jožinko božinko
jožinko božinko

Panna Maria Guadalupská / Lady of Guadalupe (2020)

Modernistům nelze vysvětlit co je katolická nauka když žijí ve virtuální realitě tohoto zvráceného světa v područí církevní masonérie.
jožinko božinko

V Japonsku si zachovali víru i bez kněží (1919) pro bezradné modernisty

@Laco Bajzo a ty znáš katolickou nauku a tradici?
jožinko božinko

V Japonsku si zachovali víru i bez kněží (1919) pro bezradné modernisty

Žel Bohu se snima nemůžete srovnávat. To byli katolíci ne modernisti, oni měli ještě předkoncilní víru kterou vy nemáte.
jožinko božinko

V povesti svätosti života zomrel dominikán P. Antonín Filip Štajner ktorý odovzdal pápežovi sv. …

Církevní masonérie ho nechala zlikvidovat, asi věděl u Dominikánů více než bylo třeba, stejně jako zlikvidovali Standu Grosse světští zednáři.
jožinko božinko

V povesti svätosti života zomrel dominikán P. Antonín Filip Štajner ktorý odovzdal pápežovi sv. …

To není luteránka, ale charismatička, tak jako Tóno Dohnal biskup.
jožinko božinko

Virus Kněz Zavádí Covid Liturgii

U nás máme štamprle, vole.
jožinko božinko

Panna Maria Guadalupská / Lady of Guadalupe (2020)

Stačí znát katolickou nauku a tradici a lehce si s tím poradíte pane @Frog , analýzu zednářského filmového průmyslu vám dělat nebudu.
jožinko božinko

Dle předpovědi papeže Lva XIII. satanovi bylo dovoleno ničit

Paní je šiblá charismatiky.
jožinko božinko

Panna Maria Guadalupská / Lady of Guadalupe (2020)

Zednářský produkt.
jožinko božinko

Generáli varujú Macrona pred občianskou vojnou vo Francúzsku

zednářské divadlo
jožinko božinko

Marie-Julie Jahenny – Francúzsko dostane kráľa, ale až po mohutnej búrke

Proroctví o nadcházejícím trestu (2013)
Kázání P. Reného Trincada na 24. neděli po seslání Ducha Svatého, 2013
V Catena Aurea sv. Tomáše nalézáme v komentáři k Matoušovi 8:23-27 tato slova: „Pak Náš Pán poručí větrům – to jest démonům – těm, kteří podněcují pronásledování – a dá veliký mír Církvi a světu.“
Člověk si může klást tyto otázky: Ukončí to soužení současnosti, které …More
Proroctví o nadcházejícím trestu (2013)

Kázání P. Reného Trincada na 24. neděli po seslání Ducha Svatého, 2013

V Catena Aurea sv. Tomáše nalézáme v komentáři k Matoušovi 8:23-27 tato slova: „Pak Náš Pán poručí větrům – to jest démonům – těm, kteří podněcují pronásledování – a dá veliký mír Církvi a světu.“

Člověk si může klást tyto otázky: Ukončí to soužení současnosti, které sužuje Církev a svět? Bude si Bůh přát zavést velký a náhlý mír?

Představujeme tato proroctví – stará i nedávná – jako možnou odpověď:

Naše Paní Fatimská (1917) – Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý Otec Mi zasvětí Rusko a to bude obráceno, a světu bude poskytnuto období míru.

Naše Paní z La Salette: Jedním úderem všichni nepřátelé Církve Ježíše Krista zahynou

Naše Paní z La Salette, Francie (1846) – Pak Ježíš Kristus aktem Své spravedlnosti a Svého velkého milosrdenství vůči spravedlivým nařídí Svým andělům, aby usmrtili všechny Jeho nepřátele. Jedním úderem pronásledovatelé Církve Ježíše Krista a všichni lidé oddaní hříchu zahynou a svět bude jako poušť. Pak nastane mír.

Naše Paní z Akity, Japonsko (1973) – Otec uvalí strašný trest na všechno lidstvo. Bude to trest větší než potopa, takový trest, jaký svět nikdy předtím neviděl. Z nebe bude padat oheň a vyhladí velkou část lidstva.

Sv. Brigita (1303-1373) – Čtyřicet let před rokem 2000 bude ďábel na nějakou dobu uvolněn, aby pokoušel lidi. Až se vše bude zdát ztracené, Bůh Sám náhle všechno zlo ukončí.

