Thượng hội đồng của họ: Vỗ tay chúc mừng "Linh mục đã kết hôn" và "nữ thánh chức"

Ẩn đằng sau "hầu hết các cộng đồng Công giáo" ở Amazon [nơi gần như không có người Công giáo], được cho là đã "yêu cầu" phong chức cho những người đã kết hôn, Hồng y Claudio Hummes, 85 tuổi, Tổng …