Clicks15.5K
mkatana
18

PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU.

PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU

"PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU",Z KRWAWIĄCYMI ZWYCIĘSKIMI RANAMI

KRÓLUJ NAM CHRYSTE

Godne,słuszne i konieczne jest aby Jezus Chry-

stus nasz Zbawiciel i Król Wszechświata wraz z Ma-

ryją,naszą Matką i Królową Polski królował w Oj-

czyźnie naszej i sercach naszych

Bóg Ojciec: Jest Moją Wolą,żeby okres pokoju po-

darowany światu,został wykorzystany na uwielbienie

Mojego Ukrzyżowanego Syna!Znak czy podobizna Jego

Boskich Ran musi być ukazana możliwie jak największej

liczbie ludzi,przede wszystkim młodym ludziom.(...)Ci,

którzy nie będą zjednoczeni ze Świętymi Ranami Mojego

Syna ani z cierpieniami Jego Świętej Matki,będą mieć

wielkie trudności jeśli chodzi o wytrwanie w wierze.

Jezus Ukrzyżowany: Mój Ojciec stokrotnie odnawia

obietnice,które dał tym,którzy oddają cześć Mojej Męce:

Mojemu Świętemu Sercu,Mojej Świętej Głowie,Mojemu

Świętemu Obliczu,Mojej Najdroższej Krwi,Moim Świę-

tym Ranom w rękach,stopach,na boku,na Moim całym na

śmierć zamęczonym Ciele...Moja agonia,Mój Krzyż,Mo-

ja cierniowa korona i boleści Mojej Niepokalanej Świętej

Matki... Tych nabożeństw Ojciec oczekuje od świata,by

przygotować Mój powrót na Chwałę.

Zakrwawiony i chwalebny Krzyż wraz z ofiarowa-

niem musi być wszędzie ustawiony,bo nadeszła Godzi-

na Wielkiego Przejścia Pana:


Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego
Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne i Niepokalane Serce Ma-
ryi,ofiarujemy Ci Krwawiące i Zwycięskie Rany Pana naszego,
Jezusa Chrystusa,w połączeniu ze Łzami Jego Najświętszej Mat-
ki,a w nich całe życie dla Twej Chwały i za każdą duszę-
ze wszystkim,czym jesteśmy i co posiadamy,czego sobie życzy-
my i planujemy,łącznie z naszymi błędami

PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO
KOŃCA CZASU

(Ostatni ośrodek zaradczy dla świata)

Jest przedstawiony w ten sposób dla uczczenia i ofiaro-
wania Najświętszych Ran i Najdroższej Krwi naszego Pa-
na Boga,Jezusa Chrystusa,oraz dla Zwycięstwa i Trium-
fu Niepokalanej Poczętej Najświętszej Dziewicy i Matki
Boga Maryi(fragmenty z francuskiej książki Pere Eternel
-Ojciec Przedwieczny).W roku 1876 ukazała się Matka Bo-
ża 3 pastuszkom w Marpingen (Niemcy).W setną roczni-
cę pewna uprzywilejowana osoba otrzymała polecenie
w objawieniu duchowo - mistycznym ,żeby wykonywano
i rozpowszechniano krzyże uliczne,ołtarzowe i domowe
pod nazwą:"Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego Końca
Czasu",z Krwawiącymi ,Zwycięskimi Ranami
,jak uka-
że się Jezus zakrwawiony i wielki na Niebie..Pewien wizjo-
ner pod Paryżem otrzymał szczegółowe wytyczne,by moż-
liwie na wielką skalę i to jak najszybciej,z powodu zbli-
żającego się Ostrzeżenia, te Krzyże rozpowszechniać
.
Sam Bóg Ojciec przyrzekł niewypowiedzianie wysoką na-
grodę tym,którzy do tej wielkiej sprawy przyłożą rękę.
Bóg Ojciec:Jest Moją Wolą,żeby okres pokoju po-
darowany światu,został wykorzystany na uwielbienie

Mojego Ukrzyżowanego Syna!
Znak czy podobizna Jego
Boskich Ran musi być ukazana możliwie jak największej
liczbie ludzi,przede wszystkim młodym ludziom.(...)Ci,
którzy nie będą zjednoczeni ze Świętymi Ranami Mojego
Syna ani z cierpieniami Jego Świętej Matki,będą mieć
wielkie trudności jeśli chodzi o wytrwanie w wierze.

