Stylita
111832

Boží slovo na den 18.11. A.D. 2021

Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: „Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran, srovnají tě se zemí, (vyhladí) tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň.“
Lk 19,41-44
obr. Ary Scheffer - Kristus pláče nad Jeruzalémem
Hamilton shares this
201
Lk 19,41-44
obr. Ary Scheffer - Kristus pláče nad Jeruzalémem
Stylita
Jak umírali apoštolové? V ruském jazyce.
youtu.be/tcHqV_8jDtc
Martina Bohumila Lutherová
P"rosím je to z Pravoslavné církve
či z Uniatů? Líbilo semi to.
Možná jsem to přeslechla,ale nenašla
jsem tam zmínku, prvního mučedníka
z apoštolů a to brata Páně Jakuba,
jenž byl představeným Jeruzalémské
církve.
U.S.C.A.E.
Rumuni sú v takom zvláštnom rozkole hoci v ňom sú tak majú v hlavnom meste stĺp na ktorom je socha svätého Petra sú síce v rozkole ale nie málo vecí ukazuje že nie v nejakom fanatickom oni sú takí zbyzantinizovaný latiníci
Stylita
zde je o ruský pravoslavný kanál na youtube
youtube.com/channel/UC72H2D6HG7-D6XmskY-vKWA
Martina Bohumila Lutherová
škoda mluvit na ten kanál :-(
Stylita
Oslavují rodinu cara, kterou vystříleli komunisti a které ruská pravoslavná církev svatořečila. Máš sympatie k bolševikům typu Stalina, to ti společně neštimuje. Ruské pravoslaví a komunismus spolu moc dohromady nejde.
+++
Před 100 lety (13.11.1917) byl popraven první mučedník ruského duchovenstva SV. JAN KOČUROV. Působil jako misionář po boku vl. Tichona (budoucího patriarchy) v USA, po návratu …More
Oslavují rodinu cara, kterou vystříleli komunisti a které ruská pravoslavná církev svatořečila. Máš sympatie k bolševikům typu Stalina, to ti společně neštimuje. Ruské pravoslaví a komunismus spolu moc dohromady nejde.
+++
Před 100 lety (13.11.1917) byl popraven první mučedník ruského duchovenstva SV. JAN KOČUROV. Působil jako misionář po boku vl. Tichona (budoucího patriarchy) v USA, po návratu na Rus sloužil v chrámu sv. Kateřiny v Carském sele. Zde organizoval poklidné procesí se čtením modliteb za ukončení revolučních bratrovražedných bojů. Bolševici ho za tento počin následujícího dne zatkli, zbili a okamžitě na letišti na okraji města před zrakem jeho syna zastřelili. Byl prvním z desetitisíců popravených či umučených pravoslavných duchovních.
Stylita
Svatý nový mučedník protojerej Jan (Kočurov)
památka 31. října/ 13. listopadu
a rovněž v den památky svatých nových mučedníků a vyznavačů ruských

Jeden z prvních pravoslavných kněží zabitých po bolševickém převratu
Svatý nový mučedník protojerej Jan Kočurov (1871-1917) se narodil ve vesnici Bigildino v nynější Lipecké oblasti, v mnohopočetné rodině vesnického kněze. Jeho otec Alexandr byl po …More
Svatý nový mučedník protojerej Jan (Kočurov)
památka 31. října/ 13. listopadu
a rovněž v den památky svatých nových mučedníků a vyznavačů ruských

