máš pravdu, bratře Menhire. Skutečnými následovníky jsou ti, kteří jsou podobni ovcím, které jdou na porážku. To je skutečná síla lásky, když na mnohých videích vidím, jak bratři ani nehlesnou, když jim podřezávají hrdla. Takovou víru mají a Bůh je nezklame! To jsou duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo!
Co je to Ježíšovo svědectví? Je to následování Ježíše v jeho …More
Máš pravdu, bratře Menhire. Skutečnými následovníky jsou ti, kteří jsou podobni ovcím, které jdou na porážku. To je skutečná síla lásky, když na mnohých videích vidím, jak bratři ani nehlesnou, když jim podřezávají hrdla. Takovou víru mají a Bůh je nezklame! To jsou duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo!
Co je to Ježíšovo svědectví? Je to následování Ježíše v jeho smrti. Je to projev největší lásky, když někdo položí svůj život za přátele.
pokrk likes this.
Ostrik
Samsone, kdyby měl Ježíš Nazaretský tvoje ustrašené "zdravé rozumování", utekl by zbaběle před ukřižováním z Jeruzaléma.
One more comment from Ostrik
Ostrik
To nemůžeš chápat, Samsone, protože nejsi následovník Pána Ježíše. To, co ty jmenuješ "zdravým rozumem", je ustrašené myšlení těla.
L 6:27-30
27„Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 28Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. 29Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo ti bere plášť, neodepři …More
To nemůžeš chápat, Samsone, protože nejsi následovník Pána Ježíše. To, co ty jmenuješ "zdravým rozumem", je ustrašené myšlení těla.
L 6:27-30
27„Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 28Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. 29Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo ti bere plášť, neodepři ani košili. 30Každému, kdo tě žádá, dávej, a od toho, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej nic nazpět.
P.S. Nepřekvapuje mne, že se ti vytratilo doufání ve vrchnost, která "nosí meč a trestá zločin". Máš to nějaké "blbé".
Samson1
Jo terorista střílí kalašníkovem do lidí, jak se stalo, postřílí 39 lidí a já mu mám jít dát napít. Začněte prosit o zdravý rozum. Nežijem v nebi, ale na zemi.Ješteě řekněte, že spravedlnost je nenávist. Hm
OAMDG1 likes this.
Ostrik
Pán Ježíš nám dává naději! Dává nám lásku a nechce, abychom se strachovali. Proto vyprávěl lidem podobenství o zachráněném boháči. Všechno v Písmu svatém spolu souvisí:
L 21:23-28
23Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.
24Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se …
More
Pán Ježíš nám dává naději! Dává nám lásku a nechce, abychom se strachovali. Proto vyprávěl lidem podobenství o zachráněném boháči. Všechno v Písmu svatém spolu souvisí:
L 21:23-28
23Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.
24Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.
25Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
26Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.
27A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

28Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
_______________________________________________________________________________________________
Nebojte se! Napřimte se a zdvihněte hlavu, jako boháč v pekle! Ježíš je blízko!
Ostrik
Skutečně nejde o nic menšího, než naplnit lid strachem, zastrašit je. Protože kdo se bojí, nemiluje.
One more comment from Ostrik
Ostrik
Kněze Bůh postavil na tento svět proto, aby lid vedli k dobrému. Aby připravili dobrou zemi pro dobré Zrno. Kněz vede lid k očištění nitra od věcí tohoto světa. Pak jeden každý může ve svém srdci nechat vzrůst dobré Zrno, Boží Slovo, aby mohlo dát užitek.
Jestliže ale kněz sytí lid starostmi o osud tohoto světa, katastrofickými vizemi a falešnými proroctvími, pak je na pohoršení všem. Nekoná, co …More
Kněze Bůh postavil na tento svět proto, aby lid vedli k dobrému. Aby připravili dobrou zemi pro dobré Zrno. Kněz vede lid k očištění nitra od věcí tohoto světa. Pak jeden každý může ve svém srdci nechat vzrůst dobré Zrno, Boží Slovo, aby mohlo dát užitek.
