Clicks330

Dnešní judaismus není biblický. Vyrábí Antikristovu světovládu

Libor Halik
5
Pierre Hillard r.2018 - 0:09 ...a poslední kapitola, jež má název Duch globalismu, 0:14 pojednává o protivenství mezi 0:18 Církvi a Synagogou, s vědomím, že Synagoga... totiž judaismus existoval, 0:…More
Pierre Hillard r.2018 - 0:09 ...a poslední kapitola, jež má název Duch globalismu, 0:14 pojednává o protivenství mezi 0:18 Církvi a Synagogou, s vědomím, že Synagoga... totiž judaismus existoval, 0:23 před Kristem — Mojžíš atd., 0:26 ale s příchodem Krista, jenž naplnil Zákon, začal se formovat nový judaismus. 0:34 A židé, 0:37 s vyjímkou samozřejmě jen některých jako například apoštolů či svatých žen, 0:41 neuznali Krista jako vtěleného Syna Božího 0:45 a kolem roku 100 po Kristu rabín Akiva a jiní začínají vypracovávat nový judaismus. 0:54 Nový judaismus byl vytvořen v opozici vůči Křesťanství. 1:04 Víte, když lidé hovoří o judaismu, 1:12 myslí tím judaismus Mojžíše. 1:14 Ve skutečnosti ale judaismus, jenž se začínal utvářet počátkem 2. století, 1:17 byl, stručně řečeno, vypracováván v období mezi 2. a 6. století po Kristu 1:23 a potom doplněn dalšími prvky 1:25 jako na příklad ve 13. století knihou Mojžíše de Leóna Zohar, 1:27 ale v podstatě byl utvářen v době mezi 2. a 6. století po Kristu Talmudem 1:33 (Talmud je občanským zákoníkem, politickým kodexem, kterým jsou řízené životy židů) 1:39 a také kabalou, která znamená doslova tradování 1:43 a která je mystickým aspektem 1:48 talmudického judaismu. 1:50 Tento nový judaismus se utvářel v tvrdošíjné opozici 1:56 proti náboženství, které začínalo nabývat na síle 2:00 a jímž bylo Křesťanství, přesněji řečeno Katolicismus, 2:03 který byl uznán císařem Konstantinem v roce 313. 2:06 A tak aby tato hrozba byla odvrácena, 2:10 vytvořen byl nový judaismus... Je tady třeba pochopit, 2:14 že pokud se používá klamný výraz 2:18 ŽIDOKŘESŤANSKÝ DUCH, je potřeba tento výraz zapudit, 2:23 jelikož tento judaismus byl započat rabínem Akivou zhruba začátkem 2. století... 2:28 Je to judaismus, který je nepřítelem Katolicismu, 2:31 tudíž nemůžeme spojovat nepřítele s přítelem — katolíkem! 2:35 Takže logicky je to třeba vštěpovat našim náboženským vůdcům... 2:43 Ale poslouchejte... 2:45 ...například v 7. kapitole 2:48 uvádím v jedné poznámce pod čarou (je jich v mé knize téměř 600, neboť vše, 2:51 co vyprávím mám dobře podloženo) 2:54 ...a říkám, že ve spisu vypracovaném Papežskou biblickou komisi v roce 2001 2:59 nazvaném, cituji: 3:01 „Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli“ 3:04 (dokument, který naleznete na internetových stránkách Vatikánu, 3:07 t.j v jeho oficiálním archívu). 3:09 Pisatelé, v duchu židokřesťanského dialogu, jenž je specifický pro II. Vatikán, 3:14 nivelizovali rozdíly mezi principy talmudického judaismu a Katolicismu 3:18 a mimo jiné řekli, cituji: 3:20 „Křesťané se mohou mnohému naučit ze židovské biblické exegeze, 3:25 praktikované už 2000 let a opravdu 3:27 se také v průběhu dějin mnohému naučili; 3:29 na druhé straně mohou Křesťané doufat, že i Židé 3:32 budou moci mít prospěch z křesťanských exegetických bádání.