Jeden z prvních pravoslavných kněží zabitých po bolševickém převratu
Svatý nový mučedník protojerej Jan Kočurov (1871-1917) se narodil ve vesnici Bigildino v nynější Lipecké oblasti, v mnohopočetné rodině vesnického kněze. Jeho otec Alexandr byl po dlouhé roky zároveň knězem i učitelem v Bigildinské národní škole. Jan následoval ve šlépějích svého otce a po národní škole postoupil do Dankovské duchovní školy. Po ukončení Rjazaňského duchovního semináře vstoupil na Petrohradskou duchovní akademii.
Po ukončení Akademie byl otec Jan podle svého dávného přání vyslán na misijní službu do Aleutské a Aljašské eparchie¹. Zde ho biskup Aljašský a Aleutský Nikolaj (Ziorov) rukopoložil na kněze a určil ho za představeného chrámu sv. Vladimíra v Chicagu. Pastva věřících v Americe se velmi odlišovala od té ruské, jak prostředím, tak svojí náboženskou rozmanitostí, dokonce i mezi místními pravoslavnými křesťany. Otec Jan však začal horlivě působit ve své misijní činnosti, díky čemuž zorganizoval farní bratrstva, která se potom spojovala do Pravoslavného společenství vzájemné pomoci. Ty pak otec Jan vedl. Za první tři roky své farní služby se díky působení otce Jana sjednotilo s Pravoslavnou církví 86 uniatů a 5 římských katolíků. Věřícími církevní obce, o níž se otec jako pastýř staral, byli povětšinou nepříliš majetní migranti pravoslavného vyznání z Haličiny, dále uherští Slované, Arabové, Bulhaři, ale také Slováci, kteří se vrátili do pravoslaví z unie. Počet věřících Chicagské církevní obce se rozrostl na více jak 215 osob. Pracovitostí otce Jana a s požehnáním biskupa Aleutského a Aljašského Tichona (Bellavina, budoucího patriarchy moskevského) byl pro pravoslavné věřící v Chicagu postaven nový chrám. Na stavbu tohoto chrámu shromažďoval otec Jan příspěvky po celé Rusi; velké podpory se mu dostalo od svatého spravedlivého Jana Kronštadtského. Největší materiální podporu nicméně získal od svatého mučedníka cara Nikolaje II.
Základní kámen nového pravoslavného chrámu v Chicagu byl založen 31. března 1902, světícím biskupem byl vladyka Tichon. Pozdější vyznavač patriarcha Tichon byl také tím, kdo tento chrám už v roce 1903 (16. března) vysvětil na počest Svaté Trojice. Roku 1906 byl otec Jan vyznamenán hodností protojereje a v témže roce byl určen za představeného několika církevních obcí New Yorského okruhu východních států USA. V květnu 1907 otec Jan požádal o ukončení své misionářské služby v USA, aby mohl svým dětem umožnit vzdělání v Rusku. V té době měl protojerej Jan již pět synů a jednu dceru. Za svoji misionářskou práci byl otci Janovi udělen řád sv. Anny III. stupně.
Roku 1907 se tedy otec Jan vrátil do své vlasti, kde začal sloužit mezi duchovenstvem chrámu Proměnění Páně ve městě Narva (dnes město v Estonsku, u hranic s Ruskem), kde si v témže roce začal plnit i své pracovní povinnosti gymnaziálního učitele náboženství. Od roku 1916 byl určen za kněze v chrámu svaté velkomučednice Kateřiny v Carském Selu.
25. října / 7. listopadu roku 1917 se v Rusku zmocnili vlády bolševici a začali postupovat na Carské Selo. Když začalo ostřelování Carského Sela, obyvatelé, vystrašení nenadálou situací, se začali shromažďovat v chrámu sv. Kateřiny, kde otec Jan sloužil moleben za pomoc shůry a za zastavení boje mezi všemi. Po tomto molebnu, nehledě na neustálé ostřelování, byl vykonán průvod kolem chrámu, při němž otec Jan pronesl kázání, v němž vyzval národ k pokoji kvůli budoucím zkouškám, které přišly kvůli hříchům všech lidí.
31. října / 13. listopadu vstoupily první oddíly bolševiků do Carského Sela. Kněží byli ihned zatčeni a uvězněni. Hned toho dne byl otec Jan za své kázání zbit a poté položivý vyvlečen k letišti Carského Sela, kde byl před očima svého syna zastřelen.
Tělo zabitého pastýře pak bylo k večeru převezeno do kaple tamní nemocnice, odkud bylo přeneseno do chrámu sv. Kateřiny, kde byl nakonec 4. / 17. listopadu vykonán pohřeb. Pohřben byl otec Jan na prosby věřících v pohřební kapli pod chrámem². Za tři dny poté, když nevydržel všechno to prožité trauma, které spatřil na vlastní oči, zemřel zármutkem také mladý sedmnáctiletý syn otce Jana.
Otec Jan se stal prvním knězem mučedníkem, který byl zabit komunisty po bolševické revoluci. Světitel Tichon, patriarcha moskevský, který velmi dobře znal otce Jana, napsal tato slova jeho vdově: Chraň ve svém srdci pevnou naději, že ozdoben korunou mučednictví, zesnulý pastýř, stojí nyní před trůnem Božím, v zástupu věrných, Kristova stáda.
1. listopadu roku 1981 byl protojerej Joann Kočurov připočten Ruskou pravoslavnou církví v zahraničí ke Sboru svatých nových mučedníků. 4. listopadu roku 1994 byl svatořečen také Ruskou pravoslavnou církví Moskevského patriarchátu. V roce 2006 byly ostatky svatého mučedníka otce protojereje nalezeny a vyzdviženy ze země. Od roku 2013 se svaté ostatky svatého Jana Carskoselského nacházejí ve zvláštní schráně v chrámu svaté Kateřiny.