Jezus Ukrzyżowany:Mój Ojciec stokrotnie odnawia
obietnice,które dał tym,którzy oddają cześć Mojej Męce:
Mojemu Świętemu Sercu,Mojej Świętej Głowie,Mojemu
Świętemu Obliczu,Mojej Najdroższej Krwi,Moim Świę-
tym Ranom w rękach,stopach,na boku,na Moim całym na
śmierć zamęczonym Ciele...Moja agonia,Mój Krzyż,Mo-
ja cierniowa korona i boleści Mojej Niepokalanej Świętej
Matki...Tych nabożeństw Ojciec oczekuje od świata,by
przygotować Mój powrót w Chwale.
Zakrwawiony i chwalebny Krzyż wraz z ofiarowa-
niem musi być wszędzie ustawiony,bo nadeszła godzi-
na Wielkiego Przyjścia Pana:
"Tak jak domy Izraelitów,
które zostały naznaczone krwią baranka paschalnego,
zostały zachowane od nieszczęścia,gdy Anioł Niszczyciel
przechodził,tak też zostaną zachowane rodziny,wspólnoty
i narody,gdzie Mój Obraz będzie ustawiony i czczony.
Zostaną ochronione od nienawiści,rozpaczy i niewiary
w czasie przyszłych plag"
Wykazujcie wartość Moich Ran i ich znaczenie,bo to
jest czas Odkupienia,a wasze zbawienie jest w Moich Ranach.
Aby wprowadzić w czyn to Odkupienie,prosi was
Mój Ojciec o widzialne postawienie(podwyższenie) Mojego
Ukrzyżowanego Ciała-na całym świecie.
Uciekajcie się do każdej z Moich Ran,które są Bramami Nieba.
Maryja:Każdy powinien podjąć się wysiłków,cierpień
i walk,których podejmuje się każdy żołnierz w czasie
bitwy,bo to jest powszechna mobilizacja,do której was
wzywam.
CODZIENNE UCZCZENIE RAN PANA JEZUSA

(z poświęconym Krzyżem)

Panie Jezu Chryste,mój nade wszystko ukochany
Zbawicielu.Z największym uszanowaniem i z cała żarliwością
mojej duszy uwielbiam Ciebie przez Niepokalane Serce
Maryi i Jej Sercem,i w Jej Niepokalanym Sercu.
Pozdrawiam Ciebie i całuję wszystkie Twoje Rany
najczystszymi ustami Twojej Świętej Matki.Pozdrawiam też
i całuję wszystkie Twoje Święte Rany za tych wszystkich,
którzy do mnie należą,za kapłanów,za konających,za
dusze w Czyśćcu cierpiące.
-Całuję i pozdrawiam w ten sposób Rany od gwoździ
w rękach,i kiedy Ci je zadano,i jak długo znosiłeś ich ból.
-Tak samo pozdrawiam i całuję Rany Twojej Świętej
Głowy,teraz i kiedy te ciernie Ją kłuły,i jak długo ten ból
znosiłeś.
-Pozdrawiam i całuję Świętą Ranę na barku,teraz
i kiedy ta ciężka belka krzyża na nim ciążyła,i jak długo
ten ból znosiłeś.
-Pozdrawiam i całuję Twój bark wyrwany ze stawu,
teraz i kiedy on został wyrwany,i jak długo ten ból znosiłeś.
-Pozdrawiam i całuję Twoje Przenajświętsze Oblicze,
teraz i kiedy było za nas policzkowane,opluwane
i brudami oszpecone,teraz i jak długo tę mękę i tę obrzydliwość
znosiłeś.
-Pozdrawiam i całuję Święte Rany biczowania,teraz
i podczas tej chłosty okrutnej,jak długo te boleści Twego
poszarpanego Ciała za nasz znosiłeś.
-Pozdrawiam i całuję podeszwy Twoich przypalonych
Stóp,teraz i kiedy stałeś na rozpalonej blasze,teraz i jak
długo znosiłeś to nie wypowiedziane cierpienie.
-Tak samo pozdrawiam i całuję z największym
uszanowaniem i największą wdzięcznością Świętą ranę
Twojego Serca, jak i każdą kroplę Twojej Krwi.
O Mój Zbawicielu,każdym moim pocałunkiem,
oddechem,uderzeniem mojego serca,słowem i myślą pragnę na
nowo całować wszystkie Twoje Święte Rany i każdą
Kroplę Twojej Najdroższej Zbawczej Krwi-i tyle razy
ofiarować Twojemu Ojcu w Niebie.
W łączności z Twoimi nieskończenie wielkimi
zasługami,z Twoją Łaską i Miłością pragnę wiele dusz wybawić
od ognia czyśćcowego.
Zbawicielu nasz,powołuje się na Twoje Święte słowa:
"Wszystko,co dla mnie chcesz uczynić,to jakbyś
już uczynił!"

