Joske likes from BernadettaJaMalinka

Velká přestavba Církve – Kontext – pokani.cz

Tá prestavba cirkve začala už na 2.vatik.koncile, teraz konečne vidno zapáchajúce zhnité ovocie. Ale ťažko je toľkým priznať že zasadili Tŕnie.. o to viac keď to bolo všetko plánované a sú tam na to aby to aj dokončili.. ☹
Jediná naša nádej, že Ježiš to všetko hovoril dopredu, aby sme vedeli, čo v tejto situácii robiť 😌
Joske likes from apredsasatoci

Velká přestavba Církve – Kontext – pokani.cz

New age, tomu hovorím premena.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 22.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_05.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Makabejské.
Juda a jeho bratři řekli: „Hle, naši nepřátelé jsou poraženi, pojďme očistit svatyni a znovu ji posvětit.“ Všechno vojsko se shromáždilo a vystoupilo na horu Sión. Dvacátého pátého dne devátého měsíce – měsíce kislevu – roku sto čtyřicátého osmého vstali časně zrána a podle zákona …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_05.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Makabejské.
Juda a jeho bratři řekli: „Hle, naši nepřátelé jsou poraženi, pojďme očistit svatyni a znovu ji posvětit.“ Všechno vojsko se shromáždilo a vystoupilo na horu Sión. Dvacátého pátého dne devátého měsíce – měsíce kislevu – roku sto čtyřicátého osmého vstali časně zrána a podle zákona přinesli oběti na novém zápalném oltáři, který zbudovali. Téhož měsíce a téhož dne, kdy ho pohané znesvětili, byl zasvěcen zpěvy za doprovodu citer, harf a cimbálů. Všechen lid padl na tvář, klaněli se a do nebe velebili Boha, který jim popřál zdar, osm dní slavili posvěcení oltáře, s radostí obětovali celopaly a přinesli oběti díků a chvály. Průčelí chrámu ozdobili zlatými věnci a štítky, obnovili brány i vedlejší místnosti a zasadili do nich dveře. V lidu byla velmi veliká radost a potupa od pohanů byla odčiněna. Juda, jeho bratři a celé shromáždění Izraele ustanovili, aby se dny posvěcení oltáře slavily s radostí a jásotem každoročně ve svůj čas po osm dní od dvacátého pátého dne měsíce kislevu.
1Mak 4,36-37.52-59

Žalm:
Chválíme tvé slavné jméno, Hospodine!

Veleben buď, Hospodine,
Bože Izraele, našeho otce,
od věků na věky.

Tvá je, Hospodine, velikost a moc,
nádhera, lesk i vznešenost,
neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.

Tobě, Hospodine, přísluší kralovat,
ty jsi svrchovaně povýšený nade vším,
od tebe je bohatství a velebnost.

Ty vládneš nade vším,
v tvé ruce je síla a moc,
z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.
1Kron 29

Evangelium:
Lk 19,45-48

Církevní kalendář:
sv. Cecílie
Žila pravděpodobně ve třetím století v Římě. Podle tradovaného podání se zasvětila Kristu, ale rodiče se pak rozhodli provdat ji za Valeriána, který byl pohanem. Přičiněním Cecilie však souhlasil, že s ní bude žít bez porušení jejího panenství, a přijal víru, pro kterou položil život. Mučednickou smrtí zemřela i Cecílie. Ve čtvrti Trastevere, kde stával její dům, byla postavena bazilika nesoucí její jméno (zařazené i do mešního kánonu) a r. 821 byly do ní ostatky sv. Cecílie přeneseny z Kalistových katakomb. V 16. století se zjistilo, že její tělo zůstalo zachovalé.
více: catholica.cz
Joske likes from Stylita
12160

Boží slovo na den 22.11. A.D. 2019

Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: „Je psáno: `Můj dům má být domem modlitby', ale vy jste z něho udělali lupičské doupě.“ Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_05.htm 1. čtení: Čtení z první knihy Makabejské. Juda a jeho bratři řekli: „Hle, naši …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_05.htm
1. čtení:
Čtení z první knihy Makabejské.
Juda a jeho bratři řekli: „Hle, naši nepřátelé jsou poraženi, pojďme očistit svatyni a znovu ji posvětit.“ Všechno vojsko se shromáždilo a vystoupilo na horu Sión. Dvacátého pátého dne devátého měsíce – měsíce kislevu – roku sto čtyřicátého osmého vstali časně zrána a podle zákona přinesli oběti na novém zápalném oltáři, který zbudovali. Téhož měsíce a téhož dne, kdy ho pohané znesvětili, byl zasvěcen zpěvy za doprovodu citer, harf a cimbálů. Všechen lid padl na tvář, klaněli se a do nebe velebili Boha, který jim popřál zdar, osm dní slavili posvěcení oltáře, s radostí obětovali celopaly a přinesli oběti díků a chvály. Průčelí chrámu ozdobili zlatými věnci a štítky, obnovili brány i vedlejší místnosti a zasadili do nich dveře. V lidu byla velmi veliká radost a potupa od pohanů byla odčiněna. Juda, jeho bratři a celé shromáždění Izraele ustanovili, aby se dny posvěcení oltáře …More
Joske and one more user like this.
Joske likes from apredsasatoci

Homosexuálny aktivista Martin ďalším arcibiskupom Philadelphie?

Je až neskutočne ako diabol vyvádza v rkc.
Joske likes from světluška

Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími

"Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován..." - A jak je to s protestanty? S nimi se bratříčkovat můžeme?
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 21.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Makabejské.
Královi vyslanci, kteří nutili k odpadu, přišli do města Modinu, aby vyžadovali oběti. Mnozí z Izraele se k nim přidali. Matatiáš a jeho synové stáli stranou. Královi vyslanci se ujali slova a řekli Matatiášovi: „Jsi vážený a vlivný hodnostář v tomto městě a máš oporu v synech a …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Makabejské.
Královi vyslanci, kteří nutili k odpadu, přišli do města Modinu, aby vyžadovali oběti. Mnozí z Izraele se k nim přidali. Matatiáš a jeho synové stáli stranou. Královi vyslanci se ujali slova a řekli Matatiášovi: „Jsi vážený a vlivný hodnostář v tomto městě a máš oporu v synech a příbuzných. Nuže, přistup první a vykonej králův rozkaz, jak to učinili všechny národy, Judovci i ti, kteří zůstali v Jeruzalémě. Ty a tvoji synové budete mezi královými přáteli a budete poctěni zlatem, stříbrem a mnohými dary.“ Matatiáš v odpověď hlasitě volal: „I když všechny národy, které jsou pod panstvím krále, ho poslouchají, od náboženství svých otců odpadají a jeho příkazům se podrobují, já, moji synové a příbuzní budeme kráčet podle Smlouvy našich otců. Bůh nás chraň, abychom opustili Zákon a jeho ustanovení. Králových rozkazů neposlechneme a od našeho náboženství neustoupíme ani napravo, ani nalevo.“ Sotva však domluvil, před očima všech přistoupil jeden Žid, aby podle králova rozkazu obětoval na oltáři v Modinu. Když to Matatiáš uviděl, rozhorlil se, až do ledví se zachvěl a vzplanul hněvem podle Zákona. Vrhl se na něho a zabil ho u oltáře. Zároveň zabil i králova úředníka, který měl nutit k oběti, a rozbořil oltář. Horlil pro Zákon, jako učinil kdysi Pinchas Zimrimu, synu Saluovu. Potom Matatiáš volal hlasitě po městě: „Za mnou, kdo horlí pro Zákon a zachovává Smlouvu!“ A uprchl se svými syny do hor a všechen majetek zanechali v městě. Tehdy mnozí, kteří hledali spravedlnost a právo, odešli na poušť a tam se usídlili.
1Mak 2,15-29

Žalm:
Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem
od východu slunce až na západ.
Bůh zazářil ze Siónu plného nádhery:
přichází náš Bůh a nemlčí.

