Otče náš

Učedníci Cesty nejsou ze světa

6„Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. 7Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe; 8neboť slova, která jsi mi dal, jsem …
Martina Bohumila Lutherová shares this
Lidé tělesní mají mysl plnou lidských věcí. Lidé duchovní mají ve své mysli Boží věci.More
Lidé tělesní mají mysl plnou lidských věcí. Lidé duchovní mají ve své mysli Boží věci.
Otče náš
Člověk Ježíš se modlil k Bohu, aby Bůh zachoval od zlého učedníky Cesty. Vidíme, že učedníci Cesty nejsou ze světa, nemají tělesné rodiče, protože …More
Člověk Ježíš se modlil k Bohu, aby Bůh zachoval od zlého učedníky Cesty.
Vidíme, že učedníci Cesty nejsou ze světa, nemají tělesné rodiče, protože se znovu narodili z Boha.
12Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. 13Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha. J 1:12-13
Pokud to někdo odmítá vzít na vědomí, pak bloudí jako U.S.C.A.E., který napsal:
Cirkev je Duša štát je Telo a to značí jednak to že Duša je NAD telom a nie naopak a čo sa stane keď dušu oddelíte od tela no to je smrť
Že je to nesmysl, vidíme na státech, které ve světském slova smyslu prosperují i bez spoluúčasti římského spolku.
Kristus rozhodně není duší světa. Duší světa je Satan, který popletl spáčům v Nevěstce hlavy.
7 more comments

Na počátku bylo Slovo

1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. Text prvního verše svádí nezasvěcené čtenáře k představě, že se zde jedná o dva Bohy. Bůh je však jen JEDEN. Bůh je LÁSKA a Slovo …
Martina Bohumila Lutherová shares this
18Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá na srdci Otcově, ten o něm podal zprávuMore
18Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá na srdci Otcově, ten o něm podal zprávu
Otče náš
Svatý Jane Evangelisto, děkuji za tvé svědectví.
5 more comments

Pravé náboženství

27Čisté a neposkvrněné náboženství před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat sám sebe neposkvrněného od světa. Jk 1:27 Pravé náboženství vyznává ten, v …
Martina Bohumila Lutherová shares this
Často slýcháme od vězňů Nevěstky, že jsou praktikujícími katolíky. Co tím spáči myslíMore
Často slýcháme od vězňů Nevěstky, že jsou praktikujícími katolíky. Co tím spáči myslí
Otče náš
Často slýcháme od vězňů Nevěstky, že jsou praktikujícími katolíky. Co tím spáči myslí? Mohou tím myslet pouze to, co je římský spolek naučil. Chodí …More
Často slýcháme od vězňů Nevěstky, že jsou praktikujícími katolíky. Co tím spáči myslí? Mohou tím myslet pouze to, co je římský spolek naučil. Chodí v neděli do chrámu postaveném lidskýma rukama a mají účast na tzv. svátostech. Namlouvají si, že jsou v tzv. milosti posvěcující. Tuto domnělou milost posvěcující spáči vědomě a se zalíbením ve všedních dnech těžkými hříchy ztrácí, aby ji PRÝ znovu nabyli v tzv svátosti pokání, tedy ve zpovědi.
K božské přirozenosti se však dá dojít pouze novým narozením z vody a Ducha.
Spáči v Nevěstce nejsou skutečnými křesťany. To nejdůležitější jim schází - LÁSKA.
1Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, stal jsem se dunícím kovem nebo řinčícím činelem.2A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání a kdybych měl všechnu víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku, nejsem nic. 1Kor 13:1-2