“ 3:37 Takže vidíte... 3:39 tady zcela rozporuplnou záležitost, ve které 3:43 katolíci, zejména z koncilní církve, souhlasí, že budou spolupracovat s náboženstvím, 3:50 které se od 2. století utvářelo v opozici vůči Katolicismu!? 3:54 To je vskutku neuvěřitelné! 3:56 A v tomto dokumentu „Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli“ 4:01 bylo nejednoznačným způsobem přidáno, cituji: 4:05 „Židovské mesiášské očekávání není marné!“ 4:10 A já doplňuji: 4:11 Zdá se, že orgány koncilní církve, v uvozovkách 4:15 zapomněly, 4:16 že pro Katolíky příchod Mesiáše, t.j. návrat Krista, ztělesněného Syna Božího 4:19 se uskuteční až nastane konec světa, 4:22 zatímco židé, kteří Ho neuznávají, 4:26 očekávají příchod svého mesiáše, 4:28 kterýžto zahájí novou éru, nový svět v jejich prospěch jakožto kněžského národa. 4:33 Takže tady máme, jak vidíte, zásadní rozpor! 4:37 Ten, kdo v roce 2001 napsal předmluvu k dokumentu 4:39 „Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli“, 4:44 byl v té době kardinál... 4:46 — kardinál Ratzinger! 4:48 „Je to žid!“ 4:50 Tady paní já ne... 4:52 Neměli bychom mluvit na toto téma, neboť nejsou žádné důkazy! 4:55 A důkazy žádné nejsou! Já jsem v tomto velký puntičkář... 4:59 Něco takového člověk potvrzuje pomocí důkazů uvedených v oficiálních dokumentech. 5:06 Vůbec si neumíte představit ty těžkosti 5:09 a... škody způsobené některými lidmi, kteří vypustí nějaké informace do éteru, 5:16 které jim v dané chvíli dělají radost, 5:18 ale které ve skutečnosti jsou buď nepravdivé 5:21 nebo se nedají dokázat... 5:23 a náš nepřítel se už o to postará, aby je rozcupal: 5:26 Podívejte se na ty tradiční katolíky, na ty fanatiky, co to pustili do éteru... 5:29 a my tady máme důkaz, že to není pravda! 5:33 Pokud jsou tradiční katolíci alespoň trochu zvědaví, 5:36 tak podívají se na 5:38 internetové stránky Vatikánu 5:40 a přečtou si první Vánoční poselství Benedikta XVI. z roku 2005, 5:45 ve kterém přítel Benedikt — Benedikt XVI. říká toto, cituji: 5:50 „Moderní, dospělý člověče, přesto mnohdy chabý v myšlení i vůli, 5:55 dovol betlémskému Dítěti, aby tě vzalo za ruku! 5:58 Neboj se, důvěřuj Mu! 6:01 Životodárná moc Jeho světla tě povzbudí k tomu aby ses zapojil 6:06 do budování NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU 6:10 založeného na spravedlivých etických a ekonomických vztazích. 6:13 Kéž Jeho láska vede národy a upevňuje jejich společné povědomí v tom, 6:15 že jsou rodina, povolaná k tomu, aby budovala vztahy důvěry a vzájemné podpory atd.“ 6:23 „...tě povzbudí k tomu, aby ses zapojil do budování NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU!“ 6:29 Proč ale tradiční katolíci 6:31 tomu nevěnují pozornost a dodávám, že se jedná jak o tradiční katolíky, 6:34 tak i kněze Bratrstva svatého Pia X. 6:38 Osobně jsem nikdy neslyšel kněze z FSSPX, aby na svém kázání řekl: 6:44 Trošku se teď, v uvozovkách, pobavíme... budu vám vyprávět... přečtu vám 6:48 úryvek z Vánočního poselství Benedikta XVI. z roku 2005. 