„Shromážděte mi mé svaté,
kteří obětí sjednali mou smlouvu!“
A nebesa zvěstují jeho spravedlnost,
že sám Bůh je soudcem.

„Přinášej Bohu oběť chvály
a plň Nejvyššímu své sliby!
Pak mě vzývej ve dni soužení,
vysvobodím tě, a budeš mě chválit.“
Zl 50

Evangelium:
Lk 19,41-44

Církevní kalendář:
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Událost „zasvěcení P.Marie“ se liturgicky začala slavit v Jeruzalémě, kde na památku jejího zasvěcení byla v roce 543 posvěcena bazilika. Kolem roku 730 byl již svátek slaven v Cařihradě, císař Emanuel Komnenos ho v r. 1143 zařadil mezi svátky známé v celé církvi. Roku 1372 jej papež Řehoř XI. schválil a roku 1472 papež Sixtus IV. jeho ustanovení potvrdil s rozšířením na celou Církev. Po tridentské liturgické reformě papež Pius V. (1566 -1572) tento svátek vyřadil z liturgického kalendáře, ale Sixtus V. jej v něm r. 1585 obnovil. Tato liturgická památka 21. 11. už v kalendáři zůstala.
více: catholica.cz
Joske likes from Stylita
113397

Boží slovo na den 21.11. A.D. 2019

Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: „Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, …
Kallistratos
Brat nathanael byl solidní performer. A toto je pomatená klasika Ultraortodoxní židé u Zdi nářků masturbují, LH, ale on za to v zásadě asi nemůže. …More
Brat nathanael byl solidní performer. A toto je pomatená klasika Ultraortodoxní židé u Zdi nářků masturbují,
LH, ale on za to v zásadě asi nemůže. Zanechal za sebou těžkou "komunikační" uhlíkovou stopu, která jako bič ovine majitele. Každý si ten bič plete na sebe sám. Upleten ze špatných slov, zlých činů, životních nesrovnalostí, bolestí, jizev a vědomých křivd.... Kéž by raději člověk pletl věnec dobrých slov a skutků...
-------------------------------------------------------------------
Stylita
před 3 hodinami
Židé tvrdí, že je to pozůstatek vnějších hradeb II. chrámu, které nechal postavit Herodes. Tvrdí, že "šechina" neopustila tento pozůstatek a považují toto místo za nejposvátnější.
cs.wikipedia.org/wiki/Ze%C4%8F_n%C3%A…
Existuje i názor, že to není pozůstatek vnějších hradeb II. chrámu, nýbrž pozůstatek vojenské římské stavby (pevnosti). např. tu: Ultraortodoxní židé u Zdi nářků masturbují,
Ladislav Bajza
Teodora- ten múr nárekov nie je pozostatok chrámových múrov ,ale to múr z pevnosti Antonia ,ktorá bola z vonkajšej strany prilepená k chrámu. Na …More
Teodora- ten múr nárekov nie je pozostatok chrámových múrov ,ale to múr z pevnosti Antonia ,ktorá bola z vonkajšej strany prilepená k chrámu.
Na youtube to vysvetľoval brat Nathaniel,ale jeho kanál zrušili :)
View 9 more comments.
21574

Do oči bijúce odpadlíctvo, antipápež František...

...priniesol loďku do baziliky Sv. Petra v Ríme a modlili sa ku drevenej bohyni zeme Pachamame. Toto je čistý pohanizmus. Ľudia musia ustúpiť od ekumenizmu, pohanizmu a Vatikán II sekty riadenej anti…More
...priniesol loďku do baziliky Sv. Petra v Ríme a modlili sa ku drevenej bohyni zeme Pachamame. Toto je čistý pohanizmus.
Ľudia musia ustúpiť od ekumenizmu, pohanizmu a Vatikán II sekty riadenej antipápežmi Jánom XXIII, Pavlom VI, Ján Pavlom I,
Ján Pavlom II (antikristom), Benediktom XVI, Františkom.
Viac na vaticancatholic.com (anglicky)
Prosím modlite sa za spásu svojej duše, Mimo Cirkve Nie Je Spása, kto je v "komunikácii" (prijímani) s týmito heretikmi nie je od Boha, ale od Satana.
KristianKeller
Koncil z Bazilej-Ferrara-Florencia, 1431-49 A.D Myseľ sa zastáva zo zapisovania, že aké potiaže, útoky a prenasledovanie sme vytrvali počas tohto …More
Koncil z Bazilej-Ferrara-Florencia, 1431-49 A.D
Myseľ sa zastáva zo zapisovania, že aké potiaže, útoky a prenasledovanie sme vytrvali počas tohto božského zápolenia až po teraz, nie potažmo od Turkov a Saracénov, ale od tých čo sa volajú Kresťania. Požehnaný Jeronym opísal, že od času Hadriana po úradovanie Konštantína bol vytýčený a uctievaný pohanmi na mieste Ježišovho zmŕtvychvstania obraz Jupitera a na skale kde prebehlo ukrižovanie sklenená soška Venuše, keďže autori prenasledovania mysleli, že nám môžu zobrať vieru v zmŕtvychvstanie a kríž, keď pošpinia sväté miesta ich idolmi.
Celkovo to isté sa stalo tieto dni proti nám a proti cirvki Boha, rukami beznádejných mužov Bazileja, s rozdielom, že to čo sa stalo pred tým pohanmi neznalých pravého Boha je teraz dielom mužov, ktorí ho poznali a znenávideli. Ich pýcha, teda podľa proroka viacej narastá, o to viac nebezpečne, v tom čo je skované pod pláštikom reformy, ku ktorej popravde vždy mali odpor, aby mohli šíriť ich jed.
View one more comment.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 20.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Nadmíru je hodná obdivu a slavné památky jejich matka: v jediném dni viděla hynout sedm synů, ale snášela to statečně, protože důvěřovala v Boha. …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Nadmíru je hodná obdivu a slavné památky jejich matka: v jediném dni viděla hynout sedm synů, ale snášela to statečně, protože důvěřovala v Boha. Plná ušlechtilosti povzbuzovala každého z nich rodnou řečí a ženskou povahu zocelila mužským smýšlením. Řekla jim: „Nevím, jak jste se objevili v mém lůně, neobdařila jsem vás duchem a životem, neuspořádala jsem údy nikoho z vás. Proto Stvořitel vesmíru, který utváří vznik člověka, který dává původ všem bytostem, vám znovu ve svém milosrdenství dá ducha a život, když o sebe nebudete dbát z lásky k jeho zákonům.“ Antioch v domnění, že jím (matka) opovrhuje, a s podezřením, že ho tupí, přemlouval zbylého nejmladšího syna nejen slovy, ale i přísahou se zavázal, že ho učiní bohatým a šťastným, když odpadne od otcovských zákonů, ano že ho udělá svým přítelem a svěří mu vysoký úřad. Když tomu jinoch nevěnoval pozornost, dal král zavolat matku a domlouval jí, aby se stala jinochovi rádkyní k záchraně. Po mnohých domluvách souhlasila, že svého syna přemluví. Naklonila se k němu a na výsměch krutému tyranu takto promluvila rodnou řečí: „Synu, smiluj se nade mnou! Devět měsíců jsem tě nosila v lůně, po tři roky jsem tě kojila, starala jsem se o tvé vychování a výživu až do tvého nynějšího věku. Prosím tě, synu, pohleď na nebe a na zem, podívej se na vše, co je na nich! Věz, že Bůh to neudělal z věcí, které byly před tím. I lidský rod má stejný původ. Neboj se tohoto kata, buď hoden svých bratří a přijmi smrt, ať tě znovu naleznu s tvými bratry v čas milosrdenství.“ Sotva domluvila, jinoch pravil: „Na co čekáte? Neposlechnu rozkazu krále, poslouchám rozkazu Zákona, který byl dán Mojžíšem našim otcům. Ale ty, který sis na Židy vymyslel kdejaké soužení, neujdeš rukám Božím!“
2Mak 7,1.20-31

Žalm:
Až procitnu, nasytím se pohledem na tebe, Hospodine!

Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,
všimni si mého nářku,
popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!

Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách,
nezakolísaly mé nohy.
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože,
popřej mi sluchu, slyš mé slovo!

Opatruj mě jako zřítelnici oka,
do stínu svých perutí mě ukryj.
Já však ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,
až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
Zl 17

Evangelium:
Lk 19,11-28

Církevní kalendář:
sv. Felix z Valois
Narodil se 9. 4. 1127 do hraběcí rodiny ve Valois (25 km severně od Meaux) ve Francii. Byl pravnukem francouzského krále Jindřicha. Otec Rudolf byl hrabětem z rodu Kapetovců. Felix od dětství projevoval milosrdnou lásku k chudým a nešťastným. V době dospívání začal toužit po hlubším duchovním životě. Později proto přenechal hraběcí titul (právo prvorozeného) mladšímu bratrovi, přijal svátost kněžství a po nějaké době odešel z kláštera, aby žil jako poustevník v odlehlém kraji, necelých 30 km SV od Meaux. Zde žil zbožným a odříkavým životem a jeho druhem se stal Jan z Mathy (pam. 17.12).
Jejich společné hledání vůle Boží vyústilo v rozhodnutí založit nový řeholní řád se zaměřením na vykupování křesťanských zajatců z rukou pohanů a jejich spásu. K tomuto rozhodnutí se traduje legenda, podle které měli vidění jelena, jenž měl mezi parohy kříž s příčným modrým břevnem na svislém červeném. Jan prý byl již v primičním vidění připravován na cestu, pro kterou se nyní společně rozhodli a kvůli které se vydali nejprve za pařížským biskupem a opatem od sv. Viktora. Po společném sepsání návrhu pravidel na základě řehole sv. Augustina se vydali do Říma za papežem Inocencem III., který 17. 12. 1198 jejich řeholi podmínečně schválil a o 7 měsíců později potvrdil jako „Řád Nejsvětější Trojice na vykoupení zajatců“ (bratři jsou od latin. názvu zvaní trinitáři).
Po návratu z Itálie, za podpory francouzského krále Filipa Augusta a obdarováni pozemkem od šlechtice Gautiera ze Chatillonu, který prošel zajetím, založili první klášter v místě zvaném Cerfroid (v překladu „u svobodného jelena“). Šlo o místo spojené s viděním, kde došlo k jejich rozhodnutí založit řád.
Felix byl ustanoven prvním představeným kláštera v Cerfroid, zatímco Jan své působení zaměřil na Itálii, Španělsko a Afriku. Podle řádové tradice Felix v Cerfroid zemřel ve věku 85 let v roce 1212. Z důvodu odchylných údajů uvádí martyrologium pouze století.
catholica.cz
Joske likes from Stylita
32167

Boží slovo na den 20.11. A.D. 2019

Ježíš byl blízko Jeruzaléma a (lidé) mysleli, že se Boží království musí ihned objevit; pověděl jim (toto) podobenství. „Jeden urozený člověk odcházel do daleké země, aby převzal královskou …
Kallistratos
Joske nebo Thea mají mnoho společného... :) Ale k věci. Je to prosté: annina.signaly.cz/0711/buh-prisny-ucet… Viz. závěr textu: ....Jeho milovaný …More
Joske nebo Thea mají mnoho společného... :)
Ale k věci. Je to prosté: annina.signaly.cz/0711/buh-prisny-ucet…
Viz. závěr textu: ....Jeho milovaný Syn je tou jedinou hřivnou, kterou neuložil do šátku, aby byla v bezpečí, nýbrž riskoval a vydal ji… do rukou nás směnárníků, kteří vůbec neumíme přinést adekvátní úroky…
Královský majestát není v pobíjení odpůrců. To by si Joske měl tak trochu připomenout v kontextu celého evangelia. Přechytračit může člověk druhé, ale nikoli Boha, byť by citoval i Boží slovo....
Joske
V prvním příběhu jsme byli slepým žebrákem, v druhém malým Zacheem. Oba příběhy spojuje naše touha být vidoucími. Toužíme být uzdraveni, abychom …More
V prvním příběhu jsme byli slepým žebrákem, v druhém malým Zacheem. Oba příběhy spojuje naše touha být vidoucími. Toužíme být uzdraveni, abychom viděli nejen očima (slepý žebrák), ale i srdcem (Zacheus). Druhý příběh nás poučil, že Ježíšova přítomnost v našem domě nás proměňuje. Vidíme srdcem a nejsme k bližním lhostejní.
Příběh, který před nás dnes Ježíš předkládá, předpokládá schopnost vidět srdcem. Jinak by se slyšení nemohlo proměnit ve skutky z víry. Ježíš sám sebe představuje jako krále, který se po svém návratu chopí vlády. Podobenství o hřivnách je všeobecně známo, dnes se ale budeme věnovat Ježíšovu výroku o osudu nepřátel, kteří Ježíše Krále odmítli.
„Ale ty moje nepřátele, kteří mě nechtěli za svého krále, přiveďte sem a přede mnou je pobijte!"
Taková řeč v ústech Pána Ježíše jistě zaskočí všechny duchovní slepce, kteří si ve svých představách vykreslili Ježíše jako jednoho z nás. Jako obyčejného člověka, kterému láska k lidem poutá ruce. Upozorňuji vás, že právě tito …More
View one more comment.
Joske likes from csk.news
621.6K

Prekvapenie, prekvapenie: všetci muži pochádzajú len z dvoch ľudí

Všetky ľudské bytosti, ktoré dnes žijú, zostúpili z osamelého páru [viď Adam a Eva], ktorí žili pred 100 000 až 200 000 rokmi. Toto je výsledok výskumu, ktorý vykonali Mark Stoeckle (Rockefellerova …
Peter(skala)
Bratia a sestry pred 56 minútami nerobili uhlíkovú metodu, ale výskum dna.. uhlikova metoda nemôže byť presná, pretože pred potopou sveta…More
Bratia a sestry pred 56 minútami
nerobili uhlíkovú metodu, ale výskum dna..

