Joske
Joske

Iróna modlárstva

Stalo se ke mně Hospodinovo slovo:
Neber si ženu a neměj na tomto místě syny a dcery, protože toto praví Hospodin o synech a dcerách, zrozených na tomto místě, a o jejich matkách, které je porodily, a o jejich otcích, kteří je zplodili v této zemi:

Zemřou na smrtelné nemoci. Nebudou oplakáváni ani pohřbeni. Budou jako hnůj na povrchu země, zajdou mečem a hladem. Jejich mrtvoly se stanou …
More
Stalo se ke mně Hospodinovo slovo:
Neber si ženu a neměj na tomto místě syny a dcery, protože toto praví Hospodin o synech a dcerách, zrozených na tomto místě, a o jejich matkách, které je porodily, a o jejich otcích, kteří je zplodili v této zemi:

Zemřou na smrtelné nemoci. Nebudou oplakáváni ani pohřbeni. Budou jako hnůj na povrchu země, zajdou mečem a hladem. Jejich mrtvoly se stanou potravou nebeského ptactva a zemské zvěře.
Neboť toto praví Hospodin:
Nevstupuj do domu smutku, nechoď naříkat a neprojevuj jim účast, protože od tohoto lidu odejmu svůj pokoj, je Hospodinův výrok, své milosrdenství i slitování. V této zemi zemřou velcí i malí, nebudou pohřbeni, ani je nebudou oplakávat, nikdo si kvůli nim nebude zasazovat rány, ani vyholovat hlavu. Na smutečním obřadu nebudou lámat chléb, aby poskytli útěchu nad zemřelým, nedají jim napít z kalicha útěchy nad jejich otcem či matkou. Nevstupuj do domu hostiny, abys s nimi seděl, jedl a pil. Neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, způsobím, že zmizí na tomto místě, před vašimi zraky a za vašich dnů hlas jásotu i hlas radosti, hlas ženicha i hlas nevěsty. Stane se, až oznámíš tomuto lidu všechna tato slova, že ti řeknou:

Proč Hospodin proti nám vyslovil všechno toto veliké zlo? Jaká je naše vina? Jaký je náš hřích, kterým jsme zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu?

Řekni jim: Protože mě vaši otcové opustili, je Hospodinův výrok, a chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim; a mne opustili a můj zákon nezachovávali.
Jer 16:1-11
Joske

Až přijde Syn člověka

Vzdejte čest Božímu slovu. Konejte, co Ježíš přikazuje. Boží slovo vás dovede do života věčného.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.
V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

J 1:1-5
Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, …More
Vzdejte čest Božímu slovu. Konejte, co Ježíš přikazuje. Boží slovo vás dovede do života věčného.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.
V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

J 1:1-5
Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.
Joske

Boží slovo na den 2.12. A.D. 2019

Važte si Božího slova, je uzdravující.
Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven".
Joske

František sa pripravuje na nové Vianoce

Ne, Segale, nemaluji. Ale jsem rád, že autor obrázků má oči k vidění a vidí věci takové, jaké skutečně jsou. Řešením je odchod ze společnosti nevěřících a toto řešení nabízí náš Pán.
"Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán..."
Joske

František sa pripravuje na nové Vianoce

"Pojďme odtud pryč."
Jiné cesty není, než vyjití ze společnosti nevěřících. Je tu totiž reálné nebezpečí pro všechny, kdo chtějí být zapřaženi do cizího jha s nevěřícími, že si po čase zvyknou na kult bohyně Matky země a Pachamamu přijmou za svou matku. Chcete být modláři jako je jím falešný papež František?
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství…More
"Pojďme odtud pryč."
Jiné cesty není, než vyjití ze společnosti nevěřících. Je tu totiž reálné nebezpečí pro všechny, kdo chtějí být zapřaženi do cizího jha s nevěřícími, že si po čase zvyknou na kult bohyně Matky země a Pachamamu přijmou za svou matku. Chcete být modláři jako je jím falešný papež František?
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Až přijde Syn člověka

Není účelné pouze komentovat překotné zpohanštění církve prostřednictvím falešných pastýřů. Je třeba pečlivě poslouchat Boží slovo a konat Boží vůli. Vyjít ze společnosti nevěřících a oddělit se. Jít přímo za Kristem.
Joske

Až přijde Syn člověka

Ježíš hovořil o duchovních věcech pomocí obrazů - podobenství. Člověk je buď duchovní nebo tělesný. Pokud je tělesný, bude zanechán.
Dvě ženy budou spolu mlít obilí: jedna bude vzata, druhá ponechána.« Zeptali se ho: »Kde, Pane?« Odpověděl jim: »Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.«
Joske

Až přijde Syn člověka

Jako bylo v době Noemově, tak tomu bude v době Syna člověka: jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se stalo v době Lotově: jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli; ale ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, z nebe spadl oheň a síra a zahubilo to všechny. Právě tak to bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. Kdo …More
Jako bylo v době Noemově, tak tomu bude v době Syna člověka: jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se stalo v době Lotově: jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli; ale ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, z nebe spadl oheň a síra a zahubilo to všechny. Právě tak to bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a své věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal, a stejně tak, kdo bude na poli, ať se nevrací nazpět! Pamatujte na Lotovu ženu! Kdo si bude hledět život zachránit, ztratí ho, a kdo by ho ztratil, zachová ho. Říkám vám: Té noci budou dva na jednom lůžku: jeden bude vzat, druhý ponechán. Dvě ženy budou spolu mlít obilí: jedna bude vzata, druhá ponechána.« Zeptali se ho: »Kde, Pane?« Odpověděl jim: »Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.« Lk 17:26-37

Když porovnáme text Matoušova evangelia s Lukášovým, lépe pochopíme smysl Ježíšova proroctví.

