Clicks919
Victory

Odpověď arcibiskupa Carla Maria Viganò na otevřený dopis Sr. Antonietty Potenteové

www.marcotosatti.com/…/vigano-to-a-nun…

Následuje odpověď arcibiskupa Carla Maria Viganò na otevřený dopis Sr. Antonietty Potenteové ze 17. června 2020. Sr. Antonietta ve svém dopise odsuzuje Arcib. Viganò za jeho nedávný projev podpory prezidenta Donalda Trumpa, a snaží se zaobalit svou dotčenost do teologické tradice církve. Arcib. Viganò uvádí věc na pravou míru a dává otcovskou (avšak jasnou) odpověď. Níže uvádíme odpověď Arcib. Vigana.

Noli aemulari in malignantibus, neque zelaveris facientes iniquitatem.
Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. (Ž 37,1)

Ctihodná matko,
četl jsem otevřený dopis, který jste mi zaslala 17. června také jménem vaší komunity, dopis, který jste napsala jako reakci na můj dopis prezidentovi Spojených států. Protože se na mě osobně obracíte, žádám vás, abyste mi na svém webu poskytli prostor, abych mohl já odpovědět vám.

Jsem zaražen několika výrazy ve vašem dopise: nejen těmi, které se mě osobně týkají, ale také okázalým zkreslením skutečnosti při obviňování prezidenta Trumpa z toho, že je „zastáncem politiky, která se v posledních měsících ukázala jako stále více diskriminační a násilná, a to jak s ohledem na zdravotní krizi, tak na nejnovější rasistické události.“ Popravdě nevidím, jak je možné, aby byl odpovědný za rasistické události, k nimž došlo v kontextu, v němž jsou policie a místní vlády v rukou Demokratické strany a které – jak ukazují pomalu se objevující důkazy – byly zorganizovány pod falešnou vlajkou financovanou globalistickými elitami právě proto, aby se vzbudil protest proti republikánské straně a prezidentovi, který je v současné době v úřadu. Na mezinárodní úrovni je Trumpovo funkční období jediné, kdy během delší doby Spojené státy nezačaly žádný vojenský konflikt a v mnoha případech byly uzavřeny mírové smlouvy a byly zrušeny zahraniční vojenské základny. Ekonomika zaznamenala silný růst (až do nouzové situace s COVID-19), a s ní také i ochrana práv pracovníků.

Pokud tvrdíte, že zavedení veřejného pořádku a požadování dodržování zákona je diskriminačním opatřením, obávám se, že vám musím připomenout, že civilní úřady mají morální povinnost ukládat dodržování zákonů a za tímto účelem je dovoleno použít přiměřenou sílu: toto učí a velmi pěkně vysvětluje sv. Tomáš Akvinský, patron řeholního institutu, do něhož patříte. Nemyslím si, že prezident je „násilný slovem i činem“, rozhodně ne více než ti, kteří ve svém vlastním politickém programu podporují zabíjení milionů dětí až do okamžiku před narozením, a dokonce i po narození: toto násilí, mnohem nenávistnější, protože zuří nejvíce proti těm nejbezbrannějším, mi jaksi nejde dohromady s vaším zasvěcením jako řeholní sestry.

Káráte mě za použití „dualistického a diskriminačního jazyka“. Ve skutečnosti je to přesně tak tehdy – a myslím si, že to nemůže být jinak – když to, o co jde, je věčný boj mezi dobrem a zlem. Pravda je vždy diskriminační, pokud ji blud zpochybňuje. Světlo je také diskriminační, protože netoleruje temnotu ani ty, kteří se v ní skrývají. Stejně jako náš Pán, kámen úrazu, je diskriminační a rozvratnický, když shromáždí spravedlivé po své pravici a vyžene zlé po své levici. „Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji,“ říká Pán (Jn 15,14). Podmínkou přátelství s Bohem je poslušnost Jeho přikázání a Jeho zákonu ve svazku lásky. To je také diskriminační, protože ti, kdo zneužívají svou vlastní svobodu a nepodřizují se vůli Boží, se nebudou moci radovat z blaženého nazírání na Boha ani mít účast na Jeho věčné slávě. Stejně tak byl šestému přikázání, které odsuzuje sodomii jako hřích volající po pomstě před Boží tváří, připsán „homofobní, a tedy diskriminační postoj“. Svatý Pavel diskriminoval, stejně jako diskriminoval Kristus, a také v Edenu diskriminoval Věčný Otec, když vyhnal naše první rodiče, kteří Ho neposlechli.

