Otčenáš

Nikomu neříkejte otec

Pán Ježíš Kristus svým učedníkům přikázal, aby nikomu na zemi neříkali otec. A nikoho nenazývejte na zemi svým Otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský. Mt 23:9 Český jazyk rozlišuje velikostí …
Otčenáš
Pavel, jako znovu narozený učedník, má mysl Kristovu. Proto na sobě zakouší jednotu s Kristem a s Nejvyšším. Mluví duchovní řečí, která nemůže být …More
Pavel, jako znovu narozený učedník, má mysl Kristovu. Proto na sobě zakouší jednotu s Kristem a s Nejvyšším. Mluví duchovní řečí, která nemůže být chápána tělesným rozumem.
Mysl tělesného člověka je částkovitá (fragmentovaná). Není schopna současně podržet dostatečné množství souvislostí. Změna nastává po novém narození z vody a Ducha.
Pavel miluje bratry, je v něm Bůh. Současně zakouší jednotu s Bohem, proto mluví tak, že se tělesnému, povrchnímu myšlení zdá jeho postoj rouhavým.
12Boha žádný nikdy nespatřil, ale milujeme-liť jedni druhé, Bůh v nás přebývá, a láska jeho dokonalá jest v nás. 13Po tomtoť poznáváme, že v něm přebýváme, a on v nás, že z Ducha svého dal nám. 1J 4:12-13
Je to takto - skrze Pavla promlouvá Boží Duch. Tělesný člověk slyší mluvit Pavla, duchovní slyší Ducha. Duch Boží ve skutečnosti říká - v Kristu Ježíši já jsem vás zplodil skrze evangelium.
Pavel je jen nástroj.
Chápe to už někdo?
6 more comments

Narodili jsme se z Boha

6My jsme z Boha; kdo zná Boha, naslouchá nám, kdo není z Boha, nenaslouchá nám. Podle toho poznáváme Ducha pravdy a ducha bludu. 7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo …
Otčenáš
Lidé obelhaní světskými spolky mají o Bohu velmi zkreslené představy. Z velké části je to způsobeno bezuzdným modlářstvím, které se v těchto spolcích…More
Lidé obelhaní světskými spolky mají o Bohu velmi zkreslené představy. Z velké části je to způsobeno bezuzdným modlářstvím, které se v těchto spolcích děje. Přes výslovný zákaz si obelhaní lidé zobrazují věci shůry, zpodobňují dokonce Boha aby se svým rouhavým výtvorům klaněli či je dokonce líbali. Není div, že si potom představují Boha omezeného tvarem, stejně, jako je omezen člověk. Římský spolek na základě zvého blouznění dokonce vydal dogma, že Bůh je ve třech osobách. Členové římského spolku si ani neumí představit, jak tragokomické tvrzení je, že v Bohu jsou tři osoby.
V Bohu jsou tři osoby. Otec, Syn a Duch svatý. Každá z těchto tří Osob vlastní numericky tutéž Božskou bytnost.
Podle římských myslitelů je Otec v Bohu, Syn v Bohu a Duch svatý v Bohu. Jenže Bůh je pouze jeden! Když je Bůh jeden, kdo jsou tito tři? Kdo asi zaslepil římské myslitele, když dokázali vyspekulovat, že Otec je v Bohu?
4 more comments

Bůh je jeden

1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic z toho, co povstalo. 4V něm byl život a ten život …
Otčenáš
Je to všechno zgruntu jinak, než učí římský spolek. Každý učedník, který je povolán k tomu, aby vstoupil těsnou branou na Cestu, se o tom přesvědčí. …More
Je to všechno zgruntu jinak, než učí římský spolek. Každý učedník, který je povolán k tomu, aby vstoupil těsnou branou na Cestu, se o tom přesvědčí. Ostatní mohou své názory poopravit studiem Písma svatého.
Uvedu jeden příklad, jak má zájemce o následování Krista pracovat s Písmen svatým.
Čteme, že si Ježíš udělal z provázků bič...
13Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. 14V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. 15I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal, mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. 16A prodavačům holubů řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici! “ J 2:13-16
Tělesní lidé, zvláště ti agresivní, to chápou tělesně, jako že Ježíš skutečně vyháněl prodavače a penězoměnce z jeruzalémského chrámu. Tak to není. Ten příběh je o vyhánění nečistot z lidského těla, z pravého Božího chrámu.
Že našemu Pánu na chrámu, který vystavěl Herodes, zas až tak nezáleželo, …More
Metod
Opakujem, Boh je jeden v troch osobách, ťažké na pochopenie?
11 more comments

