Dana22
Dana22

Boží slovo na den 11.10. A.D.2020

lifenews.sk/…te-veriaceho-cloveka-bozi-kult
Urbančok odmieta zákaz omší. "Na prvom mieste je v živote veriaceho človeka Boží kult."
Christianitas
Slovenský kňaz v Ríme, vdp. Ľubomír Urbančok, kritizuje nové reštriktívne opatrenia, ktoré sa majú dotknúť aj Cirkvi, nad ktorú sa, ako mnohokrát v histórii, opäť povyšuje svetská moc. “Mnohí dnes chápu aj účasť na svätej omši skôr ako prostriedok …More
lifenews.sk/…te-veriaceho-cloveka-bozi-kult

Urbančok odmieta zákaz omší. "Na prvom mieste je v živote veriaceho človeka Boží kult."

Christianitas

Slovenský kňaz v Ríme, vdp. Ľubomír Urbančok, kritizuje nové reštriktívne opatrenia, ktoré sa majú dotknúť aj Cirkvi, nad ktorú sa, ako mnohokrát v histórii, opäť povyšuje svetská moc. “Mnohí dnes chápu aj účasť na svätej omši skôr ako prostriedok osobného uspokojenia, než ako našu povinnosť vzdať Kult stvorenia svojmu Stvoriteľovi. Tento vírus poukázal na horší vírus, ktorým je naturalizmus.”
1. Priatelia, podľa včerajšej tlačovej konferencie premiéra a hlavného hygienika má dôjsť od 1. októbra k zákazu verejných bohoslužieb. Po poslednom faux paus bývalého premiéra, ktorý bez konzultácie hrubo nariadil otcom biskupom zákaz bohoslužieb, sa dejiny opakujú.
2. Pripomeňme si, že z pohľadu katolíckej viery je moc, ktorú majú štátny predstavitelia mocou prepožičanou od pôvodcu každej moci, ktorou je Boh. Niektorí sa odvolávali na 5. Božie prikázanie, ochranu života, čo je však v rozpore s náuku katolíckej Cirkvi, keďže pred 5. prikázaním je prikázanie prvé. Ja som Pán Boh Tvoj. Nebudeš mať iných Bohom okrem mňa aby si sa im klaňal. Teda na prvom mieste je v živote veriaceho človeka Boží kult.
3. Podľa tohto pravidla sa vždy riadili naši predkovia, ktorí v časoch oveľa ťažších epidémií ako je tá súčasná, využívajúc poznatky vtedajšej vedy a teda chrániac svoje zdravie, nikdy nedošli tak ďaleko, žeby zakázali bohoslužby a účasť na nich. Každý, kto pozná dejiny, vie, že sa vždy vynašli, keď napríklad pri morových stĺpoch sv. Karol Boromejský slúžil sv. Omšu a následne rozdával sväté prijímanie. A to mal mor smrtnosť oveľa vyššiu, než COVID.
4. Ako som to napísal už na začiatku pandémie, tento vírus poukázal na horší vírus, ktorým je naturalizmus, na ktorý upozorňoval už Pius IX. A teda NEBEZPEČIE pozerať sa na udalosti čisto prízemným pohľadom. Je to naturalizmus, ktorému podľahli mnohí samozvaní apologéti samozrejmosti. Veriaci človek verí, že nič nie je náhoda, čo sa deje okolo nás a je jeho povinnosťou pozerať sa na svet ako na Božie stvorenie a teda tak interpretovať aj jeho udalosti, zachovávajúc Božie prikázania, z ktorých je na prvom Kult vzdávaný Bohu.
5. Žiaľ, v súčasnosti sa z Božieho kultu stalo skôr ľudské divadlo následkom tzv. antropocentrického zvratu Karla Rahnera, ako to bravúrne nazval veľký taliansky teológ Cornelio Fabro. Následkom tejto ideológie sa stredom pozornosti stal miesto Boha človek. Človek umiestnený v strede pozornosti je už príliš malou métou, aby sme riskovali hoci i náš život ako prvotní kresťania.. Mnohí dnes chápu aj účasť na svätej omši skôr ako prostriedok osobného uspokojenia, než ako našu povinnosť vzdať Kult stvorenia svojmu stvoriteľovi.
6. Problém sekularizmu, ktorý je konzekvenciu naturalizmu je predmetom reflexie pápeža Benedikta XVI., ktorý vo svojom príhovore 19. Novembra 2005 povedal nasledovné: “Dnešný svet je poznačený procesom sekularizácie, ktorý si pre zložité kultúrne a spoločenské zmeny vyžaduje spravodlivú nezávislosť vedy a organizácie spoločnosti, ale často ruší zväzky pozemských skutočností s ich Stvoriteľom. Preto sme sa dostali do bodu, keď sa zanedbáva zaručenie transcendentnej dôstojnosti ľudskej bytosti a úcta k samotnému jej životu”. Dôsledkom tohto stavu je teda aj situácia, v ktorej väčšinovo katolícke Slovensko sa na jednej strane bojí ochorenia COVID (samozrejme je potrebné sa ho vyvarovať a robiť všetko, aby sme jeho šírenie eliminovali) ale tým istým občanom nevadí, že sú reprezentovaní politikmi, zastávajúcimi potratovú politiku a že počet zabitím skrz potrat tento rok zďaleka rapídne presahuje počet úmrtí na COVID.
7. Uprostred tejto situácie premiér SR ( ktorý dlhodobo dehonestuje našu krajinu svojim vystupovaním a skrze to už dávno stratil autoritu u svojich občanov, ktorá je prirodzeným predpokladom skutočnej moci, ktorá má slúžiť a viesť krajinu k spoločnému dobrú občanov v nej) prišiel s vyhlásením o ďalšom zákaze bohoslužieb, ktorý v súčasnej pandemickej situácii nemá obdobu v celej Európskej únii a snáď ani celom svete!!! Toto zneužitie moci vlády v krajine nad Cirkvou, je už len konzekvencia vyššie vypovedaného, na ktoré náuka Cirkvi upozorňovala už od čias Pia IX., teda od polovice 19. storočia.
8. Súčasník blahoslaveného Pia IX., kardinál Loius Pie, ktorý bol veľkým odporcom revolučného hnutia vo Francúzsku, poznamenal: “Dominujúcim omylom nášho storočia je predpoklad, chcieť oddeliť súčasnú spoločnosť od Božieho zákona a jeho vlády.” Veľký francúzsky teológ minulého storočia Reginald Garrigue-Lagrange vysvetľuje na margo povedaného, že “žiadny človek nie je povolaní ostať v čisto prirodzenom poriadku, pretože všetci sú povolaní k nadprirodzenému poriadku, ktorého cieľom je nazeranie na Boha a láska ktorá z neho pramení. Toto je skutočný cieľ celého ľudstva, ku ktorému bolo stvorené od dňa stvorenia je toto nazeranie na svojho Stvoriteľa...”
9. Priatelia, zlo a neprávostí, ktoré pozorujeme, a zasahovanie do náboženskej slobody zo strany štátu sú už len ovocím liberalizmu. Ako to vysvetľuje veľký teológ Lous Billot, “liberalizmus, tak individuálny ako i sociálny je chybou viery, pretože chce emancipovať človeka a spoločnosť od Boha, bez akejkoľvek zmienky o Bohu akoby on neexistoval, kladúc svoje základy výlučne v ľudskej slobode akoby ona bola sama o sebe absolútnym a nekonečným dobrom.”
10. Čo teda robiť v súčasnej situácii ? Možno poslúchnuť slová Leva XIII., ktorý pred viac ako 100 rokmi napísal nasledovné: “Naše storočie zažilo ťažké udalosti a nevieme, kedy nás čakajú ďalšie podobné. Dejinný čas nás vyzýva hľadať všetky prostriedky, skrze ktoré prinavrátime všetkému nášmu konaniu kresťanského ducha, aby sme tak mysleli a konali vo verejnom i súkromnom živote – toto je jediný istý spôsobí ako obmedziť všetko zlo, ktoré pred nami stojí a zamedzili nebezpečiam, ktoré stoja pred nami.” (Encyklika Sapientiae Christianae, 10. Januára 1890)
Dana22

Satanův agent demaskován před více než 70 lety

Čo všetko sa môže skrývať za oponou covidu ?/
svetkrestanstva.postoj.sk/…viac-ich-zastrelite-tym-lepsie
Lenin:
"Čím viac ich zastrelíte, tým lepšie"
Tajný list a záverečné Leninovo želanie. A protest patriarchu Tichona proti svätokrádeži.
Leto roku 1921 prinieslo zvlášť pri strednom toku Volgy – v jednej z obilníc starého Ruska – hladomor katastrofálneho rozsahu, v ktorom prišlo o život päť …More
Čo všetko sa môže skrývať za oponou covidu ?/

svetkrestanstva.postoj.sk/…viac-ich-zastrelite-tym-lepsie

Lenin:
"Čím viac ich zastrelíte, tým lepšie"
Tajný list a záverečné Leninovo želanie. A protest patriarchu Tichona proti svätokrádeži.
Leto roku 1921 prinieslo zvlášť pri strednom toku Volgy – v jednej z obilníc starého Ruska – hladomor katastrofálneho rozsahu, v ktorom prišlo o život päť miliónov ľudí. Hladomor zapríčinilo na jednej strane obdobie sucha na jar roku 1921, na druhej strane to, že svetová vojna, revolúcia a nakoniec občianska vojna nedovolili riadne obrábanie pôdy a tak oslabili hospodársku silu krajiny.
Najnaliehavejšou úlohou sa stal import potravín, no pre nedostatok finančných prostriedkov bol nedostačujúci. Ruská cirkev organizovala zbierky medzi veriacimi na pomoc hladujúcim, rozbehli sa medzinárodné pomocné akcie. Toto všetko však nepostačovalo na podstatné zlepšenie celkovej situácie.
Konfiškácia cenných cirkevných predmetov
Všeruský ústredný výkonný výbor, ktorý bol skutočnou vládou Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky, preto popri konfiškácii cenných muzeálnych predmetov nariadil 23. februára 1922 aj konfiškáciu cenných cirkevných predmetov:
Vzhľadom na naliehavú potrebu čo najskôr zmobilizovať všetky prevádzkové prostriedky krajiny, ktoré možno použiť na boj proti hladu a na sejbu na územiach okolo Volgy, Všeruský ústredný výkonný výbor, doplňujúc k Dekrétu o konfiškácii muzeálnych predmetov, nariaďuje: 1) miestne soviety treba poučiť, aby v mesačnej lehote [...] z cirkevného majetku, ktorý bol odovzdaný do užívania skupinám veriacich všetkých náboženstiev, podľa inventárneho zoznamu a zmluvy vytriedili všetky cenné predmety zo zlata, striebra a drahokamov, ktorých odňatie nemôže podstatne obmedziť záujmy kultu, a odovzdali ich orgánom Ľudového komisariátu pre financie s cieľom špeciálneho použitia pre fond Centrálnej komisie pre pomoc proti hladu.

Konfiškácia bez hraníc
Pri nezriedka búrlivo prebiehajúcich konfiškáciách sa neprihliadalo na to, že príslušný dekrét im stanovil určité hranice (treba skonfiškovať také cenné predmety, „ktorých odňatie nemôže podstatne obmedziť záujmy kultu“). Už 19. februára 1922 moskovský patriarcha Tichon povolil cirkevným obciam darovať na pomoc hladujúcim cenné predmety, ktoré nepatria k povinnej chrámovej výbave (napríklad kryty na vzácnych ikonách, ktoré boli často strieborné a zdobené drahokamami), ale najvyšší predstaviteľ Ruskej cirkvi energicky protestoval 28. februára 1922 v otvorenom liste proti konfiškácii bohoslužobných predmetov:
Z cirkevného hľadiska je takýto čin svätokrádežou. Považovali sme za svoju svätú povinnosť jasne vyjadriť názor cirkvi na to a poučiť o tom naše verné duchovné deti. Vzhľadom na mimoriadnu núdzu sme dovolili obetovať cirkevné predmety, ktoré nie sú posvätené a nepoužívajú sa na bohoslužbách. Aj teraz vyzývame veriace deti cirkvi k takýmto obetám a želáme si pritom len to, aby tieto obety boli odpoveďou milujúceho srdca na núdzu blížneho a aby naozaj priniesli našim trpiacim bratom skutočnú pomoc. Ale nemôžeme povoliť odnímanie – aj keby šlo o dobrovoľnú obetu – posvätených predmetov z chrámov, ktorých používanie pre mimobohoslužobné ciele zakazujú kánony ekumenických koncilov a trestajú ho ako svätokrádež – pri laikoch exkomunikáciou, pri kňazoch zosadením (Apoštolský kánon 73; Trullská synoda, kánon 10).
Reakčný odpor proti sovietskemu systému
V súvislosti s konfiškovaním došlo k demonštráciám a krvavým stretom v Moskve, Smolensku, Šuji a inde. Štátne orgány zakročili veľmi tvrdo, čo umožňuje rozpoznať, že boľševici vnímali spor o bohoslužobné predmety ako rozhodný boj o moc či dokonca rozhodujúci boj. Obvinili petrohradského metropolitu Veniamina Kazanského a ďalších 86 osôb vo verejnom procese kvôli obrane bohoslužobných predmetov, pričom metropolitu a niekoľkých z nich odsúdili na smrť a 13. augusta 1922 zastrelili. Sovietske vedenie sa pokúšalo využiť hladomor na zničenie Ruskej cirkvi tým, že odpor proti konfiškácii bohoslužobných predmetov vykladalo ako reakčný odpor proti sovietskemu systému vo všeobecnosti a podľa toho ho prenasledovalo.
V bezprostrednej reakcii na prvú vzburu proti konfiškácii cirkevného majetku Vladimír Lenin v tajnom liste členom politbyra 19. marca 1922 napísal:
Udalosti v meste Šuja [250 kilometrov severovýchodne od Moskvy, 15. marca 1922] musíme vidieť v spojitosti so správou [...] o odpore zorganizovanom čiernymi stotinami [reakčnými organizáciami zasadzujúcimi sa za obnovu monarchie] v Petrohrade proti Dekrétu o konfiškácii cenných cirkevných predmetov. Keď sa s tým porovná, čo informujú denníky o stanovisku duchovenstva k dekrétu [...] a čo je nám známe o ilegálnej výzve patriarchu Tichona, potom z toho úplne jasne vyplýva, že čiernostotinové duchovenstvo pod vedením svojho vodcu sleduje dobre premyslený plán práve v terajšej chvíli rozpútať proti nám rozhodujúcu bitku. [...]
Myslím si, že náš protivník sa dopúšťa obrovskej chyby, keď sa snaží zatiahnuť nás do rozhodujúceho boja v čase, keď je tento pre neho zvlášť beznádejný a nevýhodný. Pre nás je práve terajšie obdobie [...] jediné, keď s 99-percentnou šancou na úspech môžeme na hlavu poraziť svojho nepriateľa a zabezpečiť svoje pozície na mnohé desaťročia. Práve a len teraz, pretože na hladujúcich územiach dochádza ku kanibalstvu a na uliciach ležia mŕtvoly stoviek, ak nie tisícok ľudí, môžeme (a preto musíme) previesť konfiškáciu cenných cirkevných predmetov najtvrdším a najbezohľadnejším spôsobom [...].