Jestliže ale kněz sytí lid starostmi o osud tohoto světa, katastrofickými vizemi a falešnými proroctvími, pak je na pohoršení všem. Nekoná, co má konat, zahrabal svou hřivnu do země ze strachu.
Samson1
Ale též když policie zneškodní šíleného střelce, atentátníka. Všechno je Boží vůle, aby vrchnost nosila meč a trestala zločin. Láska a spravedlnost nemusí být zároveň i blbá.
OAMDG1 likes this.
Ostrik
Přesně tak, bratře Redlichu. Tohle jistě není aktivní účast v politice, jako měl na mysli Svatý otec František a před ním také svatý Jan Pavel II. Politikou je každý dobrý skutek konaný z Boží vůle. Je to milosrdenství, které prokazujeme příchozím a hostům, je to podaný chléb, voda a oděv potřebným. To je politika, kterou přinášíme do tohoto světa Boží vůli. Ale k tomu je třeba lidi vést.
Ostrik
Když Abraham smlouval s Hospodinem o záchranu města Sodoma, bylo to z lásky k bližním. Z lásky k Božímu stvoření. Jistě se netelil představou, jak tito ubožáci budou hynout v plamenech.
Smysluplnější by bylo, kdyby se každý, kdo chce být následovníkem Pána Ježíše, usiloval o to, aby byl započten mezi spravedlivé. Aby počet spravedlivých vyvážil nesmírné množství hříšníků. To aby nezahynuli spolu …More
Když Abraham smlouval s Hospodinem o záchranu města Sodoma, bylo to z lásky k bližním. Z lásky k Božímu stvoření. Jistě se netelil představou, jak tito ubožáci budou hynout v plamenech.
Smysluplnější by bylo, kdyby se každý, kdo chce být následovníkem Pána Ježíše, usiloval o to, aby byl započten mezi spravedlivé. Aby počet spravedlivých vyvážil nesmírné množství hříšníků. To aby nezahynuli spolu s hříšníky i nevinní.
Rochnit se jako prase v úchylných komentářích, není cesta ke spravedlnosti.
3 more comments from Ostrik
Ostrik
L 17:1 :

Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla pohoršení, běda však tomu, skrze koho přicházejí.
Pohoršení není jen a pouze morbidní poukazování na hřích bližních, ale i ďábelská snaha naplnit srdce maličkých v Kristu nenávistí a strachem. O to se zde snaží všichni, kteří místo toho, aby se modlili ve prospěch hříšníků, mají drzé připomínky.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Dobré dopoledne vespolek, také těm, kteří dosud nemilují Boží láskou!
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen.
Dobré předpoledne vespolek. Blaze těm, kteří milují Boha celým srdcem, celou myslí, vší silou a bližního svého, jako sebe samého.
Sulika likes this.
Sulika
Až na věky. Amen!
_____________________________________________________________________________________________
Ostrik likes this.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, bratře Samsone.
Jen jestli není ve Zlatých Horách zemětřesení, když kráčíš.
Sulika likes this.
Samson1
Ostrik zdravím Ty jseš asi tvrdými posty vychrtlý a máš vidiny. Já aspoň nelítám, chodím po zemi, skoro se ji nedotýkám. Ty nic nevíš o správných teologických rozměrech
Sulika likes this.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky! Amen.
Dobré dopoledne vespolek všem, kteří umí zdravit jak se sluší a patří!
Sulika likes this.
Sulika
oprava:neposkvrněného početí.....špatně
neposkvrněného srdce.....správně
Sulika
Samson:
Já to mám prostě vyvážené v tom zmatku.
_____________________________________________________________________________________________
Myslíš to, že když se nasytíš masa tak to vyvážíš sladkostí? Jak jinak
Ostrik likes this.
One more comment from Sulika
Sulika
Pochváleln buď Ježíš Kristus!
Dobré ráno všem dušičkám v těle.