Křest Ježíše Nazaretského vodou a Duchem

13Tehdy přišel Ježíš z Galilee na Jordan k Janovi, aby byl pokřtěn od něho. 14Ale Jan bránil mu řka: „Já mám potřebí pokřtěn býti od tebe, a ty jdeš ke mně?“ 15Odpovídaje Ježíš, řekl mu: „Nechej nyní…
Otčenáš
Stylita, nejdříve k citátu z evangelia svatého Matouše. Překlad, který používáš, formuluje hlas z nebe takto - „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem …More
Stylita, nejdříve k citátu z evangelia svatého Matouše.
Překlad, který používáš, formuluje hlas z nebe takto -
„Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“
Kdybych měl na tuto verzi přistoupit, musel bych se tázat: Kdy si Bůh vyvolil Ježíše jako milovaného Syna? Už na věčnosti nebo po křtu vodou a Duchem? Kdyby to totiž mělo být už na věčnosti, pak by to vedlo k dalším otázkám.
Já mám překlad od katolíka, který má blíže k dokonalosti. Nenech bez povšimnutí drobné rozdíly, jsou drobné, ale podstatné, zásadní -
16A když byl Ježíš pokřtěn, vyšel ihned z vody; a hle, otevřela se mu nebesa, i viděl Ducha Božího sestupovat jako holubici a přicházeti na něj.17A hle, hlas s nebe řkoucí: „Tento jest Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo.“ Mt 3:16-17 (Dr. J. L. Sýkora)
Ježíši se otevřela nebesa, viz svědectví kamenovaného Štěpána -
55Ale on, plný Ducha Svatého, upřeně pohlédl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží, 56a řekl: „Hle, vidím nebesa rozevřená a Syna …More
One more comment

Boha nikdo nikdy neviděl

1Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: Já jsem Bůh Všemohoucí. Choď přede mnou a buď bezúhonný. 2Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a převelice tě rozmnožím. …
Otčenáš
Aby mohl čtenář Písma dobře chápat obsah textu, musí znát dobový způsob myšlení. Jinak se brzy dostane do potíží z protisměrných informací. Zde v …More
Aby mohl čtenář Písma dobře chápat obsah textu, musí znát dobový způsob myšlení. Jinak se brzy dostane do potíží z protisměrných informací. Zde v uvedeném textu se píše, že se Abramovi Hospodin ukázal. Na jiném místě v Písmu však čtenář nalézá tuto informaci - Boha nikdo nikdy neviděl.
Pro orientální náboženství je přirozené, že posel Boží, tzn. anděl, prorok, učitel je ctěn, jako by to byl sám Bůh. Abraham přijímá tři muže a oslovuje je Hospodine... Skrze posly hovoří přímo s Bohem a Bůh odpovídá prostřednictvím poslů.
7 more comments

Tělo a krev

17A vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte to a rozdělte mezi sebe. 18Neboť vám pravím, že od této chvíle již nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“ 19Pak vzal chléb, vzdal…
Otčenáš
Víme, že tělo bez krve je mrtvé. A právě proto některé pozemské spolky klamou své členy, když jim podávají pouze pod jednou způsobou. Zacházejí …More
Víme, že tělo bez krve je mrtvé. A právě proto některé pozemské spolky klamou své členy, když jim podávají pouze pod jednou způsobou. Zacházejí dokonce tak daleko, že o mrtvém těle tvrdí, že je v něm přítomen celý Kristus.
Není. Satan zmanipuloval falešné pastýře k tomu, aby podávali pouze chléb. Tento chléb sám o sobě symbolizuje mrtvého Krista v hrobě. Satan si tak vychutnává vítězství nad nevědomým lidem.
Přitom Ježíš řekl jasně, že nová smlouva je KALICH.
Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Lk 22:20b
Teprve obsah kalicha, plod vinné révy, oživuje chléb, tělo Kristovo.
53»Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.55Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.57Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne,…More
One more comment