Leninovi nešlo o hladujúcich
Už hore citované želanie z otvoreného listu moskovského patriarchu Tichona, aby obety cenných cirkevných predmetov „naozaj priniesli našim trpiacim bratom skutočnú pomoc“, dáva tušiť, že Ruská cirkev si nerobila veľké ilúzie o úprimnej snahe boľševikov zachrániť hladujúcich. Potvrdzujú to aj Leninove slová z tajného listu politbyru:

[Z predaja skonfiškovaných cirkevných predmetov] môžeme vytvoriť fond niekoľkých stoviek miliónov zlatých rubľov [...]. Bez tohto fondu je nemysliteľná práca v štátnom záujme, zvlášť budovanie priemyslu a hlavne obrana našich pozícií v Janove [na konferencii o hospodárstve povojnovej Európy, apríl/máj 1922]. Za každú cenu musíme dostať do svojich rúk tento fond niekoľkých stoviek miliónov zlatých rubľov (azda dokonca niekoľkých miliárd). Úspešne sa to však dá urobiť iba teraz [...], lebo len okamih zúfalstva a hladu nám môže obstarať takúto náladu širokých más roľníkov [...].

Zatočiť s cirkvou čo najrýchlejšie
Na Janovskú konferenciu na jar 1922, na ktorej sa zúčastnilo 22 európskych štátov, boli prvýkrát od skončenia vojny prizvané aj Nemecko a Rusko. Dovtedy svetová diplomacia nepovažovala za vhodnú a potrebnú ich účasť na rokovaniach o problémoch Európy. Lenin očakával kritické hlasy na adresu Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky, preto potreboval zatočiť s cirkvou ešte pred konferenciou:
Je dosť pravdepodobné, že po Janove to pre nás bude alebo môže vyzerať na základe medzinárodného postavenia Ruska tak, že tvrdé opatrenia proti reakčnému duchovenstvu budú politicky nevhodné, azda dokonca krajne nebezpečné. Teraz je ale víťazstvo nad reakčným duchovenstvom úplne isté. [...]
Preto prichádzam k nutnému záveru, že práve teraz musíme duchovenstvu naklonenému čiernym stotinám vyhlásiť najzarytejšiu a najbezohľadnejšiu bitku a ich odpor musíme zlomiť takou ukrutnosťou, na ktorú nezabudnú niekoľko desaťročí.
Do Šuje treba poslať jedného z najenergickejších [...] členov Všeruského ústredného výkonného výboru s ústnou inštrukciou [...], aby v Šuji zatkol podľa možností mnohých, aspoň niekoľko desiatok zástupcov miestneho duchovenstva, malomeštianstva a buržoázie kvôli podozreniu z priamej alebo nepriamej účasti na násilnom odpore proti dekrétu [...].
Bezodkladne po ukončení tejto práce sa má odobrať do Moskvy a podať správu plenárnemu zasadaniu politbyra [...]. Na základe tejto správy politbyro dá súdnym úradom detailnú, takisto ústnu direktívu, aby čo najrýchlejšie uskutočnili proces proti rebelom zo Šuje, ktorí sa vzopreli pomoci proti hladu, a aby ho neukončili inak ako zastrelením veľkého počtu najvplyvnejších a najnebezpečnejších reprezentantov čiernych stotín mesta Šuja, podľa možností nielen tohto mesta, ale aj z Moskvy a ďalších duchovných centier.

Oproti patriarchovi Lenin pomerne dlho váhal
Ihneď po boľševickom prevrate roku 1917 Lenin síce rozpútal boj proti spoločenskému vplyvu pravoslávnej cirkvi, ktorý požívala za cárov, no váhal zakročiť proti jej najvyššiemu predstaviteľovi. Vysvetlenie treba hľadať v tom, že paralelne s boľševickou revolúciou Miestny koncil pravoslávnej cirkvi v Moskve obnovil úrad patriarchu, čím sa skončila dvestoročná synodálna fáza ruských cirkevných dejín:
Nazdávam sa, že by bolo vhodné nedotýkať sa patriarchu Tichona, hoci bezpochyby stojí na čele tejto rebélie otrokárov. Čo sa jeho týka, musíme poveriť štátnu politickú správu tajnou direktívou, aby tak presne a dôkladne, ako je to len možné, sledovala všetky spojenia tohto muža [...].
Lenin však čoskoro prelomil svoje váhanie a 9. mája 1922 poslal patriarchu Tichona do domáceho väzenia pre jeho „kontrarevolučný“ postoj v otázke bohoslužobných predmetov, takže hlava Ruskej cirkvi bola fakticky zatknutá a úplne odrezaná od okolitého sveta. Na patriarchu sa zrejme nevzťahovalo Leninovo záverečné želanie z tajného listu politbyru:
Čím väčší bude počet zástupcov reakčnej buržoázie a duchovenstva, ktorých sa nám pri tejto príležitosti podarí zastreliť, tým lepšie. Práve teraz musíme dať týmto ľuďom takú lekciu, aby sa celé desaťročia neopovážili ani len pomyslieť na odpor.
V priebehu prvých piatich rokov sovietskej vlády stratila Ruská cirkev približne 23-tisíc kňazov, mníchov a mníšok, medzi nimi niekoľko desiatok biskupov.
Foto: wikimedia

K pamiatke všetkých obetí VOSR, prvej "dovezenej" revolúcie zo Západu

sk.wikipedia.org/…ki/Februárová_revolúcia_(1917)

sk.wikipedia.org/wiki/Ruská_revolúcia_(1917)

Ruská revolúcia (1917) – Wikipédia

Ruská revolúcia (1917)


Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ruská revolúcia je spoločný termín pre sériu revolúcií, ktoré sa odohrali v Ruskej ríši v priebehu roka 1917. Vyplynuli zo zlej situácie v Rusku, črtajúcej sa už od konca 19. storočia. Prvá svetová vojna predstavovala pre Ruskú ríšu vypätie všetkých síl a nespokojnosť spoločnosti vyústila do revolúcie. Pozostávala z dvoch odlišných revolúcií (fáz): Februárová revolúcia 1917 a Októbrová revolúcia 1917. Cár Mikuláš II. bol odvolaný a nahradený dočasnou vládou po februárovej revolúcii (odohrala sa v skutočnosti v marci, lebo v Rusku sa používal juliánsky kalendár). Po októbrovej revolúcii (november 1917) boľševici, na ktorých čele bol V. I. Lenin, zvrhli Dočasnú vládu a začali bojovať proti opozícií. Na potlačenie opozície založili aj tajnú políciu Čeka. Z červených gárd postupne vznikla červená armáda. Aby ukončili zapojenie Ruska v prvej svetovej vojne, za cenu veľkých územných ústupkov, podpísalo vedenie boľševikov s Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom v marci 1918 Brest-litovskú mierovú zmluvu. Proti vláde boľševikov sa medzitým postavili opozičné sily, vypukla ruská občianska vojna.

sk.wikipedia.org/wiki/Októbrová_revolúcia
Októbrová revolúcia – WikipédiaFebruárová revolúcia (1917) – Wikipédia
Dana22

Láska je vynaliezavá (1KOr 13...) Konečne vynašiel ako v kostole používať sv.vodu

Je október-mesiac Ružencovej Panny Márie.
Keď sa Panna Mária zjavovala vo Fatime,písal sa rok 1917.
Vypukla tzv. VOSR-Veľká októbrová socialistická revolúcia.
Čo to bolo ? Ako zmenila táto revolúcia svet?
magnificat.sk/…kt-velkej-loze-skotskeho-ritu/
Ruská revolúcia: projekt Veľkej Lóže Škótskeho Rítu
Júl 1918, Jekaterinburg. Bielogvardejci sú na ceste zachrániť cára, ktorého tu od 4. …More
Je október-mesiac Ružencovej Panny Márie.
Keď sa Panna Mária zjavovala vo Fatime,písal sa rok 1917.
Vypukla tzv. VOSR-Veľká októbrová socialistická revolúcia.
Čo to bolo ? Ako zmenila táto revolúcia svet?

magnificat.sk/…kt-velkej-loze-skotskeho-ritu/

Ruská revolúcia: projekt Veľkej Lóže Škótskeho Rítu

Júl 1918, Jekaterinburg. Bielogvardejci sú na ceste zachrániť cára, ktorého tu od 4. júla zadržiava Čeka.
Rozhodnutie však už padlo. Za hlavu operácie bol vybraný Jakov Jurovski. Jurovski priniesol na miesto zadržiavania nových mužov s novou misiou. Popraviť väzňov.
V pivnici tohoto domu počas 20-tich hororových minút 17. júla 1918 sa píše posledná kapitola Romanovcov.
Tesne po polnoci rodinu zobudia stráže. Povedia im, že horné miestnosti sa stali nebezpečným kvô li pouličným nepokojom. Rodina s piatimi deťmi a štyrmi príslušníkmi personálu je vovedená do pivnice kvôli „bezpečnosti“. Jurovski a jeho muži vchádzajú do miestnosti. Každý má inštrukciu trafiť strelou do srdca jedného z členov rodiny. Okolo udalostí sa rojí mnoho teórií. ”…svet sa nikdy nedozvie, čo sme s nimi urobili” chvastal sa neskoršie P. Vojkov, jeden z boľševických vodcov Uralu a neskoršie veľvyslanec ZSSR v Poľsku.
Kosti, nájdené v lese 20 km od Jekaterinburgu možno dajú odpoveď na všetky otázky. Pravdepodobne poskytnú vyšetrovateľom dôkazy, ktoré hľadajú desaťročia.
Podľa zápisnice veľkej lóže škótskej vetvy slobodomurárov z r.1890 vzniklo rozhodnutie o tom, že treba uskutočniť sto rokov trvajúci “východný experiment”.

Podľa toho sa akcia mala organizovať v Rusku a jej uplatňovanie malo trvať až do r.1990.
Je historickým faktom, že v II. polovici 19. storočia sa v Európe nevídane rozmohli ľavicové hnutia, a to vďaka expanzívnej činnosti odborov a sociálnodemokratických, neskôr komunistických strán.
Na uskutočnenie “veľkého experimentu” si vyhliadli ruských emigrantov Lenina a Trockého, ktorí sami patrili medzi členov lóže. Nemecký bankový dom Max Warburg prostredníctvom Alexandra Helphanda (vystupoval pod menom Parvus) poskytol Leninovi podporu 6 miliónov dolárov, kým Trockij obdržal 20 miliónov dolárov od finančného magnáta Jacoba Schiffa, aby v závere svetovej vojny zorganizovali v Rusku socialistickú revolúciu.

“V roku 2000 ruská pravoslávna cirkev vyhlásila všetkých sedem členov rodiny posledného panovníka za svätých mučeníkov.”
youtube.com/watch?v=ZoVSNWGUoHw
Dana22

Satanův agent demaskován před více než 70 lety

Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris je nadácia a funguje iba vďaka štedrosti svojich darcov.
Facebook Twitter
Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris
www.ordoiuris.pl
Komisja Europejska chce uderzyć w małżeństwo
Európska komisia chce udrieť na manželstvo
preklad textu bol robený cez translator
Po rozšírení falošných správ o údajných „zónach bez LGBT“ začali politici z mnohých krajín útok na …More
Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris je nadácia a funguje iba vďaka štedrosti svojich darcov.
Facebook Twitter
Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl
Komisja Europejska chce uderzyć w małżeństwo

Európska komisia chce udrieť na manželstvo

preklad textu bol robený cez translator

Po rozšírení falošných správ o údajných „zónach bez LGBT“ začali politici z mnohých krajín útok na Poľsko v snahe prinútiť našu krajinu, aby uviedla tvrdenia aktivistov LGBT. Na každý takýto útok reagujeme systematickou analýzou, odhaľujeme manipuláciu a odporúčania pre európskych politikov, ktorí uprednostňujú Poľsko a bránia rodinu, manželstvo a jednoducho pravdu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen uviedla, že urobí všetko pre to, aby donútila krajiny ako Poľsko a Maďarsko zavádzať privilégiá pre ľudí s homosexuálnymi sklonmi alebo s poruchami rodovej identity. Oznámila, že nám nebude hroziť iba „pozastavenie rozdeľovania finančných prostriedkov EÚ“, ale aj „podanie žaloby proti našej vláde na súd“. Šéfka Európskej komisie predtým vo svojom výročnom prejave o stave Európskej únie opakovala klamstvo o „poľských zónach bez LGBT“.