Modlitba svatému novému mučedníku Janu, presbyterovi Carskoselskému
Svatý mučedníku, otče Jane, presbytere Carskoselský! Před Tvojí ikonou stojíce, modlíme se k tobě jako mezi námi jsoucímu: pomoz nám hříšným, abychom byli důstojnými tvé přímluvy za nás před Bohem. Posilni nás ve zbožnosti a ve víře pravoslavné po všechny dny našeho života, abychom bez pokušení chodili po cestě našich otců a zachovávali pravidla a tradice svatých, kteří v naší zemi zazářili. Nauč nás, našeho vnitřního člověka, ozdobit se evangelní ctností a hledat spíše Boží království nežli to pozemské a jeho světskou pomíjivost. Naši churavou vůli upevni a učiň ji vytrvalou v přikázání Páně, naše vlažná srdce povzbuď horlivostí k Bohu milým a spasitelným skutkům, zbav nás od sebelásky, domýšlivosti, marnivosti a lstivosti, zmírni poryvy hněvu a naší nerozumnosti, pyšnou povahu naši ozdob pokorným smýšlením, vykořeň nedbalost a lenost z našich srdcí, naše ústa, druh druha odsuzující, naplň čistotou chvály Boží, daruj nám cit a dojetí v modlitbě, abys tak vyléčil naši podrážděnost a hněvivost. Uprostřed pokolení zvráceného a smilstvu se oddávajícímu, pomoz nám zachovat mírnost, nehněvivost a mravní čistotu. Především pak nás veď k pokání za hříchy našeho dřívějšího života, abychom se očistili od všeliké nečistoty a zhoubných vášní. Modlitbou pak tvojí jsouce pobízeni, dej, abychom dostihli města Božího, do kterého nic poskvrněného vstoupit nemůže, slavíce Trojici Svatou na věky věkův. Amen.

________________________________________________

¹ Aleutská a Aljašská eparchie Ruské pravoslavné církve. V roce 1840 byla z Irkutské eparchie vydělena eparchie Kamčatsko-kurilská a Aljašských ostrovů, jejíž katedra se nacházela ve městě Nový Archangelsk, od roku 1867 (tj. po prodeji Aljašky ze strany carského Ruska USA) ve městě Sitka. Eparchie vyšla na nový, vyšší stupeň rozvoje, v době archijerejství svt. Tichona (Bellavina) v letech 1898-1907. Od roku 1905 byla eparchie přejmenovaná na Aleutskou a Severo-americkou se sídlem v New Yorku. Nyní nese název Aljašská eparchie a nachází se v juridiskci Americké pravoslavné církve (Orthodox Church in America Diocese of Alaska).

