tradyrespect
tradyrespect likes from Petr Klobouk

Křesťanský rap a svědectví..."live" Václavák

Je vidět, p.Valent, že si takových akcí kolemjdoucí nevšímají.
Zavání to jehovistickými praktikami.
Kéž by faráři vysvětlovali katolickou nauku v kostelích!
tradyrespect likes from Monika G

Křesťanský rap a svědectví..."live" Václavák

Valent. Vy si opravdu myslíte, že se někdo při sledování takových vystoupení nadchne pro víru v Ježíše Krista? Podle mého názoru se taková evangelizace Bohu líbit nebude. Je to jen další zesvětštění pravé katolické víry, podle vzoru papeže Františka a to určitě nikomu nic pozitivního nepřinese.
tradyrespect likes from aobubo

Kde nalezneme pro zrno dobrou zemi?

Vy dva už radši nic neradte
tradyrespect likes from +Joseph+

Boháč byl zachráněn z pekla

ten kdo tento blud napsal, i ti kdo to lajkli, čeká po smrti nepříjemná realita věčného zatracení
tradyrespect likes from Peter(skala)

Boháč byl zachráněn z pekla

Ostrik a to máš odkiaľ, že človek (duša) sa môže očistiť v pekle?
Poznáš nejakého sväteho, ktorý by také niečo učil, alebo si to čital niekde?
Ja som čital, ale nie od sväteho alebo zo Zjavení svätých..skôr od new age spisovateľov, ktorý to odôvodnuju tým, že Boh by nebol taký prisny, žeby nedal človeku možnosť na napravu a preto uznávaju aj 1000 ročne kralovstvo, kedy ľudia vstanu zmrtvych a …More
Ostrik a to máš odkiaľ, že človek (duša) sa môže očistiť v pekle?
Poznáš nejakého sväteho, ktorý by také niečo učil, alebo si to čital niekde?
Ja som čital, ale nie od sväteho alebo zo Zjavení svätých..skôr od new age spisovateľov, ktorý to odôvodnuju tým, že Boh by nebol taký prisny, žeby nedal človeku možnosť na napravu a preto uznávaju aj 1000 ročne kralovstvo, kedy ľudia vstanu zmrtvych a ešte budu mať možnosť na napravu - to sice učia jehovisti, ale čo sa tyka po smrti v pekle, tak v to neveria už ani oni.

takže to si niekde čital alebo sam na to prišiel?
tradyrespect likes from ekans

Boháč byl zachráněn z pekla

tradyrespect likes from ekans

Boháč byl zachráněn z pekla

IN AETERNUM AMEN!
babi zase ty Pidhirské hereze
tradyrespect likes from ekans

Boháč byl zachráněn z pekla

babi, tvoje myšlenkové pochody bych nechtěl mít
tradyrespect likes from aobubo

Boháč byl zachráněn z pekla

Teda to je blud,že to vůbec čtu
tradyrespect likes from Irbis

Boháč byl zachráněn z pekla

Tresty v pekle jsou věčné. Je to věčný oheň, který je připraven ďáblu a andělům jeho (Mat. 18, 8; 25, 41), věčné trápení (25, 45), neuhasitelný oheň (Mat. 3, 12; Mar. 9, 42.. Luk. 3, 17). Lépe by bylo člověku, kdyby se byl nenarodil než tento trest (Mar. 14, 21). Tímto trestem bývá stíhán hřích, jenž nebude ani v budoucím věku odpuštěn (Mat. 12, 32).
c) ... "Pán Ježíš zjeví se s nebe s andě…More
Tresty v pekle jsou věčné. Je to věčný oheň, který je připraven ďáblu a andělům jeho (Mat. 18, 8; 25, 41), věčné trápení (25, 45), neuhasitelný oheň (Mat. 3, 12; Mar. 9, 42.. Luk. 3, 17). Lépe by bylo člověku, kdyby se byl nenarodil než tento trest (Mar. 14, 21). Tímto trestem bývá stíhán hřích, jenž nebude ani v budoucím věku odpuštěn (Mat. 12, 32).
c) ... "Pán Ježíš zjeví se s nebe s anděly moci své v plameni pekelném, aby potrestal ty, kteří neznají Boha a kteří neposlouchají evangelia Pána a Ježíše Krista; a ti budou potrestání záhubou věčnou (odloučení) od tváře Páně a od slávy moci jeho" (2. Thes. 1, 8. 9).
... "Nad nimi má moc smrt druhá (Zj 20, 6), budou vhozeni do jezera ohnivého a sirnatého a trápeni ve dne i v noci na věky věků" (Zjev. 20, 8. 15).