Svědectví apoštola Petra

29Bratři, budiž mi dovoleno, abych k vám bez okolků promluvil o praotci Davidovi. Ten umřel a byl pohřben, a jeho hrob máme u nás až dodneška. 30Byl to prorok a věděl, že Bůh mu přísahou slíbil, že …
Otče náš
Mojžíš vyšel na horu, aby od andělů přijal Zákon. Pár dní nebyl v táboře Izraelců. Tělesní lidé si rychle vyrobili tělesného boha - zlaté tele. Tak …More
Mojžíš vyšel na horu, aby od andělů přijal Zákon. Pár dní nebyl v táboře Izraelců. Tělesní lidé si rychle vyrobili tělesného boha - zlaté tele.
Tak tomu je i zde na Glorii. Jen chvíli se tu nekáže evangelium Božího království a hned je vaším bohem země.
Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší. Gn 2:7
Ze země jste povstali, do země se navrátíte. Jste jen tělo.
Jan Křtitel říká -
31Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemsky. J 3:31b
Martina Bohumila Lutherová shares this
»Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého«.More
»Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého«.
One more comment

Slova jsou duch a život

57Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne. 58Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne jako vaši otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento …
Martina Bohumila Lutherová shares this
Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život.More
Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život.
Otče náš
Ježíš říká - 57Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne. Kdo mne jí, bude žít skrze mne. Asi i spíc…More
Ježíš říká -
57Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne.
Kdo mne jí, bude žít skrze mne.
Asi i spící vězni z Nevěstky vědí, že Ježíš nechtěl, aby se na něho učedníci vrhli, až bude viset na kříži, a ukrajovali z Něho kusy masa.
Jíme z Kristova ducha. A co je Kristův duch, ne-li Boží slovo, které přichází shůry, sestupuje z Nebe? Jestliže jíme, činíme i skutky Nebeského Otce, tak, jak je činil člověk Ježíš.
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci. J 14:12
7 more comments

Postavte dům na Kristu!

24»Každý tedy, kdo slyší tato má slova a podle nich jedná, může se srovnat s moudrým člověkem, který si postavil dům na skále. 25Přišel déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a opřela se …
Otče náš
Už jsem vícekrát psal, že obsahu svatých Písem může rozumět pouze člověk, který má mysl Kristovu. Tedy člověk, který se znovu narodil z vody a Ducha …More
Už jsem vícekrát psal, že obsahu svatých Písem může rozumět pouze člověk, který má mysl Kristovu. Tedy člověk, který se znovu narodil z vody a Ducha a je novým stvořením. Každý Učedník Na Cestě obdržel jako dar od svatého Ducha novou mysl. To není žádný výmysl, o těchto věcech už psal například apoštol Pavel.
Svaté Písmo je mnohovrstvé a pouze s Kristovou myslí, s myslí znovuzrozených, s myslí Učedníků Cesty, můžeme vnímat všechny vrstvy současně.
Vězni z Nevěstky registrují pouze jednu vrstvu.
Všimli jste si, že jazyk svatých Písem slovem obraz označuje jak rytinu, tak sochu? Jaký rozdíl je mezi rytinou a sochou? Na rytinu můžete hledět pouze z jedné strany, kdežto sochu můžete obcházet kolem dokola. Socha vám o zobrazeném předmětu poskytne daleko více informací.
Zkuste si představit, že vícevrstvé informace Písma jsou takovou sochou, ne rytinou, tudíž je poznání člověka obdarovaného Kristovou myslí celistvější. Učedník na Cestě má ještě proti lidem tohoto světa i vězňům Nevěstky …More
štefan161
Žid 7:3: "Bez otce, bez matky, bez rodu, ani počátku dnů, ani skonání života nemaje, ale připodobněn jsa Synu Božímu, zůstává knězem věčně." Ako …More
Žid 7:3: "Bez otce, bez matky, bez rodu, ani počátku dnů, ani skonání života nemaje, ale připodobněn jsa Synu Božímu, zůstává knězem věčně."
Ako vidíš milá Martina, česky rozumiem. Melchisedek je tu pripodobnený Synovi Božiemu, ktorý nemá počiatku dní, ani konca života.
Mich 5:1: "A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti."
Asi vám niekde uniklo, že prorokovaný Mesiáš nemá počiatku. On Ježiš sám o sebe hovorí, že je zhora.
Váš Ježiš je niekto úplne iný, ako Ježiš biblie.
26 more comments

