Libor Halik
1143.1K

Zlé znamení pro Slováky, v Šaštíně strom rozbil sochu Panny Marie

V Národnej svätyni, Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne padol pri veternej smršti v júni 2021 mohutný gaštanový strom na sochu Panny Márie …
Laco Bajzo
* Príčina tohto porobenia národov je odpad od viery !!!!!!!!!!!!!!!!
„Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.“Mat.7kap.
„A povedal …More
* Príčina tohto porobenia národov je odpad od viery !!!!!!!!!!!!!!!!
„Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.“Mat.7kap.
„A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“Mk.16kap
Ako môže kňaz hovoriť pravý opak Kristových slov a veriacim sa to páčiť?
youtube.com/watch?v=f6Xfjspw-is
Prečo sa veriaci neriadia varovaniami apoštolov?:
„Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna. Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch“2L.Jan
Problém je v tom,že to ,čo hovorí Kuffa je dnes ,po IIVat. Koncile oficiálnym učením RKC. Je to učenia náboženstva nového veku –New Age.
Ako môže arcibiskup celému národu povedať ,že peklo je v nebi a nenájde sa nikto ,kto by bránil pravdu katolíckej náuky? youtube.com/watch?v=2cH7YdsWPUI Svätá Hildegarda z Bingenu o našich ,posledných časoch predpovedala ,že sa budú bludy hlásať verejne a nerušene.
Ale pripravovať ľudí na prijatie tohto nového ,falošného náboženstva globalistov začal už Ján Pavol II:
youtube.com/watch?v=qrrnUvmuM4Q
Kresťania a diálog s falošnými náboženstvami?
„Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!“Gal.
Tí ,ktorí hlásajú iné evanjelium sú pod kliatbou. Tak za čias apoštolov, ako aj dnes. Lebo „Boh je ten istý včera ,dnes ,i na veky“
„Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“2Kor.6kap.
Pre veriacich by to ale nemalo byť prekvapením, lebo všetko toto máme prKor.6kap.edpovedané v Písme:
Zj.sv.Jan -Apokalypsa
Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista!
Prečo to teda veriaci nechápu, hoci im Pán Ježiš prikázal poznať znamenia časov a všetko im dopredu zjavil v Písme?
Lebo znášajú trest zaslepencov ,podľa slova proroka Izaiáša:
„Tŕpnite - a stŕpnete, zaslepujte sa a oslepnete, ste opití, ale nie od vína, tackáte sa, ale nie od liehu. Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči, prorokov, zahalil vaše hlavy, vidcov. Nuž bude vám každé videnie ako slová zapečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, so slovami: „Čítajže toto!“ - odpovie: „Nemôžem, je zapečatená.“ A ak dajú knihu tomu, čo nevie čítať, a povedia: „Čítajže toto!“ - odpovie: „Neviem čítať.“ Pán povedal: „Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom, preto, hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová.“Iz.29kap.
Stanislav Duris shares this
3883
Modré Hluboké Nebe
Bůh se na tu modlu už nemohl dívat.
majina1
Ty si modla, socha symbolizovala Sedembolestnú Pannu Máriu Patronku Slovenska, no to že sa toto stalo má niečo Slovákom ukázať a vôbec to čo sa stalo na Morave. Boh to dopustil, ale mohlo to byť aj umele vyrobené. Morava je úrodná pôda a moci pani nám ničia všetko, kde by sme mohli byť sebestační. Je to smutné a preto sa musíme obrátiť k Bohu s opravdovou láskou a dôverou, len on nás ochráni …More
Ty si modla, socha symbolizovala Sedembolestnú Pannu Máriu Patronku Slovenska, no to že sa toto stalo má niečo Slovákom ukázať a vôbec to čo sa stalo na Morave. Boh to dopustil, ale mohlo to byť aj umele vyrobené. Morava je úrodná pôda a moci pani nám ničia všetko, kde by sme mohli byť sebestační. Je to smutné a preto sa musíme obrátiť k Bohu s opravdovou láskou a dôverou, len on nás ochráni a pomôže nám.