Noe vstoupil do archy, Lot vyšel ze Sodomy. I od nás Bůh chce, abychom vyšli z jejich společnosti a oddělili se. Pohlédněte, jak nádherně slova svatého Písma spolu rezonují.

"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18

Potom jsem viděl jiného anděla sestupovat z nebe; měl velikou moc a země byla ozářena jeho jasem. Z plné síly zavolal: »Padl, padl ten veliký Babylón! Změnil se v obydlí démonů, v brloh kdejakého nečistého ducha, v brloh kdejakého nečistého a odporného ptáka.To proto, že se vášnivým vínem jeho smilstva opíjely všechny národy, králové země s ním smilnili a velkoobchodníci světa zbohatli z jeho marnotratného hýření.« Pak jsem uslyšel ještě jiný hlas z nebe: »Vyjděte z něho, můj lide, abyste neměli účast v jeho hříších a nebyli zároveň s ním postiženi ranami. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh si připomenul jeho zločiny.« Zj 18:1-5

Kdo vyjde a oddělí se, bude Synem člověka vzat. Kdo zůstane nebo se bude ohlížet, bude potravou pro supy.
Joske

Boží slovo na den 30.11. A.D. 2019

I dnes Ježíš povolává k následování. Každý, kdo jeho hlas slyší, nechá všeho a jde za ním.
Bratře, sestro, zastav se a přemýšlej. Jsi skutečně ovečkou Pána?
Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. J10:27
Neslyšíš Ježíšův hlas, neslyšíš, jak tě povolává? Pak s tebou není něco v pořádku.
Každý, kdo je z pravdy…More
I dnes Ježíš povolává k následování. Každý, kdo jeho hlas slyší, nechá všeho a jde za ním.
Bratře, sestro, zastav se a přemýšlej. Jsi skutečně ovečkou Pána?
Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. J10:27
Neslyšíš Ježíšův hlas, neslyšíš, jak tě povolává? Pak s tebou není něco v pořádku.
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. J18:37
Joske

Peniaze hýbu cirkvou

Peníze hýbou světem i církví, která je ve světě. Peníze dávají moc. Kdosi kdysi napsal: "Všechna moc korumpuje, a absolutní moc korumpuje absolutně".
Joske

Boží slovo na den 29.11. A.D. 2019

Pro tyto verše skeptici útočili na Ježíše, že se mýlil.
„Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“
Nepochopili rozdíl mezi příchodem Božího království a koncem světa. Pokolení, ke kterému mluvil Ježíš, skutečně nepominulo, dokud se vše nestalo. Pouze ti, kterým bylo dáno, poznali blízkost Božího království. Zevní lidé …More
Pro tyto verše skeptici útočili na Ježíše, že se mýlil.
„Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“
Nepochopili rozdíl mezi příchodem Božího království a koncem světa. Pokolení, ke kterému mluvil Ježíš, skutečně nepominulo, dokud se vše nestalo. Pouze ti, kterým bylo dáno, poznali blízkost Božího království. Zevní lidé však vnímají pouze zevní věci tohoto světa.
Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten Zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto v jeho srdci; to je ten, který byl zaset podél cesty. Mt 13:19
(Kdo je zaset podél cesty, není na cestě.)
Joske

Statue of ancient god of child sacrifice put on display in Rome

Dejte si jedna a jedna dohromady. Falešný papež podporuje kult Molocha a -
"Podle organizace Missing Children Europe ale lidé v unii každý rok nahlásí čtvrt milionu zmizelých dětí. To je jedno dítě každé dvě minuty." www.irozhlas.cz/zpravy-domov/policie-konfere…
Joske

Posledný Pravý Pápež Benedikt XVI.

Ladislav Bajza
včera

Benedikt XVI 2005-2013
Jeho matka bola židovka a celý jeho rodokmeň je židovský dokonca je medzi nimi 9 rabínov.
Prvého januára 2011 vo svojom novoročnom prejave povedal:
„ Aby sme si pripomenuli veľké historické gesto môjho predchodcu a slávnostne obnovili záväzok veriacich všetkých náboženstiev žiť vlastnú vieru ,ako službu mieru“
~~~

Žít vlastní víru jako službu míru něko…More
Ladislav Bajza
včera

Benedikt XVI 2005-2013
Jeho matka bola židovka a celý jeho rodokmeň je židovský dokonca je medzi nimi 9 rabínov.
Prvého januára 2011 vo svojom novoročnom prejave povedal:
„ Aby sme si pripomenuli veľké historické gesto môjho predchodcu a slávnostne obnovili záväzok veriacich všetkých náboženstiev žiť vlastnú vieru ,ako službu mieru“
~~~

Žít vlastní víru jako službu míru někomu zní v uších hezky, ale my sloužíme Bohu. Mírové pakty s pohany jsou proti duchu evangelia. Duchem evangelia je meč oddělení. Ti, kteří Boží slovo slyší, vycházejí ze společenství nevěřících a oddělují se. Tak to chce Pán. Žít vlastní víru jako službu míru je odmítnutím Boží vůle.
„Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit člověka ‚proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchyni a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti‘. Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. Mt 10:34-37
Joske

Nedeľa Krista Kráľa: Pravý poriadok prichádza až vtedy, keď sú dominujúcimi hodnotami odpustenie, …