² Chrám byl roku 1939 vyhozen bolševiky do povětří, v roce 1960 byl na místě chrámu postaven památník Lenina. Tento památník byl roku 2004 v noci z 5. na 6. dubna neznámými lidmi zbořen a zničen. V roce 2006 zde byl naopak postaven pamětní kámen s nadpisem:Na tomto místě bude postaven chrám jako daň hluboké úcty k sebe obětujícímu a velkému činu obyvatel Carského Sela v tragických dnech roku 1917 (7. prosince 2006). 27. června roku 2010 byl znovupostavený chrám vysvěcen.

Ikona sv. nového mučedníka Jana, ikonopisec Paul Drozdowski

zdroj: Pravoslavná církevní obec při chrámu svatého Václava v Brně
U.S.C.A.E.
Slovo svätého patriarchu Tichona má tú zvláštnu vlastnosť, ktorá je vlastná prorockému, Bohom inšpirovanému slovu. Je živá a platná nielen pre jeho súčasníkov, ale pre celú Cirkev v každej dobe.

"Toto Spasiteľovo proroctvo adresujeme vám, súčasným pánom osudu našej vlasti, ktorí si hovoríte 'ľudoví' komisári. Už celý rok držíte v rukách štátnu moc a chystáte sa osláviť výročie Októbrovej …
More
Slovo svätého patriarchu Tichona má tú zvláštnu vlastnosť, ktorá je vlastná prorockému, Bohom inšpirovanému slovu. Je živá a platná nielen pre jeho súčasníkov, ale pre celú Cirkev v každej dobe.

"Toto Spasiteľovo proroctvo adresujeme vám, súčasným pánom osudu našej vlasti, ktorí si hovoríte 'ľudoví' komisári. Už celý rok držíte v rukách štátnu moc a chystáte sa osláviť výročie Októbrovej revolúcie, ale krv našich bratov, nemilosrdne zavraždených na vašu výzvu, volá do neba a núti Nás povedať vám trpké slovo pravdy.

Keď ste sa chopili moci a vyzvali ľudí, aby vám dôverovali, aké sľuby ste im dali a ako ste ich splnili?

Naozaj si mu dal kameň namiesto chleba a hada namiesto ryby (Matúš 7,9-10). Ľuďom vyčerpaným krvavou vojnou ste sľúbili mier "bez anexie a bez príspevkov".

Aké výdobytky by si mohol dosiahnuť ty, ktorý si priviedol Rusko k potupnému mieru, ktorého ponižujúce podmienky si sa ani ty sám neodvážil v plnom rozsahu zverejniť? Namiesto anexií a príspevkov bola naša veľká vlasť dobytá, zmenšená a rozkúskovaná a ako platbu za daň, ktorú ste jej uložili, tajne vyvážate do Nemecka zlato, ktoré ste nenahromadili.

Pripravili ste bojovníkov o všetko, za čo predtým statočne bojovali. Naučili ste ich, ktorí boli ešte nedávno odvážni a neporaziteľní, aby sa vzdali obrany svojej vlasti a utiekli z bojísk. V ich srdciach ste uhasili inšpirujúce vedomie, že niet väčšej lásky ako tá, v ktorej človek položí svoj život za svojich priateľov (Jn 15, 13). Vlasť ste nahradili bezduchým internacionalizmom, hoci dobre viete, že keď ide o obranu vlasti, proletári všetkých krajín sú jej vernými synmi, a nie zradcami.

Odmietli ste brániť vlasť pred vonkajšími nepriateľmi, ale neustále verbujete vojakov.

Proti komu ich budete viesť?