V utorok na ňu reagovala podpredsedníčka Európskej komisie Vera Jourová, ktorá v rozhovore pre Rzeczpospolita nielen potvrdila „znepokojenie nad situáciou okolo LGBT ľudí“ vyvolané falošnými správami a pripustila, že prebiehajú práce na projekte „cezhraničných rodičovských práv“. Tieto slová nie sú ničím iným ako dôsledným vývojom predpokladov „Stratégie rovnosti LGBT“, o ktorej som písal pred niekoľkými týždňami. Ursula von der Leyen pred niekoľkými mesiacmi pripustila, že cieľom tohto ideologického dokumentu bude prinútiť všetky členské štáty EÚ, aby „uznávali rodinné väzby“ ľudí vo vzťahoch rovnakého pohlavia. Toto je jednoduchý spôsob, ako zadnými dverami zaviesť riešenia, ktoré sú v rozpore s poľským právom a vôľou poľskej spoločnosti, vrátane uznania adopcií detí homosexuálmi v iných krajinách v poľskom práve.

Pripomínam, že mýtus o údajných „zónach bez LGBT“ vznikol v dôsledku zverejnenia ohováračského „Atlasu nenávisti“, v ktorom aktivisti LGBT označili poľské miestne vlády, ktoré sa jasne stavajú proti konkrétnym postulátom ideológov LGBT obsiahnutým vo Vyhlásení LGBT + od Rafała Trzaskowského. Uznesenia výslovne uvádzali: zavedenie vulgárnej sexuálnej výchovy a „strážcov majákov“ s cieľom rozpoznať sexuálne sklony študentov, ako aj obmedzenie slobody prejavu v mene „politickej korektnosti“. Olej do ohňa prilial aktivista LGBT Bartosz Staszewski, ktorý pri vstupoch do prorodinných komunít umiestnil značky „LGBT free zone“ v štyroch jazykoch a šíril ich na internete a v spolupráci s významnými zahraničnými médiami.

Okamžite sme zareagovali na kroky Európskej komisie. V rámci formálnych konzultácií o návrhu „Stratégie Európskej únie pre rovnosť lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov“ sme vzniesli niekoľko výhrad vyplývajúcich zo zmluvného práva EÚ a pripomenuli zásadu suverenity členských štátov v oblasti rodinného práva. Zverejnili sme podrobnú analýzu počiatočných predpokladov stratégie a varovali sme verejných a poľských politikov.

Rozhodli sme sa, že zoči-voči takej záplave klamstiev a zapojenia do manipulácie toľkých médií a politikov je nevyhnutná systematická reakcia, dostupná každému, kto hľadá spoľahlivé informácie o situácii v našej krajine. V nasledujúcich týždňoch zverejníme správu, ktorá oslabí manipulácie s Poľskom a preukáže, že neexistuje „systémová diskriminácia“ ľudí s homosexuálnymi sklonmi, ktorí majú rovnaké práva ako ktorýkoľvek iný občan v našej krajine. Viem, že tento materiál čaká na mnohých politikov a komentátorov verejného života v krajine i v zahraničí, ktorí potrebujú silné argumenty na obranu našej vlasti. Dokument bude zaslaný všetkým europoslancom a členom poradných výborov. Ak to okolnosti dovolia, zorganizujeme tlačovú konferenciu v Bruseli.

Vpred idú aj činnosti procesu, ktoré dopĺňajú analýzy a správy. Už sme v mene miestnych samospráv začali konanie proti autorom „Atlasu nenávisti“ a požadujeme ospravedlnenie pred budovou Európskeho parlamentu a vyplatenie kompenzácie na sociálne účely. Polícia sa už tiež zaoberá našim oznámením o možnosti spáchania trestného činu podľa čl. 85 ods. 1 zákonníka o drobných priestupkoch, ktorý predložil Bartosz Staszewski.

Sľubujem vám, že urobíme všetko pre to, aby sme podkopali falošný „homofóbny“ obraz Poľska v zahraničí a hájili práva detí a rodičov.

Odhalili sme falošné zóny bez LGBT
Selektívny boj Európskej komisie proti falošným správam

Možno ste sa zamysleli nad otázkou, ako je možné, že nepravdivé informácie o existencii „zón bez LGBT“ v Poľsku sa v Európskom parlamente opakujú najvyššími predstaviteľmi Európskej únie, ktorá sa prezentuje ako líder v boji proti dezinformáciám?

Je to výsledok Efektívne aktivity poľských organizácií politického hnutia LGBT. Pred dvoma týždňami sa zástupcovia dvoch z nich stretli s európskou komisárkou pre rovnosť Helenou Dalli odovzdať jej petíciu „Sme v Poľsku pod útokom“, v ktorej napísali, že v Poľsku sú úlohoundajne áudia skrim. Aktivisti sú na jeho webovej stránke chvália, že hovorili aj s Helenou Dalli o získaní európskych prostriedkov z prorodinných miestnych samospráv.

Pri príležitosti tohto stretnutia sa v Bruseli konala ešte jedna škandalózna úspešná. Večer toho istého dňa bolí na fasádnych budovách Európskej komisie pozrazené iluminácie vrátane sprofanovanej vlajky našej krajiny. Za značkou a bolením našich národných farieb v ňom nahradené šesťfarebným politické symboly trendu LGBT.

Európska komisia nielen duplikuje falošné správy, ale vsadila na ne svoju politiku, ktorá úplne presahuje jej právomoci podľa zmlúv.

Podporujem aktivitu Ordo Iuris
Európsky výbor prijíma zdroje dezinformácií

Ako som napísal v júli tohto roku Európska komisárka pre rovnosť Helena Dalli uviedla, že komisiou boli žiadosti z týchto dvoch poľských miestnych samospráv, ktoré povedali o financovaní v rámci programu „Mestské partnerstvo“. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo prijatie uznesenia týchto miestnych samospráv o údajných „manželkách, ktoré nie sú LGBT“, alebo o „právach rodine“. Európska pôvodne skrývala dokumenty týkajúce sa tohto prípadu a nechcela ich zverejniť, a to sa netýka žiadosti poľských europoslancov.

Na záver nám poskytujem privatizáciu, nám Výkonná agentúra pre vzdelávanie, Kultúru a audiovizuálny sektor Európskej komisie, vytvoril som materiály, ktoré definujem iného naznačujú, že spomedúměstných samosalamolancovii, čo je ideénúměstných samosalamolanceov. Všetko nakoniec dáva pokyn, aby komisár Dalli dezinformoval verejnosť, aby vyvinul tlak na Poľsko!

Ursula von der Leyen zároveň oznámi pozastavenie európskych fondov a žalobu poľskej vlády pred európskymi súdmi. Rozhodnutie bolo urobené, keď nemecký politik odpovedal na otázky občanov. Some sa spýtal zaujatého: "Ako dlho môžu krajiny EÚ ako Poľsko a Maďarsko tolerovať neúctu k LGBT ľuďom?"

- V EÚ môže dôjsť k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie. Budem proti tomu zakaždým, keď to bude v mojich silách, vrátane pozastavenia rozdeľovania finančných prostriedkov a začatia súdnych sporov proti vládam, povedal rozhodnutie von der Leyen.

Podporujem aktivitu Ordo Iuris

Poľské právo nerozlišuje občanov

Otázka aj odpoveď formulovaná komisárom boli založené na dezinformáciách šírených aktivistami LGBT. Každý občan v Poľsku je si pred zákonom rovný, bez ohľadu na sexuálny sklon. Skutočnosť, že manželstvo, zväzok ženy a muža, podlieha osobitnej právnej ochrane, vyplýva z našej ústavy a je v plnom súlade s platným medzinárodným právom vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv alebo Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.

Súdny dvor Európskej únie opakovane komentoval správnu štruktúru rodinného práva. Bolo tomu tak napríklad v rozsudku zo 16. decembra 2008, v ktorom sa uvádza, že „zásada rovnakého zaobchádzania ako všeobecná zásada práva Spoločenstva vyžaduje, aby sa s podobnými situáciami nezaobchádzalo rozdielne a aby sa s rôznymi situáciami nezaobchádzalo rovnako“. Tlak úradníkov EÚ na krajiny, ktoré podľa tohto rozsudku odmietajú stotožňovať homosexuálne spolužitie s manželstvom, sa však zvyšuje a som presvedčený, že ak nebudeme rýchlo a rázne reagovať, bude to len väčšie.

Robíme všetko pre to, aby sme dôsledne reagovali na podobné vyhlásenia a kroky, bránilic platné zákony a zdravý rozum. Dovoľte mi opísať iba niekoľko najdôležitejších krokov, ktoré podnikáme.

Podporujem aktivity Ordo Iuris
Od slov k činom - stratégia EÚ v oblasti rovnosti

Európska komisia sa neobmedzuje iba na slová a symbolické akcie. Helena Dalli aj Ursula von der Leyen zabezpečujú, aby aktívne podporovali činnosť ideológov LGBT. Už v novembri bude zverejnená „Stratégia Európskej únie pre rovnosť LGBT“, ktorej implementácia bude Európska komisia priebežne monitorovaná a členské štáty budú kontrolované z hľadiska implementácie jej predpokladov.

O tom, že Európska komisia pracuje na vydaní komplexného dokumentu o silovom pláne presadiť neomarxistickú ideológiu v celej Európskej únii, som písal pred dvoma mesiacmi, keď to oznámila Helena Dalli.

V júli sme spoznali počiatočný náčrt predpokladov stratégie, z ktorého sme mohli usúdiť, akým smerom sa bude výsledný dokument uberať. Texty obsahovali fragmenty venované existencii údajných „zón bez LGBT“ a „útokom“, ktoré sa mali odohrať počas prehliadok LGBT v našej krajine. Vyskytli sa tiež požiadavky na cenzúru vyhlásení náboženských vodcov, ktorí kritizujú homosexuálny životný štýl, za činy „homofóbneho nenávistného prejavu“ a aby sa inštitúcie EÚ pripojili k úsiliu o udelenie manželských privilégií osobám, ktoré zostávajú vo vzťahoch rovnakého pohlavia.

Preto sa na oficiálnych konzultáciách projektu zúčastnili odborníci z inštitútu Ordo Iuris. Naši právnici pripravili rozsiahlu analýzu pracovných dokumentov o stratégii, v ktorej preukázali riziká jej implementácie. „Stratégia rovnosti LGBT“ je dokument tak nebezpečný, že zasahuje do mnohých oblastí nášho života - od vzdelávania detí, cez princípy podnikania, až po rodinné a trestné právo. Pomocou tohto dokumentu chcú úradníci EÚ vyvinúť tlak na členské štáty, okrem iného zameraný na právne uznanie spolunažívania osôb rovnakého pohlavia a priznanie práv vhodných pre manželské páry.

Podporujem aktivity Ordo Iuris

Podporujem aktivity Ordo Iuris
Chcú prinútiť Poľsko, aby uznalo výsady párov rovnakého pohlavia

Naše obavy, o ktorých sme písali v júlovej analýze, sa práve potvrdili. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen v prejave „Stav Únie“ otvorene povedala, že v rámci stratégie sa bude usilovať „o vzájomné uznávanie rodinných vzťahov v EÚ“. , bude môcť požadovať úplné uznanie podľa poľského zákona o rodine. Takéto oznámenie nie je nič iné ako nútenie krajín, ako je Poľsko, aby zaviedli manželské privilégiá pre zväzky osôb rovnakého pohlavia, bez ohľadu na základné princípy nášho právneho systému. Ak v tejto veci nebudeme konať rýchlo a efektívne rovnakým spôsobom nás môžu komisári EÚ prinútiť akceptovať nielen adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, ale aj všetky ostatné práva manželských párov.

Preto sme v našej analýze jasne preukázali, že uznávanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia registrovaných v zahraničí ako manželstiev alebo adopcií detí takýmito pármi v našej krajine je v rozpore s poľskou ústavou a tlak EÚ v tejto veci je neoprávnený a ide nad rámec zmluvných právomocí orgánov Spoločenstva.
Európska komisia je pod tlakom aktivistov LGBT

História jej vzniku v úzkej spolupráci s ILGA - Medzinárodnou asociáciou gayov a lesbičiek - vrhá veľa svetla na „LGBT stratégiu“ Európskej komisie. Je to lobistická organizácia financovaná z veľkej časti samotnou Komisiou, ktorá jej len v roku 2019 dala milión eur.

Súčasťou ILGA je Kampaň proti homofóbii pôsobiaca v Poľsku, skupina Stonewall Group, Nadácia Trans-Fuzja a švédska organizácia RFSL, ktorej bývalý predseda bol odsúdený na päť rokov väzenia za znásilnenie, nezákonné väzenie, kupliarstvo a sexuálne vykorisťovanie piatich mladých mužov závislých od drog. .

ILGA preukázala svoju účinnosť v roku 1990, keď sa po rokoch lobovania Svetová zdravotnícka organizácia rozhodla s malým rozdielom hlasov vyškrtnúť homosexualitu zo zoznamu chorôb. ILGA má dnes silný vplyv na politikov Európskej únie. Pred rokom sa vo Fínsku konala konferencia „Podpora rovnosti LGBTI osôb v EÚ do roku 2020“ organizovaná Európskou komisiou a zástupcovia ILGA-Europe vyzvali EK, aby v nasledujúcich piatich rokoch prijala „komplexnú stratégiu LGBTI osôb“. Po roku sa stratégia dokončuje v súlade s predpokladmi lobistov.