Pomazaný kámen domem Božím

10Jákob odešel z Beer-šeby a šel do Cháranu. 11Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, protože slunce zapadlo. Vzal na tom místě nějaký kámen, dal si ho pod hlavu a na tom místě ulehl. 12A měl sen: …
Otče náš
Znovu narozený člověk Ježíš je základním kamenem. Syn člověka, který jako první lidem představil jediného a pravého Boha - LÁSKU. LÁSKA je nejvyšší …More
Znovu narozený člověk Ježíš je základním kamenem.
Syn člověka, který jako první lidem představil jediného a pravého Boha - LÁSKU. LÁSKA je nejvyšší hodnota, ctěná od počátku andělskými chóry.
Učení rabína Ježíše nenaleznete v žádném světském spolku. Hledejte ve svatých Písmech a ve svém srdci.
Pokřtěte se do Kristova Jména a jako dar obdržíte svatého Ducha.
Už se nenechte obelhávat jinými lidmi.
Martina Bohumila Lutherová shares this
Nepřehlédněte, co říká Jákob - a ten kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, bude domem Božím. Gn 28:22aMore
Nepřehlédněte, co říká Jákob -
a ten kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, bude domem Božím. Gn 28:22a
4 more comments

Dvě vůle v Kristu

Církev obdobným způsobem na šestém ekumenickém koncilu prohlásila, že Kristus má z přirozenosti dvojí vůli a dvojí jednání božské a lidské, nikoli protikladné, nýbrž spolupracující, takže Slovo, …
Otče náš
Nevím, kam chodili římští pohané na rozumy. Ke Kristu rozhodně ne. Ježíš se modlil ke svému Nebeskému Otci - 42Opět podruhé odešel a pomodlil se, …More
Nevím, kam chodili římští pohané na rozumy. Ke Kristu rozhodně ne.
Ježíš se modlil ke svému Nebeskému Otci -
42Opět podruhé odešel a pomodlil se, říkaje: „Můj Otče, není-li možné, aby mne tento kalich minul, musím-li ho vypít, staň se tvá vůle.“ Mt 26:42
Zde je neochvějný důkaz, že dvě vůle byly protikladné, že jedna vůle ustoupila druhé. (nebo druhá vůle ustoupila první, jak chcete)
8 more comments

Petr není Skálou, na které je zbudována Církev

13Ježíš pak přišel do kraje Caesareje Filipovy a tázal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka!“ 14A oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní zase za Jeremiáše nebo …
JohnJoe
Kaifas a Kéfas - posledný veľkňaz a prvý veľkňaz Ty jsi Petr: opravdová úcta Petrovu stolci - Roberto De Mattei | Lumen de Lumine Ježíšův slib Šimonu…More
Kaifas a Kéfas - posledný veľkňaz a prvý veľkňaz
Ty jsi Petr: opravdová úcta Petrovu stolci - Roberto De Mattei | Lumen de Lumine
Ježíšův slib Šimonu Petrovi ve městě Caesarei Philippi je jasný: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam (Mt 16: 15-19). Ty jsi Petr a na této skále postavím svou Církev a brány pekelné ji nepřemohou.
(...pre rypákov typu - Petrus vs. Petra - Pán Ježíš nehovoril k apoštolom po grécky ale po aramejsky - ty si Kéfas...)
Petrovo prvenství představuje základ, na kterém Ježíš Kristus založil svou církev a na kterém zůstane pevná až do konce věků. Slib vítězství církve je však také vyhlášením války. Války, kterou až do konce věků povede proti církvi peklo. Ve středu této zuřivé války je papežství. Nepřátelé Církve se v průběhu dějin vždy snažili zničit Petrův primát, protože pochopili, že to představuje viditelný základ Mystického těla. Viditelný základ, protože Církev má primární a …More
Otče náš
Představa, že Ježíš zbudoval svou Církev na člověčenství, tedy na písku, je bludná. Učedníci Cesty vědí, že Cestou je sám Kristus. Apoštol Pavel …More
Představa, že Ježíš zbudoval svou Církev na člověčenství, tedy na písku, je bludná.
Učedníci Cesty vědí, že Cestou je sám Kristus. Apoštol Pavel píše -
Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. 1Kor 3:11
Nabízí se otázka. Jak může být Skálou Ježíš, když je také jen člověk? Tato otázka je na místě a žádá právem odpověď.
Ježíš byl obyčejným člověkem do okamžiku, kdy se znovu narodil z Boha. Po křtu ponořením ve vodách Jordánu na něho vstoupil Boží duch. Očištěná nádoby z hlíny, sypký a nestálý písek lidství, se ve styku s živým ohněm LÁSKY přetavil ve Skálu.
Rozpomeňte se na Ježíšovo podobenství o stavbách na písku a na skále -
47Každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je — ukáži vám, komu je podobný. 48Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil základy na skále. Nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. 49Kdo však uslyšel a neučinilMore
12 more comments

