Matka Božia.

Príspevok č. 1148- voľný preklad
...Ešte chvíľu a Slová dané z neba pre ľudstvo skončia. Z Božej vôle budem musieť čoskoro mlčať a začať pracovať v Božej svätej spravodlivosti. Čoraz viac kňazov, biskupov a kardinálov uviazlo v sekundárnom pohanstve. Biskupi nútia svojich kňazov pod svoju autoritu, aby konali ich vôľu namiesto Božej vôle. Chcem, aby každý kňaz, ktorého biskup prinútil, aby si zvolil vernosť Bohu, uskutočňoval predovšetkým Božiu vôľu a uskutočňoval vôľu biskupa v takom rozsahu a doteraz, do akej ho vôľa biskupa nedonúti porušiť Boží zákon č. dekalógu...
Pripomínam vám, drahé deti Božie, že Najsvätejšia Trojica si neželá, aby žiaden laik neprijímal Najsvätejšiu sviatosť inak ako pokľaknutím a ústami. Ospravedlnením je nemožnosť pokľaknúť, vtedy má prijímajúci zaujať taký postoj, ktorý dokáže zaujať, ale vždy k ústam. Sväté prijímanie môže udeľovať iba diakon, kňaz a biskup. Sväté prijímanie má každý diakon, ale aj laici bez výnimky prijímať na kolenách a do úst.
Kto nie je kňaz, ak vezme Telo Pánovo do svojej špinavej ruky, vážne urazí môjho sladkého Ježiša a na ruku a prsty si vezme malé čiastočky (drobné čiastočky) Najsvätejšej sviatosti, ktoré potom skončia na podlahe, na toalete a tak či onak sú nevedomky urazení. Môj Božský Syn a celá Svätá Trojica si zaslúžia plnú úctu a rešpekt. Ktokoľvek, kto nehodne prijme Telo môjho sladkého Ježiša, a ktokoľvek ho nehodne rozdáva, bude ťažko činiť pokánie za túto drzosť v očistci, ak sa mu tam podarí dostať.
Je jasnou Božou vôľou, aby Najsvätejšie eucharistické Srdce môjho sladkého Ježiša spravovali len platne vysvätení kňazi všetkých hodností a aby ich mohol spravovať aj diakon. Niektorí tu kážu mylné učenie, že diakon nemôže podávať sväté prijímanie, to nie je pravda. Najsvätejšia Trojica žiada likvidáciu služby laických vysluhovateľov a vysluhovateľov svätého prijímania !!! Za diakonov, kňazov a biskupov môžu byť vysvätení iba muži!!! Alebo môže byť zriadená ako pomôcka pre kňazov stálych diakonov.
Najsvätejšia Trojica požaduje, aby sa na celom svete sväté prijímanie podávalo iba na balkónoch zakrytých bielou látkou. Každého kňaza a diakona, ktorý podáva sväté prijímanie, by mal sprevádzať oltárik s paténou. Iba muži všetkých vekových kategórií môžu byť služobníkmi oltára. Keď chýba oltárik, paténu môže držať pán. Žiadnu funkciu pri oltári nesmie vykonávať žena. Žiadna žena by za žiadnych okolností nemala nikdy vstúpiť do svätyne za žiadnym účelom!!! Najsvätejšia sviatosť si zaslúži najvyššiu česť a úctu, pretože je v nej prítomná celá Najsvätejšia Trojica.
Keď som bol na zemi, mohla som si dať na ruky živého Ježiša, bola som na to povolaná Bohom. Vychovávala som ho od detstva. Avšak potom, čo môj sladký Ježiš ustanovil Svätú sviatosť, nikdy som Ho nevzala do svojej ruky, hoci len ja som bola hodná zo všetkých ľudí na zemi, nikdy som to neurobila. Najsvätejšiu sviatosť vysluhoval vždy jeden z apoštolov, najčastejšie svätý Ján apoštol. Sväté prijímanie som vždy prijímala z rúk apoštolov a len do úst, lebo oni sa stali prvými kňazmi a biskupmi, kľačiac na kolenách, v hlbokej úcte a pokore, klaňajúc sa pred Bohom až k zemi.

Urobila som to preto, lebo nikto nie je hoden, ani ja, prijať Najsvätejšiu sviatosť, ale toto je Vôľa môjho sladkého Ježiša, vždy som úzkostlivo plnila každú Jeho žiadosť, každý príkaz. Teraz som v Nebi a mám túto príležitosť prijať do Môjho Najsvätejšieho Srdca, Môjho Ježiša, do Môjho Najsvätejšieho Srdca, a sám Ježiš Mi vždy dáva Svoje Srdce v Nebi. Zachovávam postoj pokory, pokory pred Bohom aj v Nebi, lebo je to potrebné, lebo celá Trojica si vždy a všade zaslúži najvyššiu úctu a rešpekt.
Kto ste, laický správca, že sa dotýkate svätej podstaty svojimi špinavými rukami? Vaša drzosť nesie Božiu kliatbu, nech ste kdekoľvek a kde „slúžite“. Akú veľkú, nesmiernu pýchu spôsobuje tento muž, ktorý, hoci nie je platne vysvätený kňaz, biskup, diakon, berie svätú podstatu do svojich špinavých rúk? Za túto veľkú urážku sa zodpovie každý, kto uráža, a tiež každý, kto urážku dovolí, najmä ten biskup, ktorý nariaďuje porušovať Božie príkazy.
Kto si, človeče, že prijímaš Najsvätejšiu sviatosť v stoji a na svojej ruke? Si rovný Bohu? Vybrala si vás Svätá Trojica nad všetko stvorenie? Ak sa ja, Matka môjho sladkého Ježiša, môžem pokoriť, ale nemusím, prečo to neurobíte?
Čas, ktorý Mi bol daný, sa čoskoro skončí a Svätá Božia spravodlivosť začne naplno fungovať. Mocnosti nebies budú hlboko otrasené, hnev Boží sa vyleje na celé ľudstvo a človek bude oddaný tomu, komu slúžil, komu dôveroval, t. j. Satanovi. Myslíte si, že vás démon Satan ušetrí? V prvom rade vás zasiahne zlý duch. Akonáhle sa spustí plný trest, nebo sa úplne zatvorí, nikto v nebi nebude počuť váš hlas, váš plač. Pod Božou ochranou budú len tí, ktorí boli verní Bohu.

Čoskoro v mene Najsvätejšej Trojice vykonám zverenú úlohu, budem sprostredkovať osvietenie svedomia svetlom Božej svätej spravodlivosti. Po tomto akte Božej milosti dostane ľudstvo nejaký čas na svoje životné rozhodnutia, ako tento čas využijete? Osvetleniu svedomia bude predchádzať znamenie jasne žiariaceho kríža na oblohe, bude to pre vás znamenie, aby ste sa na túto udalosť seriózne pripravili. Chceli by ste to využiť?...

pl.tl/2021.htm

kňaz JURAJ VRTÍK oroduj za náš národ, čo sa to tu deje pod slovenským dvojkrížom, keď kvôli trom pozláteným dukátom sa zakrýva Pravda za Ježišovu Tvár a hynú a budú hynúť dietky slovenského národa...
stefan.mordel shares this
995