uhlikova metoda nemôže byť presná, pretože pred potopou sveta to bolo iné ... DNA je lepšia metoda.
View 4 more comments.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 19.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Eleazara, jednoho z nejpřednějších znalců Písma, muže pokročilého věku a ctihodného vzhledu, nutili jíst vepřové maso tím, že mu násilím otevřeli ústa. On však si raději vyvolil slavnou smrt než potupný život. Maso vyplivl a dobrovolně přistoupil k mučidlu. Tak i při lásce k svému …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Eleazara, jednoho z nejpřednějších znalců Písma, muže pokročilého věku a ctihodného vzhledu, nutili jíst vepřové maso tím, že mu násilím otevřeli ústa. On však si raději vyvolil slavnou smrt než potupný život. Maso vyplivl a dobrovolně přistoupil k mučidlu. Tak i při lásce k svému životu by se měli chovat všichni, kdo mají odvahu odmítnout to, co není dovoleno jíst. Ti, kteří dozírali nad nezákonnou obětní hostinou, vzali ho stranou a – poněvadž s ním byli dávno známí – domlouvali mu, aby jedl přinesené maso, které je mu dovoleno jíst a které si sám připraví, ale aby předstíral, že jí z masa obětovaného (modlám), jak to král přikázal. Když bude tak jednat, unikne smrti a bude mít užitek z (jejich) laskavosti pro staré přátelství, které ho k nim váže. On však pojal vznešené rozhodnutí, hodné jeho věku, vážnosti stáří, znamenitého veřejného postavení, vzorného chování od mládí, ale zvláště přiměřené svatým a od Boha daným zákonům. Bez váhání prohlásil, aby ho raději poslali na onen svět. „Neboť“ – řekl – „přetvářka není vhodná pro náš věk. Mnozí z mladých lidí by se mohli domnívat, že devadesátiletý Eleazar přešel k pohanství, a tak by kvůli mně mou přetvářkou pro zcela kratičký zbytek života byli svedeni a já sám bych pokryl své stáří hanebnou skvrnou. Neboť i kdybych nyní ušel mučení od lidí, neuniknu ani živý ani mrtvý rukám Všemohoucího. Proto se nyní mužně zříkám svého života a ukážu se hodným svého stáří, abych zanechal mladým lidem ušlechtilý příklad ochotné a hrdinné smrti za svaté a vznešené zákony.“ Když to řekl, šel ihned k mučidlu. Ti, kdo ho vedli, změnili své laskavé chování, které mu nedávno prokazovali, v chování tvrdé, protože slova, která předtím pronesl, byla z jejich hlediska holé bláznovství. Když pod ranami dokonával, sténal a pravil: „Pán ví ve své svatosti a moudrosti, že ačkoli jsem mohl uniknout smrti, snáším ukrutné bolesti bičování na těle, v duši však je s radostí trpím pro bázeň před ním.“ Tak dokonal a svou smrtí zanechal nejen mladým, ale všemu lidu příklad statečnosti a památku ctnosti.
2Mak 6,18-31

Žalm:
Hospodin mi pomáhá.

Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují!
Mnoho jich na mě dotírá!
Mnoho jich o mně říká:
„Ani Bůh mu nepomůže!“

Ty však, Hospodine, jsi můj štít,
jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu!
Hlasitě jsem volal k Hospodinu,
a vyslyšel mě ze své svaté hory.

Klidně jsem ulehl a usnul.
Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá.
Nezaleknu se ani tisíců,
kteří mě obkličují.
Zl 3

Evangelium:
Lk 19,1-10

Církevní kalendář:
sv. Mechtilda (+ asi 1298)
Pocházela ze saské hraběcí rodiny. Již od dětství byla vychovávána v klášteře a později se sama stala řeholnicí. V Helftě vedla řeholní školu, pěvecký sbor při mši a Liturgii hodin. Vynikala zejména pokorou a obětavostí. Později odhaleným tajemstvím byl její mystický život, pro který je označována za důvěrnici Ježíšova Srdce.
catholica.cz
41511

Habsburkové (2/4) - Kříž a půlměsíc

Pán Bůh nás chraň před, těmi co chtějí obnovit monarchii-habsburskou.More
Pán Bůh nás chraň před, těmi
co chtějí obnovit monarchii-habsburskou.
52:02
ekans
"Kdo tedy byl poražen na Bílé hoře, ať želí! My jsme to nebyli. My se k tomu dni hlásíme vděčně a hrdě. Byl to den našeho osvobození, byl to den …More
"Kdo tedy byl poražen na Bílé hoře, ať želí! My jsme to nebyli. My se k tomu dni hlásíme vděčně a hrdě. Byl to den našeho osvobození, byl to den osvobození prvorozených a pravých synů tohoto národa.!"
J. Durych (Řád, roč. IV., číslo 5., str. 321)
Caesar
No a zidozednarska republika je v poriadku? Slavíte? A je vůbec co slavit? 100 let od vzniku prvního židozednářského státu na světě, Masařík-Redlich …More
No a zidozednarska republika je v poriadku?
Slavíte? A je vůbec co slavit? 100 let od vzniku prvního židozednářského státu na světě, Masařík-Redlich na kabalistický stolec položil uťatou hlavu českého lva a nasadil mu na drápy okovy! Svobodní zednáři slaví vznik Československa jako “meritum goa”, okamžik, kdy otevřeli Evropu sionistické globalizaci! Proč musí prezidenti na Hradě říkat, že jsou Židé, i když nejsou? Porcování lvíčka do další stoletky!
Říj 26, 2018
Slavíte? A je vůbec co slavit? 100 let od vzniku prvního židozednářského státu na světě, Masařík-Redlich na kabalistický stolec položil uťatou hlavu českého lva a nasadil mu na drápy okovy! Svobodní zednáři slaví vznik Československa jako “meritum goa”, okamžik, kdy otevřeli Evropu sionistické globalizaci! Proč musí prezidenti na Hradě říkat, že jsou Židé, i když nejsou? Porcování lvíčka do další stoletky!
Česká a Slovenská republika oslaví v neděli 100 let od vzniku samostatného společného státu. Do obou zemí se slétávají …More
View 2 more comments.
Joske likes from Stylita
63303

Boží slovo na den 19.11. A.D. 2019

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on …
Kallistratos
Opominu to, že mi občas jsou mazány komentáře, ale když vidím, jak tady někdo na Glorii trousí spekulace o českých králích, Habsburcích, Husovi, …More
Opominu to, že mi občas jsou mazány komentáře, ale když vidím, jak tady někdo na Glorii trousí spekulace o českých králích, Habsburcích, Husovi, Jeronýmovi, oprašuje velké schizma a dokonce třicetiletá válka se tu mihla..... pak nějaký Malachiáš, zbývá snad Sibyla ... Do toho zbožné invokace sebestředného lumpa... Pořádně se lidé ani neshodnou na 30. výročí "sametu" a tady chtějí spekulanti rozlousknout události stovky let zpět a nebo prorokovat co bude a nebude :) Podobně úsměvné jako zavilí odpůrci II. VK ... V té době dupali možná do plenek a vůbec nechápali a zřejmě ani nechápají dobový kontext a proč vůbec k II. VK došlo a co měl řešit.... Buďme rádi, že jsme rádi a žijme podle Písma a slov Krista. Kdo miluje, nemůže minout Nebe..... Tam je totiž skutečná Láska.
Joske
Mám rád příběhy z Písma. Nejraději ty, ve kterých figuruje Ježíš. Jistě jste si všimli, že s biblickými příběhy pracuji trochu jinak, než je běžné. …More
Mám rád příběhy z Písma. Nejraději ty, ve kterých figuruje Ježíš.
Jistě jste si všimli, že s biblickými příběhy pracuji trochu jinak, než je běžné. Abych vzal větší užitek, nechám události promlouvat, jako bych byl jejich přímým účastníkem. Ve včerejším příběhu jsem se stal slepcem, abych prosil Ježíše o dar vidět. Dnes jsem Zacheem, člověkem malé postavy, který tolik touží vidět Ježíše! Vidíme, že Zacheus věděl, kudy Ježíš půjde. Nelenil, běžel napřed a vylezl na fíkovník. Jen aby mohl spatřit Ježíše. A Pán vešel do jeho domu jako host.
My běžíme na mši svatou, protože také víme, že se tam Pán stane hostem našeho domu. Zachea setkání s Ježíšem proměnilo, uvědomil si, že žije sám pro sebe a že to není dobré. Rovněž se rozhodl čtyřnásobně nahradit škodu, kterou lidem způsobil.
Jak proměňuje setkání s Ježíšem tebe, bratře, sestro?
View 4 more comments.
Joske likes from Stylita
103333