....
Důkaz z Písma sv. (Mat. 18, 8; 25, 41. 46; Mar. 9, 42; Luk. 3, 17; 2. Thes. 1, 8. 9; Zjev. 20, 8-15) byl již podán svrchu.
Biblické "na věky, věčný" znamená někdy v Písmě sv. hlavně St. zákona dlouhou, nedozírnou dobu, která se přece ukončí. V místech svrchu citovaných, jak ze souvislosti a z povahy věci vysvítá, je vyslovena věčnost ve vlastním smyslu. Tento význam má v N. z. přečasto úsloví na věky věků, věčný (srov. 1. Tim. 1, 17; 2. Tim. 4, 18; Gal. 1, 5; Zjev. 15, 7; 11, 15; 22, 5 a j.) Věčnost ve vlastním smyslu přísluší pekelným trestům proto, poněvadž i blaženost nebeská je věčná. "Je-li obojí věčné, dí sv. Augustin (De civ. Dei 21, 23), tu třeba vyrozumívati, že obojí je buď velmi dlouhé, ale má konec, nebo že je věčné bez konce." (Srov. sv. Řehoře Vel. Dialog. 4, 28). Věčné trvání trestů v pekle je nutný důsledek nauky církevní, že hned po smrti bývá úděl každého člověka na věky a nezměnitelně stanoven.

....
Na přiměřenost věčných trestů v pekle lze usuzovati z té skutečnosti, že smrtí končí se doba pokání a obrácení. Úděl, který si člověk právě v hodinu smrti dobrovolně zvolil, je nezměnitelný. Mohl by jej pouze Bůh změniti. Bůh však zavrženým, kteří nekajícností se od něho odloučili, odepírá svou pomoc. Hříšník, jenž v nekajícnosti umřel, odvrátil se od Boha, takže u něho lítost jest nemožná. Trest musí tak dlouho trvati jako vina hříchu. Tato záleží vlastně v tom, že se hříšník milosti Boží zbavil. Poněvadž mu Bůh milost nikdy více nevrátí, zůstane na věky o ni oloupen a bude i na věky trestán.

....
Proti věčným trestům namítali tak zv. Milosrdní, že jsou proti milosrdenství a dobrotě Boží, jenž nemůže býti krutá a neúprosná. Avšak byl to milosrdný Bůh, jenž hříšníkům svou milost nabízel, je napomínal, jim hrozil a k pokání vybízel, takže právem může říci zavrženým: "Co je, co jsem měl ještě učiniti vinici mé, a neučinil jsem?" (Is. 5, 4). Milosrdenství a dobrota Boží není totožná se slabostí a povolností a nemůže býti v rozporu se spravedlností Boží. Právě věčné tresty v pekle jsou nejúčinnějsí prostředek, jímž dobrotivý Bůh chce lidstvo od hříchův odstrašiti a k ctnostnému životu nabádati. Kdyby nebylo věčného pekla, a ještě po smrti by bylo lze se káti a k Bohu obrátiti, mnozí nyní zbožní a horliví nedbali by ani na hřích ani na peklo (Jeronym, In Jon. 3, 6).
tradyrespect likes from Irbis

Boháč byl zachráněn z pekla

22 „Ten žebrák zemřel a byl donesen anděly do lůna Abrahamova. Také boháč zemřel a byl pohřben. 23 Když v pekelných mukách pozdvihl své oči, z daleka spatřil Abrahama a v jeho lůně Lazara.

Katolické poznámky:
22—23 Pro lepší srozumitelnost přeloženo podle řeckého znění; podle Vulgáty: „ . . . byl pohřben v pekle. Pozdvihl své oči . .
."
23 Lůno Abrahamovo = předpeklí, kam přicházely duše spraved…More
22 „Ten žebrák zemřel a byl donesen anděly do lůna Abrahamova. Také boháč zemřel a byl pohřben. 23 Když v pekelných mukách pozdvihl své oči, z daleka spatřil Abrahama a v jeho lůně Lazara.

Katolické poznámky:
22—23 Pro lepší srozumitelnost přeloženo podle řeckého znění; podle Vulgáty: „ . . . byl pohřben v pekle. Pozdvihl své oči . .
."
23 Lůno Abrahamovo = předpeklí, kam přicházely duše spravedlivých před Kristem zemřelých. Nejpřednější z izraelského národa tam byla duše Abrahama, praotce vyvoleného národa. Předpeklí přestalo slavným nanebevstoupením, kdy vzal Kristus s sebou všechny duše spravedlivé do nebe.
tradyrespect likes from Samson1

Pokojný průvod imigrantů?