Rozdelili ste celý národ na bojujúce tábory a uvrhli ho do bratovražedného masakru, ktorý nemá obdoby. Kristovu lásku ste otvorene nahradili nenávisťou a namiesto pokoja ste umelo podnecovali triedne nepriateľstvo. Vojna, ktorú ste vyvolali, nemá konca kraja, pretože sa rukami ruských robotníkov a roľníkov snažíte dať triumf fantómu svetovej revolúcie.

Hanebný mier, ktorý ste uzavreli s vonkajším nepriateľom, nepotrebovalo Rusko, ale vy, ktorí ste chceli definitívne zničiť domáci mier. Nikto sa necíti bezpečne, všetci žijú v neustálom strachu, že ich budú prehľadávať, okrádať, vysťahujú, zatknú, zastrelia. Bezbranných ľudí chytajú po stovkách, celé mesiace ich hnijú vo väzeniach, popravujú ich, často bez akéhokoľvek vyšetrovania alebo súdneho procesu, dokonca aj bez zjednodušeného súdneho procesu, ktorý ste zaviedli. Popravujú nielen tých, ktorí vám urobili niečo zlé, ale aj tých, ktorí sa ani pred vami ničím neprevinili, ale boli len vzatí ako "rukojemníci"; títo nešťastníci sú zabíjaní ako odplata za zločiny spáchané nielen ľuďmi, ktorí nie sú ako oni, ale často aj vašimi vlastnými stúpencami alebo ľuďmi, ktorí sú vám blízki svojím presvedčením. Popravujú biskupov, kňazov, mníchov a mníšky, ktorí sa ničím neprevinili, ale len na základe nerozlišujúceho obvinenia z akejsi nejasnej a neurčitej "kontrarevolúcie". Neľudská poprava je pre pravoslávnych ešte zhoršená tým, že im je odopretá posledná útecha po smrti - vzývanie svätých tajomstiev, a telá zavraždených nie sú odovzdané príbuzným na kresťanský pohreb.

Nie je toto všetko vrcholom bezcieľnej krutosti zo strany tých, ktorí sa vyhlasujú za dobrodincov ľudstva a ktorí sami veľa vytrpeli v rukách brutálnych mocností?

Nestačí vám však, že ste si poškvrnili ruky ruského ľudu jeho bratskou krvou, ale pod rôznymi názvami, ako sú kontribúcia, rekvirácia a znárodnenie, ste ho dotlačili k najotvorenejšiemu a najhanebnejšiemu drancovaniu. Na váš podnet sa plienia alebo odoberajú pozemky, panstvá, závody, továrne, domy, dobytok, peniaze, nábytok, oblečenie. Na začiatku boli bohatí okrádaní ako "buržuji", neskôr boli zámožnejší a pracovitejší roľníci okrádaní ako "kulaci", čím sa rozmnožila chudoba, hoci si nemôžete neuvedomiť, že keď je okradnutý veľký počet jednotlivcov, bohatstvo národa je zničené a samotná krajina je zničená.

Tým, že ste zlákali temný a nevedomý ľud možnosťou ľahkého a beztrestného zisku, otupili ste jeho svedomie, umlčali ste jeho vedomie hriechu; ale nech už používajú akékoľvek názvy, aby zakryli svoje zlé skutky, vražda, násilie, lúpež zostanú vždy vážne a do neba volajúce hriechy a zločiny.

Sľúbili ste slobodu.

Veľká je sloboda, ak ju správne chápeme - ako slobodu od zla, ako slobodu neznevažovať iných, ako slobodu nepremieňať sa na svojvôľu a svojvoľnosť. Túto slobodu ste však nedali; sloboda, ktorú ste dali, spočíva vo všetkom podľahnutí nízkym vášňam davu, v beztrestnosti vraždy a lúpeže. Všetky prejavy skutočnej občianskej i najvyššej duchovnej slobody ľudstva ste nemilosrdne potlačili. Je to sloboda, keď si nikto bez osobitného povolenia nemôže nosiť vlastné potraviny, prenajať byt, keď sú rodiny a niekedy aj celé obyvateľstvo celých domov vysťahované a majetok vyhadzovaný na ulicu a keď sú občania umelo rozdelení do tried, z ktorých niektoré sú vydané napospas hladu a rabovaniu? Je to sloboda, keď nikto nemôže otvorene vyjadriť svoj názor bez strachu, že bude obvinený z kontrarevolúcie? Kde je sloboda slova a tlače, kde je sloboda cirkvi kázať? Mnohí odvážni cirkevní kazatelia už zaplatili mučeníckou krvou, hlas verejnej a štátnej diskusie a odsúdenia je umlčaný, tlač, okrem úzkej boľševickej tlače, je úplne utlmená.