Boží slovo na den 18.11. A.D. 2019

Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Slyšel, že jde kolem zástup, a ptal se, co to znamená. Pověděli mu, že tudy prochází Ježíš Nazaretský. Tu zvolal: „Ježíši, synu …
Kallistratos
Pravá víra milý Joske nepotřebuje hlasatele, kteří se schovávají na internetových fórech, mění si různě přezdívky, aniž se k tomu kdykoli přiznají a …More
Pravá víra milý Joske nepotřebuje hlasatele, kteří se schovávají na internetových fórech, mění si různě přezdívky, aniž se k tomu kdykoli přiznají a pak se stylizovaně snaží moudře mentorovat. Je to falešné a pokrytecké. Tím tě nijak nechci usvědčovat, usvědčil ses už dávno sám a nikoho rohlíkem neopiješ. Mne tedy nikoli a to už hodně dávno :) Tvé invazivní sklony jsou známy i tvá uchvatitelská touha vkládat klíny do institucionálních struktur Církve a jejich reprezentantů. O pokoře se nesmí jen kázat, ale musí se jí žít. Podobně jako s Láskou :) Kéž tě Tvá vlastní slova vedou k prohlédnutí, abys nebyl slepý především Ty sám.
Joske
Abychom hlouběji pochopili příběh o slepém žebrákovi (tedy příběh každého z nás), je v Písmu zaznamenán ještě jeden, který se neomezuje pouze na …More
Abychom hlouběji pochopili příběh o slepém žebrákovi (tedy příběh každého z nás), je v Písmu zaznamenán ještě jeden, který se neomezuje pouze na zvýraznění moci, kterou v sobě skrývá pravá víra. Příběh deváté kapitoly Janova Evangelia ukazuje na duchovní slepotu, která člověka zotročuje, drží v hříchu. Pokud někoho obsah mých komentářů zaujal, jistě vezme veliký užitek, když sám sebe v deváté kapitole Evangelia svatého Jana nalezne.
Nenechte Boží slovo zapadnout!
Ježíš prohlásil: »Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli.« Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u něho, a řekli mu: »Jsme snad i my slepí?« Ježíš jim odpověděl: »Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: 'Vidíme.' Proto váš hřích trvá. J 9:39-41
View 8 more comments.
Joske likes from Libor Halik

Rakúsky biskup: "Frank" František odmieta byť "Frank"

Většina rakouských biskupů jsou kriminálníci, kterých by se měl křesťan a zejména katolík štítit a ani ruku jim nepodat, ani se s nimi nezdravit. Jsou pro volbu zavraždit dítě před porodem, čili jsou vrahové neviňátek, jako byl král Herodes v Betlémě.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 14.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
V moudrosti je duch myslící, svatý, jedinečný, a přece mnohotvárný, jemný, hbitý, pronikající, neposkvrněný, jasný, nepodléhající utrpení, milující dobro, bystrý, nezkrotitelný, blahodárný, nakloněný lidem, stálý, neklamný, bezstarostný, všemohoucí, nade vším bdící, pronikající všechny duchy …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
V moudrosti je duch myslící, svatý, jedinečný, a přece mnohotvárný, jemný, hbitý, pronikající, neposkvrněný, jasný, nepodléhající utrpení, milující dobro, bystrý, nezkrotitelný, blahodárný, nakloněný lidem, stálý, neklamný, bezstarostný, všemohoucí, nade vším bdící, pronikající všechny duchy myslící, čisté a nejjemnější. Neboť moudrost je pohyblivější než každý pohyb, svou čistotou všechno proniká a prostupuje. Ona je výdech Boží moci, čirý výron slávy Všemohoucího, protože nic poskvrněného se do ní nedostane, neboť je odlesk věčného světla, neposkvrněné zrcadlo Boží činnosti a obraz jeho dobroty. Ačkoli je jedna, všechno může, i když v sobě zůstává, všechno obnovuje, v průběhu věků vchází do svatých duší a tvoří z nich Boží přátele a proroky. Nic není Bohu tak drahé jako ten, kdo přebývá s moudrostí. Ona je totiž krásnější než slunce a nad všechna seskupení hvězd, srovnána se světlem vítězí nad ním, neboť po světle následuje noc, ale zlo nic nezmůže proti moudrosti, která se mocně rozpíná od jednoho konce světa k druhému a všemu vládne s dokonalostí.
Mdr 7,22-8,1

Žalm:
Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo.

Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo,
je pevné jako nebesa.

Od pokolení do pokolení je tvá věrnost,
založil jsi zemi, a ona trvá.

Podle tvých rozhodnutí trvá stále,
neboť všechno ti slouží.

Výklad tvých slov osvěcuje,
poučuje prosté lidi.

Jasnou tvář ukaž svému služebníku
a nauč mě svým příkazům!

Kéž jsem živ, abych tě chválil,
a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!
Zl 119

Evangelium:
Lk 17,20-25

Církevní kalendář:
sv. Mikuláš Tavelič a druhové (+1391)
Mikuláš Tavelič pocházel z Dalmácie. Stal se františkánem, asi roku 1365 knězem, pak působil jako kazatel v Bosně. Seznámil se zde se spolubratrem Deodatem. Společně se později sešli s dalšími dvěma spolubratry Petrem a Štěpánem ve františkánském klášteře na hoře Sion. Všichni čtyři se po jisté přípravě vypravili do mešity v Jeruzalémě, aby se pokusili o obrácení tamních mohamedánů. Skončili však krutou mučednickou smrtí.
více: catholica.cz
Joske likes from Stylita
54337

Boží slovo na den 14.11. A.D. 2019

Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle, tady je!' nebo `tam je!' Neboť Boží …
apredsasatoci
Theodorá-Máriá múdro píšeš. Ako by si to ani ty nepísala. Pekne sa mi čumi.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_04.htm 1. čtení: Čtení z knihy Moudrosti. V moudrosti je duch myslící, svatý, jedinečný…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_04.htm
1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
V moudrosti je duch myslící, svatý, jedinečný, a přece mnohotvárný, jemný, hbitý, pronikající, neposkvrněný, jasný, nepodléhající utrpení, milující dobro, bystrý, nezkrotitelný, blahodárný, nakloněný lidem, stálý, neklamný, bezstarostný, všemohoucí, nade vším bdící, pronikající všechny duchy myslící, čisté a nejjemnější. Neboť moudrost je pohyblivější než každý pohyb, svou čistotou všechno proniká a prostupuje. Ona je výdech Boží moci, čirý výron slávy Všemohoucího, protože nic poskvrněného se do ní nedostane, neboť je odlesk věčného světla, neposkvrněné zrcadlo Boží činnosti a obraz jeho dobroty. Ačkoli je jedna, všechno může, i když v sobě zůstává, všechno obnovuje, v průběhu věků vchází do svatých duší a tvoří z nich Boží přátele a proroky. Nic není Bohu tak drahé jako ten, kdo přebývá s moudrostí. Ona je totiž krásnější než slunce a nad všechna seskupení hvězd, srovnána se …More
View 3 more comments.
Joske likes from Stylita
33275

Boží slovo na den 13.11. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům. (Bratři!) Jako od Boha …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
(Bratři!) Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko (dělejte) ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Kol 3,12-17
Žalm:
Veleb, duše má, Hospodina. Veleb, duše má, Hospodina, - vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! Odp. On odpouš…More
View 2 more comments.
Joske likes from Stylita
12135

Boží slovo na den 12.11. A.D. 2019

Pán řekl: „Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: `Hned pojď a sedni si ke stolu'? Spíše mu přece řekne: `Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě,…
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_02.htm 1. čtení: Čtení z knihy Moudrosti. Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_02.htm
1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jako obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci. Duše spravedlivých však jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jak zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni, zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože popřává svým vyvoleným lásku a smilování.
More
Joske and one more user like this.
Joske likes from Sv.Prokop

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Další znesvěcující ohavnost!
Joske likes from Caesar