Jak se dívat na tajná jednání uvnitř církve. Příprava na další vnitrocírkevní převrat a nebo jak činit pokání.
www.lumendelumine.cz/index.php
tradyrespect likes from ekans

Pošliapany Kristus vo sviatosti oltarnej

IN AETERNUM AMEN ,
jak jste se babičko vyspala, jste připravena k evangelizaci po způsobu vašeho Pidhirského Vůdce ?
ve stylu zednářů 1. republiky, PRYČ OD ŘÍMA!
tradyrespect likes from Stylita

Svedectvo lekárky o homeopatii

starfish
Za zakladatele homeopatie je považován Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843), přestože o principu podobnosti mluvil již Hippokrates v 5. stol. př. n. l. a nepatrnými dávkami léčiv léčil i Paracelsus v 16. stol. Hahnemann měl od počátku sklon k okultismu a v jeho díle převládly vitalistické a mystické koncepce o chronických chorobách a o duchovní podstatě účinku léčiv. Nemoc …More
starfish
Za zakladatele homeopatie je považován Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843), přestože o principu podobnosti mluvil již Hippokrates v 5. stol. př. n. l. a nepatrnými dávkami léčiv léčil i Paracelsus v 16. stol. Hahnemann měl od počátku sklon k okultismu a v jeho díle převládly vitalistické a mystické koncepce o chronických chorobách a o duchovní podstatě účinku léčiv. Nemoc chápal jako narušení duchovní životní síly – dynamis, která řídí člověka. Cílem homeopatické léčby je pak duchovní ovlivnění této životní síly, která následně uzdraví hmotné tělo. Podle něj všechny příčiny nemoci mají duchovní povahu. Hahnemann v roce 1777 vstoupil do zednářské lóže „Svatý Ondřej s třemi kachnami“ v městečku Hermannstadt, později v roce 1821 se stal členem lóže „Minerva se třemi palmami“. Svou disertační práci napsal pod vedením svobodného zednáře Prof. Schrebera, který byl příznivcem Mesmera - vynálezce tzv. živočišného magnetismu. Hahnemann nazýval homeopatii „božím zjevením, spásnou pravdou“, napsal, že kdo jí používá, přímo navazuje na božství, na stvořitele světa. Homeopatii mu prý zjevil samotný bůh, kterého nazýval „Velkým duchem“, který je uctíván všemi obyvateli všech slunečních systémů.Hahnemann byl velmi konfliktní, excentrický člověk, který stále vymýšlel a měnil své názory, ideje i teorie. Postupem času se jeho charakter změnil k horšímu natolik, že ztratil všechny své přátele, a podepsal se i na jeho dětech. Všechny prožily tragický a nešťastný život. Samotné jeho manželství skončilo rozvodem, dvě jeho dcery byly záhadně zavražděny a třetí dcera zemřela ve 30 letech, jeho jediný syn Frederick opustil svou ženu a syna a už se k nim nikdy nevrátil. Hahnemann byl znám svým odmítavým postojem k současné medicíně, podle něj by ji homeopatie měla zcela potlačit. Odmítal propojení homeopatie s klasickou medicínou, jako se to děje dnes, podle něj je to velká zrada vůči božské homeopatii. Vyžadoval naprostou poslušnost, podle něj: „Ten, kdo nejde přesně v mých stopách a uchýlí se byť jen o šířku stébla vlevo nebo vpravo, je zrádcem a nechci s ním mít nic společného.“ Jeho vzorem byl východní učitel Konfucius, kterého označuje jako „dobrodince lidstva“, který ukázal cestu k moudrosti a k bohu. Ježíše Krista nenáviděl a považoval ho za blouznivce, jeho spásné působení označil za bajku a pověru. Rovněž Hahnemannův životopisec se zmiňuje o jeho otevřené nenávisti vůči Kristu. Bible říká: „Špatný strom nemůže nést dobré ovoce“ (Mt 7,18).
ZDROJ: www.vojtechkodet.cz/…/Homeopatie-lecb…
tradyrespect likes from aobubo

Pošliapany Kristus vo sviatosti oltarnej

Peter,ty mluvíš za Pannu Marii,že víš s čím neměla problém?