Ak si prečítame počiatočné predpoklady vznikajúcej Stratégie rovnosti LGBT, nemožno si nevšimnúť, že ide o opakovanie postulátov vyjadrených organizáciou ILGA Europe, ako je pomenovanie vzťahov osôb rovnakého pohlavia ako manželstiev a oprávnenie na adopciu detí. Táto organizácia už získala od Európskej komisie viac ako 4 milióny EUR, pre ktoré vytvára napríklad rebríček ukazujúci údajnú úroveň rovnakých práv pre ľudí s atypickými sexuálnymi sklonmi, čím sa Poľsko umiestňuje na poslednom mieste v nich. Jeho autori poukázali na to, že Poľsko neregistrovalo homosexuálne spolužitie, právo na adopciu detí homosexuálmi a „právo na sebaurčenie svojho pohlavia“. Podľa ich názoru ide o základné ľudské práva!

Je zrejmé, že sa publikácia stretla s našou podstatnou odpoveďou, v ktorej sme s odkazom na medzinárodné zmluvy ukázali, že prezentovanie týchto ideologických tvrdení ako ľudských práv nemá v platných medzinárodných normách nijaký základ.

Podporujem aktivity Ordo Iuris
Nastal čas na prerušenie manipulácií LGBT aktivistov

Naši odborníci už začali pracovať na správe zameranej na búranie mýtov o situácii ľudí s homosexuálnymi sklonmi v Poľsku. Jasne to ukáže, že v našej krajine neexistuje systémové vylúčenie týchto ľudí - naopak, požívajú rovnaké práva ako ostatní občania.

S odvolaním sa na poľskú ústavu, Všeobecnú deklaráciu ľudských a občianskych práv a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach dokážeme, že záruky, ktoré existujú v poľskom právnom systéme, pokiaľ ide o ochranu rodiny a identitu manželstva ako zväzku ženy a muža, nielen že nikoho nediskriminujú, ale sú plne v súlade s medzinárodným právom.

Pripomínaním rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie a poľského najvyššieho súdu ukážeme, že rozdielne zaobchádzanie s ľuďmi v rôznych situáciách nie je diskrimináciou. Je ťažké poprieť, že spolužitie osôb rovnakého pohlavia sa výrazne líši od manželských párov. Je potrebné zdôrazniť, že podľa Dohovoru o právach dieťaťa je aj povinnosťou štátu zabezpečiť dieťaťu optimálne podmienky pre rozvoj zaručené stabilnou rodinou založenou na manželstve ženy a muža.

V správe odhalíme niekoľko mýtov o situácii v našej krajine - napríklad skutočnosť, že nezosobášení ľudia nemôžu

Neprestaneme brániť pravdu

Všetko, čo som popísal, ukazuje, že manipulácie a klamstvá poľských LGBT aktivistov, ako je Bartosz Staszewski, môžu slúžiť ako efektívny nástroj ideologickej vojny, a preto sme už začali pracovať na rozsiahlej informačnej kampani na vyvrátenie mýtu o prenasledovaní homosexuálov a osôb s poruchami identity v Poľsku. sexuálne. Čaká nás veľa práce, ale dúfam, že s vašou pomocou sa nám podarí osloviť čo najširšiu skupinu európskych a svetových mienkotvorných osôb, aby sme zabránili rozšírenej manipulácii s našou krajinou.

Tento cieľ je dosiahnuteľný, vyžaduje však rýchlu akciu. Potrebujeme 20 000 PLN na financovanie právnych znalostí, z ktorých sa skladá naša správa, jej prekladu a medzinárodnej distribúcie. Monitorovanie činnosti Európskej komisie a činnosti extrémnych ľavicových lobistov predstavuje fixné mesačné náklady vo výške 6 000 PLN, ktoré zahŕňajú analytika na čiastočný úväzok špecializovanú na právo EÚ, náklady na vedenie konaní smerujúcich k otvorenosti Európskej komisie, ako aj množstvo menších analýz a odporúčaní, ktoré zasielame politikom pripraveným v r. Brusel na obranu rodiny a manželstva. Ďalšie náklady súvisia so súdnym konaním vedeným proti ohováračom v mene ohováraných prorodinných miestnych samospráv.

Bez pomoci našich darcov nepokryjeme také vysoké náklady, preto vás žiadam o podporu inštitútu sumou 30 PLN, 50 PLN, 100 PLN alebo inou sumou, ktorá nám pomôže šíriť pravdu a brániť našu krajinu a poľské rodiny pred ofenzívou ideológov a politikov, ktorí šíria nepravdy.

Podporujem aktivity Ordo Iuris

S pozdravom
adv. Jerzy Kwaśniewski - prezident Inštitútu právnej kultúry Ordo Iuris

P.S. Klamstvá budú môcť slúžiť ako efektívny nástroj ideologickej vojny, pokiaľ budú tvorcovia rozhodnutí v EÚ schopní šíriť nepravdu o našej krajine bez následkov a reakcií. Doplnkom našich právnych krokov by preto malo byť vytváranie materiálov odhaľujúcich nepravdu a širšia komunikačná kampaň, ktorá pomôže jasným spôsobom podkopať falošné správy. Je prekvapujúce, že nikto iný doposiaľ nepodnikol tak potrebnú a kľúčovú iniciatívu pre imidž Poľska. Naše kroky sú o to dôležitejšie - spoločne môžeme chrániť Poľsko pred útokom na manželstvo a rodinu.

Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris je nadácia a funguje iba vďaka štedrosti svojich darcov.
Facebook Twitter
Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl
Dana22

Satanův agent demaskován před více než 70 lety

quintus-sertorius.webnode.cz/…nekrofilie-jiz-nejsou-choroby/
hrot.info/…-novej-klasifikacie-chorob-who
Nový ústřední dokument Světové zdravotnické organizace: Pedofilie, zoofilie a nekrofilie již nejsou choroby
08.10.2020
Mezinárodní klasifikaci nemocí, verzi 11, několik diagnóz z předchozí verze 10 úplně vypadlo. Jiné byly kontroverzním způsobem pozměněny, takže například ne všechny …More
quintus-sertorius.webnode.cz/…nekrofilie-jiz-nejsou-choroby/

hrot.info/…-novej-klasifikacie-chorob-who

Nový ústřední dokument Světové zdravotnické organizace: Pedofilie, zoofilie a nekrofilie již nejsou choroby
08.10.2020

Mezinárodní klasifikaci nemocí, verzi 11, několik diagnóz z předchozí verze 10 úplně vypadlo. Jiné byly kontroverzním způsobem pozměněny, takže například ne všechny projevy pedofilie, či dokonce nekrofilie, jsou již považovány za poruchu. Takové trendy jsou v souladu s normalizací a následnou akceptací společensky zhoubného chování.
Mezinárodní klasifikace nemocí
International Classification of Disorders (ICD) je diagnostickým nástrojem, který tvoří Světová zdravotnická organizace (WHO), jež je agenturou OSN. ICD je používána po celém světě hlavně pro účely zdravotnické statistiky.
Díky jednotně používané definici nemocí je možné porovnávat rozšíření nemocí (poruch) v různých zemích, úmrtnost na ně a podobně.
ICD je pravidelně aktualizována, při čemž je velmi zajímavé sledovat právě změny mezi různými verzemi.
Verze ICD-10 začala být používána v 90. letech.
Verze ICD-11 byla schválena WHO v roce 2019 a od roku 2022 začne v praxi nahrazovat ICD-10.
Transsexualita a sexuální poruchy v ICD-10
ICD-10 obsahuje kategorii "duševní poruchy a poruchy chování", jejíž součástí jsou i poruchy pohlavní identity a poruchy sexuálního zaměření.
Mezi poruchy pohlavní identity patří i transsexualita (touha "být akceptován jako příslušník opačného pohlaví, obvykle doprovázená pocitem nepohody z vlastního anatomického pohlaví") či transvestitismus ("oblékání a nošení šatů opačného pohlaví na přechodnou dobu").
Mezi poruchy sexuálního zaměření je řazen i fetišismus ("používání neživého objektu jako dráždidla na sexuální vzrušení"), fetišistický transvestitismus ("nošení šatů opačného pohlaví zejména kvůli sexuálnímu vzrušení"), pedofilie, sadomasochismus či jiné poruchy sexuálního zaměření, kam se řadí i zoofilie a nekrofilie.
Důležité je, že v ICD 10 jsou poruchy sexuálního zaměření definovány tak, že jde o určitou sexuální preferenci.
Nejde o to, zda člověk v souladu s ní i koná nebo zda mu skutečnost, že má takovou preferenci, způsobuje stres nebo neklid.
Jde o poruchy i v tom případě, pokud se člověk se svou sexuální preferencí ztotožňuje.
Transsexualita a sexuální poruchy - změny v ICD-11
V ICD-11 se již poruchy pohlavní identity nenacházejí.
Byly nahrazeny pohlavní inkongruencí (gender incongruence), která však není řazena do kategorie duševních poruch a poruch chování jako v ICD-10, ale mezi spíše neutrálně znějící "stavy spojené se sexuálním zdravím" (conditions related to sexual health).
Pohlavní inkongruence znamená "značný a dlouhodobý nesoulad mezi jednotlivcem prožívaným rodem a určeným pohlavím".
Transsexualita ani transvestitismus (ani fetišistický) se již v ICD-11 vůbec nenacházejí.
Podle ICD-11 tedy uspokojování sexuálních tužeb převlékáním se za opačné pohlaví není poruchou.
Poruchy sexuálního zaměření byly nahrazeny parafilními poruchami, které jsou kategorizovány jako duševní poruchy, poruchy chování a poruchy neurologického vývoje.
I zde došlo k zásadnímu předefinování.
O parafilní poruchu jde však jen v tom případě, že daná osoba v souladu se svými sexuálními preferencemi koná bez souhlasu sexuálního objektu (resp. je tento objekt neschopný dát souhlas pro svůj věk nebo stav), nebo je daná osoba těmito preferencemi značně znepokojena (markedly distressed).
Pro úplnost je třeba dodat, že o parafilní poruchu může jít i když je sexuální aktivita prováděna se souhlasem sexuálního objektu (a ten je způsobilý souhlas dát) a zároveň hrozí velké riziko smrti nebo poškození zdraví v souvislosti se sexuální aktivitou - například asfyxofilie (škrcení s cílem vyvolání sexuálního vzrušení).
Kdo je a kdo není deviant
Jinak řečeno, pokud má dospělý člověk fantazie, touhy a nutkání sexuálního charakteru směrem k dětem, podle ICD-11 ještě nejde o poruchu pedofilie.
O pedofilní poruchu by šlo až tehdy, kdyby podle těchto nutkání i konal (není uvedeno, zda je za takové jednání považována pouze sexuální aktivita s dítětem nebo i autoerotické chování, z kontextu popisu parafilních poruch se však zdá, že jen to první), případně tehdy, když mu tyto fantazie či nutkání způsobují znepokojení.
Podle ICD-11 tedy dospělý člověk sexuálně toužící po dítěti, který však tuto touhu sám považuje za zvrhlou a vyčítá si ji, nemocný je, ovšem člověk, který je s touto touhou ztotožněn je a považuje ji za správnou (jen podle ní zrovna nejedná), nemocný není!
Totéž platí v případě nekrofilie a zoofilie.

Pokud člověk má tyto touhy, ale nejedná podle nich a není jimi značně znepokojen, nejde o poruchy.
Sadomasochismus byl také předdefinovaný ve výše uvedeném duchu.
Sexuální sadismus ani masochismus tedy podle ICD-11 nejsou poruchami, pokud s takovými praktikami dotyčné osoby souhlasí (a zároveň u nich nehrozí velké riziko poškození zdraví).
Takové předefinování poruch je dokonale absurdní.
Podle této logiky by například paranoidní schizofrenie nebyla poruchou, kdyby člověk měl "jen" bludy a paranoické myšlenky, ale nejednal by podle nich.
Nebo obsedantně-kompulzivní člověk, který by měl nutkání excesivně si mýt ruce, ale vždy by tomu dokázal odolat, by neměl psychickou poruchu.
ICD-11 však není konzistentní - při těchto zmíněných dvou poruchách kupodivu neaplikuje takovou logiku, jako při parafíliích.
Z ICD-11 také úplně vypadli fetišismus a již zmíněný fetišistický transvestitismus.
Skandální jednání
Světová zdravotnická organizace je totiž významnou odbornou autoritou, která navíc představuje i jistý společensko-politický konsenzus opírající se o legitimitu OSN, jejímž členem jsou téměř všechny země světa.
Ukazuje se, jak těžké je oddělit rovinu hodnotovou (resp. ideologickou, filozofickou či politickou) od odborné.
I když je oficiálně WHO odbornou zdravotní institucí, nelze ji oddělit od ostatních sfér života společnosti - například morálky či práva.
Těžko si představit pádný "odborný" důvod, proč pedofilní jednání poruchou je, ale "jen" pedofilní touhy či nutkání, které daný člověk považuje za správné, jsou v pořádku.
Nebo proč v roce 1995 (nebo i 2020) bylo poruchou již sexuální zaměření na děti, ale v roce 2022 toto již samo o sobě poruchou nebude.
Rozhodnutí WHO neovlivňují společnost jen v "odborné" rovině, ale mají dopad i na společnost jako celek, včetně představ o morálce či právní systémy.
Skutečnost, že WHO už nepovažuje sexuální preference včetně pedofilie, nekrofilie zda zoofilie samy o sobě za poruchu, podporuje snahy o jejich postupnou normalizaci a legalizaci, čehož svědkem jsme již delší dobu v médiích (o pochodech hrdosti a podobných aktivitách nemluvě).
Je přirozené, že myšlenky, touhy a nutkání neexistují jen samy o sobě, ale jsou úzce provázány s činy.
Pokud dospělý člověk touží po sexuálním styku s dětmi, tuto svou touhu schvaluje a považuje ji za správnou, ale (zatím) podle ní ještě nekonal, jednoznačně to nelze označit za zdravé.
Jednání WHO je však jednoznačně skandální a společensky nebezpečné.