Ježíš je Král. Kdo neuzná jeho královský majestát, zahyne.
Boží slovo na den 20.11. A.D. 2019
„Ale ty moje nepřátele, kteří mě nechtěli za svého krále, přiveďte sem a přede mnou je pobijte!" Lk 19:27
Joske

Boží slovo na den 24.11. A.D. 2019

Dnes budeš se mnou v ráji.
Vzpomínáte? Boží slovo na den 20.11. A.D. 2019
Zločinec na kříži uznal Ježíše svým králem, proto byl spasen.
Joske

II. pravda římsko -katolíků - je to Pravda Evangelia Ježíše Krista?

Hospodin varoval vyvolený národ před svodem satanovy matrice. Nazval jej pastí. Na mnoha místech v Písmu svatém nalezneme zmínky, že synové a dcery Abrahama v této pasti uvízli.

Až Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhladí národy, které přicházíš obsadit, až je obsadíš a usídlíš se v jejich zemi, měj se na pozoru, aby ses nechytil do pasti a nenásledoval je, poté, co před tebou byli vyhlazeni, a …More
Hospodin varoval vyvolený národ před svodem satanovy matrice. Nazval jej pastí. Na mnoha místech v Písmu svatém nalezneme zmínky, že synové a dcery Abrahama v této pasti uvízli.

Až Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhladí národy, které přicházíš obsadit, až je obsadíš a usídlíš se v jejich zemi, měj se na pozoru, aby ses nechytil do pasti a nenásledoval je, poté, co před tebou byli vyhlazeni, a nevyptával ses na jejich bohy se slovy: Jak sloužili tyto národy svým bohům? Budu to tak dělat i já. Nejednej tak vůči Hospodinu, svému Bohu. Vždyť oni dělali kvůli svým bohům všechno, co je pro Hospodina ohavností, co nenávidí. Ano, dokonce své syny a své dcery spalují kvůli svým bohům ohněm. Dt 12:29-31

Vystavěli Baalova návrší, která jsou v údolí Hinómova syna, aby prováděli ohněm své syny a své dcery Molekovi, což jsem jim nepřikázal a ani mi nepřišlo na mysl, aby činili takovou ohavnost a sváděli Judu ke hříchu. Jr 32:35

A znečistil jsem je s jejich dary, když prováděli ohněm vše otvírající lůno, abych v nich vzbudil úděs, aby poznali, že já jsem Hospodin. Ez 20:26
Joske

Boží slovo na den 20.11. A.D. 2019

V prvním příběhu jsme byli slepým žebrákem, v druhém malým Zacheem. Oba příběhy spojuje naše touha být vidoucími. Toužíme být uzdraveni, abychom viděli nejen očima (slepý žebrák), ale i srdcem (Zacheus). Druhý příběh nás poučil, že Ježíšova přítomnost v našem domě nás proměňuje. Vidíme srdcem a nejsme k bližním lhostejní.
Příběh, který před nás dnes Ježíš předkládá, předpokládá schopnost vidět …More
V prvním příběhu jsme byli slepým žebrákem, v druhém malým Zacheem. Oba příběhy spojuje naše touha být vidoucími. Toužíme být uzdraveni, abychom viděli nejen očima (slepý žebrák), ale i srdcem (Zacheus). Druhý příběh nás poučil, že Ježíšova přítomnost v našem domě nás proměňuje. Vidíme srdcem a nejsme k bližním lhostejní.
Příběh, který před nás dnes Ježíš předkládá, předpokládá schopnost vidět srdcem. Jinak by se slyšení nemohlo proměnit ve skutky z víry. Ježíš sám sebe představuje jako krále, který se po svém návratu chopí vlády. Podobenství o hřivnách je všeobecně známo, dnes se ale budeme věnovat Ježíšovu výroku o osudu nepřátel, kteří Ježíše Krále odmítli.
„Ale ty moje nepřátele, kteří mě nechtěli za svého krále, přiveďte sem a přede mnou je pobijte!"
Taková řeč v ústech Pána Ježíše jistě zaskočí všechny duchovní slepce, kteří si ve svých představách vykreslili Ježíše jako jednoho z nás. Jako obyčejného člověka, kterému láska k lidem poutá ruce. Upozorňuji vás, že právě tito duchovní slepci odmítají přiznat Ježíši jeho královský majestát.
Joske

Trápne: Mexický buncio bráni Pachamamu

Když nevíš, že jsi slepý, netoužíš po tom, aby tě Pán uzdravil. Aby tě obdařil schopností vidět. Když nevíš, že jsi zotročen, netoužíš po tom, aby tě Pán osvobodil, aby tě vyvedl z domu otroctví. Netoužíš po tom, abys vyšel ze společnosti hříšníků a oddělil se, jak po tobě chce Pán.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká …More
Když nevíš, že jsi slepý, netoužíš po tom, aby tě Pán uzdravil. Aby tě obdařil schopností vidět. Když nevíš, že jsi zotročen, netoužíš po tom, aby tě Pán osvobodil, aby tě vyvedl z domu otroctví. Netoužíš po tom, abys vyšel ze společnosti hříšníků a oddělil se, jak po tobě chce Pán.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Boží slovo na den 18.11. A.D. 2019