Evo Morales bol hlavným promotérom Pachamamy na Amazonskej synode

Morales sluha demonov. Tak aj skoncil.
Joske likes from apredsasatoci

Evo Morales bol hlavným promotérom Pachamamy na Amazonskej synode

Pohan morales nie je problém. Pohan bergoglio je problém!
Joske likes from apredsasatoci

Trápne: Mexický buncio bráni Pachamamu

Dosť bolo rečičiek dristiciek!
Je to modlosluzba!
Joske likes from csk.cartoon
911.3K

Bezbožná aliancia: Františkov Vatikán a Spojené Národy

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsGrfmyiekms
Janko333
Nebojíte sa BOHA? Ak ľudia neprestanú urážať Pápeža Františka skončia zlé. Kto nie je s pápežom nie je v pravde! Panna Mária, otcovi Stefanovi Gobbi…More
Nebojíte sa BOHA? Ak ľudia neprestanú urážať Pápeža Františka skončia zlé. Kto nie je s pápežom nie je v pravde! Panna Mária, otcovi Stefanovi Gobbimu: Exorcista John Abberton má skúsenosti s posadnutím u ľudí, ktorí sa írskym posolstvám kde útočili a poižovali pápeža Františka. V anglicku sú zaznamenané aj prípady posadnutia, hovorí o tom exorcista, ktorý je cirkevne oficiálne schváleným exorcistom už 15 rokov. Teraz mám povolenie hovoriť o týchto veciach. V poslednej dobe sa pokúšam pomôcť žene, ktorá v minulosti čítala tieto falošné posolstvá. Táto dáma bola posadnutá mnohými démonmi. Nemôžem presne povedať koľkými. Mal som s ňou mnoho sedení, v prítomnosti aj iného kňaza a ženy, laičky, ktorí sú svedkami toho, čo musím povedať. Táto žena prišla ku mne krátko po tom ako prestala čítať tieto falošné posolstvá. Dôvod, prečo s nimi prestala bol ten, že sa cítila "duchovne mrtva" , pritom sa napriek tomu modlila modlitby, ktoré boli odporúčané v posolstvách a ktoré vznikali v …More
Kallistratos
A protože mráčky se pěkně protrhaly tak v půl třetí s rodinkou vyrážíme na procházku. A když vidím ty housle výše, tak musím vložit odkaz, který …More
A protože mráčky se pěkně protrhaly tak v půl třetí s rodinkou vyrážíme na procházku. A když vidím ty housle výše, tak musím vložit odkaz, který považuji za pěkný. Houslistky jsou většinou baby co to umí řádně roztočit, např. Lindsey Stirling, ale dnes dám přednost tomuto: www.youtube.com/watch Krásný zbytek den.
PS: Mimochodem, dnes měl Barbarin zase nespokojené poznámky o mém působení zde. Asi mu vadím. Měl bych mu vyhovět? Udělat kamarádům prostor ať diskutují? Budiž... Rád vyhovím.... Pokoj Vám.
View 7 more comments.
Joske likes from Monika G

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Především nejvyšší představitelé KC nesmí něco tak odporného nikomu dovolit! Pohoršovat se nad tím, že na to věřící upozorňují, je obyčejný alibismus.
Joske likes from Ladislav Bajza

Arcibiskup Viganò: František slúži ako mólo pre „satanský plán“

Či aj satanská cirkev patrí medzi "svetové náboženstvá" ,ktoré sú podľa neviestky vôľou Božou?
A prečo by nemala ,veď všetko čo tieto náboženstvá ako budhuzmus ,hinduizmus ,islám ,ekumenizmus ,šamanizmus obetujú démonom a nie Bohu.
Joske likes from Mates5485

Koľko zarába pápež?

Dobré,ale teraz máme 2 VK ktorý je falošný a slobodomurársky. Samozrejme všetko je dovolené. Hlavne nehovorí o pokaní a o pekle. Po ďalšie učí,že máme tú istú vieru a boha s moslimami ( korán ) a židmi ( talmud ) čo je totálny blud a heréza. Ja hovorím : Moslimovia a židia dokým sa neobratia na pravú vieru svätého Boha,náboženstvo, Cirkev a nezrieknu sa falošných kultúr,praktik a tradícií …More
Dobré,ale teraz máme 2 VK ktorý je falošný a slobodomurársky. Samozrejme všetko je dovolené. Hlavne nehovorí o pokaní a o pekle. Po ďalšie učí,že máme tú istú vieru a boha s moslimami ( korán ) a židmi ( talmud ) čo je totálny blud a heréza. Ja hovorím : Moslimovia a židia dokým sa neobratia na pravú vieru svätého Boha,náboženstvo, Cirkev a nezrieknu sa falošných kultúr,praktik a tradícií pohanských nebudú mať nič a nie sú božími synmi,ale majú otca diabla a tým pádom sú zatratení.
Joske likes from Caesar

Expert OSN chce stíhať „nenávistné výroky“ proti LGBT. Na muške je duchovenstvo

jezofiko
ten expert je uchyl. A OSN = slobodomurársko-rockefelerska dez-organizacia.
Velmi pravdivo ju pomenoval I. Gasparovic: Organizacia spojenych nadorov www.youtube.com/watch
Diabol sa skrýva za ludske práva, slobody, demokracie, rovnosti, liberalizmus, za pekne znejucími recickami.
Joske likes from Petrvs Romanvs Fidelis

Ve Vatikánu už sloužili Amazonskou marxistickou i modloslužebnou "mši"

Laudetur Jesus Christus.

Už čoskoro znesvätia moje chrámy kultom pohanstva povedal Pán.Všetko sa napĺňa.Falošný pápež už čoskoro odstráni pravú obetu Božského Spasiteľa a vytvorí nové náboženstvo bez Boha.
Joske likes from ľubica

Arcibiskup Viganò: František slúži ako mólo pre „satanský plán“

strašné! ako sa mu bezbožníkovi podarilo ľstvivo prepašovať modlu priamo na oltár!
Vatikánske noviny ukazujú misku s Pachamamou
Joske likes from csk.cartoon
411.1K

Dva páry topánok: Vatikánska vs. reálna verzia

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRiyfnhtgyy
Je smutné narazit na kněze, který nemá naději. Je však krásné nalézt takového, který je na sklonku svého života nikoli optimistický, ale plný naděje…More
Je smutné narazit na kněze, který nemá naději. Je však krásné nalézt takového, který je na sklonku svého života nikoli optimistický, ale plný naděje. Takový kněz – pokračoval – je přimknut k Ježíši Kristu a Boží lid potřebuje, abychom my kněží poskytovali toto znamení naděje a žili touto nadějí v Ježíše, jenž promění všechno“
www.pastorace.cz/tematicke-texty/krestanska-nade…
Joske
Já jsem Hospodin, to je moje jméno. Svou slávu jinému nedám, ani modlám svou chválu. Iz 42:8More
Já jsem Hospodin, to je moje jméno. Svou slávu jinému nedám, ani modlám svou chválu. Iz 42:8
View 2 more comments.
Joske likes from Stylita
41378

Boží slovo na den 8.11. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: `Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství!…
Joske
Nikdy nepřestanu žasnout nad příběhy, které vyprávěl Pán Ježíš. Jsou naplněny hlubokou moudrostí, která převyšuje lidský rozum a komu je dáno, toho …More
Nikdy nepřestanu žasnout nad příběhy, které vyprávěl Pán Ježíš. Jsou naplněny hlubokou moudrostí, která převyšuje lidský rozum a komu je dáno, toho spolehlivě vedou po cestě spravedlnosti.
Každý z nás je správcem Božího majetku. I tělo je Boží majetek, nevydávejte ho hříchu.
Kallistratos
Řád rytířů Věčného Světla
View 2 more comments.
Joske likes from csk.news
3611.3K

Koľko zarába pápež?