Zdroj
Dana22

Boží slovo na den 10.10. A.D.2020

Útoky na nevinnosť detí,rodinu,komplot proti BOHU
quintus-sertorius.webnode.cz/…nekrofilie-jiz-nejsou-choroby/
hrot.info/…-novej-klasifikacie-chorob-who
Nový ústřední dokument Světové zdravotnické organizace: Pedofilie, zoofilie a nekrofilie již nejsou choroby
08.10.2020
Mezinárodní klasifikaci nemocí, verzi 11, několik diagnóz z předchozí verze 10 úplně vypadlo. Jiné byly kontroverzním …More
Útoky na nevinnosť detí,rodinu,komplot proti BOHU

quintus-sertorius.webnode.cz/…nekrofilie-jiz-nejsou-choroby/

hrot.info/…-novej-klasifikacie-chorob-who

Nový ústřední dokument Světové zdravotnické organizace: Pedofilie, zoofilie a nekrofilie již nejsou choroby
08.10.2020

Mezinárodní klasifikaci nemocí, verzi 11, několik diagnóz z předchozí verze 10 úplně vypadlo. Jiné byly kontroverzním způsobem pozměněny, takže například ne všechny projevy pedofilie, či dokonce nekrofilie, jsou již považovány za poruchu. Takové trendy jsou v souladu s normalizací a následnou akceptací společensky zhoubného chování.
Mezinárodní klasifikace nemocí
International Classification of Disorders (ICD) je diagnostickým nástrojem, který tvoří Světová zdravotnická organizace (WHO), jež je agenturou OSN. ICD je používána po celém světě hlavně pro účely zdravotnické statistiky.
Díky jednotně používané definici nemocí je možné porovnávat rozšíření nemocí (poruch) v různých zemích, úmrtnost na ně a podobně.
ICD je pravidelně aktualizována, při čemž je velmi zajímavé sledovat právě změny mezi různými verzemi.
Verze ICD-10 začala být používána v 90. letech.
Verze ICD-11 byla schválena WHO v roce 2019 a od roku 2022 začne v praxi nahrazovat ICD-10.
Transsexualita a sexuální poruchy v ICD-10
ICD-10 obsahuje kategorii "duševní poruchy a poruchy chování", jejíž součástí jsou i poruchy pohlavní identity a poruchy sexuálního zaměření.
Mezi poruchy pohlavní identity patří i transsexualita (touha "být akceptován jako příslušník opačného pohlaví, obvykle doprovázená pocitem nepohody z vlastního anatomického pohlaví") či transvestitismus ("oblékání a nošení šatů opačného pohlaví na přechodnou dobu").
Mezi poruchy sexuálního zaměření je řazen i fetišismus ("používání neživého objektu jako dráždidla na sexuální vzrušení"), fetišistický transvestitismus ("nošení šatů opačného pohlaví zejména kvůli sexuálnímu vzrušení"), pedofilie, sadomasochismus či jiné poruchy sexuálního zaměření, kam se řadí i zoofilie a nekrofilie.
Důležité je, že v ICD 10 jsou poruchy sexuálního zaměření definovány tak, že jde o určitou sexuální preferenci.
Nejde o to, zda člověk v souladu s ní i koná nebo zda mu skutečnost, že má takovou preferenci, způsobuje stres nebo neklid.
Jde o poruchy i v tom případě, pokud se člověk se svou sexuální preferencí ztotožňuje.
Transsexualita a sexuální poruchy - změny v ICD-11
V ICD-11 se již poruchy pohlavní identity nenacházejí.
Byly nahrazeny pohlavní inkongruencí (gender incongruence), která však není řazena do kategorie duševních poruch a poruch chování jako v ICD-10, ale mezi spíše neutrálně znějící "stavy spojené se sexuálním zdravím" (conditions related to sexual health).
Pohlavní inkongruence znamená "značný a dlouhodobý nesoulad mezi jednotlivcem prožívaným rodem a určeným pohlavím".
Transsexualita ani transvestitismus (ani fetišistický) se již v ICD-11 vůbec nenacházejí.
Podle ICD-11 tedy uspokojování sexuálních tužeb převlékáním se za opačné pohlaví není poruchou.
Poruchy sexuálního zaměření byly nahrazeny parafilními poruchami, které jsou kategorizovány jako duševní poruchy, poruchy chování a poruchy neurologického vývoje.
I zde došlo k zásadnímu předefinování.
O parafilní poruchu jde však jen v tom případě, že daná osoba v souladu se svými sexuálními preferencemi koná bez souhlasu sexuálního objektu (resp. je tento objekt neschopný dát souhlas pro svůj věk nebo stav), nebo je daná osoba těmito preferencemi značně znepokojena (markedly distressed).
Pro úplnost je třeba dodat, že o parafilní poruchu může jít i když je sexuální aktivita prováděna se souhlasem sexuálního objektu (a ten je způsobilý souhlas dát) a zároveň hrozí velké riziko smrti nebo poškození zdraví v souvislosti se sexuální aktivitou - například asfyxofilie (škrcení s cílem vyvolání sexuálního vzrušení).
Kdo je a kdo není deviant
Jinak řečeno, pokud má dospělý člověk fantazie, touhy a nutkání sexuálního charakteru směrem k dětem, podle ICD-11 ještě nejde o poruchu pedofilie.
O pedofilní poruchu by šlo až tehdy, kdyby podle těchto nutkání i konal (není uvedeno, zda je za takové jednání považována pouze sexuální aktivita s dítětem nebo i autoerotické chování, z kontextu popisu parafilních poruch se však zdá, že jen to první), případně tehdy, když mu tyto fantazie či nutkání způsobují znepokojení.
Podle ICD-11 tedy dospělý člověk sexuálně toužící po dítěti, který však tuto touhu sám považuje za zvrhlou a vyčítá si ji, nemocný je, ovšem člověk, který je s touto touhou ztotožněn je a považuje ji za správnou (jen podle ní zrovna nejedná), nemocný není!
Totéž platí v případě nekrofilie a zoofilie.

Pokud člověk má tyto touhy, ale nejedná podle nich a není jimi značně znepokojen, nejde o poruchy.
Sadomasochismus byl také předdefinovaný ve výše uvedeném duchu.
Sexuální sadismus ani masochismus tedy podle ICD-11 nejsou poruchami, pokud s takovými praktikami dotyčné osoby souhlasí (a zároveň u nich nehrozí velké riziko poškození zdraví).
Takové předefinování poruch je dokonale absurdní.
Podle této logiky by například paranoidní schizofrenie nebyla poruchou, kdyby člověk měl "jen" bludy a paranoické myšlenky, ale nejednal by podle nich.
Nebo obsedantně-kompulzivní člověk, který by měl nutkání excesivně si mýt ruce, ale vždy by tomu dokázal odolat, by neměl psychickou poruchu.
ICD-11 však není konzistentní - při těchto zmíněných dvou poruchách kupodivu neaplikuje takovou logiku, jako při parafíliích.
Z ICD-11 také úplně vypadli fetišismus a již zmíněný fetišistický transvestitismus.
Skandální jednání
Světová zdravotnická organizace je totiž významnou odbornou autoritou, která navíc představuje i jistý společensko-politický konsenzus opírající se o legitimitu OSN, jejímž členem jsou téměř všechny země světa.
Ukazuje se, jak těžké je oddělit rovinu hodnotovou (resp. ideologickou, filozofickou či politickou) od odborné.
I když je oficiálně WHO odbornou zdravotní institucí, nelze ji oddělit od ostatních sfér života společnosti - například morálky či práva.
Těžko si představit pádný "odborný" důvod, proč pedofilní jednání poruchou je, ale "jen" pedofilní touhy či nutkání, které daný člověk považuje za správné, jsou v pořádku.
Nebo proč v roce 1995 (nebo i 2020) bylo poruchou již sexuální zaměření na děti, ale v roce 2022 toto již samo o sobě poruchou nebude.
Rozhodnutí WHO neovlivňují společnost jen v "odborné" rovině, ale mají dopad i na společnost jako celek, včetně představ o morálce či právní systémy.
Skutečnost, že WHO už nepovažuje sexuální preference včetně pedofilie, nekrofilie zda zoofilie samy o sobě za poruchu, podporuje snahy o jejich postupnou normalizaci a legalizaci, čehož svědkem jsme již delší dobu v médiích (o pochodech hrdosti a podobných aktivitách nemluvě).
Je přirozené, že myšlenky, touhy a nutkání neexistují jen samy o sobě, ale jsou úzce provázány s činy.
Pokud dospělý člověk touží po sexuálním styku s dětmi, tuto svou touhu schvaluje a považuje ji za správnou, ale (zatím) podle ní ještě nekonal, jednoznačně to nelze označit za zdravé.
Jednání WHO je však jednoznačně skandální a společensky nebezpečné.

Zdroj
Dana22

Láska je vynaliezavá (1KOr 13...) Konečne vynašiel ako v kostole používať sv.vodu

Prišlo mi emailom
Dobrý večer,
situácia v subsaharskom regióne Sahel, o ktorom sme Vás už neraz informovali, je stále kritická.
Začiatkom tohto roku vyslalo Francúzsko do regiónu 600 vojakov, aby posilnili svoju prítomnosť v Mali, Burkine Faso a Nigeri. Francúzskych vojakov tak bude viac, než 5 000.
Teraz sa k medzinárodnej vojenskej pomoci pridalo aj Slovensko.
15 slovenských vojakov bude …More
Prišlo mi emailom

Dobrý večer,

situácia v subsaharskom regióne Sahel, o ktorom sme Vás už neraz informovali, je stále kritická.

Začiatkom tohto roku vyslalo Francúzsko do regiónu 600 vojakov, aby posilnili svoju prítomnosť v Mali, Burkine Faso a Nigeri. Francúzskych vojakov tak bude viac, než 5 000.

Teraz sa k medzinárodnej vojenskej pomoci pridalo aj Slovensko.

15 slovenských vojakov bude pomáhať domácim zložkám v Mali a v Stredoafrickej republike pri výcviku a plnení úloh.

Na vojenskú prítomnosť zahraničných zložiek existujú vo svete aj u nás rôzne názory. Podstatné však je, že ak si niektorá krajina nedokáže v boji proti extrémizmu a násiliu pomôcť sama, situácia je vážna.

Preto neustále pripomíname, že región Sahel zažíva najkrutejšie prenasledovanie kresťanov za posledné desaťročia.

V roku 2019 zavraždili teroristi približne 2 000 kresťanov.
Odohralo sa 800 teroristických útokov na kresťanské dediny, či kostoly.
Na úteku je viac, než 500 tisíc ľudí.

Jedným z mála ostrovčekov nádeje je pre ľudí Cirkev, jej inštitúcie a tí, ktorí zasvätili život službe Bohu a blížnym.

Takými sú napríklad sestry dominikánky.

V Nigeri majú svoj kláštor, kde sa nachádza noviciát, aby mohli formovať ďalšie generácie mladých sestier. Napriek každodennému ohrozeniu tieto statočné ženy zostávajú v krajine a naďalej vydávajú svedectvo viery a lásky. Dominikánky v Nigeri majú vďaka dobrodincom ACN novú budovu noviciátu a, tak isto, môžu raz ročne absolvovať duchovné cvičenia, aby načerpali silu do práce a služby.

Útechu a duchovnú pomoc však zabezpečujú aj laici. Jedným z nich bol katechéta Phillippe, otec siedmych detí, ktorý bol zavraždený počas útoku v kostole v dicéze Dori v Burkine Faso. Vyučoval náboženstvo a zatiaľ, čo sestričky pôsobili najmä medzi starými a chorými, on sa venoval mladým. Jeho rodina utiekla do tábora v inom regióne. Tam sa však nevedia dohovoriť, pretože hovoria jazykom Gourmantché, ktorému v iných častiach krajiny ľudia nerozumejú.

Dobrodinci nadácie ACN pomohli týmto rodinám presídleným do cudzích krajov s naštartovaním nového života. Prostredníctvom našich partnerov sme im pomohli zaobstarať si bývanie, základnú zdravotnú starostlivosť, ale napríklad aj zopár hospodárskych zvierat, aby sa mohli uživiť sami.

Otcov im však už nevrátime...

Dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za to, že čítate naše správy a že sú medzi vami dobrodinci, ktorí pravidelne venujú finančný dar nadácii ACN.

Ak máte záujem, pomôcť môžete na tejto adrese.

Len vďaka vašej štedrosti môžeme pomáhať našim bratom a sestrám, ktorí trpia.

S úctou

Miroslav Dzurech,
riaditeľ ACN Slovensko

P. S.: Pozývam Vás a vašich maličkých, aby ste sa zapojili do našej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete. Tu je link na prihlásenie.

Copyright © 2020 ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi,
Dostávate tento email kvôli tomu, že sledujete správy o prenasledovaných kresťanoch a náboženskej slobode.