Abychom hlouběji pochopili příběh o slepém žebrákovi (tedy příběh každého z nás), je v Písmu zaznamenán ještě jeden, který se neomezuje pouze na zvýraznění moci, kterou v sobě skrývá pravá víra. Příběh deváté kapitoly Janova Evangelia ukazuje na duchovní slepotu, která člověka zotročuje, drží v hříchu. Pokud někoho obsah mých komentářů zaujal, jistě vezme veliký užitek, když sám sebe v deváté …More
Abychom hlouběji pochopili příběh o slepém žebrákovi (tedy příběh každého z nás), je v Písmu zaznamenán ještě jeden, který se neomezuje pouze na zvýraznění moci, kterou v sobě skrývá pravá víra. Příběh deváté kapitoly Janova Evangelia ukazuje na duchovní slepotu, která člověka zotročuje, drží v hříchu. Pokud někoho obsah mých komentářů zaujal, jistě vezme veliký užitek, když sám sebe v deváté kapitole Evangelia svatého Jana nalezne.
Nenechte Boží slovo zapadnout!
Ježíš prohlásil: »Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli.« Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u něho, a řekli mu: »Jsme snad i my slepí?« Ježíš jim odpověděl: »Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: 'Vidíme.' Proto váš hřích trvá. J 9:39-41
Joske

Boží slovo na den 19.11. A.D. 2019

Mám rád příběhy z Písma. Nejraději ty, ve kterých figuruje Ježíš.
Jistě jste si všimli, že s biblickými příběhy pracuji trochu jinak, než je běžné. Abych vzal větší užitek, nechám události promlouvat, jako bych byl jejich přímým účastníkem. Ve včerejším příběhu jsem se stal slepcem, abych prosil Ježíše o dar vidět. Dnes jsem Zacheem, člověkem malé postavy, který tolik touží vidět Ježíše! Vidíme, …More
Mám rád příběhy z Písma. Nejraději ty, ve kterých figuruje Ježíš.
Jistě jste si všimli, že s biblickými příběhy pracuji trochu jinak, než je běžné. Abych vzal větší užitek, nechám události promlouvat, jako bych byl jejich přímým účastníkem. Ve včerejším příběhu jsem se stal slepcem, abych prosil Ježíše o dar vidět. Dnes jsem Zacheem, člověkem malé postavy, který tolik touží vidět Ježíše! Vidíme, že Zacheus věděl, kudy Ježíš půjde. Nelenil, běžel napřed a vylezl na fíkovník. Jen aby mohl spatřit Ježíše. A Pán vešel do jeho domu jako host.
My běžíme na mši svatou, protože také víme, že se tam Pán stane hostem našeho domu. Zachea setkání s Ježíšem proměnilo, uvědomil si, že žije sám pro sebe a že to není dobré. Rovněž se rozhodl čtyřnásobně nahradit škodu, kterou lidem způsobil.
Jak proměňuje setkání s Ježíšem tebe, bratře, sestro?
Joske

Boží slovo na den 18.11. A.D. 2019

Hospodin od nás požaduje, abychom odložili pýchu a tak poznali, že jsme slepí. My všichni jsme slepí žebráci, volejme k Pánu Ježíši Kristu: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nad námi!" Nalezne-li Syn Boží u nás víru, prohlédneme. Uvidíme, čím jsme ještě připoutání k tomuto světu. Čím jsme zotročeni. Poznáme pravdu a Bůh nás vysvobodí.
Joske

Trápne: Mexický buncio bráni Pachamamu

Potomci Abrahama měli veliké obavy, když odcházeli z Egypta. V Egyptě měli své jistoty, měli práci a maso v hrncích. Zotročené duše si neuměly poradit se skrovným životem na poušti.
V nepřítomnosti Mojžíše si Hebrejci udělali modlu. Zlaté tele uprchlíky navrátilo do satanské matrice, byli šťastni, zpívali a tančili.
Ale Bůh chtěl pro svůj lid svobodu, dal Mojžíšovi Zákon, který měl Hebrejce před …More
Potomci Abrahama měli veliké obavy, když odcházeli z Egypta. V Egyptě měli své jistoty, měli práci a maso v hrncích. Zotročené duše si neuměly poradit se skrovným životem na poušti.
V nepřítomnosti Mojžíše si Hebrejci udělali modlu. Zlaté tele uprchlíky navrátilo do satanské matrice, byli šťastni, zpívali a tančili.
Ale Bůh chtěl pro svůj lid svobodu, dal Mojžíšovi Zákon, který měl Hebrejce před matricí ochránit.
Vyjití z Egypta je předobrazem současného dění. Dnes jsme voláni, abychom vyšli ze společnosti nevěřících a oddělili se. Mnozí mají strach. Nejsou připraveni na svobodu, kterou pro nás chce Hospodin.
Spolek nevěřících pohanů není Kristovou církví. Církev je žena z knihy Zjevení, která prchá na poušť. Kdo poslechne Pána, vyjde ze společnosti pohanů a oddělí se.
Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. Byla v jiném stavu a křičela v bolestech a v mukách před porodem. Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha, aby tam byla živena tisíc dvě stě šedesát dní. Zj 12:1-6
Joske

Trápne: Mexický buncio bráni Pachamamu

Bůh vyhlásil všechna tato slova: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Neuděláš si modlu, ani žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani jim sloužit. Protože já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Trestám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení …More
Bůh vyhlásil všechna tato slova: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Neuděláš si modlu, ani žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani jim sloužit. Protože já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Trestám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Ex 20:1-6
Joske

Šokujúce obrázky: Homosexuálne pseudo manželstvo v rakúskom kostole

Nejednoznačná vyjádření falešného papeže, pohana Františka vedou i k nepřístojnostem uvedených ve článku výše. Hřích nalezl útočiště v ústech pohana Františka, služebníka Pachamamy.