6:51 Nikdy jsem nic takového neslyšel... 6:53 nicméně stačí jen jít na stránky Vatikánu... 6:55 Tentýž Benedikt XVI.... 6:57 poněvadž je třeba upřesnit, že 6:59 duchovní se může splést... 7:01 například připusťme, že Benedikt XVI., vlastně v té době ještě Ratzinger... 7:05 mohl říct, že II. Vatikán byl výbornou věcí a zároveň také Antisyllabem, 7:11 načež poté uvědomuje si svou chybu 7:14 a proto... 7:16 (opravdu se tady snažím a hájím maximálně...) 7:20 ...uvědomuje si svou chybu a od toho ustupuje, ale v tomto případě 7:24 je třeba, zvláště když se člověk stane papežem..., 7:26 aby se osobně vyzpovídal z toho, že se dopustil předtím hereze. 7:31 Avšak další věcí je, že k tomu, aby zpověď a rozhřešení byly opravdové, 7:34 pokud to bylo veřejné prohlášení, 7:37 musí to veřejně odvolat a říct: „Promiňte..., 7:42 ale řekl jsem v podstatě, kravinu!“ 7:46 Takže jakožto kardinál nebo později papež, měl říct: 7:50 „Podívejte, když jsem řekl, že II. Vatikán byl velmi dobrý a také to byl Antisyllabus, 7:54 promiňte mi, ale zmýlil jsem se, byla to má chyba.“ 7:56 Prostě měl nad tím udělat křížek. On to však nikdy neudělal! 7:58 A tady vidíme jeho „stálost“ ať už jako biskup nebo kardinál... A končím... 8:04 mimo jiné jeho encyklikou z roku 2009, 8:08 ve které mluví zvláště o blahoslaveném Janu XXIII., 8:11 což je logické, 8:13 neboť ho bylo třeba svatořečit... v tomto ohledu blahoslavit, 8:15 aby nakonec byl jím (Benediktem) a Františkem svatořečen II. Vatikán! 8:18 V jeho encyklice z roku 2009 8:22 CARITAS IN VERITATE 8:26 říká papež Benedikt XVI., 8:28 kterého cituji... 8:29 ...doplňme tedy jeho prohlášení s jeho odhodláním zřídit, cituji Benedikta XVI., 8:34 „opravdovou SVĚTOVOU POLITICKOU AUTORITU, 8:37 kterou již načrtl můj předchůdce bl. Jan XXIII.“, 8:41 tudíž „opravdovou SVĚTOVOU POLITICKOU AUTORITU“ ve spojení s OSN! 8:44 S OSN, která je ZEDNÁŘSKÝM CHRÁMEM! 8:47 Jakým tedy způsobem můžeme 8:49 zřídit, cituji, „opravdovou SVĚTOVOU POLITICKOU AUTORITU“ 8:54 — ve spojení s OSN, která z definice je ANTIKATOLICKÁ! 8:59 Takže vidíte, jak je to frapantní, 9:01 že Benedikt XVI., byv biskupem, kardinálem a následně papežem, 9:07 měl antikatolické výroky... a žel Bohu hodně tradičních katolíků to zbaštilo, 9:12 protože někdy říkal, naštěstí, správné věci... 9:16 Když jsme proti potratům... ach, díky Bohu papež je také proti... děkujeme... 9:21 já také... ale... 9:25 to je to, co je na tom tak hrozné... 9:28 A v tom já kritizuji nejen tradiční katolíky, ale také 9:32 klérus Bratrstva sv. Pia X. 9:35 a rád bych, aby biskupové, 9:38 kněží z Kostela Saint-Nicolas-du- Chardonnet a ze všech kaplí FSSPX 9:42 ve Francii, Itálii a také i v Zimbabve 9:45 si to přečetli a řekli: „S tím nesouhlasíme!“ 9:49 Dobře. 9:50 Poněkud jsem to tedy zestručnil, nicméně jsem udělal práci, jež udělaná nebyla ... 9:53 Dobře!
Manuel Gabriel and 4 more users like this.
Manuel Gabriel likes this.
Martin68 likes this.
a.ho.j. likes this.
piakatarina likes this.
Mates5485 likes this.