Naša adresa:

ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi
Sládkovičova 7
Bratislava 811 06
Slovakia
Dana22

Zdá sa to iba mne, alebo toto čo sa tu dnes deje, je dielo Satana na zničenie cirkvi, manželstva a …

Tiché vytláčanie krasťanov na okraj spoločnosti je aj tu.
No krutosti ,ktoré zažívajú kresťania v iných častiach sveta,sú hrozné.
Politickí tárajú sa hrajú na mŕtvych chrobákov.
ac24.cz/…ovych-prepravnich-kontejnerech
magnificat.sk/…vych-prepravnych-kontajneroch/
Kresťania sú upaľovaní za živa, stínaní, ukrižovaní, mučení ku smrti a väznení v kovových prepravných kontajneroch
16. december 2013 …More
Tiché vytláčanie krasťanov na okraj spoločnosti je aj tu.
No krutosti ,ktoré zažívajú kresťania v iných častiach sveta,sú hrozné.
Politickí tárajú sa hrajú na mŕtvych chrobákov.

ac24.cz/…ovych-prepravnich-kontejnerech

magnificat.sk/…vych-prepravnych-kontajneroch/

Kresťania sú upaľovaní za živa, stínaní, ukrižovaní, mučení ku smrti a väznení v kovových prepravných kontajneroch
16. december 2013

Vytvořeno 10. 12. 2013

„Nadcházející persekuce křesťanů“ už začala. Už je tu. Tak proč jsou média mainstreamu ve Spojených státech téměř úplně o tomto jevu potichu? Když někde nějaký politik kdekoliv na planetě mimoděk urazí homosexuály nebo muslimy, tak jsou z toho okamžitě palcové titulky. Ale jen málo Američanů si je vůbec vědomo, že v současnosti se odhadem 100 milionů křesťanů potýká s perzekucí, a že přibližně 100 000 křesťanůkaždoročně pro svou víru umře. Jak dále uvidíte, křesťané jsou po celém světě upalováni zaživa, stínáni, ukřižováni, mučeni k smrti a vězněni v kovových přepravních kontejnerech jen kvůli tomu, v co věří. Tato perzekuce probíhá rok za rokem a neustále se zintenzivňuje. Ale vlády západního světa a média mainstreamu toto dění téměř úplně ignorují.
Informace sdílená níže je extrémně naturalistická. Některé webové stránky, které normálně pouští moje články, si to možná dvakrát rozmyslí, než to pustí dál. Důvod, proč jsem přiložil tak naturalistickou informaci, je ten, že věřím, že je důležité pravdivě mluvit o tom, co se kolem opravdu děje. Lidé potřebují znát skutečnost o holocaustu, který právě probíhá. Následují krátké výňatky z novinových článků o incidentech persekuce křesťanů, k nimž došlo ve 12 různých zemích po celé planetě. Bohužel velká většina Američanů nikdy nic o těchto příbězích ani nezaslechla…
1 Křesťanského taxikáře v Egyptě vyvlekli z jeho vozu a uřízli mu hlavu: Útokem byl postižen i taxikář Rafaat Aziz Mina, kterého na ulici v Alexandrii zamordovali jen proto, že byl křesťan. Tento něco přes dvacet let starý muž byl zabit 16. srpna davem islamistů, kteří vyšli do ulic poté, co se k nim dostaly zprávy o vojenských akcích proti jejich táborům v Káhiře.
Amatérské video natočené místním obyvatelem ukazuje dav blokující ulice a kontrolující pasažéry uvnitř. Když zastavili Azizovo taxi, jeden z protestujících si všiml kříže visícího na zpětném zrcátku. Rychle toho mladého muže vyvlekli, kopali ho a mlátili, dokud ho neumlátili k smrti. Extrémisté se po několik minut předváděli s bezvládným tělem, do kterého kopali a plivali na něj, načež své představení zakončili odříznutím jeho hlavy, kterou nechali ležet na chodníku.
2 Umučeni k smrti Spojenými státy podporovanými rebely z Al-Kaiídy v Sýrii: Koncem října US podporovaná „opozice“ vpadla do města Sadad a přes týden ho okupovala, dokud nebyla vyhnána národnímvojskem.Mimo jiné ukrutnosti
bylo zabito 45 křesťanů – včetně žen a dětí – někteří z nich byli k smrti umučeni; 14 kostelů v Sadadu, některé z nich pradávné, bylo vypleněno a zničeno; těla šesti lidí z jediné rodiny ve věku od 16 do 90 let byla nalezena na dně studny
(to se stává čím dál obvyklejším osudem těch „podlidských“ křesťanů).

#3 „Podřezávají nás tu ve Středoafrické republice jako kuřata“: Tisíce křesťanských civilistů v pátek hledalo útočiště na letišti střeženém francouzskými vojáky, když prchali před převážně muslimskými donedávna rebely s mačetami a puškami, kteří ovládli zemi den poté, co chaotické hlavní město zasáhly nehorší násilnosti za devět měsíců.
Když na letiště dosedlo několik francouzských helikoptér, lidé zpívali radostí, bubnovali do plastových kýblíků a na znamení oslavy mávali vevzduchu hadry.
Za ploty z ostnatého drátu kolem letiště leží podél silnic hlavního města rozkládající se mrtvoly, protože sběr těch ostatků se mnohým jeví jako příliš nebezpečný.
Po čtvrtečních srážkách zůstalo podle národního rádia přinejmenším 280 mrtvých a vzrůstají obavy, že brzy by mohly následovat vlny odvetných útoků.
„Podřezávají nás jako kuřata,“ řekl Appolinaire Donoboy, křesťan jehož rodina zůstává v úkrytu.
#4 Zastřeleni za odmítnutí konvertovat k islámu v Libyi: Skupina muslimů oloupila dva egyptské křesťany žijící v Libyi, pak je svázali a zastřelili poté, co tito dva koptové odmítli jejich požadavky, aby konvertovali k islámu, řekli příbuzní. Na venkovské cestě v okresu Derna v severovýchodní Libyi ve středu (25. září) skupina muslimů obklopila Waleeda Saad Shakera, 25, a Nash’at Shenoudu Ishaqa, 27, dožadovali se jejich majetku a začali je mlátit. Během této brutální ozbrojené loupeže, říkají příbuzní, se muslimové dožadovali, aby Shaker a Ishaq recitovali shahadu, tj. deklaraci konverze k islámu. Když tito dva pravoslavní koptští křesťané odmítli, tak je ta skupina muslimů spoutala a zastřelili je.
#5 Hlava odříznutá v Tunisku před kamerou za konverzi ke křesťanství: Mladého muže zjevně drží maskovaní chlapi. Hlavu mu odtrhli i s nožem v hrdle. Ani se nebránil a vypadal, že rezignoval na svůj osud. Mluvčí v pozadí, čili „vypravěč“ mluvící arabsky skandoval spoustu muslimských kázání a vzývání, převážně odsuzujíc křesťanství, o němž mluví jako o polyteistické víře v Trojici: „Nechť se Alláh pomstí polyteistickým odpadlíkům;“ „Alláh posílí vaše náboženství a učiní jej vítězným nad polyteisty;“ „Alláh porazí nevěřící rukama muslimů,“ a „Není boha kromě Alláha a Mohamed je jeho zvěstovatel.“ Pak za výkřiků „Allahu Akbar!“ – Alláh je veliký! – maskovaný muž držící nůž na odpadlíkově hrdle jej začal odřezávat, a tu hlavu úplně upižlal po zhruba jedné minutě naturalistické řezničiny s nožem, zatímco z oběti stříkala krev. Nakonec tu odřezanou hlavu drželi ve výšce během výkřiků dalších islamistických sloganů vítězství.
#6 50 křesťanů upáleno k smrti v domě jejich pastora v Nigérii: Padesát členů severonigerijské církevní komunity bylo upáleno v domě jejich pastora. Útok ozbrojenými střelci byl jen prvním z 12 po vesnicích roztroušených násilností, po nichž zůstalo v severonigerijském státě Plateau více než 100 mrtvých, což je oblast, která před tím bývala mimo operační prostor islamistické teroristické skupiny Boko Haram, a je převážně domovem muslimských kmenů Fulani. Ovšem Boko Haram za tyto útoky přijal odpovědnost a hrozil ještě více násilnostmi.
#7 Dva bratři za svou víru ukřižováni na Pobřeží slonoviny: Dva rolníci – bratři – byli brutálně ukřižováni jako „exponáty Krista“, jelikož síly loajální presidentovi Pobřeží slonoviny Alassane Ouattarovi nadále útočí na ty, které vnímají jako přívržence jeho vyhnaného křesťanského předchůdce Laurenta Gbagbo. Raphael Aka Kouame svým zraněním podlehl; jeho mladší bratr Kouassi Privat Kacou však neuvěřitelně tyto útrapy přežil. Tento pár krutě mlátili a mučili ještě, než je 29. května hrubě přibili na do kříže sbité plaňky ocelovými hřeby skrze ruce a chodidla.
#8 Rozzuřený dav asi 1 000 lidí zničil v Indii kostel a zmlátil křesťany: Za výkřiků náboženských sloganů dav odhadem 1 000 lidí zničil křesťanský kostel, v němž v severní Indii probíhala rekonstrukce, tvrdí zpráva získaná od vůdců církve v regionu. K útoku došlo v neděli. Když ten dav zdemoloval budovu, začal bít pastora, jeho matku a členy církve, kterým se podařilo uprchnout a přes noc se skrýt. Rozsah jejich poranění není znám.
#9 Sebevražední bomboví útočníci v pákistánském kostele zabili 81 lidí: V neděli pár sebevražedných bombových útočníků před kostelem v severozápadním Pákistánu v prozatím nejsmrtelnějším útoku na křesťanskou menšinu v této zemi oživil obavy, že nově instalovaná vláda je neschopná zastavit obnovenou vládu teroru Talibanu. Tento útok na Kostel všech svatých z 19. století v Pešaváru se odehrál, když stovky lidí vycházely po bohoslužbách z kostela, řekl novinám Dawn šéf policie Mohammad Ali Babkhel. „Sebevražedný útočník zkusil zaútočit na lidi, když ho ale zastavila policie, tak bombu odpálil,“ řekl. „Druhý výbuch proběhl uvnitř kostela.“
#10 Mrskání 80 ranami za pití mešního vína v Íránu: Íránský soud odsoudil čtyři íránské muže k mrskání 80 ranami za pití vína při svatém přijímání a za vlastnictví satelitní antény. Soud vydal svůj rozsudek 6. října ve městě Rasht. Celosvětová křesťanská solidarita, organizace obhájců náboženské svobody, oznámila tento trest minulý týden na své webové stránce.
#11 Věznění v kovových přepravn
Zdroj: endoftheamericandream.com
ac24.cz/…ovych-prepravnich-kontejnerech
Dana22

Zen O Parolinovi: "Je Lhář"

Fulton Sheen: Znamení naší doby
lumendelumine.cz/…maskovan-pred-vice-nez-70-lety
preklad textu bol robený cez translator
Satanův agent demaskován před více než 70 lety
U příležitosti zveřejnění „Fratelli tutti“, předkládáme čtenářům jednu z promluv amerického arcibiskupa služebníka Božího Fultona Sheena, který čeká na své blahořečení. Více než 70 let staré věty znějí, jako byly napsány …More
Fulton Sheen: Znamení naší doby

lumendelumine.cz/…maskovan-pred-vice-nez-70-lety

preklad textu bol robený cez translator
Satanův agent demaskován před více než 70 lety

U příležitosti zveřejnění „Fratelli tutti“, předkládáme čtenářům jednu z promluv amerického arcibiskupa služebníka Božího Fultona Sheena, který čeká na své blahořečení. Více než 70 let staré věty znějí, jako byly napsány právě za dnešních dnů. Vystihují zradu současné církve již dvacet let před druhým vatikánským koncilem.