Joske

před 1 hodinou


Rakúsky biskup: "Frank" František odmieta byť "Frank"

Nejednoznačná vyjádření poskytují útočiště hříchu.
Joske

Rakúsky biskup: "Frank" František odmieta byť "Frank"

Vězni satanské matrice chápou špatně význam slova útočiště. Není to úkryt, ochrana, ani útulek, jak podsouvají matricové slovníky. Útočiště je místo, ze kterého se útočí.
Falešný papež, pohan František, ve zmatených a nejednoznačných vyjádřeních vytváří prostor pro hřích, který zákeřně útočí na zotročené duše z místa, odkud to nečekají. Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umeni…More
Vězni satanské matrice chápou špatně význam slova útočiště. Není to úkryt, ochrana, ani útulek, jak podsouvají matricové slovníky. Útočiště je místo, ze kterého se útočí.
Falešný papež, pohan František, ve zmatených a nejednoznačných vyjádřeních vytváří prostor pro hřích, který zákeřně útočí na zotročené duše z místa, odkud to nečekají. Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“
Joske

Rakúsky biskup: "Frank" František odmieta byť "Frank"

Nejednoznačná vyjádření poskytují útočiště hříchu.
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Ztráta času? Ano, zajisté je ztrátou času komentáře některých osob číst či dokonce se jimi ještě zabývat. Je však třeba vzít na vědomí, že věřící lid je dezorientován hříšným chováním některých "duchovních". Věřící lid potřebuje slyšet Boží slovo a musí se naučit Boha poslouchat. Také si nesmí plést satanovu matrici s církví Pána Ježíše Krista.
Rozlišujte. Pán Ježíš Kristus nás přišel osvobodit, …More
Ztráta času? Ano, zajisté je ztrátou času komentáře některých osob číst či dokonce se jimi ještě zabývat. Je však třeba vzít na vědomí, že věřící lid je dezorientován hříšným chováním některých "duchovních". Věřící lid potřebuje slyšet Boží slovo a musí se naučit Boha poslouchat. Také si nesmí plést satanovu matrici s církví Pána Ježíše Krista.
Rozlišujte. Pán Ježíš Kristus nás přišel osvobodit, Satan nás přišel uvěznit. Kdo dokáže vidět rozdíly, snadno vyjde z jejich společnosti a oddělí se, jak to požaduje Bůh.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Bezbožná aliancia: Františkov Vatikán a Spojené Národy

Písmo svaté promlouvá v uvedeném textu o tomtéž, co je na karikatuře výše.

Potom jsem viděl jiného anděla sestupovat z nebe; měl velikou moc a země byla ozářena jeho jasem. Z plné síly zavolal: »Padl, padl ten veliký Babylón! Změnil se v obydlí démonů, v brloh kdejakého nečistého ducha, v brloh kdejakého nečistého a odporného ptáka. To proto, že se vášnivým vínem jeho smilstva opíjely všechny …More
Písmo svaté promlouvá v uvedeném textu o tomtéž, co je na karikatuře výše.

Potom jsem viděl jiného anděla sestupovat z nebe; měl velikou moc a země byla ozářena jeho jasem. Z plné síly zavolal: »Padl, padl ten veliký Babylón! Změnil se v obydlí démonů, v brloh kdejakého nečistého ducha, v brloh kdejakého nečistého a odporného ptáka. To proto, že se vášnivým vínem jeho smilstva opíjely všechny národy, králové země s ním smilnili a velkoobchodníci světa zbohatli z jeho marnotratného hýření.« Pak jsem uslyšel ještě jiný hlas z nebe: »Vyjděte z něho, můj lide, abyste neměli účast v jeho hříších a nebyli zároveň s ním postiženi ranami. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh si připomenul jeho zločiny.« Zj 18:1-5
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Pokusím se uvést na pravou míru zjevné nedorozumění.
Požadavek oddělení se od společnosti nevěřících není výmysl svatého Pavla. Je to pokyn od Pána, návod, co máme dělat. Nejedná se o vyjití z církve Kristovy, to v žádném případě. Pán Ježíš nás přišel osvobodit, vyjití ze společnosti nevěřících a oddělení se je cestou ke svobodě v Kristu. Prosím, pozorně čtěte:
"Nespřahejte se už s nevěřícími! …More
Pokusím se uvést na pravou míru zjevné nedorozumění.
Požadavek oddělení se od společnosti nevěřících není výmysl svatého Pavla. Je to pokyn od Pána, návod, co máme dělat. Nejedná se o vyjití z církve Kristovy, to v žádném případě. Pán Ježíš nás přišel osvobodit, vyjití ze společnosti nevěřících a oddělení se je cestou ke svobodě v Kristu. Prosím, pozorně čtěte:
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
To není návod na zakládání nové církve, není to návod na sektaření. Znovu upozorňuji na skutečnost, že vyjití z jejich společnosti a oddělení se je podmínkou pro přijetí Bohem!
Nelze být součástí společnosti, která uctívá pohanské modly, uráží Kristův kříž přibitím zvířecí zdechliny a požehnává homosexuální svazky. Považte, že kdo zůstane, bude muset přijmout za takové nečistoty spravedlivý trest.
Potom jsem viděl jiného anděla sestupovat z nebe; měl velikou moc a země byla ozářena jeho jasem. Z plné síly zavolal: »Padl, padl ten veliký Babylón! Změnil se v obydlí démonů, v brloh kdejakého nečistého ducha, v brloh kdejakého nečistého a odporného ptáka.To proto, že se vášnivým vínem jeho smilstva opíjely všechny národy, králové země s ním smilnili a velkoobchodníci světa zbohatli z jeho marnotratného hýření.« Pak jsem uslyšel ještě jiný hlas z nebe: »Vyjděte z něho, můj lide, abyste neměli účast v jeho hříších a nebyli zároveň s ním postiženi ranami. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh si připomenul jeho zločiny.« Zj 18:1-5
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Skutečně se jedná o ohavný čin. Takto znesvětit Kristův kříž může pouze satanista.
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Není to rada ode mne. Je to rada od Pána.
Viz tučný text:
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. '…More
Není to rada ode mne. Je to rada od Pána.
Viz tučný text:
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18