Rozpor v legendě

Miestodržiteľ Binkus riekol úctivo k slávnemu bojovníkovi v príbytku jeho: «Počúvni ma Theodor! Obleč sa a poď k obetám našim.» Svätý bojovník odpovedal: «Popri verejnej službe cisárskej slúžim i …
Otčenáš
Třeba na tomto vlákně jsem dokázal rozporuplnost legendy, se kterou přišel Michal U.S.C.A.E. Nevidím tu ale od něho ani jeden argument na obranu …More
Třeba na tomto vlákně jsem dokázal rozporuplnost legendy, se kterou přišel Michal U.S.C.A.E. Nevidím tu ale od něho ani jeden argument na obranu vojáka Theodora. Co si mám myslet? Pochopil Michal, že legenda je plná protimluvů nebo nepochopil? A ptal jsem se jasně.
Proč o legendách, které sem vnášíte, nejdříve nepřemýšlíte? Opravdu jen bezmyšlenkovitě přejímáte cizí názory, aniž byste je podrobili kritickému přezkoumání. To se pak nemůžu divit, když tu jeden píše, jak přišel zezadu ke Karlu Gottovi a dal mu vořecha. Jeden opravdu nemůže ani jen tušit, co se od takových dělačů vořechů dá očekávat. Včera to byl vořech a zítra to bude co? Nůž v zádech? To má být ovoce katolické výchovy?
Otčenáš
Je to opravdu velký šok, když zjistíte, že miliony lidí, generace za generací, věří hloupostem. Každý z vás, co jste se nechali obelhat od falešných …More
Je to opravdu velký šok, když zjistíte, že miliony lidí, generace za generací, věří hloupostem. Každý z vás, co jste se nechali obelhat od falešných pastýřů ve světských spolcích, považoval „křesťany" ve vojenské službě, jako něco zcela normálního. Ano, je to norma, ale světská, utvořená Satanem. „Křesťan", který tak miluje svého nepřítele, až ho ze samé „lásky" propíchne bajonetem. Co na tom, že byl ze stejného, třeba právě římského spolku. („Pod ochranou Panny Marie!")
Abyste se nad tím jen trochu zamysleli - to ne. Že někdo nejdřív z vašeho bratra nepřítele udělal a vy jste té lži uvěřili. Co naplat, Boží Slovo ve vás nezůstává.
3 more comments

Svět ho nepoznal, vlastní ho nepřijali

1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. 4V něm byl život a ten život byl světlo…
Otčenáš
V tomto videu můžete vidět lstivé kázání Satanova věrného služebníka - SKUPINOVÁ IDENTITA Blud na blud.More
V tomto videu můžete vidět lstivé kázání Satanova věrného služebníka - SKUPINOVÁ IDENTITA
Blud na blud.
Freddy Gargamel
Tak tak... len upresním, že "prijať Pána" znamená osobné rozhodnutie pre Krista, nie iba členstvo v tom jedine správnom "spolku". Čo neznamená, že …More
Tak tak... len upresním, že "prijať Pána" znamená osobné rozhodnutie pre Krista, nie iba členstvo v tom jedine správnom "spolku". Čo neznamená, že každý "spolok" je rovnako dobrý. Jedny sú pravdivejšie, iné menej. Lenže spása nepochádza z nejakých spolkov, akokoľvek teologicky pravdivých,, ale priamo z Kristovej Obety, ktorú prijímame vierou, živou a činnou vierou. Akokoľvek správna, čistá, do detailu prepracovaná vierouka, ak podľa nej nežijeme, nám môže byť menej k úžitku, viac než nedokonalá viera iného, ktorý ale s otvoreným srdcom a s dôverou v Boha koná to najpodstatnejšie, v čom sa zhodnú takmer všetky kresťanské "spolky".
One more comment

