Benedict chịu sự "kiêm soát toàn diện" của Gänswein - Viganó người truyền tin

Tổng Giám mục Gänswein đã lọc tất cả thông tin dành cho Benedict XVI kể từ khi ông bắt đầu triều đại của mình, Tổng Giám mục Carlo Maria Viganó viết trên LaVerita.info (ngày 16 tháng 1). Viganó nhớ …