Porušovanie slobody vo veciach viery je obzvlášť bolestivé a kruté. Neuplynie deň, aby sa vo vašich tlačových orgánoch neobjavili tie najobludnejšie ohováračky proti Kristovej Cirkvi a jej služobníkom, zlomyseľné rúhania a ohováračky. Posmievaš sa služobníkom oltára, nútiš biskupov kopať zákopy a kňazov posielaš na špinavú prácu. Položili ste ruku na dedičstvo cirkvi, ktoré zhromažďovali celé generácie veriacich, a nenapadlo vám porušiť ich posmrtnú vôľu. Bezdôvodne ste zatvorili niekoľko kláštorov a domácich kostolov. Zakázali ste prístup do moskovského Kremľa, ktorý je posvätným dedičstvom všetkých veriacich ľudí. Ničíte pôvodnú formu cirkevného spoločenstva - farnosť, ničíte bratstvo a iné cirkevné charitatívne a vzdelávacie inštitúcie, rozbíjate cirkevno-farské stretnutia, zasahujete do vnútorného riadenia Pravoslávnej cirkvi. Odstránením svätých obrazov zo škôl a zákazom vyučovania viery v školách pripravujete deti o duchovnú potravu potrebnú pre ich pravoslávnu výchovu.

A čo mám ešte povedať? Nemáme dosť času (Židom 11,32), aby sme opísali všetky problémy, ktoré postihli našu vlasť. Nebudem hovoriť o rozpade kedysi veľkého a mocného Ruska, o totálnom rozvrate komunikácií, o nevídanej potravinovej devastácii, o hlade a zime, ktoré hrozia smrťou v mestách, o nedostatku potrebného hospodárstva na dedinách. Každý to má pred očami. Áno, prežívame strašné časy vašej vlády a dlho sa nevytratí z duše ľudí, zatemní v nej Boží obraz a vryje do nej obraz šelmy. Napĺňajú sa slová proroka: Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa preliať nevinnú krv; ich myšlienky sú myšlienkami zlých; spustošenie a záhuba sú na ich cestách (Iz 59, 7).

Vieme, že naše odsúdenia vo vás vyvolajú len hnev a rozhorčenie a že sa na ne budete pozerať ako na prostriedok, ktorým nás obviníte z odporu voči autorite, ale čím vyššie sa zdvihne váš "stĺp hnevu", tým istejší bude dôkaz o oprávnenosti našich odsúdení.

Nie je našou úlohou posudzovať pozemskú autoritu; každá autorita, ktorú Boh povolí, by priťahovala naše požehnanie, keby bola skutočne "Božím služobníkom" pre dobro tých, ktorí sú jej podriadení, a bola by hrozná nie pre dobré skutky, ale pre zlé (Rim 13, 3). A teraz vám, ktorí využívate svoju moc na prenasledovanie svojich blížnych a ničenie nevinných, adresujeme naše napomenutie: Oslávte výročie svojho pôsobenia pri moci oslobodením väzňov, zastavením krviprelievania, násilia, skazy, obmedzovaním viery; neničte, ale nastoľte poriadok a právo, doprajte ľuďom odpočinok, po ktorom túžia a ktorý si zaslúžia od vzájomných sporov. Inak bude všetka spravodlivá krv, ktorú ste vyliali, volaná na zodpovednosť (Lukáš 11,50) a mečom zahyniete vy sami, ktorí ste sa chopili meča (Matúš 26,52).