Ježíš vyžaduje od svých učedníků, aby vše prodali a peníze rozdali chudým

Každý nemůže být Ježíšovým učedníkem. Třeba proto, že láska k věcem tohoto světa bývá mnohonásobně větší, než láska k našemu Pánu a Spasiteli. Pán Ježíš Kristus říká zcela přímo - 33Tak tedy žádný z …
Otčenáš
Modré Hluboké Nebe a David Michael Emeth nějakým způsobem došli k názoru, že Ježíš nemyslí vážně, co říká. (Viz jejich komentáře.) To je ale …More
Modré Hluboké Nebe a David Michael Emeth nějakým způsobem došli k názoru, že Ježíš nemyslí vážně, co říká. (Viz jejich komentáře.) To je ale velmi nebezpečný názor. S jejich způsobem myšlení totiž nikdy nebudou konat, co přikazuje Ježíš. Jak by totiž, při svých názorech, mohli vědět, co mají činit?
Například - Ježíš od svých učedníků žádá, aby se vzdali všeho ve světě a pak teprve ho přišli následovat. Je to snad hyperbola, jak zde uvedl David Michael Emeth? Ježíš přeháněl, úmyslně zveličoval? Takže snad jeho příkaz neplatí? A jaký příkaz tedy platí? že by všechny Ježíšovy řeči byly pouze hyperboly a neplatí žádný z Ježíšových příkazů? Mé tvrzení, že Ježíš říkal vše tak, jak to myslel, je pro Modré Hluboké Nebe blbinou. Já si ale nemohu myslet, že Ježíšovy příkazy jsou blbiny, protože Pánu Ježíši věřím.
Čtěte všichni pozorně, co říká Ježíš -
4„Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. 25A spadl déšť a …More
dyk
Teoretikov je na tomto svete hádam viac, ako obyvatelov na tejto zemeguli.
24 more comments

Kornélius, římský setník, opustil stav vojenský a stal se učedníkem Ježíše, brzy nato episkopem

1V Caesareji žil muž jménem Kornélius, setník z italské kohorty. 2Byl zbožný a bohabojný, on i celý jeho dům, židovskému lidu dával štědré almužny a bez ustání se modlil k Bohu. 3Jednou měl vidění. …
Učeník Pánov
Od koho sa učí vojak,ktorý sa stal kresťanom, že nesmie zabiť, keď môže iba raniť a tak vyradiť útočníka, nesmie byť krutý,že nesmie bojovať pre …More
Od koho sa učí vojak,ktorý sa stal kresťanom, že nesmie zabiť, keď môže iba raniť a tak vyradiť útočníka, nesmie byť krutý,že nesmie bojovať pre korisť, že nesmie znásilňovať ženy? Veď toto všetko robia jeho druhovia-nekresťania. Kresťan vojak sa to učí od Ježiša. Lebo je Jeho učeníkom a tieto skutky o tom svedčia.
Otčenáš
Jako se stal z pronásledovatele učedníků Cesty Saula apoštol Pavel, stal se ze setníka římského vojska Kornélia episkopos (biskup). Nepředstavitelně …More
Jako se stal z pronásledovatele učedníků Cesty Saula apoštol Pavel, stal se ze setníka římského vojska Kornélia episkopos (biskup). Nepředstavitelně veliké je milosrdenství Boží.
Žádný učedník Pána Ježíše Krista nemůže být současně vojákem. Je to jasné každému, kdo přijal Ježíšova ducha, kdo se stal jeho učedníkem. Učedník Páně cele souzní s učením svého Pána.
Z učení Pána Ježíše Krista (Horské kázání)
21Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: Nezabiješ; a když někdo zabije, bude se za to zodpovídat soudu.
22Já vám však říkám: Kdokoli se hněvá na svého bratra, bude se za to zodpovídat soudu; ale řekne-li svému bratru: ‘Hlupáku!’, bude se za to zodpovídat veleradě; a řekne-li mu: ‘Odpadlíku!’, bude se za to zodpovídat v pekelném ohni.
Mt 5:21-22
Pokyny apoštola Pavla učedníkům v Římě
8Nebuďte nikomu nic dlužni, ledaže vzájemnou lásku. Neboť ten, kdo miluje druhého člověka, naplnil tím zákon.
9Předpis: nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nebudeš dychtit a všechny ostatní jsou totiž …
More

