Rafał_Ovile
Signalment
Propozycja ofiarowania intencji rozpoczynając w Wielki Post AD 2019-
The proposal of offering intention beginning as of Lent AD 2019:
__________________________________________
1. błagalnej Boga o pokonanie kryzysu Kościoła, w tym kryzysu papiestwa i herezji modernizmu, za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej;
2. dziękczynnej za objawienie Matki Bożej w Fatimie w 100 rocznicę i koronację …More
Propozycja ofiarowania intencji rozpoczynając w Wielki Post AD 2019-
The proposal of offering intention beginning as of Lent AD 2019:
__________________________________________
1. błagalnej Boga o pokonanie kryzysu Kościoła, w tym kryzysu papiestwa i herezji modernizmu, za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej;
2. dziękczynnej za objawienie Matki Bożej w Fatimie w 100 rocznicę i koronację obrazu Matki Bożej w Częstochowie w 300 rocznicę;
3. i modlitewno-postnej, zwłaszcza do odmawiania Różańca Świętego i zaangażowwanie w nabożeństwo I Sobót, Świętego Szkaplerza, w intencji papieskiego ogłoszenia Maryi jako Coredemptrix, Advocate i Mediatrix i dokonanie przez narody Intronizacji Chrystusa Króla.
__________________________________________

1. imploring God for overcoming the crisis of the Church, including the crisis of the papacy and the heresy of modernism, through mediation of Our Lady of Fatima;
2. thanksgiving for Our Lady's apparitions in Fatima on the 100th anniversary and for the coronation of the image of Our Lady of Czestochowa on 300-th anniversary;
3. and praying-fasting, especially the recitation of the Holy Rosary and the engaging in devotion to First Saturdays, the Holy Scapular, in the intention of the Pope's proclamation of Mary as Coredemptrix, Mediatrix and Advocate and Enthronement of Christ the King by all nations.
_________________________________________

Módlmy się o dokonanie Intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata:

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.


+Modlitwa kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.

Laudetur Iesus Christus!

Proszę nie zamieszczać komentarzy(pod moimi publikacjami) które:

-obrażają Boga, Matkę Bożą, wiarę katolicką i Kościół katolicki;
-promują zachowania dewiacyjne, wbrew prawu naturalnemu;
-zawierają wulgaryzmy i promują grzech;
-nie dotyczą tematu publikacji;
-zawierają nie potwierdzone zarzuty wobec innych osób;
-stanowią reklamę;
-są bezpośrednimi atakami na rozmówców lub nawołują do agresji przeciwko nim.

Komentarz niezgodny z moją prośbą będzie usunięty lub autor komentarza zostanie poproszony o zmianę jego treści.

Please do not post comments(under my publications) that:

-offend God, Mother of God, the Catholic faith and the Catholic Church;
-promote deviant behavior, contrary to the natural law;
-contain profanity or promote sin;
-are not in accord with the subject of the commented publication;
-provide information without validated allegations against other people;
-are advertisements;
-are direct attacks on interlocutors or call for aggression against them.

If a comment will not be in accord with my request, then I will remove it or ask you to change the content of the comment.

Bóg zapłać! Thanks be to God!

In Christo, Rafał
Hometown
Lower Silesian Voivodeship, Poland
Language
Polish