V té době kdekdo chodil bosky ,tak proč by si s tím kdo dělal hlavu
tradyrespect likes from aobubo

Pošliapany Kristus vo sviatosti oltarnej

Peter až v nebi bude pokoj,zatim jsi na zemi tak se s tím smiř
tradyrespect likes from Caesar

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

ivik310
Některé události, které předcházely první křížovou výpravu, časová linie:

630: Mohamed, dva roky před smrtí, útočí se 30 000 džihádisty na křesťanskou Byzantskou říši.

632-634: Kalifát (islámská říše) dobývá polyteistické části Arabského poloostrova. Polyteisté jsou bráni za horší než křesťané či židé a musí konvertovat k islámu nebo jsou zavražděni. Nemají tedy oproti křesťanům či …More
ivik310
Některé události, které předcházely první křížovou výpravu, časová linie:

630: Mohamed, dva roky před smrtí, útočí se 30 000 džihádisty na křesťanskou Byzantskou říši.

632-634: Kalifát (islámská říše) dobývá polyteistické části Arabského poloostrova. Polyteisté jsou bráni za horší než křesťané či židé a musí konvertovat k islámu nebo jsou zavražděni. Nemají tedy oproti křesťanům či židům možnost platit výpalné (status dhimmi) a zůstat u svého náboženství.

633: Džihádisté pod vedením Kalida al Walida (krutý vojevůdce pojmenovaný Mohamedem Aláhův meč) dobýjá město Ullays u řeky Eufrat v dnešním Iráku. Na břekhu nedalekého kanálu je setnutím zavražděno tolik lidí, že se voda zbarví doruda a kanál získá jméno Krvavý kanál.

634: Bitva na řece Jarmúk na území dnešní Sýrie, součást džihádu proti Byzantské říši. Usáma bin Ládin z této doby používá citát, že "džihádisté milují smrt více než západní svět život".

635: Muslimové obléhají a dobývají křesťanské město Damašek (dnešní Sýrie).

637: Muslimové si podrobují Irák po bytvě u Al-Quadisyyah.

638: Muslimové na Byzantské říši dobývají a anektují Jeruzalém.

638-650: Muslimové dobývají území dnešního Iránu.

639-642: Muslimové dobývají Egypt.

641: Muslimové obsazují Sýrii a Palestinu.

643: Spálena Alexandrijská knihovna. Ne v boji, ale chladnokrevným rozhodnutím.

643: Muslimové začínají dobývat severní Afriku (na západ od Egypta).

644: Muslimové dobývají ostrov Kypr, Tripolsko v severní Africe a zavádí islámské právo v Iránu a Afgánistánu.

644-660: Války a spory uvnitř Kalifátu.

674-678: Muslimové útočí na Konstantinopol (hlavní město křesťanské Byzantské říše, dnešní Istanbul) a jsou odraženi.

698: Dobyto město Kartágo (severní Afrika, hlavní město Vandalů).

707 - je dobyta celá severní Afrika.

710-713: Muslimové dobývají údolí Indu.

712: Dobyta Střední Asie, islamizace Turků.

711 - 713: Muslimové útočí ze severní Afriky na Vizigótskou říši (dnešní Španělsko), dobývají ji a zakládají Andalůské království. Od tohoto roku plení jejich vojska Evropu, od Španělska, přes jižní Francii, po Švýcarsko.

717-718: Muslimové útočí na Konstantinopol (hlavní město křesťanské Byzantské říše, dnešní Istanbul) a jsou odraženi.

732: Muslimové jsou zastaveni koalicí křesťanských králů v bitvě u Poitiers (Tours) ve střední Francii. Tato bitva zastavila džihád v západní Evropě.

732 - 800: Zastavený džihád zapříčiní rozpory v Kalifátu a dobytá území získávají autonomii, ovšem pod muslimskými vládci. Útisk a likvidace křesťanů, zákaz konvertování od islámu (prostě to samé co dnes).

807: Na území kalifátu zbořeny kostely a synagogy včetně Kostela Máří Magdaleny v Jeruzalémě.

809: Muslimský útok na Sardinii a jižní Itálii.

813: Napadáni křesťané v Palestině, mnozí uprchnou.

831: Muslimové dobývají Palermo (Sicílie), nájezdy na jižní Itálii.

846: Vydrancování města Řím, vykradena bazilika svatého Petra.

850: Na území kalifátu bořeny kostely a synagogy.

855: Povstání křesťanů v Sýrii.

837: Dobytí Sicílie, útoky na Korsiku, Itálii, Francii

869-883: Povstání černých otroků v Iráku.

