Clicks758
Renda shares from Karol Gazdík
13

„Vezmite a jedzte..."

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo." Mt 26, 26

Myslím, že táto veľmi dôležitá pasáž zo Svätého Písma je pre nás katolíkov dôverne a až notoricky známa. Preto sa nemožno čudovať, že ju zástancovia prijímania Sviatosti do rúk používajú ako kľúčový argument. Zabúdajú však na jedno dôležité ALE... Tým "ale" je jazyk. Jazyk, ktorého významová rovina sa môže prekladom do iného jazyka meniť a to aj do dosť značnej miery. Práve preto je nesprávne zo sv. omše vytláčať latinčinu a nahrádzať ju národnými jazykmi, ktorými sa pôvodné významy modlitieb môžu meniť.

Dovolím si tu krátku odbočku ku zle preloženým konsekračným slovám nad kalichom, ktoré v slovenčine znejú: "Vezmite a pite z neho všetci: toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých..." Preklad latinského "pro multis" však neznamená "za všetkých", ale "za mnohých". Rímsky rítus, v latinčine, vždy obsahoval výraz pro multis, a nikdy nie pro omnibus v konsekračných slovách vína. Preklad „za všetkých“ sa začal používať iba v niektorých krajinách počas posledných tridsať rokov. Žiadna eucharistická modlitba alebo anafora, ktorú používajú rôzne cirkvi, neobsahovala výraz rovnocenný pro omnibus. Vo všetkých anaforách, ktoré používajú rôzne východné obrady, Ambroziánsky rítus a Hispánsko-mozarabský rítus sa nachádza rovnocenný výraz spojeniu pro multis. Konieckoncov si treba uvedomiť, že Kristus svoju krv skutočne nevylial za všetkých, hovoriac tak aj o pekle a zatratených, medzi ktorými je mnoho ľudí, ktorí povedali Kristovi "NIE" a svoju celoživotnú šancu na obrátenie prepásli. Za peklo teda Kristova krv vyliata nebola. Tým samozrejme nespochybňujem fakt, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za všetkých, mužov a ženy, bez výnimky. Len táto obrovská Milosť nám ku spáse nestačí. Musíme konať aj pokánie a prijať Krista do svojho života...[1] Viac informácií k tejto problematike nájdete v Liste Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o preklade „pro multis“ pri konsekračných slovách nad kalichom.

Späť ale k našej primárnej téme. Preklade a správnemu významu spojenia "Vezmite a jedzte..."
Nedávno ma kontaktoval MUDr. Anton Ján Potanko, ktorý mi posunul preklad tejto pasáže Matúšovho evanjelia aj s výkladom. S jeho dovolením to dávam do pozornosti aj vám a zároveň pánovi doktorovi ďakujem za povolenie to publikovať.

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo." Mt 26, 26
Už latinský text [2], ktorý je voči gréckemu textu sekundárny, je do slovenčiny preložený nepresne. V slovenskom preklade je pridaná spojka a ktorá z funkčného slovesa, (úlohou ktorého je zdôrazniť význam hlavného významového slovesa) robí sloveso významové a tým zavádza dve slovesné
činnosti vziať a jesť. Doslovný preklad z latinčiny by bol vezmite jedzte.

Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν, Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.

Λαμβανω (číta sa lambano). Toto grécko sloveso ma v gréčtine tri významy.
1. niečo fyzické chytiť do ruky, brať (si), vziať (si), chytiť;
2. pomocné (funkčné sloveso);
3. prijať, dostať, získať.
Zhrnutie: Takže v prvej časti veršu prekladáme: λαβὼν ὁ Ἰησοῦς = vzal Ježiš;
v druhej časti veršu: Λάβετε φάγετε, = Prijmite jedzte

Preklad s druhým významom
, kde Λάβετε chápeme ako pomocné/funkčné sloveso sa výrazovými prostriedkami nášho materského jazyka nedá vyjadriť, len pochopiť.

Záver: Čo presne vyslovil náš Pán Ježiš dnes nedokážeme reprodukovať, lebo slová zrejme vyslovil buď aramejsky alebo hebrejsky. Analýzou gréckeho zápisu, ktorý vykonal bývalý zamestnanec daňového úradu Rímskeho impéria (biblicky mýtnik) sv. Matúš evanjelista, bez najmenších pochýb ide o to, že: Chlieb/Seba náš Pán Ježiš vzal do rúk (to sa prenáša na kňazov), my máme jesť. Že Eucharistiu máme len jesť je zdôraznené použitím funkčného slovesa Λάβετε. Keby to nechcel svätopisec zdôrazniť, tak zapíše len φάγετε.

______________________________________
POZNÁMKY:

[1] Výraz „za mnohých“, hoci zostáva otvorený zahrnutiu každej ľudskej osoby do plánu spásy, okrem toho vyjadruje aj fakt, že spása nie je určená mechanickým spôsobom, bez rešpektovania vôle alebo spolupráce človeka. Veriaci je pozvaný vo viere prijať dar, ktorý mu bol ponúknutý a dostať/prijať nadprirodzený život, ktorý je udelený tým, ktorí spolupracujú na tomto tajomstve, pričom ho prežívajú vo vlastnom živote, a to takým spôsobom, aby sami boli zahrnutí medzi tých, o ktorých biblický text hovorí, že sú „mnohí“. Viac TU.
[2] Cenantibus autem eis, accepit Iesus panem et benedixit ac fregit diditque et ait: "Accipite, comedite: hoc ext corpus meum"
Peter(skala)
Dakujem za dôkladne vysvetlenie hlavne, čo sa týka slov: "vezmite A jedzte"
Peter(skala)
resp. prijmite a jedzte
Frog
Pro ty, kteří si chtějí výše uvedené sporné body porovnat na různých překladech Písma ve všech hlavních evropských jazycích a mít k dispozici i hebrejské, řecké a latinské originály, jsem vložil na Uložto zkrácenou verzi BibleWorksu. Aby se program vešel do rozumné velikosti 100 MB, vybral jsem 35 biblí s preferencí českých, slovenských, anglických a německých překladů, a od ostatních jazyků po …More
Pro ty, kteří si chtějí výše uvedené sporné body porovnat na různých překladech Písma ve všech hlavních evropských jazycích a mít k dispozici i hebrejské, řecké a latinské originály, jsem vložil na Uložto zkrácenou verzi BibleWorksu. Aby se program vešel do rozumné velikosti 100 MB, vybral jsem 35 biblí s preferencí českých, slovenských, anglických a německých překladů, a od ostatních jazyků po jednom.
uloz.to/…/bibleworks-5-0-…
Renda shares this
758
😁