Laco Bajzo
Výzdoba chrámov
Výzdoba chrámov- Sochy a obrazy sú podľa protestantov a jehovistov modly. Dokonca aj kríže a pritom je napísané „požehnané je drevo skrze ktoré sa koná spravodlivosť“. To sa ale bludárom nehodí. Na arche zmluvy boli dvaja cherubíni, ktorí svojimi krídlami zakrývali zľutovnicu. Dvaja cherubíni boli aj na prvej opone stánku ,ktorá zakrývala svätyňu. Ex.26:31 „urobíš oponu s …More
Výzdoba chrámov
Výzdoba chrámov- Sochy a obrazy sú podľa protestantov a jehovistov modly. Dokonca aj kríže a pritom je napísané „požehnané je drevo skrze ktoré sa koná spravodlivosť“. To sa ale bludárom nehodí. Na arche zmluvy boli dvaja cherubíni, ktorí svojimi krídlami zakrývali zľutovnicu. Dvaja cherubíni boli aj na prvej opone stánku ,ktorá zakrývala svätyňu. Ex.26:31 „urobíš oponu s cherubmi“ Boli preto starí Izraeliti modloslužobníkmi? V druhej Knihe Kroník čítame, že Jeruzalemský chrám bol vyzdobený po stenách drevorytinami anjelov a dvaja anjeli boli zobrazení aj na chrámovej opone. Izraeliti si urobili zlaté teľa a to bola modla. Ale pre protestantských heretikov ,ktorí nedokážu rozlišovať veci Božie a veci diablove je všetko jednoJ Kristus vyhnal z chrámu kupcov a peňazomencov ,ale k chrámovej výzdobe nemal výhrady. Protestanti by ho zaiste poučili, že mal najprv odstrániť výzdobu a keby ich neposlúchol, tak by ho odsúdili ako modloslužobníkaJ Lebo oni vedia lepšie ako Boh čo patrí do chrámu a čo nieJUctievanie relikvií je podľa protestantov modloslužbaJ V Skutkoch apoštolov čítame ,že veriaci si z odevu apoštolov brali šatky a zástery a doma ich kládli na chorých, ktorí boli následne za túto ich vieru Bohom uzdravovaní. Biblia nám to ukazuje ako prejav viery a teda dobrú vec.Heretici to považujú za „modloslužbu“J Tým zároveň popierajú všetky ďalšie zázraky ,ktoré Boh robil aj v ďalších storočiach a robí po dnes skrze relikvie svätých. Opovrhovanie Božími zázrakmi a Božími svätými je rúhanie. Ešte dobre ,že podobní kazatelia môžu zviesť len povrchných ľudí. Navyše sám Ježiš nám zanechal svoj obraz na Veronikinej šatke ,ktorú mu podala na krížovej ceste a na rubáši,ktorý je dnes známy ako Turínske plátno. Keby heretici naozaj hľadali pravdu a pozreli na životy svätcov za posledných 2000 rokov cez ktorých Boh robil veľké zázraky a ktorí mali vo veľkej úcte obrazy svätých ,tak si položili otázku,prečo keď k nim hovoril Boh nikdy na toto neupozornil ako na niečo zlé! Za celých 2000 rokov by ich neupozornil a robil cez nich zázraky a hovoril cez nich k ľuďom o iných veciach??
Anton Čulen
Prednedávnom som bol na sv. prijímaní a keď kňaz videl, že žiadam prijatie Eucharistie do úst, tak mi povedal, že na ruku. Samozrejme, že som to odmietol. Vtedy mi kňaz povedal, že ak mi podá sväté prijímanie do úst, tak ho zrejme stihne trest a pošlú ho na iné miesto. Keď videl, že trvám na tom, aby som prijal Eucharistického Krista do úst, tak mi Eucharistiu podal do úst a na moje prekvapenie …More
Prednedávnom som bol na sv. prijímaní a keď kňaz videl, že žiadam prijatie Eucharistie do úst, tak mi povedal, že na ruku. Samozrejme, že som to odmietol. Vtedy mi kňaz povedal, že ak mi podá sväté prijímanie do úst, tak ho zrejme stihne trest a pošlú ho na iné miesto. Keď videl, že trvám na tom, aby som prijal Eucharistického Krista do úst, tak mi Eucharistiu podal do úst a na moje prekvapenie mi z rozžiarenou tvárou povedal: Ďakujem Vám za vaše svedectvo.