928-969: Byzantská říše získává zpět Kypr a město Tarsus.

937: Bazilika Svatého hrobu (Kostel vzkříšení) je zpálena. Útoky na mnoho dalších jeruzalémských kostelů.

966: Protikřesťanské nepokoje v Jeruzalémě.

1003: Zničen kostel Svatého Marka v Egyptě.

1009: Bazilika Svatého hrobu (Kostel vzkříšení) v Jeruzalémě je spálena (ano, zase).

1012: Dekrety utiskující křesťany a židy.

1013: Kalifát se pro vnitřní spory rozpadá a štěpí se na muslimských dynastií.

1048 Dokončena obnova Baziliky Svatého hrobu (Kostel vzkříšení).

1055: Turek Princ Tughrul sjednotil území do Selžuckého kalifátu.

1055: Konfiskace majetku Baziliky Svatého hrobu (Kostel vzkříšení).

1071: Bitva u Mantzikertu, muslimové poráží Byzantskou říši a okupují většinu Anatolie (Malá Asie, dnešní Turecko).

1085: Křesťané ve Španělsku znovu získávají Toledo.

1090: Turci okupují prakticky celou Malou Asii.

1094: Byzantský císař Alexius Comnenus I prosí západní křesťanství (papeže) o vojenskou pomoc proti muslimské invazi na Anatolii.

1095: Papež Urban II vyhlašuje první křížovou výpravu, která roku 1099 znovu dobude Jeruzalém.

První křížová výprava je tedy vyslána po stovkách let agresivní muslimské invaze, po ztracení dvou třetin tehdejšího křesťanského světa.
tradyrespect likes from Caesar

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

Moslimovia od Mohameda az do dnesných dní sú nelútostné zvery, ktoré zabijú cloveka, aj vlastné deti pre nejakú cest, nemajú ziadné zábrany, ale co to z nich robí? Preco nemajú sedomie? Cit?
Lebo islam je diablovo dielo! Moslimovia sú v moci satana!
tradyrespect likes from aobubo

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

Co je hřích na zemi,tak se lidé navzájem koušou z nenávistí, závisti,žárlivosti,tak jako démoni mezi sebou,tak se nedivme ,že se obrací proti dobru,proti spravedlivím,proti církví, protože taková je povaha světa ,konat zlo. Co je dobré,je provokuje k většímu zlu a ze strachu,který v sobě nosí nic dobrého nevzejde.
tradyrespect likes from Monika G

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

tradyrespect. Já jsem mu to vysvětlovala již včera, ale to je jeho utkvělá představa a s tím se bohužel nedá nic dělat.
tradyrespect likes from Caesar

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

Maria Dubovska
no, aj po koncilový papa Luciáni - JPI z nicoho nic zomrel, ked vecer oznámil kard. Vilotovi - ( slobodomurárovi, ktorý bol na pecoreliho zozname slobodomurárov vo Vatikáne, ktorý bol zverejnený v mediách ) ze ho prepustí. A ráno bol Luciáni mrtvy, no Vilot rýchlo zahladzoval stopy, ponáhlal sa rýchlo s balzamovaním, aby sa nezistila skutocná prícina smrti.
ZÁHADNÁ SMRT PAPEŽE…More
Maria Dubovska
no, aj po koncilový papa Luciáni - JPI z nicoho nic zomrel, ked vecer oznámil kard. Vilotovi - ( slobodomurárovi, ktorý bol na pecoreliho zozname slobodomurárov vo Vatikáne, ktorý bol zverejnený v mediách ) ze ho prepustí. A ráno bol Luciáni mrtvy, no Vilot rýchlo zahladzoval stopy, ponáhlal sa rýchlo s balzamovaním, aby sa nezistila skutocná prícina smrti.
ZÁHADNÁ SMRT PAPEŽE JANA PAVLA I.
www.granosalis.cz/modules.php


Nasledujúci zoznam je zoznamom slobodných murárov a zároveň členov katolíckeho duchovenstva sedemdesiatich rokov ktorí vyšiel v Bulletin de l'Occident Chrétien Nr.12, July, 1976, (Directeur Pierre Fautrad a Fye - 72490 Bourg Le Roi.)
www.granosalis.cz/modules.php
Villot, Jean. Cardinal. Secretary of State during Pope Paul VI. He is Camerlengo (Treasurer). "JEANNI," "ZURIGO."
tradyrespect likes from Monika G