Víra a skutky

14Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit? 15Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy, 16a někdo z vás jim řekn…
Otčenáš
Tragickou chybou tzv. křesťanů je, že Pánu Ježíši Kristu NEVĚŘÍ. Pakliže nevěří, nemouhou přinášet skutky z víry. Hospodin zakázal Adamovi jíst …More
Tragickou chybou tzv. křesťanů je, že Pánu Ježíši Kristu NEVĚŘÍ.
Pakliže nevěří, nemouhou přinášet skutky z víry.
Hospodin zakázal Adamovi jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. (Gn 2:17)
Prvním skutkem Zlého, namířeným proti člověku, bylo zpochybnění Božího Slova. Satan prostřednictvím hada vzal člověku víru.
Satan má až podnes své nástroje, které se usilují brát člověku víru. Satan je činný i na Glorii. Jeho nástrojem je ten, který se ustavičně podivuje nad tím, že učedníci Pána Ježíše Krista káží stále stejné, neměnné Boží Slovo. Satanův nástroj (Lhář) naproti tomu stále stejně Boží Slovo zpochybňuje, neváhal dokonce jít až tak daleko, že mnohokrát uvedl v posměch i vlastní slovo.
Nenechte si brát víru v Boží Slovo, věřte tomu, co Ježíš učí. Pokud uvěříte, budete dělat to, co přikazuje a nebude vám to zatěžko.
16Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. 17Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou …More
Otčenáš
Apoštol Pavel píše učedníkům Pána Ježíše Krista do Korintu - 27Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. 1Kor 12:27 Všechny údy Kristova těla…More
Apoštol Pavel píše učedníkům Pána Ježíše Krista do Korintu -
27Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. 1Kor 12:27
Všechny údy Kristova těla jsou činné. Každý úd koná skutky z víry.
Víra a skutky z víry jsou neodmyslitelně spojeny.
One more comment

Ježíšova podobenství. Pomůcka pro všechny, kteří touží sedět u nohou Ježíšových

01. O dvou stavitelích Mt 7:24-27 / L 6:46-49 02. O dětech na tržišti Mt 11:16-19 / L 7:31-34 03. O rozsévači Mt 13:3-8 / Mk 4:4-8 / L 8:5-8 04. O pšenici a pleveli Mt 13:24-30 05. O hořčičném zrnu …
Otčenáš
Pár slov k podobenství o králi, připravujícím se na válku. Velmi mne dnes zarmoutilo, že je toto podobenství chápáno jako potvrzení o světsky militan…More
Pár slov k podobenství o králi, připravujícím se na válku.
Velmi mne dnes zarmoutilo, že je toto podobenství chápáno jako potvrzení o světsky militantním duchu Pána Ježíše Krista. Proto považuji za nanejvýš potřebné, toto podobenství vyložit ve Jménu Páně.
V zájmu správného pochopení je vhodné uvést celý příslušný oddíl, aby se ozřejmil jeho pravý kontext.
25Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a řekl jim: 26„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. 28Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? 29Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, 30a říkali by: ‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ 31Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a …More