Nevěřte bludům

Stylita v komentáři pod článkem Boží slovo na den 3.8. A.D. 2022 - gloria.tv odkudsi cituje: Vidění o chrámu, bylo tajemným předobrazem osvobození lidského pokolení, z otroctví nepřítele a uskutečně…
Otče náš
Nevěstka je v bludech ponořená až nad hlavu. Učí vězněné, že Marie počala z Ducha svatého (viz rouhavá modlitba Anděl Páně) a současně tvrdí - Trojic…More
Nevěstka je v bludech ponořená až nad hlavu.
Učí vězněné, že Marie počala z Ducha svatého (viz rouhavá modlitba Anděl Páně) a současně tvrdí -
Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: „soupodstatnou Trojici“. Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: „Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti.“ „Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností.“ KKC § 253
Jestliže je Duch svatý všechno, co Otec a Syn, pak Syn počal sám sebe.
Divíte se? V Nevěstce není nic nemožné!
Jediný Bůh se modlí k jedinému Bohu a přijímá Jeho vůli.
42Opět podruhé odešel a pomodlil se, říkaje: „Můj Otče, není-li možné, aby mne tento kalich minul, musím-li ho vypít, staň se tvá vůle.“ Mt 26:42
Otázka zní: Proč děláte všechno tak složité, když je Bůh jeden? Proč neřeknete lidem rovnou, že váš bůh zplodil …More
Otče náš
Nad některými příspěvky opravdu zůstává rozum stát.
10 more comments

Plačte nad sebou a nad svými dětmi

1Celé jejich shromáždění povstalo a odvedli jej k Pilátovi. 2Začali ho obviňovat: „Tohoto člověka jsme nalezli, jak rozvrací náš národ, brání dávat daně císaři a říká, že sám je Mesiáš král.“ 3Pilát …
Otče náš
Pro učedníky na Cestě je Marie, manželka tesaře Josefa sestrou. Marie je sestra, která zesnula v Pánu. Na konci dnů bude vzkříšená spolu s ostatními.…More
Pro učedníky na Cestě je Marie, manželka tesaře Josefa sestrou. Marie je sestra, která zesnula v Pánu. Na konci dnů bude vzkříšená spolu s ostatními. Učedníci na Cestě mají jistotu, že Marie je zapsána v Knize Živých. Je blažená, protože jí Mocný učinil velké věci.
Otče náš
Pán Ježíš šel vstříc smrti na kříži, když uviděl ženy, které ho oplakávaly. 28Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte,…More
Pán Ježíš šel vstříc smrti na kříži, když uviděl ženy, které ho oplakávaly.
28Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte, spíše plačte nad sebou a nad svými dětmi.
29Neboť hle, přicházejí dny, v nichž budou říkat: ‚Blahoslavené jsou neplodné, lůna, která nerodila, a prsy, které nekojily!‘
30Tehdy začnou ‚říkat horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přikryjte nás!‘
31Protože dělají-li toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?“