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

Maria Dubovská. Dokud bude žít Benedikt XVI, tak budu uznávat jen jeho.
tradyrespect likes from ekans

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

tictac, ale sv. Pavel nebyl charismatik
tradyrespect likes from ekans

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

ano,ano charismatická sekta nemá nikde oporu v katolické tradici
tradyrespect likes from ekans

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

tradyrespect likes from ekans

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

to vy si pořád něco nalháváte, to jsou fakta kam až charismatici dojdou
tradyrespect likes from ekans

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

a tady vidíme jak to vypadá v praksi Kto sa k tomuto hlási?
tradyrespect likes from Caesar

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

Filofej nezamienam.

jedná sa o knihu s názvom: Moja kniha nábozenstva www.scribd.com/…/Moja-kniha-nabo…
a tu je na predaj: www.antikvariatshop.sk/…/kolektiv-autoro…

ak nemozest otvorit link, daj do googla: Moja kniha nábozenstva
Nihil obstat: Talianská biskup. konferencia Rím 20. apríla 1989

Imprimatur: arcibiskup Sartori 26. apríl 1989
Bartolini - Filipi

Moja kniha nábozenstva text na …More
Filofej nezamienam.

jedná sa o knihu s názvom: Moja kniha nábozenstva www.scribd.com/…/Moja-kniha-nabo…
a tu je na predaj: www.antikvariatshop.sk/…/kolektiv-autoro…

ak nemozest otvorit link, daj do googla: Moja kniha nábozenstva
Nihil obstat: Talianská biskup. konferencia Rím 20. apríla 1989

Imprimatur: arcibiskup Sartori 26. apríl 1989
Bartolini - Filipi

Moja kniha nábozenstva text na vyucovanie katol. nábozenstva pre ziakov základnej skoly.
Vydáva biskupský urad v BB v spolupráci salezianským katechet. strediskom v Bratislave

Prvá cast: Tisíc Bozích tvarí

Historické stretnutie v oktobri v Asisi.Predstavitelia 40 nábozenstiev sa tam modlili za pokoj - citát z ucebnice.

Sv. apostol Pavol: Pohania vzývajú a obetujú demonom...

Ku komu sa tí pohania a bludári modlili za pokoj?
Sv. apostol Pavol nám dáva odpoved: Demonom!

SV. Augusgtín: Bludy potierajte, blúdiacich milujte.

Ako JPII potieral bludy? Tým, ze dal posvetné kaplnky, kostoly a baziliku k dispozícií pohanským kultom, aby sa tam "modlili" k svojim demonom?
Je hanebné, ako v bazilike sv. Frantiska budhisti postavili sochu modly - Budhu na bohostánok a okolo tej modly robili svoje rituály.
Preco JPII dal postahovat kríze s ukrizovaným P. Jezisom a ktoré sa nedali zvesit, tak ich dal pozakrývat?
Bozia odpoved na to "stretnutie" do Asisi prisla:
www.google.sk/search

Preco to JPII urobil? Dovod je v IIVK v Nostra Aetate a Dignitatis Humanae.
tradyrespect likes from Caesar

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

Filofej a ivik310
mýlite si pojmy s dojmami. Zbytocne uvádzate tu príklad Dávida.
Totiz je v tom velmi velký rozdiel.
Katolícká sv. omsa je Kalvárskou obetou Pána Jezisa Krista na krízi. Ked sme na sv. omsi, sme na Kalvárií, lebo sv. omsa je sprítomnenie sv. obety Pána Jezisa.

V tom je rozdiel.
Pýtam sa vás, predstavte si ze ste na Golgote a vidíte vsetky tie udalosti, ktoré sa tam diali. …More
Filofej a ivik310
mýlite si pojmy s dojmami. Zbytocne uvádzate tu príklad Dávida.
Totiz je v tom velmi velký rozdiel.
Katolícká sv. omsa je Kalvárskou obetou Pána Jezisa Krista na krízi. Ked sme na sv. omsi, sme na Kalvárií, lebo sv. omsa je sprítomnenie sv. obety Pána Jezisa.

V tom je rozdiel.
Pýtam sa vás, predstavte si ze ste na Golgote a vidíte vsetky tie udalosti, ktoré sa tam diali. Vidíte Pána Jezisa ako ho pribijajú na kríz, ako visí, co hovorí.
Chytí vás z toho radost, zacnete sa veselit, akí ste stastní, ze ste pri krízi, budete tancovat a spievat?
Ci azda Virgo Mária s apostolmi sa radovali pod krízom? Spievali, tancovali za sprievodu citár,hárf,bubienkov,zvoncekov a cimbalov?