Fulton Sheen: Znamení naší doby
Bůh vám žehnej! Chci, aby toto byla moje první slova, jimiž vás zdravím. Budou to také slova závěrečná všech mých relací. „Bůh vám žehnej“ - znamená, že Bůh je láska, že Bůh vás miluje a že vy máte Boží lásku oplácet.
Proč tak málo osob si uvědomuje závažnost naší současné krize? Zčásti je to proto, že lidé nechtějí uvěřit, že jejich doba je zlá, zčásti také proto, že to znamená obvinit sebe samy a především, že k posouzení této doby nemáme jiná kritéria než ta, která jsou v ní samotné.
Jen ti, kteří žijí podle víry, vědí, co se ve světě skutečně děje. Náš Spasitel by mohl říci to, co řekl kdysi zákoníkům a farizeům: Večer říkáte: Bude pěkně, protože na nebi jsou červánky, a zrána: dnes přijde bouře, protože nebe je temně rudé . Vzhled oblohy umíte dobře posoudit, a znamení času ne? (Mt 16 2-3).
Známe my znamení naší doby? Ohlašují je dvě neodvratné pravdy, první, podle které jsme dospěli ke konci epochy porenezanční, která učinila z člověka míru všech věcí. Tři základní dogmata moderního světa se otevírají před našima očima.
Především jsme svědky likvidace člověka ekonomického neboli koncepce, podle které člověk jako velice vyvinutý živočich nemá jinou životní funkci než produkovat a nabývat bohatství, a pak jako zvíře na pastvě zestárnout a zemřít.
Za druhé, jsme svědky likvidace ideje o přirozeném božství člověka, který nepotřebuje žádného Boha, který by mu dal práva, nebo Vykupitele, který by ho zbavil viny, protože pokrok se stal automatický díky vědě, výchově a evoluci, která jednoho dne učiní z člověka druh boha.
Jsme svědky likvidace racionalismu, ideje, podle které úkolem lidského rozumu není odhalit význam a cíl života, tj. spásy duše, nýbrž přivodit nové pokroky techniky a vytvořit tak podmínky, aby člověk na této zemi zaujal místo Božího města. Nejlépe bude, když historický liberalismus bude pouze přechodem mezi jednou civilizací, která byla kdysi křesťanská, a druhou, která bude rozhodně antikřesťanská.
Druhá velká pravda, kterou můžeme předvídat ze znamení doby, je to, že jsme rozhodně na konci ne-náboženské éry, která pokládala náboženství jako dodatek k životu, pouhá zbožná morální ustanovení pro individuum, ale žádné sociální vztahy, a Boha jen jako mlčenlivého druha, jehož jméno je používáno jako firma, abychom si získali respekt, ale který nemá co mluvit do toho, jak máme provádět své aktivity.
Nová doba, do které vstupujeme, je ta, kterou můžeme nazvat náboženská fáze lidských dějin. Nemylte se, „náboženská“ zde nemá význam, že se obracíme k Bohu, ale spíše nemá vůbec ohled na absolutno, které charakterizovalo liberální fázi civilizace a která se bude vyznačovat vášní pro absolutno. Ode dneška už nebudou střety kvůli koloniím a právům národů, ale kvůli lidským duším. Linie bitvy jsou jasně vyznačeny a není pochyb, že jsou to základní otázky. Ode dneška se lidé rozdělí na dvě náboženství nově pojatá jako opuštění absolutna. Budoucí konflikt bude mezi absolutnem, kterým je Bůh Člověk, a absolutnem kterým je člověk - bůh; mezi Bohem, který se stal člověkem a člověkem, který se stal bohem; mezi bratry v Kristu a mezi druhy Antikrista.
Antikrist však neponese toto jméno, jinak by neměl následovníky. Neobleče si rudý trikot, ani nebude chrlit síru, nebude mít vidle ani nebude mávat ocasem se štětkou jako Mefistoteles ve Faustovi. Na žádné stránce Písma svatého nenajdeme potvrzení lidového mýtu, který si představuje ďábla jako rudě oděného šaška. Je popisován naopak jako padlý anděl, jako Kníže tohoto světa, jehož řemeslem je namlouvat nám, že žádný jiný svět neexistuje. Jeho logika je jednoduchá. Není žádný ráj, není žádné peklo, a není-li pekla, není žádný hřích; není-li hříchu, není soud, není-li soud, není ani dobro ani zlo. Ale tu a tam, mimo tento popis, Náš Pán říká, že ďábel bude velmi podobný Jemu, že svede i vyvolené - a jistě žádný ďábel, jaké známe z ilustrovaných knížek, by nedokázal svést vyvolené.
Jakým způsobem vstoupí do nové éry, aby nás získal k následování svého kultu? Přijde převlečen za Velkého Filantropa; bude mluvit o míru, prosperitě a hojnosti nikoliv jako o prostředcích, aby nás odvedl od Boha, ale jako o cíli v sobě samém. Bude psát knihy o novém pojetí Boha, který žije jako lid; bude šířit víru v astrologii způsobem, že bude obviňovat za naši vůli nikoliv nás, ale hvězdy, vyloží psychologicky vinu v termínech potlačeného sexu, ponoří lidi do hanby, když o nich jiní řeknou, že nemají otevřenou a svobodnou mysl, ztotožní toleranci s lhostejností k tomu, co je správné a co je zmýlené; bude povzbuzovat k rozvodům s podvodem, že nový sňatek bude „životný“, rozhojní lásku pro lásku a zmenší lásku k osobě; bude vyzývat náboženství, aby náboženství rozbil, bude dokonce mluvit o Kristu jako o největším člověku, jaký byl kdy spatřen, bude říkat, že jeho posláním je osvobodit lidi od otroctví, pověr a fašismu, který nedokáže popsat.
Ale uprostřed veškeré jeho domnělé lásky k lidstvu a všech blábolů o svobodě a rovnosti, bude mít velké tajemství, které nikomu nezjeví: nebude věřit v Boha. Proto jeho náboženstvím bude bratrství bez Božího otcovství. Takže svede i vyvolené. Ustaví anticírkev, která bude opičením po Církvi, protože on, ďábel, je opice Boží. Ta bude mystickým tělem Antikrista a svým zevnějškem bude připomínat Církev jako mystické tělo Krista. V zoufalé touze po Bohu přivede moderního člověka do samoty a frustrace a k vůli zemřít z touhy, aby byl součástí komunity, které dá člověku za největší cíl - nepotřebovat vykoupení ani odpuštění vlastních vin.
Takové jsou dny, ve kterých bude ďáblu svěřen obzvláště dlouhý provaz. Nesmíme zapomínat, že náš Pán řekl Jidášovi a jeho bandě: »Toto je tvoje hodina.« Je to hodina Boží, ale také ona hodina zla, hodina, kdy pastýř utekl a ovce se rozptýlily. Připravovala se snad Církev na podobnou temnou noc dekretem, kterým Svatý otec stanoví podmínky, kdy je možno konat volbu mimo město Řím?
Lidé, kteří znají dějiny, viděli, že tyto dny temnoty se blíží. V roce 1842 před 105 roky německý básník Heine píše: »Komunismus, i když se o něm dnes málo mluví a potlouká se po slaměných peleších, je temným hrdinou určeným pro tragédii moderní doby... ponuré doby. Když nám hrozí jako prorok, který touží napsat novou apokalypsu, měl by hledat zcela nové šelmy, bestie tak děsivé, že staré kreatury Janovy se jeví jako sladké holubice, líbezní andílci. Bohové si zahalují tvář ze soucitu s lidskými syny. Budoucnost páchne krví, bezbožností a mnoha ranami. A já udělám dobře, když poradím našim vnukům, aby se narodili s tvrdou kůrou na svém hřbetě«. To psal 1842.
Opravdu, byli jsme varováni. Poprvé v dějinách naše epocha byla svědkem pronásledování Starého zákona nacisty a Nového zákona komunisty. Kdokoliv má dnes co do činění s Bohem, je předmětem nenávisti, protože jeho povolání je hlásat Božího Syna Ježíše Krista, a to platí jak pro židy, tak pro křesťany. Od okamžiku, kdy znamení naší doby ohlašují bitvu mezi absolutny, můžeme očekávat dobu zkoušky, a to ze dvou důvodů.
Především aby se zastavil rozklad. Kdyby by nebylo katastrof, bezbožnost by plně ovládala terén. To, co je pro jednoho člověka smrt, je katastrofa pro špatnou civilizaci: přerušení života a pro civilizaci, přerušení její bezbožnosti. Proč Bůh poslal anděla s ohnivým mečem, aby střežil zahradu Eden po Pádu, aby naši první prarodiče už nevstoupili a nejedli ze stromu života? Bůh nedovolí, aby se nespravedlnost stala věčnou. Dopouští, že dochází k revoltám, rozdělení a chaosu, aby nám připomněl, že naše myšlení bylo zmýlené a naše tužby bezbožné. Mravní pravda je pomstěna zkázou, která následuje po jeho odmítnutí. Chaos naší doby je nejsilnější argument, jaký může křesťanství použít. Katastrofa odhalí, že zlo poráží samo sebe a že nemůžeme odvracet pohled od Boha, jak jsme to udělali, aniž bychom spáchali zlo sami na sobě.
Druhý důvod, proč musí přijít krize, je předejít zmýlené identifikaci mezi Církví a světem. Náš Pán chtěl, aby ti, kteří jsou jeho následovníci, byli odlišeni od těch, kteří jimi nejsou. Ale tato oddělující demarkační čára byla rozmazána. Místo bílého a černého je pouze mazanice. Život mnoha křesťanů se vyznačuje prostředností a kompromisem. Čtou stejné romány moderních pohanů, vychovávají u dětí bezbožecké způsoby, dávají za pravdu samotným komentátorům, že nemají jiná kritéria pro rozlišování přítomnosti od minulosti a budoucnosti od přítomnosti; souhlasí s tím, aby se v jejich rodinách zahnízdily pohanské zvyky jako rozvody a druhé sňatky; jsou zde tzv. katoličtí lídři, kteří pozbyli charakter a dávají ve shromáždění hlas komunistům, katoličtí spisovatelé akceptují za předsedy v organizacích komunisty, aby pak naštěpovali do filmů totalitní ideje. Nejsou zde potřebné boje a opozice, které by nás měly vyznačovat. Čím méně ovlivňujeme svět, tím více svět ovlivňuje nás. Není v tom už rozdíl.
My, kteří jsme byli povoláni, abychom budovali nemocnice, jsme nakaženi chorobou a ztratili jsme moc uzdravování. A protože se všechno pomíchalo do jedné směsi, všechno musí být hozeno do pece, aby to bylo spáleno. Hodnota zkoušky je v tom, že rozlišuje. Katastrofa nás musí přivést k tomu, že budeme odmítaní, pohrdaní, nenávidění, pronásledovaní, a pak budeme moci projevit svou oddanost, potvrdit svou věrnost, prohlásit, na kterou stranu patříme. Budeme zmenšeni co do počtu, ale rozmnoženi co do kvality. Nemůžeme se bát Církve, ale světa. Nebojme se toho, že by Bůh mohl být sesazen s trůnu, ale toho, že by mohlo zavládnout barbarství.
Nakonec tři rady pro tuto dobu, aby křesťané nabyli vědomí, že doba krize není čas zoufalství, ale je to doba příhodná. Narodili jsme se v krizi, v porážce, v Ukřižování. Ve chvíli, kdy si uvědomíme konečně, že jsme podrobeni Božímu hněvu, můžeme se také stát předmětem Božího Milosrdenství. Autentická Boží nauka plodí naději. Lotr po pravici dospěl k Bohu skrze ukřižování.
Na druhém místě katolíci musí růst ve své víře, pověsit kříž do svých domácností, připomínat si, že mají kříž, aby ho nesli. Spojme své rodiny každý večer k modlitbě růžence, choďme denně na mši svatou, navštěvujme našeho Pána v Eucharistii, především ve farnostech, kde pastýři jsou si vědomi, co svět potřebuje, a proto pořádají adorace a kající bohoslužby.
Konečně židé, protestanti, katolíci, my všichni si musíme být vědomi, že svět nás volá k hrdinným skutkům pro spiritualizaci. Nevolejme po náboženské jednotě, která není možná za cenu ztráty jednoty pravdy, ale volejme po jednotě zbožných osob, které kráčejí podle svého svědomí k společnému duchovnímu blahu světa. Síly zla jsou spojeny, síly dobra jsou rozděleny. Je možné, že se nám nepodaří ocitnout se ve stejné lavici – děj se vůle Boží – ale můžeme se setkat na kolenou. Můžete si být jisti, že žádný hluchý kompromis ani ekvilibrismus nás neuzdraví. Ti, kteří mají víru, učiní nejlépe, když budou setrvávat ve stavu milosti, a ti kteří ji nemají, učiní nejlépe, když budou mít jasné úmysly. Aby se nám v době, která nastoupí, netřásla kolena, použijme je na klečení v modlitbě.
Proste svatého Michaela, Michaela Knížete, který porazil Lucifera, protože se chtěl stát bohem. Když se naklonil svět kvůli posměchu v ráji, on povstal, seřadil sedmero šiků a svrhl do hlubin toho, který se chtěl stát Nejvyšším.
A proste Naši Paní: »Ty, které byla dána moc rozdrtit hlavu hada, který podvedl lidi, že se mohou stát bohy. Ty, která jsi nalezla Krista, protože se skryl na tři dny, najdi Ho znovu pro nás. Jako jsi Ho utvořila ve svém lůně, tak Ho utvoř v našich srdcích. Paní modrého nebe, v těchto temných dnech zapal naše lampy. Vrať nám Světlo Světa, aby ozářilo tyto dny temna.
Bůh vám žehnej!
Pramen: tempi. it
Dana22

Sehr eindringliche Worte von Prof. Bhakti

Dazu dient translator
Dana22

Zen O Parolinovi: "Je Lhář"

Peniaze zo zbierky Halier sv. Petra pre udavača?
lumendelumine.cz/…r-na-prosazeni-kriveho-narceni
Svatopertrský haléř na prosazení křivého nařčení
Angelo Becciu
700 tis. euro pro udavače kardinála Pella.
Při vyšetřování finančních machinací exkardinála Becciu se objevily stopy, směřující k osobám, které figurují v komplotu proti kardinálu Pellovi, který skončil protiprávním odsouzením k …More
Peniaze zo zbierky Halier sv. Petra pre udavača?

lumendelumine.cz/…r-na-prosazeni-kriveho-narceni

Svatopertrský haléř na prosazení křivého nařčení

Angelo Becciu
700 tis. euro pro udavače kardinála Pella.
Při vyšetřování finančních machinací exkardinála Becciu se objevily stopy, směřující k osobám, které figurují v komplotu proti kardinálu Pellovi, který skončil protiprávním odsouzením k šesti letům zostřené vazby ve věznici Barwon.
Rivalita mezi těmito dvěma kardinály nebyla žádným tajemstvím. Pell, jakožto prefekt sekretariátu pro ekonomii mluvil na meetingu v Rimini 2015 jasně o hrozbě velké aféry ze zjištění, že prostředky z milodarů směřují na nákupy nemovitých investic. Nikdo nemohl tušit, že kromě náměstka Becciu další preláti jako Alberto Perlasca, Raffaele Mincione a Gianluigi Tozzi si ukládají peníze na zahraničních účtech a zajímají se o paláce v Londýně.
Při vyšetřování finančních toků byla však nyní mezi jiným odhalena stopa, která směřuje do Austrálie s cílem najít a podpořit udavače, kteří by obvinili nepohodlného kardinála Pella z pedofilie. Dva mladíci z chrámového sboru si měli stěžovat na arcibiskupa, že je v roce 1996 po mši v sakristii obtěžoval (viz).
Jeden z oněch údajných 'obětí' zemřel v roce 2014 na předávkování drogami, ale před smrtí odpřisáhl po zpovědi své matce, že nikdy obtěžován nebyl.
Letos v dubnu nejvyšší australský soud zrušil rozsudek státu Viktoria a obvinil porotu, že nepostupovala správně a opomenula základní princip „odůvodněné pochybnosti“. Jak to, že porotci sledovali tak okatě všechno, jen ne spravedlnost a pravdu?
To všechno se odehrávalo vlastně pod střechou druhého muže církve, samotného vatikánského státního sekretáře Parolina.
Pramen: Corriere della sera
Dana22

Zen O Parolinovi: "Je Lhář"

Utrpenie kresťanov v Číne
christianitas.sk/…-za-zrieknutie-sa-krestanstva/
Čínska komunistická vláda prišla v niektorých mestách s novou kampaňou, ktorá má zrejme zaručiť ešte väčšiu ateizáciu krajiny. Používa na to nátlakovú metódu voči svojim občanom, ktorým podmieňuje vyplácanie sociálneho zabezpečenia tým, že musia odstrániť náboženské symboly a nahradiť ich obrázkami vodcov komunistickej …More
Utrpenie kresťanov v Číne

christianitas.sk/…-za-zrieknutie-sa-krestanstva/

Čínska komunistická vláda prišla v niektorých mestách s novou kampaňou, ktorá má zrejme zaručiť ešte väčšiu ateizáciu krajiny. Používa na to nátlakovú metódu voči svojim občanom, ktorým podmieňuje vyplácanie sociálneho zabezpečenia tým, že musia odstrániť náboženské symboly a nahradiť ich obrázkami vodcov komunistickej strany.
Každý kto by odmietol túto požiadavku lokálnej vlády, by už viac nebol podporovaný štátom.
Úradníci dostali príkaz: „odstrániť kríže, náboženské symboly a obrazy z domovov veriacich ľudí, ktorí dostávajú platby na sociálne zabezpečenie a nahradiť ich portrétmi predsedu Maa a prezidenta Xi Jinpinga“, napísal časopis Bitter Winter, ktorému poskytol informácie jeden kresťanský kazateľ.
Podľa svedectva iného kresťana, vládny úradníci vtrhli do jeho domu, strhávali kresťanské symboly a nahrádzali portrétmi Mao C – Tunga. Iná staršia kresťanka referovala časopisu, že jej odobrali sociálne dávky za to, že poďakovala slovami „Vďaka Bohu“ keď preberala predchádzajúcu sociálnu dávku.