____________________________________________________________________________________________
Samsone, mě když drtila hrůza smrti /nejen fyzické i věčné/ jsem křičela: "Přijď Duchu svatý ,přijď na mocnou
přímluvu neposkvrněného početí své milované nevěsty Panny Marie".
Ostrik likes this.
Samson1
S Eliášem ve všem nesouhlasím, třeba plošné zneplatnění mše, že jsem v jednotě se současnými herezemi. Charoš, tak charoš, pokud je katolík, tak ho nikdy nemůže Duch svatý vést proti církvi,dogmatům ale k jejímu hlubšímu pochopení, kde by byla církev, kdyby potírala charisma a současné působení Ducha. Já to mám prostě vyvážené v tom zmatku.
Ostrik
Pán Bůh tě drtí z lásky. Neušetřil ani svého jednorozeného Syna. Já tě také drtím z lásky. Všechno tělesné se musí obouchat.
Sulika likes this.
Samson1
Suliko, já mám své dějiny duše. Někdy dovedu říci, sešli co chceš jen mi dej duše a když mne drtila bolest, tak jsem křičel dost. Moje cesta je křížová.
Ostrik
Ano, POKORA je to tajemství o kterém píše Otto. Kající hříšník je pokorný. Kdežto spravedlivý může být ze své samospravedlnosti nadutý jen prasknout. katakomby.wordpress.com/2015/03/07/ztracena-ovce/ Všichni si musíme držet pokorné a ponížené smýšlení.
Sulika likes this.
Sulika
Ostrik likes this.
Sulika
Kde by byl Samson,Mike, či Prokůpek kdyby obdržel tolik důkazů Lásky jako já?
Ostrik likes this.
One more comment from Sulika
Sulika
Vyrazilo mi to dech....ale pravda je že s pokorou vyznávám, že svému Pánovi ještě mnoho dlužím.
Ostrik likes this.
Ostrik
Ježíš Máří tak (duchovně) miloval, až všichni chlapi učednický žárlili. Pro tu žárlivost se o ní píše jako o učedníkovi, kterého Pán miloval. Takových bylo málo. Jan, Lazar, Máří...
Potěšilo tě to?
Sulika likes this.
Samson1
revue.theofil.cz/revue-clanek.php
Trochu se též pouč a neprodukuj své myšlenky a postoje.
Jo suliko, naše doba je trochu na zbláznění. Ale Prvda člověka osvobodí. To pravda je Kristus. Včetně s Pravdou o Církvi i jeho Matce. Člověk se musí též zříci všeho, co Lásce a Pravdě odporuje. Určitě miluje i Ostrika, ale též s ním asi ve všem nesouhlasí.
Ostrik
Jenže tebe miluje jako učednici Máří Magdalenu. Z fleku bys mohla být její parťačka.
Sulika
To miluje všechny však za nás zemřel. Tos mě nepotěšíl.Stačilo...
Ostrik
Sestro drahá, nejsem doktor. Ale to ti mohu při plném vědomí napsat, že tebe Bůh miluje. To poznám.
Ostrik
Je tady snad někdo, kdo by si myslel, že Ježíšovi učedníci znali všechna dogmata? Že znali katechismus?
Ježíš neřekl, že jsou jeho bratr, matka a sestra ti, kdo znají dogmata a katechismus zpaměti. NE!
kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka
A vy tu vůli nečiníte, tak sklapněte.
Sulika likes this.
Sulika
Prosím Ostriku stav moji diagnozu také natvrdo...prosím....budeš můj velký přítel....4.skupina to potřebuje vědět bez obalu
Ostrik
Samsone, jsi přestrašený charouš mixovaný tradibludy a navrch Eliášovec. Nevíš čí jsi a podle toho to vypadá. Pán Bůh je milosrdný, nechce od křesťanů, aby věděli úplně všechno a věřili každé pitomině. Od tebe se chce, abys plnil vůli Boží. Prodal všechno, co máš a rozdal chudým. To nejsi schopen, tak sklapni a smutný odejdi. Jako ten bohatý mladík.
Sulika likes this.