Žádný voják nemůže být učedníkem Pána Ježíše Krista

Ježíš v Horském kázání řekl – 43„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního ‘ a nenávidět svého nepřítele. 44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklína…
Otčenáš
Roman Slovan, jestli chceš reagovat na můj článek nebo komentáře, tak rozlišuj mezi tím, co jsem napsal a tím, co vyspekulovala tvá představivost. …More
Roman Slovan, jestli chceš reagovat na můj článek nebo komentáře, tak rozlišuj mezi tím, co jsem napsal a tím, co vyspekulovala tvá představivost.
Článek se jmenuje:
Žádný voják nemůže být učedníkem Pána Ježíše Krista.
Nikde netvrdím, že by svět neměl mít své vojáky, takže se nebudu zabývat tím, co by bylo, kdyby bylo...
Nechápu, jak jsi mohl ve své bujné fantazii odskočit k dětským plínkám.
Nechápu ani, proč píšeš o léčbě pacifizmu tlupou žoldáků.
Nechápu ani, proč by ses se mnou chtěl setkávat.
Roman Slovan - „Jistě by bez vojáků bylo na světě lépe. Jenže agresivní, psychopatické "elity" baví zlo a chtějí útočit. Takže existence vojska může mít i výhradně obranný důvod ( jako třeba u Ruska ). Dále, pokud by se Sobieski a jeho vojáci raději modlili, aby Bůh "nějak zařídil" odražení tureckého nájezdu na střední Evropu, tak už bychom tady pravděpodobně nebyli. Podobně jako při masakrech druhé světové války a klíčové role SSSR ve fyzické záchraně Čechů, Poláků, atd. Přitom právě …More
Otčenáš
Ježíšovo učení nejsou nesmysly. Chápu, že v uších světských lidí zní jako bláznovství, ale to je proto, že svět ve zlém leží. To je proto, že …More
Ježíšovo učení nejsou nesmysly. Chápu, že v uších světských lidí zní jako bláznovství, ale to je proto, že svět ve zlém leží. To je proto, že knížetem tohoto světa je Satan - odpůrce. To je ten, který se rozhodl ničit Boží dobré dílo.
Ježíšovo učení je však světlem, který ukazuje na jedinou cestu, která vede z tohoto světa zpět k Bohu, tam, kde Bůh člověka chce mít.
Tělesný člověk nechápe, že Ježíš po třech letech kazatelské činnosti bez boje umírá na kříži. Tělesný člověk, ovládán zlým, nechápe, že Ježíšovi učedníci umírají mučednickou smrtí bez boje, jako obětní beránci. Tělesný člověk totiž nemá ve svém srdci Boží Lásku. Tělesný člověk si pod slovem láska představuje něco zcela jiného.
11 more comments

O následování Pána Ježíše Krista

57Když šli cestou, kdosi mu řekl: „Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ 58A Ježíš mu řekl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“ 59Jinému řekl: „Násl…
Otčenáš
V těchto několika verších podal Evangelista poněkud zhuštěné informace pro všechny, kdo se rozhodují následovat Pána Ježíše Krista. Následovnictví …More
V těchto několika verších podal Evangelista poněkud zhuštěné informace pro všechny, kdo se rozhodují následovat Pána Ježíše Krista.
Následovnictví nespočívá v tom, že člověk přijme nějaký názor. To je příliš málo.
Díky falešným pastýřům z pohanských spolků se denně přesvědčuji o tom, že tzv. křesťané ani netuší, co by měli udělat, aby mohli vstoupit do Božího království.
Tzv. křesťané lžou sobě i bližním o pokrmu na Cestu, aniž by věděli, kdo je Cesta.
One more comment

Která církev je ta pravá?

Tuto otázku jsem během svého života slyšel snad tisíckrát. Ne, není to ani církev římskokatolická, ani pravoslavná, ani protestantská. Ježíšova Církev není lidský spolek s lidskými pravidly. Ježíš …
Otčenáš
Prodání všeho majetku a rozdání chudým, je podmínkou k následování Pána Ježíše Krista. 26„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a …More
Prodání všeho majetku a rozdání chudým, je podmínkou k následování Pána Ježíše Krista.
26„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. 28Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? 29Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, 30a říkali by: ‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ 31Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci? 32Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru. 33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Lk 14:26-33
Otčenáš
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nejste v pravé Církvi, nejste na Cestě. Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nemůžete říkat, že máte Syna.…More
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nejste v pravé Církvi, nejste na Cestě.
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nemůžete říkat, že máte Syna. Jste mimo Cestu.
Nemáte-li Syna, nemůžete přijít k Otci. Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. J 14:6b
Pokud jste se rozhodli ignorovat Ježíšovy příkazy, nemůžete očekávat, že vás na posledním soudu postaví na pravou stranu mezi své ovce.
One more comment