Nebylo to poprvé, kdy Ježíš zasahuje, aby opravil porušené lidské smýšlení. Pán vždy nasměroval pozornost přítomných tak, aby ukázal rozdíl mezi myšlením tělesným a myšlením duchovním.
One more comment

Váš dům je pustý

1Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: 2„Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. 3Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků …
Otče náš
Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Mt 23:38 Váš dům je pustý a prázdný. U většiny z vás tomu tak bude na věky. Někteří z vás ale přijmou Boží Slovo…More
Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Mt 23:38
Váš dům je pustý a prázdný.
U většiny z vás tomu tak bude na věky.
Někteří z vás ale přijmou Boží Slovo, které zde rozsévám, do svého srdce. Uvěří a znovu se narodí z vody a Ducha.
Teprve potom budou moci říci: Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!
Neboť pravím vám, od nynějška mne již neuvidíte, dokud neřeknete: ‚ Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!‘“ Mt 23:39
Glockner ...
Po Kristu vzkríšeném už nemůže Boží dům zůstat pustý, protože je v něm věčně živé Kristovo Tělo. To platí, i když jsou pastýři zastrašení, zbabělí …More
Po Kristu vzkríšeném už nemůže Boží dům zůstat pustý, protože je v něm věčně živé Kristovo Tělo. To platí, i když jsou pastýři zastrašení, zbabělí anebo přímo jidášsky zaprodaní světské moci, a jejich bohoslužby jsou všemožně překroucené, a kážou špatně pod vlivem světské moci. Nejsou to však žádní satanisté, nýbrž chtějí platně vysluhovat svátosti. Kristovou mocí podávají lidu platné svátosti. Také lid je z velké míry zastrašen a zmaten, protože většinou poslouchá světské zprávy, a jen nepatrně zaslechnou ustrašeně podané Boží Slovo. Odpovědnost si ponese osobně každý křesťan sám za sebe. Nesporně však pravidelně fungují svátosti v podzemí, kde statečně působí dost nových tajných biskupů, kněží a jiných duchovních osob. Bůh jich vzbuzuje tolik, kolik je jich potřeba. Čím víc je navenek zdánlivě Boží dům zpustlejší, tím víc se rozvíjí v podzemí. Poslední Soud může přijít až bude naplněn počet svatých, ale i zatracených.
9 more comments

Všichni zhřešili

1Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly ohledně Slova života: — 2Ten život byl zjeven, viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme …
Martina Bohumila Lutherová
3Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. …More
3Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.
Jak je možné
, že se ještě žádný z katolíčku v Nevěstce
se neozval s tím, zde chybí třetí osoba Duch svatý.?
Žeby konečně dostali světlo k tomu pohanskému
nesmyslu se třemi bohy v jednom?
Otče náš
Spící vězňové v římském spolku, které Satan udržuje v nevědomosti, nechápou slova svatého Jana, protože se nenarodili znovu a nemají Božího ducha. …More
Spící vězňové v římském spolku, které Satan udržuje v nevědomosti, nechápou slova svatého Jana, protože se nenarodili znovu a nemají Božího ducha. Když čtou osmý verš první kapitoly prvního listu svatého Jana, upevňují se ve falešném přesvědčení, že všichni lidé stále hřeší.
Tak to ale není. Tělesní lidé nemohou rozumět svatým Písmům.
Jan v osmém verši píše pouze o neobrácených, o těch, kteří ještě nezemřeli tomuto světu a nenarodili se znovu z vody a Ducha.
Ve třetí kapitole stejného listu Jan píše -
8Kdo činí hřích, je z Ďábla, neboť Ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy. 9Žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, protože v něm zůstává Boží símě; a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. 10Podle toho se poznají děti Boží a děti Ďáblovy: žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha. 11Neboť to je ta zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali. 1J 3:8-11
Ne, Jan si neprotiřečí.
Kdo se narodil …More
6 more comments