Nemyslím si, že katolík je člověk, který nemá poslouchat Pána.
Joske

Nemecká cirkev: Kristus sodomizovaný na jednej zastaváke krížovej cesty

Účastnili byste se pobožnosti Křížové cesty, abyste rozjímali Kristovo utrpení před takovýmto zpodobněním? Já rozhodně ne! Ani Pachamamu, ani tuto zvrhlost, ani zvířecí zdechlinu na kříži. Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“
Ale kdo opravdu chce, má možnost těmto projevům satanismu i falešnému papeži, pohanu Františkovi zachovat přízeň.
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Rada je v mém komentáři. Je jednoduchá.

Rada je jednoduchá, vyjděte ze společenství nevěřících a oddělte se. Potom vás Bůh přijme za syny a dcery, jak praví náš Pán. Nebo snad chcete sloužit indiánskému démonu Pachamama a modlit se před zvířecí zdechlinou na kříži?
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s …More
Rada je v mém komentáři. Je jednoduchá.

Rada je jednoduchá, vyjděte ze společenství nevěřících a oddělte se. Potom vás Bůh přijme za syny a dcery, jak praví náš Pán. Nebo snad chcete sloužit indiánskému démonu Pachamama a modlit se před zvířecí zdechlinou na kříži?
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Bezbožná aliancia: Františkov Vatikán a Spojené Národy

Obrázek vystihuje krutou realitu více, než tisíce slov. Zde jde o spojení, které je pro věřící lid záhubou a nepřekonatelnou překážkou na cestě následování Krista.
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Zavírat oči před troufalostí, s níž kněz Christof Simonsen s vědomím a "požehnáním" biskupa Diesera přibije na kříž zvířecí zdechlinu, nebude to nejlepší řešení. Proto je správné, když na zjevný satanismus v římskokatolické církvi někdo upozorní. Jistě, jsou lidé, kteří se rádi obklopují příjemnými věcmi a před surovostí světa, tedy před realitou, zavírají oči. Je to však jen sebeobelhávání. Ve …More
Zavírat oči před troufalostí, s níž kněz Christof Simonsen s vědomím a "požehnáním" biskupa Diesera přibije na kříž zvířecí zdechlinu, nebude to nejlepší řešení. Proto je správné, když na zjevný satanismus v římskokatolické církvi někdo upozorní. Jistě, jsou lidé, kteří se rádi obklopují příjemnými věcmi a před surovostí světa, tedy před realitou, zavírají oči. Je to však jen sebeobelhávání. Ve zprávě z německé diecéze nejde prvoplánově o zobrazení nechutností a zvráceností, ale o troufalost, s níž mnozí kněží veřejně vyznávají nevíru v Pána Ježíše Krista.
Rada je jednoduchá, vyjděte ze společenství nevěřících a oddělte se. Potom vás Bůh přijme za syny a dcery, jak praví náš Pán. Nebo snad chcete sloužit indiánskému démonu Pachamama a modlit se před zvířecí zdechlinou na kříži?
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Dva páry topánok: Vatikánska vs. reálna verzia

Nespokojte se s tím, že dokážete něco pojmenovat. Nespokojte se s tím, že jste poznali, jak vám nehodní služebníci lžou. Vyjděte z jejich společenství, oddělte se a Pán vás přijme za syny a dcery.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu …More
Nespokojte se s tím, že dokážete něco pojmenovat. Nespokojte se s tím, že jste poznali, jak vám nehodní služebníci lžou. Vyjděte z jejich společenství, oddělte se a Pán vás přijme za syny a dcery.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Boží slovo na den 8.11. A.D. 2019

Nikdy nepřestanu žasnout nad příběhy, které vyprávěl Pán Ježíš. Jsou naplněny hlubokou moudrostí, která převyšuje lidský rozum a komu je dáno, toho spolehlivě vedou po cestě spravedlnosti.
Každý z nás je správcem Božího majetku. I tělo je Boží majetek, nevydávejte ho hříchu.
Joske

Najslávnejší kňaz z TV NOE má pedofilný škandál. Marcel Puvák. Vyšetruje ho polícia

Na celé věci mne zaráží drzost hříšníka, který byl přichycen in flagranti delicto a přesto se troufá zaštítit kněžskou ctí. Není mi jasné, jakou čest může mít Kristův kněz, který se oddává zvráceným sexuálním praktikám.
Joske

Najslávnejší kňaz z TV NOE má pedofilný škandál. Marcel Puvák. Vyšetruje ho polícia

29.10.2019 11:30

OSTRAVA - Ostravsko-opavský biskup postavil mimo službu kňaza Marcela Puváka z Dětmarovíc, ktorý bol pristihnutý v poľskom hoteli, kde chcel mať sex s tínedžerom mladším ako 15 rokov. Farára, ktorý si podľa poľských médií dohovoril schôdzku s chlapcom na vozíčku v Katoviciach, vypočúvala poľská polícia. www.topky.sk/…/Dalsi-cirkevny-…
Joske

Koľko zarába pápež?