Tichon, patriarcha moskovský a celej Rusi 25. októbra / 7. novembra 1918


pokrov.pro/послание-совету-народных-комиссаров/
U.S.C.A.E.
uznávam exkluzívnosť oboch že pre nich bolo iba pravoslávie a žiadna ekuména sám som taký ale samozrejme ohľadom RKC nepáči sa mi proselytizmus od RKC ku nim ale uznávam vyhranenosť žiaden gulášik buďte si čo chcete a všetci budeme happy pre nás je to návrat keď je to z pravoslávia k únii ten opak mi kole oči 😊 ale ja mám takých radšej lebo ten vie že existuje iba buď alebo u členstva v cirkvi a …More
uznávam exkluzívnosť oboch že pre nich bolo iba pravoslávie a žiadna ekuména sám som taký ale samozrejme ohľadom RKC nepáči sa mi proselytizmus od RKC ku nim ale uznávam vyhranenosť žiaden gulášik buďte si čo chcete a všetci budeme happy pre nás je to návrat keď je to z pravoslávia k únii ten opak mi kole oči 😊 ale ja mám takých radšej lebo ten vie že existuje iba buď alebo u členstva v cirkvi a Cirkvi
Stylita
Dnes má svátek sv. Roman

Romanus, diaconus
18. listopadu, připomínka
Postavení: jáhen
Úmrtí: 303
Atributy: jáhenská dalmatika (bývá však zobrazován v pluviálu), kniha, vyříznutý jazyk, hranice v dešti, chlapec po jáhnově boku

Pocházel Caesareje v Palestině. Zde se stal jáhnem a později působil v Antiochii Syrské (dnešní Antakya leží v Syrském zálivu, v nejjižnějším výběžku dnešního Turecka …More
Dnes má svátek sv. Roman

Romanus, diaconus
18. listopadu, připomínka
Postavení: jáhen
Úmrtí: 303
Atributy: jáhenská dalmatika (bývá však zobrazován v pluviálu), kniha, vyříznutý jazyk, hranice v dešti, chlapec po jáhnově boku