Ježíšův Bůh je LÁSKA

28Tu přistoupil jeden z učitelů Zákona, který je uslyšel, jak se spolu dohadují. Když uviděl, že jim Ježíš dobře odpověděl, zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ 29Ježíš odpověděl: „Prvn…
Otče náš
Ježíš svým učedníkům představuje Boha Otce nikoli jako bytost v lidském slova smyslu, ale jako nejvyšší hodnotu. Bohem Ježíše Krista je LÁSKA. Ježíš…More
Ježíš svým učedníkům představuje Boha Otce nikoli jako bytost v lidském slova smyslu, ale jako nejvyšší hodnotu. Bohem Ježíše Krista je LÁSKA.
Ježíšovo učení je v tomto ohledu revoluční, protože představení Boha jako nejvyšší hodnoty, je v židovském prostředí výrazným posunem, až skokem. Není však nové, před veřejným vystoupením Ježíše však bylo takové chápání Boha zastřené, skryté.
Nebeští andělé vždy uctívali nejvyšší hodnotu LÁSKU, jako svého Boha. Představit LÁSKU jako Boha Otce, byl úkol připravený pro člověka Ježíše.
Čtěte pozorně -
17Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista.
18Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá na srdci Otcově, ten o něm podal zprávu.
J 1:17-18
Otče náš
Nic jiného ze svatých Písem bychom nemuseli znát, než pouze tento jediný příběh. Kdo má srdce otevřené a je dobré mysli, nachází zde návod k tomu …More
Nic jiného ze svatých Písem bychom nemuseli znát, než pouze tento jediný příběh. Kdo má srdce otevřené a je dobré mysli, nachází zde návod k tomu jak vstoupit na Cestu.
Kdo naplnil skutkem tato dvě přikázání, tomu je dáno poznat jediného Boha. Učedník na Cestě je v Bohu a Bůh v něm.
8 more comments

Kdo viděl mne, viděl Otce

8Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí.“ 9Ježíš mu řekl: „ Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? 10Nevěříš,…
Otče náš
U.S.C.A.E. že je Syn súčasne Otcom je akurát v jeho hlave a je to tliachanie na štýl bludu monarchianizmu náš Pán Ježiš Kristus nepovedal Ja a Otec …More
U.S.C.A.E. že je Syn súčasne Otcom je akurát v jeho hlave a je to tliachanie na štýl bludu monarchianizmu
náš Pán Ježiš Kristus nepovedal Ja a Otec sme Jeden ale sme JEDNO

To není v mé hlavě, snaživý spáči, to je učení římského spolku.
Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: „soupodstatnou Trojici“. Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: „Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti.“ „Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností.“ KKC § 253
U.S.C.A.E., Nevěstka vytvořila učení, ze kterého ti jde hlava kolem a teď z toho viníš mne? Já se učení římského spolku nedržím, jsem učedníkem Cesty. Cesta je Kristus.
Máš veliký problém, když nerozeznáš, kdy cituji z římského učení a kdy zase z Ježíšova. Já to od sebe odděluji dostatečně zřetelně.
Faktem je, že se nikdo z vás …More
Otče náš
U.S.C.A.E.: a brutálne klame RKC nič o dvoch osobách Krista neučí učí o jednej v ktorej sú dve prirodzenosti v hypostatickom spojení to je tajomstvo…More
U.S.C.A.E.: a brutálne klame RKC nič o dvoch osobách Krista neučí učí o jednej v ktorej sú dve prirodzenosti v hypostatickom spojení to je tajomstvo vtelenia Boha
Děkuji za další důkaz o tom, že mysl vězňů v Nevěstce je defragmentovaná. Římský spolek neučí o dvou, ale dokonce o třech osobách. Podle římského spolku je Bůh ve třech osobách.
Zde je důkaz:
Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: „soupodstatnou Trojici“. Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: „Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti.“ „Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností.“ KKC § 253
Podle učení římského spolku je každá z osob v trojici úplně celým Bohem. Pokud je tedy Ježíš Bůh a je v něm Otec, pak podle učení římského spolku jsou v Ježíši dvě osoby, dva Bohové.
Ježíš ale učí -
Věřte mi, že …More
9 more comments

