Joske
Joske
1290

Neste dobré ovoce

1 Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je rolník. 2 Každý roub ve mně, jenž nenese ovoce - odstraňuje jej, a každý, jenž ovoce nese - čistí jej, aby nesl více ovoce. 3 Vy již následkem slova, jež jsem…
Joske
Podobenství Pána Ježíše Krista není pohádkou k uspávání. Je to varování pro každého z nás. A pronášel toto přirovnání: Kdosi měl ve své vinici zasaze…More
Podobenství Pána Ježíše Krista není pohádkou k uspávání. Je to varování pro každého z nás.
A pronášel toto přirovnání: Kdosi měl ve své vinici zasazený fíkovník, i přišel a hledal na něm ovoce, a nenašel. I řekl k vinaři: Hle, tři léta přicházím a hledám na tomto fíkovníku ovoce, a nenacházím. Vytni jej - nač i tu zemi zbavuje úrodnosti? On mu však v odpověď praví: Pane, ponechej jej i tento rok do té doby, než okolo něho zkopám zemi a naházím hnoje, a urodí-li přece ovoce - … Jinak jej vytneš napříště. Lk 13:6-9
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Joske
279

Židovská tradice zůstane prázdnou skořápkou až do chvíle, kdy přijme Ježíše Mesiáše.

1 Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: 2 „Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. 3 Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků …
Joske
Ježíš ostře napadl ochránce Satanovy matrice, když je před velkým množstvím lidu demaskoval. Učitelé Zákona a farizeové, ti, kteří mluví, ale nečiní.…More
Ježíš ostře napadl ochránce Satanovy matrice, když je před velkým množstvím lidu demaskoval. Učitelé Zákona a farizeové, ti, kteří mluví, ale nečiní. Blázni a slepci, obílené hroby, zmijí plemeno, slova, která zraňovala pyšné duše a zadírala se až do morku kostí.
Nepřijali Mesiáše, zachraňovali matrici a jejich náboženství zůstalo bez Boha prázdnou skořápkou. Jejich dům zpustl.
Joske
Satan od počátku využíval své převahy nad člověkem, aby ho uvěznil v matrici svých lží. Obelhal Adama v Ráji a obelhává jeho potomstvo podnes. …More
Satan od počátku využíval své převahy nad člověkem, aby ho uvěznil v matrici svých lží. Obelhal Adama v Ráji a obelhává jeho potomstvo podnes. Kdykoli nastalo přímé spojení člověka s Bohem (Abel, Mojžíš, Proroci až k Zachariášovi a Ježíš) Satan přes nevědomé a duchovně slepé služebníky vše kazí a ničí. Abel byl první obětí v dlouhé řadě zabitých proroků. Hospodinův Zákon Satan proměnil v neúnosný žalář. Ježíš, který přišel narušit Satanovu matrici, zemřel mučednickou smrtí. V této době velkého soužení, kdy se provádí výměna matric, umírají mučednickou smrtí tisíce Ježíšových následovníků a statisíce dalších je budou následovat.
Modlete se, aby nás Pán vysvobodil. Přijď brzy, Pane Ježíši.
Joske
41166

Ježíš nepřišel rušit Zákon nebo Proroky.

1 Když spatřil zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 2 Otevřel ústa a učil je: 3 „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. 4 Blahoslaven…
Joske
1-16 Blahoslavení jsou ti, kdož jsou způsobilí vejíti úzkou bránou do Božího království. 17-20 Ježíš oznamuje, že nepřišel rušit Zákon a Proroky, …More
1-16 Blahoslavení jsou ti, kdož jsou způsobilí vejíti úzkou bránou do Božího království.
17-20 Ježíš oznamuje, že nepřišel rušit Zákon a Proroky, příkazy tlumočené Božími anděly a vyvolenými muži.
21-30 Ježíš rozšiřuje rovinu zodpovědnosti za skutky do oblasti duševní.
31-48 Ježíš opravuje tradici vynucenou tvrdostí srdce. (Svévolné lidské zásahy.)
View 2 more comments.
Joske
122231

Až přijde Syn člověka

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou (lidé) jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy,…
Joske
Je naprosto zbytečný a marný jakýkoli pokus o záchranu staré matrice, starého vězení, ve kterém si lidé namlouvali, že jsou Kristovi. Probuďte se a …More
Je naprosto zbytečný a marný jakýkoli pokus o záchranu staré matrice, starého vězení, ve kterém si lidé namlouvali, že jsou Kristovi. Probuďte se a vyjděte ze společnosti nevěřících, jak vás volá Pán Ježíš Kristus.
Uvěřte Kristu a následujte ho.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske
Okovy Satanovy matrice tomuto člověku nedovolily následovat Ježíše. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal …More
Okovy Satanovy matrice tomuto člověku nedovolily následovat Ježíše.
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: »Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?« Ježíš mu odpověděl: »Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: 'Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'« On mu na to řekl: »Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.« Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: »Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!« On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Mk 10:17-22
View 10 more comments.