Vtom je to zmatenie z NOM, ze NOM má zmenenú podstatu, je na sposob protestantskej kalvínskej omse, cize sa nám NOM knazmi predstavuje ako zídené spolco na akejsi eucharistickej hostine, lebo na hostinách sa niekto zichádza, hoduje, raduje sa, pije, spieva, tancuje...

Preto katolíci verní katolickej tradícií s takou velkou odhodlanostou bojujú proti NOM, vymyslenej slobodomurárom Bugninim, lebo sa uplne od základov zmenil charakter sv. omse z Najsvatejsej kalvárskej obety sv. omse, ktorú konal knaz - obetník bud za prítomnosti veriacich alebo uplne sám, na druh hostiny, vecere, zídeného liturg. zhromazdenia za presedania predsedu lit. zhromazdenia.
Dúfam ze som to vysvetlil jasne, aký je rozdiel medzi NOM a TLM vetus ordo.
tradyrespect likes from ekans

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

a měli recht
tradyrespect likes from ekans

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

to je marné vysvětlovat něco volovi, když jde na porážku
tradyrespect likes from ekans

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

to není o tradiční mši, ale lásce k církvi a tradici
tradyrespect likes from ekans

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

někomu stačí když ucítí puch když šlápne do lejna, někdo bude stále tvrdit že to lejno nesmrdí když do něho nešlápnul a bude si zacpávat nos
tradyrespect likes from ekans

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

Ťažké časy nastaly když židi zavedli NOM do KC
tradyrespect likes from Caesar

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

Peter(skala)
neuznávam vynútenú rezignáciu papeza Benedikta XVI. Spinavé hry Kaspera a nemeckých biskupov ma nezaujímajú.
Nepoznám ziadného papeza Frantiska, ale pápezom je Benedikt XVI dokial ho Boh nezoberie z tohoto sveta.
Kardinál Bertone to povedal jasne, ze vedel 7 mesiacov dopredu, ze papez rezignuje a bude doasadený Bergoglio s menom Frantisek, cize spinavá hra slobodomurárskej mafie z …More
Peter(skala)
neuznávam vynútenú rezignáciu papeza Benedikta XVI. Spinavé hry Kaspera a nemeckých biskupov ma nezaujímajú.
Nepoznám ziadného papeza Frantiska, ale pápezom je Benedikt XVI dokial ho Boh nezoberie z tohoto sveta.
Kardinál Bertone to povedal jasne, ze vedel 7 mesiacov dopredu, ze papez rezignuje a bude doasadený Bergoglio s menom Frantisek, cize spinavá hra slobodomurárskej mafie z Vatikánu alebo ako ich nazval exorcista p. Amorth, ze satanské legie, ktoré sa usadili vo Vatikáne. Navyse aj Bertone povedal, ze Vatikán je plný zmijí a udavacov.
Aj to, ked najaký kardinál v Cíne vyhlásil pred podnikatelmi, ze pápez do 12 mesiacov zomrie, je jasný dokaz spinavostí okolo pápeza Benedikta XVI.
Linky som o tom dal nizsie v mojich prispevkoch.
tradyrespect likes from +Joseph+

Prečo posolstvá od MDM viac nie sú - lož má krátke nohy

můžeš si tam zajet a ověřit a pravdivě nás informovat
tradyrespect likes from Monika G

S o. Grunerem o ateismu papeže Františka slovensky

tradyrespect. To je určitě to nejdůležitější, ale tomu, kdo opravdu miluje své bližní, nemůže být lhostejný osud i těch ostatních, třeba velmi slušných, ale touto modernistickou církví pomýlených lidí.
tradyrespect likes from Caesar

S o. Grunerem o ateismu papeže Františka slovensky

Monika G
Katolícká cirkev a Novus ordo koncilová cirkev pohody, ktorá vznikla na IIVK nie sú totozné, ale je to ako ohen a voda.
tradyrespect likes from aobubo

SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL

Modlit se za duše v pekle je nebiblické
tradyrespect likes from Samson1

SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL

Ty bys měla hento opustit počítač, dům, nebo byt a jít na poušť.
tradyrespect likes from Monika G

S o. Grunerem o ateismu papeže Františka slovensky

tradyrespect. Ano, vždyť již ten jeho první pozdrav (buona sera) naznačoval, že něco není v pořádku.
tradyrespect likes from Samson1