Legenda o Kristýně z Bolseny

Děkuji Bohu, že skrze uživatele U.S.C.A.E. poslal odkaz na legendu o Kristýně. Díky této legendě nyní mnozí mohou pochopit, že Ježíš po své novém narození z vody a Ducha nemá matku. V legendě se …
Otče náš
Děkuji Bohu, že skrze uživatele U.S.C.A.E. poslal odkaz na legendu o Kristýně. Občas i přes úpornou snahu pohanských ideologů římského spolku prosv…More
Děkuji Bohu, že skrze uživatele U.S.C.A.E. poslal odkaz na legendu o Kristýně.
Občas i přes úpornou snahu pohanských ideologů římského spolku prosvitne střípek pravé, původní zbožnosti. V legendě o Kristýně je zachováno pravé smýšlení učedníků Cesty.
My jsme se znovu narodili z vody a Ducha, nemáme pozemské rodiče. Nemáme matku, jako ani Ježíš nemá matku. Máme pouze Otce, Nejvyššího Boha - LÁSKU.
17Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Všecko staré pominulo, hle, stalo se novým. 2Kor 5:17
Vy v Nevěstce to máte jiné. Jste stále tím starým člověkem. Vy patříte do tohoto světa se svými otci a matkami. Nenarodili jste se znovu, jste uvězněni ve světském spolku, jehož obřady jsou jen prázdnými gesty. Milujete tento svět a věci v něm. Chcete obojí, život v hojnosti na tomto světě i spásu. To ale nejde, obojí mít nikdo nemůže. Pro věčný život v Božím království se musí všechno obětovat. Je vám líto těch pár krámů, co na tomto světě máte? Pro těch pár krámů raději obětujete věčnou slávu?
More
Martina Bohumila Lutherová shares this
Budou se posmívat učedníkům Cesty, budou pronásledovat Krista, jako to činil Saul a zahynou i s Nevěstkou.More
Budou se posmívat učedníkům Cesty, budou pronásledovat Krista, jako to činil Saul a zahynou i s Nevěstkou.
6 more comments

A kde je to naleziště rozumnosti?

1Stříbro má přece své naleziště a zlato místo, kde ho přečistí. 2Z prachu se získává železo a kámen vyplavuje měď. 3Temnotě určuje konec a zkoumá temný kámen v nejhlubší tmě po nejzazší mez. 4Proraz…
Martina Bohumila Lutherová
Potěšena - skvělým přivítáním 😇
Otče náš
12Avšak moudrost, kde může být nalezena? A kde je to naleziště rozumnosti? 13Její hodnotu smrtelný člověk nezná, nemůže být nalezena v zemi živých.More
12Avšak moudrost, kde může být nalezena? A kde je to naleziště rozumnosti?
13Její hodnotu smrtelný člověk nezná, nemůže být nalezena v zemi živých.

Hodnotu moudrosti nemůže tělesný člověk poznat, říká Jób. Mysl tělesného člověka se může pohybovat pouze v rozměrech pomíjivosti. Co je moudré a rozumné pro tělesného člověka, je současně pomíjivé.
Pravá moudrost byla dána člověku Ježíši Kristu po křtu ve vodách Jordánu. Na Ježíše sestoupil Boží duch a s Božím duchem Ježíš obdržel i dar pravé moudrosti. Ježíšovo myšlení bylo proměněno do roviny věčnosti. Ježíšovo učení pochází z naleziště rozumnosti, z Božího království.
Učedníci Cesty kráčí k nesmrtelnosti, jednomu každému z nich je dáno znát hodnotu moudrosti.
One more comment

Příslib učedníkům Cesty

6Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 7Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho.“ 8Filip mu řekl: „Pane, …
Otče náš
Ježíšův příslib byl dán učedníkům Cesty. Nikoliv spícím vězňům v Nevěstce. Neprobuzení jsou obelháni, křižují se, přitom říkají ve jménu Otce, Syna …More
Ježíšův příslib byl dán učedníkům Cesty. Nikoliv spícím vězňům v Nevěstce. Neprobuzení jsou obelháni, křižují se, přitom říkají ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, ale s bídou jsou tak sotva ve svém vlastním jménu, pokud ne přímo ve jménu Nevěstky.
Ježíš učedníkům Cesty přislíbil -
13A oč byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu.
14Požádáte-li mne o něco v mém jménu, já to učiním.“