Sv. Vincenc Ferrerský (14. století) – Přijde taková doba, jakou do té doby nikdo neviděl. ... Způsobí veliké zmatení, jaké nikdy nebylo, nebo na jaké se nikdy nepomyslelo, s výjimkou toho, které nastane při Posledním soudu. Církev bude prolévat slzy... Tyto zármutky však budou obráceny v radost. Král Králů a Pán Pánů vše očistí a obnoví.

Ctihodný Bartoloměj Holzhauser (17. století) – Všemohoucí pak zasáhne velkolepým úderem, který si nikdo neumí představit. Po tři dny bude země ponořena do naprosté temnoty. Jako předtím v Egyptě, anděl zhoubce pobije všechny ty, kteří povstali se satanskou nenávistí proti Církvi.

Sv. Kašpar del Bufalo (19. století) – Ti, kteří přežijí tři dny temnoty a hrůzy, budou věřit, že jsou na zemi sami, protože zemský povrch bude pokryt mrtvými těly.

Sv. Vincenc, nazývaný andělem apokalypsy: „Církev bude prolévat slzy.“

P. Bernard Maria Clausi (19. století) – Věci dosáhnou vrcholu, a když se vše bude zdát ztracené, Bůh všechny věci přetvoří mrknutím oka, jako z rána do noci... Přijde strašlivé pozdvižení, přímo proti bezbožným. Bude to zcela nový a strašlivý trest, jaký svět ještě nikdy neviděl. Tento trest bude cítit po celém světě a bude tak strašlivý, že přeživší se budou domnívat, že jsou jedinými živými. Tento trest bude okamžitý, ale strašlivý.

Ctihodný P. Jacinto Coma (19. století) – Prozřetelnost si vyhradila neočekávané nástroje, které rázem učiní to, co by při normálním průběhu věcí trvalo velmi dlouho.

Sr. Maria des Vallés (17. století) – Neboť existují tři záplavy seslané, aby zničily hřích. První záplavou je záplava Věčného Otce, která byla záplavou vody. Druhá je záplavou Syna, která byla záplavou krve. Třetí je z Ducha Svatého a bude záplavou ohně. Bude však smutná jako ty předtím, protože se setká s velkým odporem ... Dvě již pominuly, ale třetí teprve přijde, a stejně jako ty dvě první, které byly předpovídány dlouho před tím, než přišly, tak bude předpovídána také ta poslední. Jen Bůh ví ten čas.

Ctihodná Alžběta Canori Mora (18. století) – Viděla jsem svět v naprosté revoluci; řád a spravedlnost již nevládly. Sedm smrtelných hříchů vítězně povstalo. Ze všech stran se šířila nespravedlnost, podvod, zhýralost a všechny druhy hanebnosti. ... A všichni věřící, kteří ve svém srdci zachovávali víru Ježíše Krista...byli...osvobozeni od strašlivého trestu ... Náhle povstal prudký a silný vítr, který zněl jako řev lva a byl slyšet po celé zemi. Strach a hrůza zasáhly lidi i zvířata. ...

Moc pekla bude použita k vyhlazení těch bezbožných a heretických lidí, kteří chtěli vyvrátit Církev a zničit jí do samotných základů. ... Ale Bůh nebude dbát jejich lstí a dopadem Své mocné ruky ztrestá tyto bezbožné rouhače a dovolí pekelným mocnostem vyjít z pekla...

Nesčetné legie démonů zaplaví zemi a uskuteční příkazy Boží Spravedlnosti tím, že způsobí strašlivé pohromy a neštěstí. Napadnou všechno a způsobí újmu rodinám, majetku, městům i vesnicím. Nic na zemi nebude ušetřeno. Bůh dovolí, aby tito prolhaní byli potrestáni ... a dá jim rychlou a strašlivou smrt, protože se dobrovolně podrobili pekelné moci a uzavřeli s ní smlouvu proti Boží Spravedlnosti. ...

Pak jsem viděla temnou a děsivou ohnivou jámu, z níž vystupovalo mnoho démonů v podobě lidí-šelem. Přišli zamořit zemi a všude zanechávali ruiny a krev. .... Tito zlí duchové plenili místa, kde byl Bůh pohoršován, rouhán a jednalo se s Ním svatokrádežně. Tato znesvěcená místa budou stržena a zničena a nezbyde z nich nic než ruiny.