František, ako Absolútny panovník Vatikánu, nemá žiadny plat, pretože má prístup k akýmkoľvek peniazom vo Vatikáne, ako Peter Pence, píše LettoQuotidiano.it (2. novembra). Je známe, že Benedikt XVI. …
Strážce
Kali, některá z tvých registrací by už tu zaprasenou klávesnici vypucovat mohla. Kallistratos včera Při úctě ke Krvi našeho Pána si vyplá…More
Kali, některá z tvých registrací by už tu zaprasenou klávesnici vypucovat mohla.
Kallistratos
včera
Při úctě ke Krvi našeho Pána si vypláchni ústa a vyčisti klávesnici
Kallistratos
Toto je opravdu úsměvné: FENOMEN STALINA- ŠOKUJÍCÍ FAKTY Stalin Džugašvili je vlastně takový milý člověk s vlasteneckými rysy, který dosáhl rozvo…More
Toto je opravdu úsměvné: FENOMEN STALINA- ŠOKUJÍCÍ FAKTY
Stalin Džugašvili je vlastně takový milý člověk s vlasteneckými rysy, který dosáhl rozvoje průmyslu, zemědělství, pozvedl venkov, zavedl lékařskou péči a zvýšil gramotnost. Alejúúúúja :) A porazil Německo. Alejúúúúja :) Povraždil své kolegy, generály, rodina také měla problémy a trochu ji otrávil, tahal si milenky kam neměl a nápadníky občas sejmul. Prostě bezva chlap, který pár milonů nechal vyhadovět a zemřít při kolektivizaci a ve velkýcgh čistkách pěkně popravami vyčistil hodně hlav.... Jj, když se kácí les, že? Inu a ona se pak skácela i socha tohoto velikána na Letné a sochař co ji udělal si prostě sybolicky sáhl na život. Nejdříve se zabila jeho manželka a poté sochař, ještě před odhalením pomníku.... Jak stalinsky symbolické...
Takže outlocitná multinikální Theo, už dej konečně svatý pokoj s těmi kecy o různém svatořečení Stalina a různých a podobných kom. diktátorů. Bylo to ambiciózní hovádko světa a mnohé státy se …More
View 34 more comments.
Joske likes from Mates5485

Koľko zarába pápež?

Čisty diablov výraz. On nemá svätého Boha za pána,ale diabla.
Joske likes from Coburg

Koľko zarába pápež?

Tá Františkova mimika je otrasná. To je mimika uličníka, nie Kristovho námestníka na tejto zemi.
Joske likes from ľubica

Vedúci SSPX volá po pôste, omšiach ako prípravu na Pachamamskú synodu

Spomína „ohavnosť modlitebných obradov“, „búrlivé zhromaždenie“, útoky na „svätosť katolíckeho kňazstva“ a „hnusné ovocie“ Druhého Vatikánskeho Koncilu. Ako reakciu vyhlásil „deň modlitby a odškodnenia“ na dňa 9. novembra, keď sa všetky domy sv. Piusa X. postia a 10. novembra každý kňaz sv. Piusa X. slávi omšu za odškodnenie.
---------------------------
u nas ´ako Bagdade vsetko v klude´, …More
Spomína „ohavnosť modlitebných obradov“, „búrlivé zhromaždenie“, útoky na „svätosť katolíckeho kňazstva“ a „hnusné ovocie“ Druhého Vatikánskeho Koncilu. Ako reakciu vyhlásil „deň modlitby a odškodnenia“ na dňa 9. novembra, keď sa všetky domy sv. Piusa X. postia a 10. novembra každý kňaz sv. Piusa X. slávi omšu za odškodnenie.
---------------------------
u nas ´ako Bagdade vsetko v klude´, KBS v hlbokom spanku, nikto nic nespomína ani LUX ani Lumen..... všetci zrejme dostali príkaz nespomínať Františkove prešlapy voči Desatoru...... no toto veľmi drahé mlčanie slovenských biskupov......ich odvádza do nepriateľského pásma!!! do ťažkého hriechu NENAPOMINANIA brata, ak zhreší..... prosím vás modlite sa za zobudenie našich biskupov!!!!! Ic h viera je v kóme!!!
Joske likes from ľubica

Biskup Schneider: František nielen, že propaguje, ale aj odmeňuje zradcov Krista

DEO GRATIAS za tohoto Božieho služobníka!!!! My takého biskupa v KBS nemáme! Všetci maju cez usta lepiace pásky falošnej pokory a pokrúteného strachu!
"Poznamenal, že prienik modernizmu Cirkvou dosiahol svoj vrchol v Druhom Vatikánskom koncile (1962-1965) a že toto zhromaždenie bolo použité na podporu naturalistického, antropocentrického a relativistického myslenia slobodomurárov. Po kongrese …More
DEO GRATIAS za tohoto Božieho služobníka!!!! My takého biskupa v KBS nemáme! Všetci maju cez usta lepiace pásky falošnej pokory a pokrúteného strachu!
"Poznamenal, že prienik modernizmu Cirkvou dosiahol svoj vrchol v Druhom Vatikánskom koncile (1962-1965) a že toto zhromaždenie bolo použité na podporu naturalistického, antropocentrického a relativistického myslenia slobodomurárov. Po kongrese sa modernisti a dokonca aj praví slobodomurári zmocnili vysokých cirkevných pozícií.
Joske likes from Petrvs Romanvs Fidelis

Nepribližuj sa diablovi, hoci je na reťazi, varoval pápež

Budem sa modliť za vaše zatvrdnuté a slepé srdce milovaný
241.1K

JAKÝ BŮH MLUVÍ ÚSTY HLAVY VATIKÁN-КАКОЙ БОГ ГОВОРИТ УСТАМИ ГЛАВЫ ВАТИКАНА

PRAVOSLAVÍ JE NESLUČITELNÉ S ŘÍMSKÝM KATOLICTVÍM. V PODSTATĚ JDE O VYVRAŽDĚNÍ Ř.KATOLICTVÍ I ŽIDOKŘESŤANSTVÍ ÚSTY ZMIJE ect......More
PRAVOSLAVÍ JE NESLUČITELNÉ S ŘÍMSKÝM KATOLICTVÍM.
V PODSTATĚ JDE O VYVRAŽDĚNÍ Ř.KATOLICTVÍ I ŽIDOKŘESŤANSTVÍ ÚSTY ZMIJE ect......
26:08
Sv.Prokop
Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty …More
Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? (1Kor2,10-13)
Sv.Prokop
Nezapomeňte, že Sv. Prokop Sázavský je římskokatolický i pravoslavný světec současně ! www.svprokop-sazava.cz
štefan161 and 3 more users like this.
Joske likes from Petrvs Romanvs Fidelis

Nepribližuj sa diablovi, hoci je na reťazi, varoval pápež

Laudetur Jesus Christus.

Bergoglio znevažuje obetu Pána na každom kroku,rozvracia Cirkev v jej samotnom jadre rozdeľuje ju a chce ju zničiť Chce znesvätiť obetu Pána. Do chrámov vpustil pohanské kulty ktoré sa tam zakorenili a vy sa tvárite,že sa nič nedeje...tvárite sa že je všetko v poriadku.
Sa preberte Vážený,klamú sa nič netušiace duše a vy v tom pomáhate vlkom v ovčom rúchu.Vy všetci,…More
Laudetur Jesus Christus.