Libor Halik
Keď videl, že trvám na tom, aby som prijal Eucharistického Krista do úst, tak mi Eucharistiu podal do úst a na moje prekvapenie mi z rozžiarenou tvárou povedal: Ďakujem Vám za vaše svedectvo. 😊
U.S.C.A.E.
oni sa vlastne iba boja (viem sú aj vyložene zlovoľní) a čoho a koho? kto chce žiť zbožne bude prenasledovaný a Boha sa treba báť
Hermenegild
Veriaci si konali púť. Všetci z autobusu prijímali do úst od svojho kňaza, len naši domáci "uvedomelí, vyškolení" veriaci do rúk. Je to o postoji kňazov. Ak raz kňaz v kázni povie svojim veriacim, že kto prijíma do úst, tak hreší..... , lebo je neposlušný ???
ľubica
Z proroctvá biskupa Hnilicy: Na Slovensku bude v čase pred čipovaním od Antikrista vatšie prenasledovanie kresťanov ako v okolitých štátoch.
Deje sa.
......................
ano, Judašske spravanie KBSky, ich klamstva, verejne klamstva v LUXE, LUMENE, KN a pod ohladne podavania SP na ruku( nebudem tu dávať linky, pretože je ich dosť, od podporovatelov PETICIE SP do úst a zakaz SP na ruku....
ano …More
Z proroctvá biskupa Hnilicy: Na Slovensku bude v čase pred čipovaním od Antikrista vatšie prenasledovanie kresťanov ako v okolitých štátoch.

Deje sa.
......................
ano, Judašske spravanie KBSky, ich klamstva, verejne klamstva v LUXE, LUMENE, KN a pod ohladne podavania SP na ruku( nebudem tu dávať linky, pretože je ich dosť, od podporovatelov PETICIE SP do úst a zakaz SP na ruku....
ano bude tu des....lebo divadlo s handrami na tvarach, s vyliatou svatenou vodou, všetkymi ostatnymi blasfemickými činmi v rámci liturgie sa raz skončí, ale skonči sa tym aj liturgia, skutočna ubolená cirkev je v podzemi, ta sa nemože zucastnovat na odpornej tragikomenii... Boh odišiel.... lebo niet Jánov Krstitelov, ktorí sa zastanu pravdy, PRAVDY,KTORA JE TUPENA SLIAPANA, POSMIEVANA SVOJIMI VALSTNYMI SLUZOBNIKMI...
dalila
Niet Janov Krstitelov. Pekne si to napísala. Ale myslím si že sú, len ešte sú na púšti hoci sa sem tam ozvú. Ťažké to je, nevieme, čo sa deje v ich prípade, prečo ešte nekricia. Ale bude to. Určite.
Pravda bude skryta
Aká tam môže byť VIERA? Keď sa do chrámu vstupuje s handrou a po 'uprataní' svätenej vody sa eucharistia prijíma na ruky..
Hermenegild
Treba veľa pokánia a modlitieb za "Jánov Krstiteľov" z rad našich presbyterov. Lebo len takí budú volať na slovenskej púšti: Pripravte cestu Pánovi!
TruePeter
Bez Msi Všech Věku potáhnou 99%do pekel..tak čemu se divíte....!!!!
David Michael Emeth
Kde je v Písmu, že „požehnané je drevo skrze ktoré sa koná spravodlivosť“? 😎
apredsasatoci
Kde je v Písme, že Boh vedie človeka od stvorenia od pomsty cez spravodlivosť k milosrdenstvu? 😎
obyčajná veriaca žena
Takýchto kňazov potrebujeme! Odporúčam homíliu pri Zlatom kňazskom jubileu. cca od 33. min.
youtube.com/watch?v=29YUDzFTh-w