Povídá přítel příteli

Poslušnost bez pravdy. Hmm
tradyrespect likes from Monika G

S o. Grunerem o ateismu papeže Františka slovensky

Peter( skala). Na všechny papeže co byli před i po Druhém vatikánském koncilu, by se určitě dalo něco najít. Vždyť jsou to přece jenom chybující lidé. Jenže to, co předvádí papež František se bohužel nedá nazvat jinak než hereze!
tradyrespect likes from +Joseph+

Svatý Tomáš More (Morus) z cyklu Světci a svědci

sedesvacantistická
tradyrespect likes from tictac

Něco o Putinovi.

každý kdo souhlasí se mzdou,kterou svým podpisem zpečetí není otroctví,ale vlastní volba a u nás v ČR není za kus chleba otroctví,až se náš národ naučí ekonomické gramotnosti,tak předejde mnoha problémům,kterým většina neodolá a je závislá na penězích z chamtivosti a ze strachu....nikomu nepomůže více peněz,když neumí hospodařit ....náš národ je nakažen komunismem a chce vše zadarmo a nebo na …More
každý kdo souhlasí se mzdou,kterou svým podpisem zpečetí není otroctví,ale vlastní volba a u nás v ČR není za kus chleba otroctví,až se náš národ naučí ekonomické gramotnosti,tak předejde mnoha problémům,kterým většina neodolá a je závislá na penězích z chamtivosti a ze strachu....nikomu nepomůže více peněz,když neumí hospodařit ....náš národ je nakažen komunismem a chce vše zadarmo a nebo na úkor bližních
tradyrespect likes from tictac

P. Gruner zemřel bolestí z ateismu papeže Františka

Tak mi příjde Kokso,že jsi nějak zaujatý vůči Čechům.Není to totiž poprvé co je kritizuješ.
Pokud máš zájem poznat katolíky z Čech,tak se neomezuj na Gtv fórum, podle kterého pak děláš unáhlené názory,které pak zvesela publikuješ na webu a raději si dej práci je poznat.Zatím házíš všechny do jednoho pytle a české katolíky považovat za husity či dohnalovce je tvůj úlet.
tradyrespect likes from Monika G

P. Gruner zemřel bolestí z ateismu papeže Františka

henta. Ježíš Kristus po nás nepožaduje ideální bezhříšný život, protože moc dobře ví, že toho není ani jeden z nás schopen. Má však velkou radost, když vidí naši snahu se k tomu ideálu co nejvíc přiblížit. Jsem si vědoma, že se katolická církev nechovala ideálně ani před 2. vat. koncilem, ale snažila se alespoň v mezích možností držet Kristova učení. Jelikož se však její čelní představitelé nyní …More
henta. Ježíš Kristus po nás nepožaduje ideální bezhříšný život, protože moc dobře ví, že toho není ani jeden z nás schopen. Má však velkou radost, když vidí naši snahu se k tomu ideálu co nejvíc přiblížit. Jsem si vědoma, že se katolická církev nechovala ideálně ani před 2. vat. koncilem, ale snažila se alespoň v mezích možností držet Kristova učení. Jelikož se však její čelní představitelé nyní evidentně odklání od Jeho učení, moje svědomí mi nedovolí tuto cestu podporovat. To však neznamená, že jedinou pravou církev jež založil Ježíš Kristus opustím a budu fandit nějaké církevní odnoži, která neuznává ani Pannu Marii. Je třeba se denně modlit a prosit o dar rozlišení a věřte mi, že brzy poznáte kde je pravda. Přeji hezký den.
tradyrespect likes from Grauss
23412

RŮŽENEC – válečná zbraň katolického křesťana

5 pages
RŮŽENEC – válečná zbraň katolického křesťana.
Jindriska
MARIA MATICKO NASE VYPROS VSE CO JE POTREBA, VZDYT TVYMA RUKAMA PROUDI TOLIKO MILOSTI, KTERE NAM DAVA TVUJ SYN JEZIS KRISTUS. AMEN
Jindriska
tradyrespect and 2 more users like this.
tradyrespect likes from Monika G

P. Gruner zemřel bolestí z ateismu papeže Františka

Kokso. Není třeba odhalovat žádná tajemství, co je tou ohavností myšleno. Vždyť každý poctivý věřící, který používá svůj vlastní rozum musí pochopit, že se katolická církev po 2. vatikánském koncilu, již hodně odklonila od pravého učení Ježíše Krista. To, co předvádí papež František, je již opravdu vrchol.