Pocházel Caesareje v Palestině. Zde se stal jáhnem a později působil v Antiochii Syrské (dnešní Antakya leží v Syrském zálivu, v nejjižnějším výběžku dnešního Turecka na hranici se Sýrií). Zde byl za Diokleciánova pronásledování umučen, jak o tom hovoří sv. Jan Zlatoústý a Prudencio. Ten k jeho cti složil dlouhou báseň. Když pronásledování vypuklo, začal Roman na mnohých místech antiochijské oblasti nabádat věřící, aby pevně vytrvali ve víře a aby pro strach z mučení nezapřeli svou víru tím, že by obětovali modlám. Připomínal jim utrpení Vykupitele i cenu duše, kterou by mohli uvrhnout do záhuby. Ráznou řečí posiloval ve víře a některé, kteří z lidské slabosti Krista už zapřeli, pohnul k pokání.
Z rozkazu Asklepiadese byl pak tento odvážný jáhen zajat. Prokázal statečnost, se kterou císařský náměstek nepočítal. Roman byl natažen, bičován a po rozdrásání těla odveden za posměchu nepřátel ke hranici, aby byl upálen. Při zapalování hranice se však strhl prudký liják. Vladař po nezdařené popravě dal jáhnovi, který stále chválil Boha a povzbuzoval druhé, vyříznout jazyk. Potom mu prý s jizlivostí dal dovolení mluvit a nemá-li už co říci, že bude obětovat jejich bohu. V tom okamžiku byl však slyšet Romanův hlas, zázrakem připomínal lidem Boží slovo a napomínal je, aby se klaněli jedinému Stvořiteli nebe i země a uvěřili v Krista Ježíše. Roman byl proto odveden zpět do vězení, kde byl zardoušen provazem.
Staré životopisy se zmiňují ještě o dítěti jedné vdovy, které se stalo spolumučedníkem. Jeho jméno se uvádí jako Barula (příp. Barulas či Baronius). Asklepiades měl být ještě pokořen tímto chlapcem, na němž chtěl dokázat, že Roman nemá pravdu v tom, že „i malé dítě je schopné posoudit, že je rozumnější klanět se jedinému Bohu křesťanů než vzývat množství jiných bohů.“ Vyhlédl si dítě, které na jeho otázku odpovědělo v tom smyslu, že je lepší klanět se Bohu, kterého vzývají křesťané, že v pohanské bohy nevěří ani chlapci. Byl za to bit, a protože si stál za svou vírou, skončil i on mučednickou smrtí. Udává se, že byl sťat jako sedmiletý.
zdroj: catholica.cz/?id=5717
obr. svatý Roman a Barula, Francisco de Zurbarán
One more comment from Stylita
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Makabejské.
Královi vyslanci, kteří nutili k odpadu, přišli do města Modinu, aby vyžadovali oběti. Mnozí z Izraele se k nim přidali. Matatiáš a jeho synové stáli stranou. Královi vyslanci se ujali slova a řekli Matatiášovi: „Jsi vážený a vlivný hodnostář v tomto městě a máš oporu v synech a příbuzných. Nuže, …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Makabejské.
Královi vyslanci, kteří nutili k odpadu, přišli do města Modinu, aby vyžadovali oběti. Mnozí z Izraele se k nim přidali. Matatiáš a jeho synové stáli stranou. Královi vyslanci se ujali slova a řekli Matatiášovi: „Jsi vážený a vlivný hodnostář v tomto městě a máš oporu v synech a příbuzných. Nuže, přistup první a vykonej králův rozkaz, jak to učinili všechny národy, Judovci i ti, kteří zůstali v Jeruzalémě. Ty a tvoji synové budete mezi královými přáteli a budete poctěni zlatem, stříbrem a mnohými dary.“ Matatiáš v odpověď hlasitě volal: „I když všechny národy, které jsou pod panstvím krále, ho poslouchají, od náboženství svých otců odpadají a jeho příkazům se podrobují, já, moji synové a příbuzní budeme kráčet podle Smlouvy našich otců. Bůh nás chraň, abychom opustili Zákon a jeho ustanovení. Králových rozkazů neposlechneme a od našeho náboženství neustoupíme ani napravo, ani nalevo.“ Sotva však domluvil, před očima všech přistoupil jeden Žid, aby podle králova rozkazu obětoval na oltáři v Modinu. Když to Matatiáš uviděl, rozhorlil se, až do ledví se zachvěl a vzplanul hněvem podle Zákona. Vrhl se na něho a zabil ho u oltáře. Zároveň zabil i králova úředníka, který měl nutit k oběti, a rozbořil oltář. Horlil pro Zákon, jako učinil kdysi Pinchas Zimrimu, synu Saluovu. Potom Matatiáš volal hlasitě po městě: „Za mnou, kdo horlí pro Zákon a zachovává Smlouvu!“ A uprchl se svými syny do hor a všechen majetek zanechali v městě. Tehdy mnozí, kteří hledali spravedlnost a právo, odešli na poušť a tam se usídlili.
1Mak 2,15-29

Žalm:
Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem
od východu slunce až na západ.
Bůh zazářil ze Siónu plného nádhery:
přichází náš Bůh a nemlčí.

„Shromážděte mi mé svaté,
kteří obětí sjednali mou smlouvu!“
A nebesa zvěstují jeho spravedlnost,
že sám Bůh je soudcem.

„Přinášej Bohu oběť chvály
a plň Nejvyššímu své sliby!
Pak mě vzývej ve dni soužení,
vysvobodím tě, a budeš mě chválit.“
Zl 50

Evangelium:
Lk 19,41-44