Tvář je obrazem duše.
Joske

Šokujúce obrázky: Homosexuálne pseudo manželstvo v rakúskom kostole

Pro tyto troufalé nečistoty zničil Hospodin ohněm celá města.
Jako se v lidu vyskytovali také lžiproroci, stejně se i mezi vámi objeví lžiučitelé a budou se snažit záludně zavést zhoubná bludařská učení. Ba dokonce budou zapírat Pána, který je vykoupil, a tím se ovšem dostanou rychle do záhuby. Mnoho lidí se dá strhnout od nich k prostopášnostem, a tak přivedou cestu pravdy do špatných řečí. Z …More
Pro tyto troufalé nečistoty zničil Hospodin ohněm celá města.
Jako se v lidu vyskytovali také lžiproroci, stejně se i mezi vámi objeví lžiučitelé a budou se snažit záludně zavést zhoubná bludařská učení. Ba dokonce budou zapírat Pána, který je vykoupil, a tím se ovšem dostanou rychle do záhuby. Mnoho lidí se dá strhnout od nich k prostopášnostem, a tak přivedou cestu pravdy do špatných řečí. Z hrabivosti budou z vás těžit podvodným mluvením. Ale už dávno je pro ně připravený trest a zhouba se na ně valí. Jestliže Bůh neušetřil ani anděly, když se prohřešili, ale srazil je a odevzdal peklu, temné propasti, aby tam byli uchováni pro soud, neušetřil ani starý svět, nýbrž zachránil jen Noema, hlasatele spravedlnosti, spolu s jinými sedmi lidmi, kdežto na ostatní bezbožný svět přivedl potopu. Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil k zániku jako výstražný příklad do budoucnosti pro bezbožníky. Vysvobodil však spravedlivého Lota, který těžce trpěl bezuzdným chováním prostopášníků. Neboť ten spravedlivý člověk, který mezi nimi bydlel, musel vidět a slyšet, jaké špatnosti páchali, a to mučilo den ze dne jeho spravedlivou duši. Tak Pán dovede zbožné lidi ze zkoušky vysvobozovat, ale špatné nechává, aby byli potrestáni v den soudu, a zvláště ty, kdo se oddají nečistým tělesným žádostem a nechtějí nad sebou uznávat Pána. a přece ani sami andělé, ačkoli jsou silou a mocí větší, nepronášejí o nich před Pánem urážlivý odsudek. Tihle lidé však jako nerozumná zvířata - určená svou přirozeností k tomu, aby byla chytána a zabíjena - mluví s pohrdáním o tom, co neznají, a jejich zkaženost je přivede do záhuby a budou za svou špatnost pykat. Hledají požitek v denním hýření; jsou skvrnou a hanbou, jak se honí za rozkošnickým hýřením při hostinách s vámi; oči mají pořád jen pro některou cizoložnici a nenasytné v hříchu; lákají k sobě nepevné duše; jsou hrabiví a dobře se v tom vyznají. Propadli kletbě! 2Petr 2:1-14
Joske

Najslávnejší kňaz z TV NOE má pedofilný škandál. Marcel Puvák. Vyšetruje ho polícia

To je ale drzý hříšník! Jaký má tento člověk charakter, když do kamery říká: "Na svou kněžskou čest slibuji, že tu už nikdy neudělám"! Jaké "kněžské cti" se tento zrádce Krista dovolává? Cožpak měl nějakou čest, když se rozpálil touhou po školou povinnému chlapci? Měl nějakou čest, když chtěl nedospělé dítě mravně zkazit? To přece není stejné, jako když malý uličník rozbije sousedovi kamenem …More
To je ale drzý hříšník! Jaký má tento člověk charakter, když do kamery říká: "Na svou kněžskou čest slibuji, že tu už nikdy neudělám"! Jaké "kněžské cti" se tento zrádce Krista dovolává? Cožpak měl nějakou čest, když se rozpálil touhou po školou povinnému chlapci? Měl nějakou čest, když chtěl nedospělé dítě mravně zkazit? To přece není stejné, jako když malý uličník rozbije sousedovi kamenem okno a po výprasku slibuje, že už to víckrát neudělá! Promiňte, ale tento člověk to nemá v hlavě v pořádku.
Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. 1Kor 6:9b-10

Znovu zopakuji, co praví Pán.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Evita Perón: Stane sa „neplač za mnou Argentína“ svätou?

Velmi zdařilý článek, vypodobňující život Evy Perón, včetně dobového rámce. tom-stehule.com/…/odvracena-tvar-…
Joske

Evita Perón: Stane sa „neplač za mnou Argentína“ svätou?

Falešným papežem byl i Pavel VI. Jako vysoce postavený zednář veřejným gestem podřídil Římskokatolickou církev Organizaci spojených národů. To vysvětluje mnohé radikální změny v církvi za posledních více, než padesát let.

"Svou berlu a prsten daroval Pavel VI. buddhistovi a zednáři U´Thantovi, sekretáři OSN." www.lumendelumine.cz/index.php

Představa, že by se některý z jeho následovníků …More
Falešným papežem byl i Pavel VI. Jako vysoce postavený zednář veřejným gestem podřídil Římskokatolickou církev Organizaci spojených národů. To vysvětluje mnohé radikální změny v církvi za posledních více, než padesát let.

