Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks962
Libor Halik

Svatí učí, že homosexuálové budou v pekle trpět nejvíce

Zjevení sv. Kateřině Sienské:
„Oni však jednají úplně obráceně, jelikož přicházejí k tomuto tajemství plní nečistoty a zde nejde jen o pouhou nečistotu, která by mohla ohrozit tvou slabou přirozenost, a jíž jste vy všichni přirozeně nakloněni, (ačkoliv rozum, když to svobodná vůle dovolí, je schopen uklidnit tuto přirozenou touhu), činí zde ještě něco daleko horšího, když páchají tento prokletý hřích proti přirozenosti a jako slepí a pobláznění, jimž se zastřelo světlo jejich intelektu, nerozpoznávají puch a bídu, ve které se nacházejí. Nejenom, že tento hřích přede mnou páchne, Já, jež jsem Věcná a Svrchovaná Pravda, vskutku se mi hnusí tak mnoho a mám ho v takovém ohavnosti, že jen kvůli němu jsem svým božským soudem pohřbil do prachu pět měst, jelikož má božská spravedlnost ho již déle nemohla snášet. Tento hřích se hnusí nejen mě, avšak i démonům, z nichž si tito ubožáci udělali své pány. Ne, že by se zlým hnusil kvůli tomu, že mají zalíbení v čemkoliv dobrém, avšak kvůli tomu, že jejich podstata byla původně andělská a tato jejich andělská podstata je nutí k tomu, aby si zošklivili pohled na páchání tohoto nesmírného hříchu.“

A sv. Bernardin Sienský nabízí snad nejvýstižnější pohled na tento hřích:
“Tak, jako lidé se účastní na slávě Boha v různých stupních, rovněž tak v pekle trpí jedni více nežli druzí. Ti, kdo žili neřestí sodomie na zemi, budou v pekle trpět více než ostatní, neboť tento hřích je největší ze všech.“

Sv. Petr Canisius:
Tak jak praví Písmo Svaté, obyvatelé Sodomy byli zvhlí a strašlivě hříšní. Svatý Petr a Pavel odsoudili tento hanebný a zvrácený hřích. Vstkutku Písmo odsuzuje tuto obrovskou nemravnost: Nepravosti Sodomy a Gomory se rozmnožily a jejich hříchy se nezměrně rozrostly. Tak andělé řekli Lotovi, kterému se ošklivila tato zvrácenost: “Opusť město!“ Svaté Písmo se neopomíjí zmínit o příčinách, jež vedly obyvatele Sodomy a mohou vésti i druhé osoby k tomuto tragickému hříchu: “Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý klid, který měla i se svými dcerami. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovala.“
Povyšovaly se, páchaly přede mnou ohavnost, a tak jsem je odstranil, jak jsem uznal za vhodné. Ti, jež se nehanbí porušovat Boží a přirozený zákon se stávají otroky této nikdy dostatečně prokleté zvrhlosti.

Sv. Damián:

Podle Sv. Damiána hřích sodomie překračuje všechny ostatní, jelikož: Zajisté přináší smrt tělu a zkázu duši. Zamořuje tělo a zhasíná oheň mysli, vyhání Ducha Sv. z chrámu lidského srdce a otvírá bránu démonu, jež podněcuje tuto žádostivost. Vede k omylu, úplně odstraňuje pravdu z poblouzněné mysli. Otvírá dveře peklu a zavírá dveře ráje. Je to neřest, která ničí střídmost, zabíjí skromnost, dusí čistotu a masakruje panenství…. Všechny věci hanobí… špiní… a zneucťuje je.
KDO JSEM JÁ, KDYŽ VIDÍM TENTO ZHOUBNÝ OBYČEJ, JAK VZKVÉTÁ V KNĚŽSTVÍ, ABYCH SE HO OPOVÁŽIL NEODSOUDIT V OČEKÁVÁNÍ BOŽÍHO SOUDU A TAK SE STAL VRAHEM DALŠÍ DUŠE? Jak mám vskutku potom milovat bližního jako sám sebe, pokud tak zanedbám ošetřit ránu, jež hnisá v jeho srdci, ránu, o níž jsem si jist, že na ni zemře krutou smrtí?
„Ať mě nikdo neodsuzuje, že se stavím proti této ďábelské neřesti, jelikož se nesnažím někoho zhanobit, avšak napomenutím spíše podpořit zdraví mého bratra.“
„Raději bych dal přednost být vhozen do studny jako Josef, který zpravil svého otce o podlém zločinu svých bratrů, nežli snést trest Božího hněvu jako Eli, který viděl nepravost svých synů a přesto mlčel.“

------------

KDO JSEM JÁ? ABYCH HOMOSEXUÁLY SOUDIL, POKUD PŘIJÍMAJÍ PÁNA A MAJÍ DOBROU VŮLI?- liberální dnešní papež František.

KDO JSEM JÁ, KDYŽ VIDÍM TENTO ZHOUBNÝ OBYČEJ, JAK VZKVÉTÁ V KNĚŽSTVÍ, ABYCH SE HO OPOVÁŽIL NEODSOUDIT, A TAK SE NEODSOUZENÍM STAL VRAHEM DALŠÍ DUŠE? -Svatý Damián.

„Zákon země je zákon země a my se samozřejmě budeme řídit tím co říká“.“Nikdo není odmítnut kvůli své sexuální orientaci, rase či kvůli svému etnickému původu.“Cožpak se všichni nesnažíme žít evangelium? ( ano vždyť i souložící gayové se snaží….) - Kardinál Donald Wuerle ( na fotce vpravo ) čelní předseda biskupské kongregace USA a kardinál New Yorku k legalizaci homosexuálního manželství a stanovení homosexuálního manželství za ústavní právo.