Acedian
2311

Corpus Catholicum dat cussegl a Huonder

Duront la sesida dil Corpus Catholicum a Glion ha il jurist Placi Berther da Sedrun, in funczionari dil Corpus Catholicum, cussegliau a uestg Huonder da Cuera da prender in exempel da Papa Francestg …
Plaisch
Ei Placi Berther il fervent catolic che ha purschiu maun agl uestg per sedeliberar digl augsegner ?
Abramo
Il Corpus Catholicum ei ina fassada per cuglienar ils tups e per pagar las pagas da ses funcziunaris.