I obiecałeś:"Za każdy uczyniony z serca pocałunek
złożony na jednej z Moich Ran ratuje jedną duszę".
Mój Jezu,dziękuje Ci za wszystko ,co dla mnie uczyniłeś,
i całuje Twojej Święte stopy za każdym krokiem ,który
uczyniłeś na ziemi o Twojego dzieciństwa aż po ostatni
krok,kiedy Cię rzucono na drzewo krzyża.Amen.
Zbawicielu mój,spełnij jeszcze jedną moją prośbę.
Z każdym czułym pocałunkiem złożonym na Świętej
Ranie Twojego Serca,pragnę w sposób wynagradzający,
całować każdą Hostię Świętą przyjmowaną bez uszanowania
na stojąco i na rękę.Amen.

KRZYŻ NA NIEBIE-OSTRZEŻENIEM!
Pozdrawiam Cię,uwielbiam i obejmuję Cię,Święty
Krzyżu mego Zbawiciela,Jezu ukochany,zachowaj nas,strzeż nas,zbaw nas!
Kocham Cię!Niech ten Święty Krzyż
ukoi me przerażenie,napełni spokojem i ufnością!
Pan Jezus:
Mój Krzyż ukaże się na Niebie.Będzie on
znakiem dla wszystkich mieszkańców ziemi.
Dla tych,
którzy się nie nawrócą,będzie oznaczał sprawiedliwość,
czyli karę.Dla tych,którym znak cierpień Zbawiciela
przypomni potrzebę modlitwy błagalnej o przebaczenie
grzechów-stanie się znakiem miłosierdzia i miłosiernej
Miłości naszego Boga...Przerażenie ogarnie mych
nieprzyjaciół...morza wystąpią,a jednocześnie zapali się powietrze.

PAN JEZUS DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY:
Zanim nadejdę jako Sprawiedliwy Sędzia,
wpierw przyjdę jako Król Miłosierdzia.
A przed dniem Sprawiedliwości ukaże się znak na
niebie i na ziemi.Będzie to znak Krzyża,a z każdej Rany
Mych nóg i rąk wyjdzie Światło,które oświeci całą
ziemię.