Když však jsme si vlastní vinou skrze tuto diskriminaci zasloužili věčný Boží trest, ona nám získala, po pádu našich prvních rodičů, příslib Vykupitele narozeného z Panny, nového Adama a nové Evy. Právě tato „dualistická“ vize vedla naše otce do zaslíbené země, když opustili modloslužbu a uctívali Jediného pravého Boha. Mučedníci také diskriminovali, když raději podstoupili mučení, než by pálili kadidlo modlám. Učitelé církve, včetně Andělského učitele (pozn. Doctor angelicus – sv. Tomáš Akvinský), diskriminovali, když bojovali proti herezím a hlásali pravé učení. Svatý Dominik diskriminoval, když kázal o kříži. Také vy, Ctihodná matko, diskriminujete, když se stavíte proti mým slovům, proti Trumpovi a proti diskriminaci. Diskriminujete, když říkáte my ženy řeholnice [donne religiose]“, zdůrazňujíc přitom slovo „ženy“, které, jak se zdá, si chce nárokovat roli, která není v souladu s Bohem stanoveným řádem, ani s napomenutím Apoštola pohanům.

Prohlašujete: „Prosíme o vzájemnou spolupráci, aby pokorní a nikoli bohatí mohli být povýšeni; prosíme, aby už neexistovali mocní a násilníci, kteří ponižují národy a ničí jejich naděje.“ Připomeňte si, ctihodná matko, že pokorní, o nichž mluví evangelium, nejsou nutně ti, které dnešní svět využívá pro cynické projekty sociálního inženýrství, ani ti mnozí, kteří jsou odtrhnuti od své vlasti, aby posloužili plánům destabilizace, které vždy obohacují i běžné lidi. A bohatí nejsou vždy a nutně zlí: pokud jim Prozřetelnost poskytla hmotné statky, žádá je, aby se stali Jeho spolupracovníky a pamatovali na chudé a potřebné. Ani nemožno obviňovat mocné, pokud je jejich moc dána do služby Dobru; odsouzení občanů a Boží trest si zaslouží ti, kdo zneužívají svou moc a autoritu, která jim byla dána.

Obávám se, že vaše slova nacházejí příliš mnoho prostoru pro myšlení světa, spíše než pro nadpřirozené vidění podporované zdravou naukou a čistou zbožností. V podstatě se mi zdá, že absence vnějšího a viditelného znamení vašich řeholních slibů implicitně odhaluje vaši touhu skrýt vaši řeholní identitu (snad proto, aby nebyl uražen jemnocit druhých?), avšak s rizikem, že ve vás zanechá vnitřní prázdno, které žádná ideologie tohoto světa nebude schopna naplnit. A to je přesně to, co bychom měli očekávat od dcery sv. Dominika a sv. Tomáše: zajistit, aby upřímné touhy těch nejmenších našly své nejautentičtější kořeny v božském Zjevení, v křesťanském společenském zřízení, ve věrném uplatňování sociální nauky Církve. Protože kde není Pravda, tam není Láska: Učíte mě, že obě jsou základními vlastnostmi Boha, ale není možné milovat Boha, pokud člověk také bezpodmínečně nepřijme Pravdu, kterou nám předal ve Svaté Církvi, jediné arše spásy.

Píšete: „Mělo by však být jasné, že jsme na straně těch nejslabších a utlačovaných, protože jsme si jisté, že pouze jim byla zjevena moudrost, kterou vládci tohoto světa nepoznali (srov. 1Kor 2,8)." Předpokládám, že do této skupiny nejslabších a utlačovaných zahrnujete otce a matky rodin, kteří chtějí svým dětem dát křesťanskou výchovu; těch mnohých, kteří jsou denně pronásledováni jednoduše proto, že vyznávají katolickou víru; miliony nevinných, které současný Moloch obětuje každý den na nečistém oltáři potratů; starší lidi, jež ekonomické zájmy a spekulace odsuzují k samotě a opuštěnosti nebo smrti, protože jsou považováni za nepotřebné; děti chycené do pasti pekelné ideologie genderu ve svém nejútlejším věku; mladé lidi, jejichž morálka je zprzněna ideologií LGBT; starší věřící v St. Louis, kteří byli před několika dny napadeni skupinou lidí, která podporuje hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží).

Závěrem, váš otevřený dopis potvrzuje to, co jsem napsal mnohokrát: každým dnem se stále jasněji rýsuje, kdo je s kým, a to je bezpochyby pocta pravdě, která mnoha lidem umožňuje pochopit, co se skutečně děje a na kterou stranu se kdo chce přidat.

Vám, Ctihodná matko, a Vaší komunitě zasílám své upřímné požehnání a svěřuji se Vašim modlitbám.

+ Carlo Maria Viganò, Arcibiskup

6. července 2020
sv. Marie Goretti, panny a mučednice