Sami se můžete přesvědčit o tom, že nejste ve jménu Ježíše Krista. Vždyť ani nevíte, co by to znamenalo! Jak byste tedy mohli obdržet, oč žádáte!
Jak je psáno -
1Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud — z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech? 2Dychtíte, ale nemáte. Zabijíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete, a nic nemáte, protože nežádáte. 3Žádáte, a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše. 4Cizoložníci a cizoložnice! Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být …More

Neznámému bohu

22Pavel se postavil doprostřed Areopagu a říkal: „Muži athénští, pozoruji, že jste v každém ohledu velicí ctitelé božstev. 23Když jsem totiž procházel a pozorně prohlížel vaše posvátná místa, nalezl …
Otče náš
Ježíšovo učení vede učedníky k poznání, že nejvyšší hodnotou je LÁSKA. Pavel píše - 13Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci. Ale největší…More
Ježíšovo učení vede učedníky k poznání, že nejvyšší hodnotou je LÁSKA.
Pavel píše -
13Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci. Ale největší z nich je láska. 1Kor 13:13
Jan svědčí o Bohu -
A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 1J 4:16
Jakub ukazuje, v čem spočívá zbožnost -
27Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa. Jk 1:27
Každý člověk obdařený rozumem na základě tří svědectví vidí, že učení Nevěstky je falešné. Lidé v Nevěstce nevyznávají pravého Boha - LÁSKU.
Otče náš
Umím si živě představit svatého apoštola Pavla, jak by se rozhorlil, kdyby přišel do kostela římského spolku a uviděl by množství všelijakých model. …More
Umím si živě představit svatého apoštola Pavla, jak by se rozhorlil, kdyby přišel do kostela římského spolku a uviděl by množství všelijakých model.
Jistě by vám začal zvěstovat jediného Boha, kterého vy neznáte. Nejspíše byste ho vyhnali a posmívali byste se mu. Vsugerované představy o bohu, kterými trpíte, jsou totiž zcela jiné.
štefan161, přemýšlej.
Stvořitelé elohim (andělé, bohové) chodili po Ráji a Adam se před nimi mohl schovat.
Ježíšův Bůh, kterého zvěstuje Pavel athénským, je všudypřítomný. Pavel říká -
28Neboť ‚v něm žijeme, pohybujeme se a jsme‘
Naše existence je projevem LÁSKY. Bůh je nejvyšší možná hodnota, není osoba, anděl nebo člověk. Bůh nemá tvar, nemá končetiny jako máme my.
Jak je psáno - A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 1J 4:16 Kéž byste i vy všichni uvěřili tomu, co Jan napsal! Vždyť je to tak prosté - Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 1J 4:8
One more comment

Speciál pouze pro samostatně myslící

41Když se farizeové shromáždili, Ježíš se jich zeptal: 42„Co si myslíte o Mesiáši? Čí je syn?“ Řekli mu: „Davidův.“ 43Řekl jim: „Jak to tedy, že ho David v Duchu nazývá Pánem, když praví: 44‚Řekl …
Otče náš
Pokud nedokážete myslet samostatně, pokud si necháváte vnutit cizí názory a cizí názory uctíváte jako dogmata, nejste lidé. Jste pouhé předměty. …More
Pokud nedokážete myslet samostatně, pokud si necháváte vnutit cizí názory a cizí názory uctíváte jako dogmata, nejste lidé. Jste pouhé předměty. Jste jen hmota, plevy určené ke spálení.
Otče náš
Bůh nepřišel na tento svět skrze rodidla, ale skrze srdce znovu narozeného Ježíše. Bůh přichází stále skrze srdce učedníků Cesty.