Matka Boża do Róży(San Damiano):"...Gdy
zobaczycie jeden wielki Znak na Niebie(Krzyż),to wiedzcie,że
nadszedł ten poważny moment wielkich wydarzeń,które
będą pełne trwogi i płaczu.Gdy przyjdzie ten dzień,ziemia
i Niebo poruszy się,przyjdzie na was wielki ucisk.
Powstaną gwałtowne grzmoty i błyskawice...gromadzcie się do
modlitwy z pokorą i posłuszeństwem.
KORONKA
DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN
PANA JEZUSA


O Jezu,Boski Odkupicielu,
bądź nam miłościw,
nam i całemu światu.
Święty Boże,
Święty Mocny,
Święty
Nieśmiertelny,
zmiłuj się na nami
i całym światem.Amen.
Przepuść,zlituj się,mój Jezu,
w otaczających niebezpieczeństwach
Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.
Ojcze Przedwieczny,okaż nam Miłosierdzie.Przez Krew
i Rany Jezusa Chrystusa,Syna Twojego Jedynego,błagamy
Cię,okaż nam Miłosierdzie.Amen.Amen.Amen.
Na dużych paciorkach:
K.Ojcze Przedwieczny,ofiaruję Ci Rany Pana naszego,
Jezusa Chrystusa.
W.Na uleczenie ran dusz naszych.
Na małych paciorkach:
K.O mój Jezu ,przebaczenia i Miłosierdzia.
W.Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie Koronki odmawia się trzy razy:
Ojcze Przedwieczny,ofiaruje Ci Rany Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, na uleczenie dusz naszych.
Czas ucisku shares this
48
kod01
marciniszyn
Zapraszamy serdecznie na stronę internetową poświęconą Krzyżowi Pasyjnemu Serca Jezusowego: krzyz-pasyjny.pl
mkatana
PAN JEZUS DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY:
Zanim nadejdę jako Sprawiedliwy Sędzia,
wpierw przyjdę jako Król Miłosierdzia.
A przed dniem Sprawiedliwości ukaże się znak na
niebie i na ziemi.Będzie to znak Krzyża,a z każdej Rany
Mych nóg i rąk wyjdzie Światło,które oświeci całą
ziemię.
Aga B
Krzyz do nabycia za 120zl (40cm) na www.ikony-pustelnia.pl
mkatana
Krzyż można kupic tu:

www.ppharka.hg.pl/pasyjny krzyz.html
Księgarnia Wysyłkowa
ul. Upalna 11, 53-023 Wrocław
telefonicznie: tel./fax (71) 339-86-80, tel./fax (71) 339-81-18
lub poprzez internet: e-mail: ppharka@wp.pl
mkatana
Pan Jezus:
Mój Krzyż ukaże się na Niebie. Będzie on
znakiem dla wszystkich mieszkańców ziemi.
Dla tych,
którzy się nie nawrócą, będzie oznaczał sprawiedliwość,
czyli karę. Dla tych,którym znak cierpień Zbawiciela
przypomni potrzebę modlitwy błagalnej o przebaczenie
grzechów-stanie się znakiem miłosierdzia i miłosiernej
Miłości naszego Boga...Przerażenie ogarnie mych
nieprzyjaciół...morza wystąpią…
More
Pan Jezus:
Mój Krzyż ukaże się na Niebie. Będzie on
znakiem dla wszystkich mieszkańców ziemi.
Dla tych,
którzy się nie nawrócą, będzie oznaczał sprawiedliwość,
czyli karę. Dla tych,którym znak cierpień Zbawiciela
przypomni potrzebę modlitwy błagalnej o przebaczenie
grzechów-stanie się znakiem miłosierdzia i miłosiernej
Miłości naszego Boga...Przerażenie ogarnie mych
nieprzyjaciół...morza wystąpią, a jednocześnie zapali się powietrze.
3 more comments from mkatana
mkatana
Z każdym czułym pocałunkiem złożonym na Świętej
Ranie Twojego Serca, pragnę w sposób wynagradzający,
całować każdą Hostię Świętą przyjmowaną bez uszanowania
na stojąco i na rękę. Amen.
mkatana
"Za każdy uczyniony z serca pocałunek
złożony na jednej z Moich Ran ratuję jedną duszę".
mkatana
KRÓLUJ NAM CHRYSTE

Godne, słuszne i konieczne jest, aby Jezus Chrystus

nasz Zbawiciel i Król Wszechświata wraz z

Maryją, naszą Matką i Królową Polski królował w

Ojczyźnie naszej i sercach naszych.
🙏