Bergoglio znevažuje obetu Pána na každom kroku,rozvracia Cirkev v jej samotnom jadre rozdeľuje ju a chce ju zničiť Chce znesvätiť obetu Pána. Do chrámov vpustil pohanské kulty ktoré sa tam zakorenili a vy sa tvárite,že sa nič nedeje...tvárite sa že je všetko v poriadku.
Sa preberte Vážený,klamú sa nič netušiace duše a vy v tom pomáhate vlkom v ovčom rúchu.Vy všetci,ktorý si myslíte,že je to v poriadku sa pridávate k tým,ktorý otvorene pľujú do tváre môjmu Pánovi.

Čo nevidíte,že Bergoglio je falošný?Ak to nevidíte,proste Ducha Svätého o dar rozpoznania.Horí mi srdce láskou k Pánovi a nemôžem mlčať,pretože sa dejú v milovanej Cirkvi veci,ktoré znevažujú môjho Pána a Božského Spasiteľa.Benedikt XVI. je pod zámkom a trpí a Bergoglio znevažuje Petrov stolec.Čo nevidíte,že on neevanjelizuje?Ste naozaj tak slepý?On robí politiku..Bude sa meniť Písmo podla neho.Nová omša sa bude zavádzať,nové náboženstvo..ale vám vravím v mene môjho Pána Božského Spasiteľa v tej nebude Pán prítomný.Kľúče už nie sú vo Vatikáne Pán si ich vzal,odňal ich Vatikánu.Kardináli,ktorý sa ozvali boli odvolaní zo svojich funkcii,kňazi,ktorý bránia pravú náuku viery sú odvolávaný a exkomunikovaný...a toto nevidíte?
A ja sa pýtam..ako môže exkomunikovať niekto..kto vpustil pohanstvo do Pánovho chrámu a do centra Cirkvi..a zneuctil Pána...ako môže tento exkomunikovať..keď on sa tým vystavil sám exkomunikácii a je mimo kostol..aj s jeho vlkmi
Preto Vás napomínam.bdejte,aby Vás nezviedli na zlú cestu od Pána...
Pretože sa pripravuje celosvetová pôda pre vystúpenie šelmy.

Príchod môjho Pána a Božského Spasiteľa sa blíži,preto už nemá šelma veľa času,aby zviedla čo najväčšie množstvo duší.
Preto bdejte a modlite sa za dar rozpoznania modlite sa..modlite sa denne svätý ruženec a ruženec Božieho milosrdenstva...modlite sa modlitebnú kampaň za spásu duší..modlite sa modlitbu za prijatie Pečate Živého Boha.
Nabádam Vás..čo najviac si spytujte svedomie ľutujte a kajajte sa choďte na svätú spoveď nezanedbávajte si duše prijímajte Pána čo najčastejšie..pretože už čoskoro to bude vzácnosť.Bude odstránená pravá obeta a Božský Spasiteľ sám povedal,že vtedy už nebude prítomný.Poupratujte si v dušiach,a proste o dar Ducha Svätého.

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Joske likes from apredsasatoci

Blahořečení „Satanelliho“, patrona komunistických teroristů a dopravních nehod – Duše a hvězdy

Ďalší z mnohých dokazov, že rkc nie je v poriadku. Božie Slovo, Božia vôľa sa plní!
Joske likes from Anton Čulen
23733

Kardinál Duka v rozhovore: Ideológia LGBT je pliaga… Červená pliaga pripravila Európu o viac ako …

Kardinál Duka v rozhovore: Ideológia LGBT je pliaga… Červená pliaga pripravila Európu o viac ako štvrtinu jej obyvateľstva. A rodová ideológia je namierená proti rodine. Foto: Včera trieda proti trie…More
Kardinál Duka v rozhovore: Ideológia LGBT je pliaga… Červená pliaga pripravila Európu o viac ako štvrtinu jej obyvateľstva. A rodová ideológia je namierená proti rodine.
Foto: Včera trieda proti triede, dnes rod proti rodu.
S českým prímasom kardinálom Dominikom Jaroslav Dukom viedli rozhovor redaktori poľského DoRzeczy Paweł Lisicki a Maciej Szymanowski
„DO RZECZY“: Excelencia, ako hodnotíte vyhlásenie arcibiskupa Marka Jędraszewského, že ideológia LGBT nahradila komunistickú ideológiu, „dúhová pliaga nahradila červenú pliagu“?
Kardinál DOMINIK JAROSLAV DUKA:
O slovách krakovského metropolitu som sa dozvedel z vyhlásenia predsedu poľskej biskupskej konferencie arcibiskupa Gądeckého. Chcem povedať, že použitie slova „pliaga“ je v tejto súvislosti pre mňa úplne pochopiteľné. Treba mať na pamäti, že červená pliaga pripravila Európu o viac ako štvrtinu jej obyvateľstva. A rodová ideológia je namierená proti rodine. Samotné slovo „rodina“ pochádza zo slova „rodiť“, rodina, národ…More
Monika G and 2 more users like this.
Joske likes from Coburg
3662K

"Pachamama" tehotná s Antikristom?

Mexiko, 4.11.2019 (LifeSiteNews) 025 714 – Katolícky kňaz v Arcidiecéze Mexiko City obradne spálil figúrky pohanskej "pachamamy" pri modlitbe s veriacimi, aby zadosťučinil za hriechy uctievania …
View 34 more comments.
Joske likes from apredsasatoci

Biskup Schneider: František aj "napriek dôkazom" popiera modlárstvo

bergoglio predsa nemôže povedať, že je satanista. Chcelo by to trochu chochmesu vážení!
Joske likes from Mates5485

Biskup Schneider: František aj "napriek dôkazom" popiera modlárstvo

Jasné,že František bergolio to robí naschvál lebo je to falošní ovládaní zlými duchmi ako podľa proroctiev,ktoré nás varujú už veľmi dlho.
Joske likes from Ladislav Bajza

Biskup Schneider: František aj "napriek dôkazom" popiera modlárstvo

Joske likes from zaba
42
duseahvezdy.cz

Blahořečení „Satanelliho“, patrona komunistických teroristů a dopravních nehod – Duše a hvězdy

Biskup Angelelli V Argentině došlo dnes [27. 4. 2019] k něčemu nepředstavitelnému: spolu se třemi dalšími byl dnes blahořečen jako „mučedník“ Enrique…
apredsasatoci
Na čo sú dobré tieto tvoje siahodlhé traktory? Koho chceš obláfnuť?
Peter(skala)
pripadá mi to ako ked sa lavičiari biju s pravičiarmi: - lavičiari neznášaju pravičiarov, až tak, že nie su schopní pripustiť, aby Boh skrze papeža …More
pripadá mi to ako ked sa lavičiari biju s pravičiarmi:
- lavičiari neznášaju pravičiarov, až tak, že nie su schopní pripustiť, aby Boh skrze papeža jednak svätorečil človeka z pravicovej strany.
napr. Mons.Vojtašák, o.Tiso, o.Hlinka... boli známy ako osoby, ktoré su naklonene viac napravo. Niektorí z nich boli umučení a aj ked su v Nebi, predsa lavičiari aj kresťanskí ... nedokažu prijať, žeby Boh také osoby prijal do Neba a už vôbec nie, aby boli svätorečení.
Maju dojem, že svätorečenie je ako keby pre dokonalých kresťanov, čo nemali nič spoločné s pravicou.... že sv.Pavol bol typický pravicový extréémista (ešte ako Šavol z Tarzu) tak to nepijmaju a pochopitelne, že potom ani sučasných "Pavlov"
Teraz tu máme opačný problém:
Pravičiari sa sťažuju na lavičiarov a tak nedokažu npripustiť, žeby Boh prijal do Neba a už vôbec nie aby ho mohol papež svätorečiť.
Znova ten istý problem: myslia si, že Boh by neprijal do Neba takého lavicoveho radikala. Namýšľaju si, že vidia do srdca toho …More
View 2 more comments.