Člověk Ježíš Kristus je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus 2svatým a věrným bratřím v Kristu v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3Vždy, když se za vás modlíme, …
Otčenáš
Zemřete tomuto světu a přijměte Kristova ducha. Tak vstoupíte do Ježíšovy školy. Náš Mistr a Učitel vás všemu naučí. 8Vy se však nenechte nazývat …More
Zemřete tomuto světu a přijměte Kristova ducha. Tak vstoupíte do Ježíšovy školy. Náš Mistr a Učitel vás všemu naučí.
8Vy se však nenechte nazývat rabbi, neboť jediný je váš Učitel, vy pak všichni jste bratři.
9A nikoho nenazývejte na zemi svým otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský.
10Ani se nenechte nazývat vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš.
11Ale největší z vás bude vaším služebníkem.
12Kdo se bude povyšovat, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.
Mt 23:8-12
One more comment

Vloudili se mezi nás předem odsouzení

1Juda, otrok Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaní v Bohu Otci a zachovávaní pro Ježíše Krista: 2Kéž se vám rozhojní milosrdenství, pokoj a láska. 3Milovaní, když jsem vynaklá…
Otčenáš
Ve škole Ježíše Krista se vyučuje pravda. Každý učedník brzy rozeznává, že Ježíšovo učení je od základu jiné, než co vyučují falešní pastýři. Tito …More
Ve škole Ježíše Krista se vyučuje pravda. Každý učedník brzy rozeznává, že Ježíšovo učení je od základu jiné, než co vyučují falešní pastýři. Tito falešní pastýři jistě patří k oněm předem odsouzeným, o kterých píše Juda.

Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci

1První zprávu, ó Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit, 2až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. 3Jim také po svém utrpen…
Otčenáš
Učedníci Cesty jsou svědci dokonalého člověka - Pána Ježíše Krista. To znamená, že jsou podle Boží vůle věrným obrazem Božím.

Mít na mysli lidské věci je satanské

27Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic Cesareje Filipovy. Cestou se svých učedníků ptal: „Za koho mne lidé pokládají?“ 28Oni mu řekli: „Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho …
Otčenáš
Podle vašich komentářů lze snadno poznat, kdo z vás je ve škole Pána Ježíše a kdo není. Jinak myslí učedník na Cestě, jinak myslí člověk, který se …More
Podle vašich komentářů lze snadno poznat, kdo z vás je ve škole Pána Ježíše a kdo není. Jinak myslí učedník na Cestě, jinak myslí člověk, který se domnívá, že je na tomto světě doma. Učedník na Cestě má na mysli věci Boží, služebníci Satana mají srdce plná věcí lidských.
Jak vidíte v evangeliu, Pán Ježíš pojmenoval světsky myslícího Petra satanem. Také vy všichni, kteří jste pospíchali volit světská uskupení, jste satani. Někteří z vás zašli dokonce tak daleko, že dokonce kandidovali a už se viděli v parlamentu. Vzpamatujte se!
One more comment

Rady na Cestu

1Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. 2A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte…
Otčenáš
Vlivem působení knížete tohoto světa mají lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou křesťany, velmi pokroucené představy o Bohu. Co píše evangelista …More
Vlivem působení knížete tohoto světa mají lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou křesťany, velmi pokroucené představy o Bohu.
Co píše evangelista Jan -
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
2To bylo na počátku u Boha.
3Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
4V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
5A to světlo svítí ve tmě, ale tma ho nepohltila.
6Byl člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. 7Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby skrze něho všichni uvěřili. 8On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o tom Světle vydal svědectví. 9Tento byl to pravé Světlo, které osvětluje každého člověka přicházejícího na svět. 10Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. 11Přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali. 12Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny, totiž těm, kteří věří v jeho jméno, 13kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. 14A to Slov…
More
Otčenáš
Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1J 4:12 Řekne-li někdo: ‚Miluji …More
Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1J 4:12
Řekne-li někdo: ‚Miluji Boha,‘ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. 1J 4:20
One more comment