Anna Maria Taigi: Tři morové rány pokryjí zemi na tři dny

Blahoslavená Anna Maria Taigi (1769-1837) – Tři morové rány, s hroznými výjevy, pokryjí zemi na tři dny. Trest ... z nebe bude děsivý a všeobecný. Všichni nepřátelé Církve, ať už známí či neznámí, během této temnoty zahynou, s výjimkou několika, které potom Bůh obrátí. Vzduch bude zamořen démony, kteří se objeví ve všech druzích ohavných podob.

Petite Marie des Terreaux (1773-1843) – Uvidíte revoluci skončit stejně, jako jste ji viděli začít. Uvidíte tytéž věci, stejná zla, jako na počátku: republika, lži, zhýralost atd. atd. Všechno však půjde rychleji a skončí se skvělým zázrakem.

Veliká událost, během níž budou zlí potrestáni podivuhodným způsobem, ohromí zemi. ... Revoluce náhle skončí prostřednictvím zázraku, který udiví svět. Ti nemnozí zlí, kteří zůstanou, budou obráceni. Věci, které se stanou, budou předzvěstí konce světa; budou tak strašlivé, že mnozí zemřou hrůzou.

Sr. Palma Maria Addolorata (19. století) – Nastanou tři dny temnoty; ani jeden démon nezůstane v pekle. Všichni jej opustí a vzduch bude zamořen. To bude poslední morová rána. Potom se na obloze objeví veliký kříž a triumf Církve bude takový, že lidé budou váhat, zda takové zlo [vůbec] existovalo. ... Pak přijde skutečný mír.

Josefina Reverdy (19. století) – Část země je celá pouští; nic bez Boží moci se nemůže udržet. Horlivější duše upadnou do mravní sklíčenosti. Přijdou tři strašlivé bouře, které budou hýbat horami a ničit domy a budovy. Třetina všech lidí zahyne. V tu chvíli se slunce skryje. Tři husté mraky naplněné satanskými duchy pokryjí zemi. Měsíc zrudne jako krev. ... Po pronásledování Církev zvítězí a bude opět vzkvétat.

Maria-Julia Jahenny (1850-1941) – Povstanu náhle ve vší vznešenosti své spravedlnosti. ... Proměním zemi; srazím provinilé duše. ... Bude to záplava hrůzy.

Sr. Helena Aiello (+ 1961) – Řím nebude ušetřen, protože italští vládci opustili Boží Světlo a protože jen nemnoho lidí opravdu miluje Církev. Není však vzdálený den, kdy všichni zlí zahynou pod údery Boží Spravedlnosti.

Svět si již nezasluhuje milost, ale spíše oheň, zničení a smrt. ... Trest rychle odstraní zlé ze země. Bouře ohně padne na zemi. Tento strašlivý trest, nikdy předtím v dějinách lidstva nevídaný, potrvá 70 hodin. Ateisté budou zasaženi a vyhlazeni a mnozí budou ztraceni, protože zůstanou zatvrzelí ve svých hříších. Pak uvidíte moc světla triumfovat nad silami temnoty. Trest ohně je blízko a očistí zemi od hanebnosti zlých.

Znamení trestu ve veřejném zjevení

Existují tucty dalších soukromých zjevení, která hovoří o náhlém a strašném trestu, jímž Kristus zavede mír na zemi. Proroctví o třech dnech temnoty je asi nejčastěji opakovaným z nich všech. Nepochybně by někdo mohl vznášet námitku, že nic takového se neříká v oficiálním Zjevení, tj. v Písmu svatém. Podívejme se, je-li to pravda:

Zachariáš – V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v ní zůstane jen třetina. (13:8)

* V onen den nebude ani horko ani chladná tma. Bude to nebývalý den – jen Hospodin ho zná – kdy zmizí rozdíl mezi dnem a nocí, takže bude světlo i v čas večera. (14:6-7)

Izajáš – Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošil a vyhladil hříšníky.

Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí už od svítání a měsíc nevydá svůj svit.

Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. (13:9-11)

* Je to den hrůzy, porážky a zmatení, den boření hradeb a křiku... (22:5)

* To proto zemi hltá prokletí a její obyvatele pykají; obyvatelé země mizejí, zbývají už jen nemnozí. (24:6)

* To se stane na zemi mezi národy – jako když se češou olivy, jako když po vinobraní zbudou paběrky. (24:13)

* Hospodin se hněvá na všechny národy, zlobí se na všechny jejich zástupy; jako proklaté je vyhladí, vydá je krveprolití. (34:2)

Sofoniáš – Smetu z povrchu země dočista všechno, praví Hospodin. Smetu lidi i dobytek, smetu nebeské ptáky i mořské ryby – všechna pohoršení spolu s ničemy! Vyhladím z povrchu země samo lidstvo, praví Hospodin. (1:2-3)

* Blízko je ten veliký Hospodinův den, blízko je a rychle se blíží! Slyš! To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá do boje! Ten den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den zkázy a pohromy, den chmury a temnoty, den mračna a setmění, den troubení na roh beraní proti městům s hradbami a s vysokými baštami. Tehdy sevřu lidi úzkostí, aby jak slepci tápali, protože proti Hospodinu hřešili. Krev se z nich vyřine jako hlína a vnitřnosti jak lejna! Jejich stříbro a zlato je nezachrání v den Hospodinova zuření, až plamen jeho horlení pohltí celou zemi. Ano, skoncuje, a to rychle, se všemi obyvateli země! (1:14-18)

* Proto mě čekejte, praví Hospodin, v den, kdy povstanu, abych svědčil! Tohle je můj soud: Posbírám národy, shromáždím království a vyliji na ně svou prchlivost, všechnu svou rozpálenou zlost. Ano! Žár mé žárlivosti pohltí celou zemi! (3:8)

* Tehdy dám národům čisté rty, aby všichni vzývali jméno Hospodin a společně mu sloužili. (3:9)

„Hospodinův den“, který prorok ohlásil, bude ohromným a nepředstavitelným trestem až do různých konců světa, který dopadne na všechny národy. Po tomto strašlivém trestu přeživší, kteří zůstanou, budou s novým zápalem vzývat jméno Hospodina. Církev a svět budou obnoveni zásadním a nadpřirozeným způsobem.

A je tam toho víc:

Jeremiáš – Viděl jsem zemi – hle pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi – bylo beze světla. ... Tak praví Hospodin: „Z celé země zbudou sutiny, i když ji zcela nezničím.“ (4:23, 27)

* Hle, Hospodinova vichřice – jeho hněv už zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu jasně porozumíte. (23:19-20)

Ezechiel – Toto praví Panovník Hospodin: Zlo za zlem – hle už tu je! Je konec, konec je, tvůj konec nadešel – hle už tu je! Tvůj zánik nadešel, obyvateli země! Ten čas už tu je, blíží se onen den – místo jásotu je na horách děs! (7:5-7)

* Dostal jsem slovo Hospodinovo: „Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin – Kvílejte: ´Ach ten den!´ Neboť je blízko onen den, Hospodinův den blíží se. Den zahalený oblaky – přichází čas pro národy!“ (30: 1-3)

Joel – Ach, ten den! Hospodinův den blízko je, zhouba od Všemohoucího blíží se! (1:15)

Amos – Běda těm, kteří touží po Hospodinově dni! K čemu vám bude Hospodinův den? Přijde s tmou, a ne se světlem! ... Hospodinův den nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprsku! (5:18, 20)

Malachiáš – Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest!

Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení. Vyrazíte a budete dovádět jako telátka vypuštěná z maštale.

Tehdy podupete ničemné – budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji, praví Hospodin zástupů. (3:19-21)

List sv. apoštola Pavla Římanům (cituje Izajáše) – Dokonale a rychle splní své slovo podle spravedlnosti; ano, rychle splní své slovo Pán na zemi. (9:28)

2. list sv. apoštola Petra – ...že takto také tehdejší svět potopou zahynul – a že nynější nebesa i země týmž slovem Božím jsou uloženy a uchovávány pro oheň ke dni soudu a záhuby bezbožných lidí. (3:6-7)
jožinko božinko

Afrika: Nejmladší Italský Biskup Postřelen

Má pěkné spodní prádlo, jako modernista.
jožinko božinko

Třetí fatimské tajemství a vize bl. Alžběty Canori Mora

Patent na rozum nemám, ale znám Vaše smýšlení @Blahovec01
jožinko božinko

Marie-Julie Jahenny – Francúzsko dostane kráľa, ale až po mohutnej búrke

Kdo chce najít, najde, kdo má averzi vůči katolickému učení ten ho blokuje. lumendelumine.cz/index.php?page=velke-poselstvi