"Svou berlu a prsten daroval Pavel VI. buddhistovi a zednáři U´Thantovi, sekretáři OSN." www.lumendelumine.cz/index.php

Představa, že by se některý z jeho následovníků chtěl ze zavedené podřízenosti vymanit, je minimálně odvážná. Mám nyní na mysli ty papeže, kteří byli ve svém úřadu déle, než 25 dnů. Jan Pavel II, Benedikt XVI, a František důsledně plní své povinnosti vůči nadřízené Organizaci, což je dobře vidět na všech interreligiózních akcích. Pod pláštěm dialogu papežové kladou Římskokatolickou církev do stejné roviny, v níž se nachází i taková seskupení, která praktikují otevřeně démonické rituály. V jednom případě však jdou všichni falešní papežové dál. A to v podřízení se islámu.

"Jak tedy můžeme myslet na to, že postavíme věřícím na oltář k uctívání papeže, který tak těžce selhal ve své základní povinnosti a tou je hájit poklad víry?
Pavel VI. to odmítl a nesplnil základní povinnost Hlavy katolické církve, aby se místo toho postavil do služeb Lidstva a smířil všechny víry všech kultů do jediného univerzálního náboženství. Ale když snil o tom, že se stane velkým sjednotitelem národů, obětoval katolickou církev, Tradici, instituce a samotné věřící, aby vytvořil duchovní hnutí Democrazia Universale, která měla sloužit všem církvím světa." www.lumendelumine.cz/index.php
Joske

Evita Perón: Stane sa „neplač za mnou Argentína“ svätou?

@zaba
Karol Wojtyla byl mimořádně inteligentní člověk. Byl to také herec. Věděl tedy více než dobře, jak na diváky v hledišti působí jednotlivá gesta herců na jevišti.
Představa, že se jen tak, z ničeho nic objeví na papežském stolci Karol Józef Wojtyła z komunistického bloku, je jemně úsměvná. Nešlo to bez spolupráce řídících orgánů pro oko znepřátelených mocností. Nešlo to bez dohod tajných …More
@zaba
Karol Wojtyla byl mimořádně inteligentní člověk. Byl to také herec. Věděl tedy více než dobře, jak na diváky v hledišti působí jednotlivá gesta herců na jevišti.
Představa, že se jen tak, z ničeho nic objeví na papežském stolci Karol Józef Wojtyła z komunistického bloku, je jemně úsměvná. Nešlo to bez spolupráce řídících orgánů pro oko znepřátelených mocností. Nešlo to bez dohod tajných služeb světových mocností. Karol Wojtyla byl vědomý účastník mocenských her na jevišti světa a podílel se na přípravě sjednocení Evropy a současné islamizace. Proto políbením Koránu učinil gesto podřízení křesťanské Evropy islámu, který se mocným světa jeví jako nejvíce účinný nástroj globalizace. Nikoli tedy Karol Wojtyla, ale prostí katoličtí věřící jsou těmi totálně neinformovanými.
Joske

Boží slovo na den 6.11. A.D. 2019

Naplněním Zákona je tedy láska.
Naplněním zákona je sám Bůh, vždyť Bůh je láska.
My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. 1J 4:16 Bůh tedy naplnil Zákon sebou samým, což je nejvnitřnějším jádrem Evangelia.
Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Mt 5:17
Joske

Najhoršie z oboch svetov

Mnozí prozřou, až bude pozdě. Reformy falešného papeže Františka jsou pochodem po široké cestě do věčného zatracení.
Joske

Hrdina vysvetľuje Gloria.tv ako odstránil Pachamamy

Falešný papež František chce křesťanské kostely pro všechny a pro všechno. Amazonští misionáři dokonce přestali křtít domorodce. V čem potom spočívá jejich misie? Přijali pokoncilního ducha, podle kterého všechna náboženství a dokonce všechny projevy pohanství, čarodějnictví a sexuální nečistoty vedou ke spáse? Je nejvyšší čas, abyste poslechli Pána, který chce, abyste z této společnosti vyšli a …More
Falešný papež František chce křesťanské kostely pro všechny a pro všechno. Amazonští misionáři dokonce přestali křtít domorodce. V čem potom spočívá jejich misie? Přijali pokoncilního ducha, podle kterého všechna náboženství a dokonce všechny projevy pohanství, čarodějnictví a sexuální nečistoty vedou ke spáse? Je nejvyšší čas, abyste poslechli Pána, který chce, abyste z této společnosti vyšli a oddělili se.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Biskup Schneider: František aj "napriek dôkazom" popiera modlárstvo

Modlářství nejvyšších představitelů církve je skutečně vítězstvím zla, jak říká biskup Schneider. Falešný papež František završuje dílo zkázy. Místo Boha je ve Vatikánu adorován démon Pachamama.
Kdo chcete být spasen, musíte vyjít z jejich společenství a oddělit se. Teprve potom budete přijati Bohem za syny a dcery. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, Bohu i Satanu.
"Nespřahejte se už s nevěřícími!…More
Modlářství nejvyšších představitelů církve je skutečně vítězstvím zla, jak říká biskup Schneider. Falešný papež František završuje dílo zkázy. Místo Boha je ve Vatikánu adorován démon Pachamama.
Kdo chcete být spasen, musíte vyjít z jejich společenství a oddělit se. Teprve potom budete přijati Bohem za syny a dcery. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, Bohu i Satanu.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18