Cirkev v Číne sa rozlúčila s dvoma biskupmi, ktorí dosvedčili vernosť utrpením

archivioradiovaticana.va/…la_s_dvoma_biskupmi/sk-1357541

prehladsprav.sk/…ajnom-bilderberg-stretnuti/268
Dana22

Učiť sa milovať

mailchi.mp/…ew-our-lady-of-victory-edition
preklad textu bol robený cez translator
Váš katolícky týždeň v hodnotení (vydanie Panny Márie víťaznej!)
Tento týždeň sme slávili veľký sviatok ruženca, ktorý sa nazýva aj sviatok Panny Márie víťaznej. Tento sviatok, ako dobre viete, sa konal na pamiatku úplného víťazstva Svätej ligy nad inváznou tureckou flotilou v zálive Patraikos neďaleko gréckeho …More
mailchi.mp/…ew-our-lady-of-victory-edition

preklad textu bol robený cez translator
Váš katolícky týždeň v hodnotení (vydanie Panny Márie víťaznej!)

Tento týždeň sme slávili veľký sviatok ruženca, ktorý sa nazýva aj sviatok Panny Márie víťaznej. Tento sviatok, ako dobre viete, sa konal na pamiatku úplného víťazstva Svätej ligy nad inváznou tureckou flotilou v zálive Patraikos neďaleko gréckeho Lepanta. A dôvod, prečo sa víťazstvo pripisuje Panne Márii a ružencu, je ten, že Svätá liga bola obkľúčená, zastrelená a prevýšená o takmer 2: 1. Pred bitkou pápež Pius V. vyzval celé kresťanstvo, aby sa modlilo ruženec za víťazstvo. Každá loď bola obsadená kňazom, ktorý počul vyznania všetkých na palube a keď sa plavili v ústrety tureckej flotile, všetci sa spoločne modlili ruženec.

Záhadne, na konci bitky, pápež Pius V. vedel o víťazstve, ktoré flotila vyhrala, a kresťanstvo bolo zachránené v jej najtemnejšej hodine.

Požehnal Alain de la Roche, 15 storočia Dominican, kto bol hlboko oddaný šírenie ruženec, učil, že Panna Mária tiež 15 sľubuje tým, ktorí oddane recitovať ruženec, z ktorých jedna bola, že "budú získate všetko, čo žiadam mi prednes ruženca. “

Rovnako ako v roku 1571, aj dnes je Cirkev a svet na mimoriadne vážnej križovatke a my sa rýchlo blížime k nášmu lepantskému okamihu.

Práve teraz pracujú satanistické sily, aby postavili odpadlíckeho katolíka na čelo tejto krajiny! Svätá Bernadeta povedala, že sa bojí iba „zlých katolíkov“. Mali by sme tiež! Tento odpadlík, ktorý tvrdí, že je „verný a praktizujúci katolík“, uzavrel DVA „manželstvá“ osôb rovnakého pohlavia, a chce v plnej miere financovať organizáciu Planned Parenthood, ktorá vraždí deti, uviedol svoj úmysel chrániť právo na vraždu dieťaťa. až do okamihov pred narodením vyhlásil svoj úmysel zbaviť ochranu verných občanov svedomia a presadzujú ho globalistické komunistické sily.

Ale Panna Mária rozdrví hadiu hlavu!

Aj keď všetci vieme, že Panna Mária zvíťazila ružencovou mocou nad zdanlivo neprekonateľnou pravdepodobnosťou v bitke pri Lepante ... možno si neuvedomujete, že Panna Mária a ruženec zachránili Brazíliu pred začiatkom 60. rokov minulého storočia ako komunistická krajina.

V roku 1960 vyvíjal brazílsky prezident Joao Goulart veľmi silné úsilie, aby sa celá krajina dostala pod červenú vlajku komunizmu. Goulart začal ukladať dôležité vládne pozície na zbesilých komunistov, zatiaľ čo vysielal vládnych úradníkov, aby sa pokúsili presvedčiť občanov, že by všetci mali prijať komunizmus.

Aby tomu čelil, začal kardinál de Barros Camara v týždenných rozhlasových správach po celej krajine rozprávať katolíkom, že sila ruženca je väčšia ako komunistická hrozba. Prosil verných katolíkov, aby nasledovali mierový plán stanovený Pannou Máriou vo Fatime každodennou modlitbou ruženca s pobožnosťou.

Jednou z osôb, ktoré počuli volanie kardinála, bola žena menom Dona Amelia Bastos. Dona sa kardinálom inšpirovala pri vytváraní organizácie, ktorú nazvala Kampaň žien za demokraciu (CAMDE) a ktorej cieľom bolo získať čo najviac ľudí, aby sa spoločne modlili ruženec vo veľkých skupinách, konkrétne s cieľom ukončiť komunistické prevzatie moci Brazília.

Jej ružencové zhromaždenia sa líšili v tisícoch! V jednom meste spustilo komunistické zhromaždenie 20 000 žien recitujúcich ruženec. Kardinál Camara začal pomáhať Done a z milosti Panny Márie sa zhromaždila sila 600 000 žien v Sao Paule, kde sa modlili ruženec. A napriek hrozbe vojenského zásahu tieto ružencové zhromaždenia pretrvávali po celej krajine, čo narušilo a odradilo od pokusov komunistických politikov a agentov o komunizáciu krajiny. Za štyri roky bol komunistický prezident Goulart nútený utiecť z Brazílie.

Panna Mária NIKDY neodmietne dodržať svoje sľuby a bude vyslyšať a odpovedať na naše modlitby.

Nad touto krajinou sa objavuje hrozba komunistického ovládnutia ako nikdy predtým! V Brazílii bola hada komunizmu rozdrvená Pannou Máriou. V Lepante hada islamu rozdrvila Panna Mária. A ak teraz bojujeme, prinášame obete, prinášame pokánie a modlíme sa ruženec s oddanosťou, vyslyší našu modlitbu a znova rozdrví hlavu hada, ktorý nás dnes ohrozuje.

Panna Mária ružencová, vysloboď nás z rúk nepriateľa!

Viac po skoku ...

V pondelok vydáme mimoriadne vážnu správu o Katolíckej kampani za ľudský rozvoj. Hneď po zverejnení vám pošlem e-mail s odkazom na túto správu. Vo štvrtok budeme túto správu sledovať s ďalšou.

Pretože viem, že na USCCB sú ľudia, ktorí sledujú naše informačné vestníky pseudonymom, nemôžem konkretizovať, čo sme objavili. Stačí však povedať, že dokážeme, že USCCB priamo financuje organizácie, ktoré sa otvorene hlásia k voľbe Joea Bidena. Sledujte môj e-mail o tejto dôležitej správe.

Niektoré ďalšie nadpisy, ktoré vám mohli uniknúť:
NCRegister: Kardinál Müller - katolícki politici musia bojovať proti potratom, eutanázii
1P5: Myslí si pápež František, že trest smrti je skutočne zlý?
LifeSiteNews: Pápež František použil klamlivú správu o svätom Františkovi vo filme „Fratelli Tutti“: odborníci
NCRegister: Modlitebná misia otca Peytona zameraná na ruženec je zaznamenaná vo filme „Modlite sa“ o jeho živote a odkaze.
LifeSiteNews: Abp. Viganò k novému pápežovmu dokumentu Fratelli Tutti: Bratstvo proti Bohu je „rúhanie“
Ako vždy, prosím, modlite sa za Cirkev, za našich biskupov, kňazov, diakonov a za poslanie Lepanta, keď pokračujeme v odkrývaní pravdy a „vraciame všetko Kristovi“. (Kol. 1:20)

Christus Vincit!

Michael Hichborn
Predseda
Lepanto Insititute
Dana22

Zen O Parolinovi: "Je Lhář"

Dnes,keď mnohí ľudia sú ako neveriaci Tomáši,nám vedci potvrdzujú túto úžasnú správu.
Domček,v ktorom žila Panna Mária, anjeli skutočne preniesli do Loreta.
Sklo na podlahe Svätého domu umožňuje pútnikom pozorovať múry bez základov, stále podopreté na zemi a čiastočne vo vzduchu.
tfp.org/…ur-lady-of-nazareth-to-loreto/
preklad textu bol robený cez translator
Vedecké potvrdenie: Anjeli …More
Dnes,keď mnohí ľudia sú ako neveriaci Tomáši,nám vedci potvrdzujú túto úžasnú správu.

Domček,v ktorom žila Panna Mária, anjeli skutočne preniesli do Loreta.

Sklo na podlahe Svätého domu umožňuje pútnikom pozorovať múry bez základov, stále podopreté na zemi a čiastočne vo vzduchu.

tfp.org/…ur-lady-of-nazareth-to-loreto/

preklad textu bol robený cez translator

Vedecké potvrdenie: Anjeli vzali dom Panny Márie z Nazareta do Loreta
7. augusta 2016 | Luis Dufaur

Anonymná maľba, 17. storočie, Mexiko.

Ako Svätý dom vzlietol zo svojich základov a objavil sa neporušený asi 2 000 míľ ďaleko odtiaľ, kde zostal dodnes?

Na konferencii organizovanej kultúrnym centrom „Amici del Timone“ v talianskej Staggia Senese s názvom „Príbeh neuveriteľného presunu domu Márie z Nazareta do Loreta“ bola vyvinutá téma, ktorá čelí výzvam v oblasti inžinierstva.

Svätý dom, rodisko Panny Márie a archanjel Gabriel, ktorý jej oznámil vtelenie, sa skutočne nachádzal po mnoho storočí v meste Loreto (Santa Casa di Loreto) v talianskej oblasti Marche oproti Jadranskému moru.

Zvestovanie sa však uskutočnilo v Nazarete, vo Svätej zemi, kde základy Svätého domu zostali dodnes. V porovnaní s rozmermi a vlastnosťami loretánskeho domu sa dokonale zhodujú; ale podobnosti a zhody tým nekončia.

Ako Svätý dom vzlietol takpovediac zo svojich základov a znovu sa objavil asi 2 000 míľ ďaleko, kde zostáva nedotknutý dodnes?

Podľa historických dôkazov sa tento krok uskutočnil v trinástom storočí; ale ako by sa to dalo urobiť vzhľadom na vtedajšie zlé technologické zdroje?

Tento krok sa pripisuje anjelskej akcii oficiálne uznanej pápežmi a podporovanej svätými. Účelom týchto smerodajných schválení však nie je vysvetlenie hmotného postupu, ktorý z noci na deň preniesol z jedného kontinentu na druhý objekt veľký ako dom.

Tento prevod bol však potvrdený historickými, listinnými a archeologickými dôkazmi. Pre údiv mnohých veda opäť potvrdzuje Cirkev.

Na tejto konferencii vystúpil profesor Giorgio Nicolini, ktorý sa prípadu venoval počas štúdia a výskumu. Na základe týchto vedeckých dôkazov preukázateľne preukázal pravdivosť zázračného prevodu.

Počas svojej prednášky profesor Nicolini preukázal existenciu mnohých dokumentov a správ očitých svedkov o prevode, ktoré veda a ľudská metóda nemôžu vysvetliť. Stanovil tiež chronológiu zmeny miesta.

1. 9. mája 1291 bol Svätý dom ešte v Nazarete.

2. V noci z 9. na 10. mája 1291 prešlo takmer 2 000 míľ a dosiahlo Tersatto (dnes Trsat) v regióne Dalmácie, na území dnešného predmestia chorvátskej Rijeky.

Pri tejto príležitosti Nicolò Frangipane, feudálny pán z Tersatto, osobne vyslal delegáciu do Nazareta, aby zistila, či Svätý dom skutočne zmizol z pôvodného miesta. Vyslanci nielen overili jeho zmiznutie, ale našli aj základ, na ktorom bol dom postavený a z ktorého boli ako blok odobraté múry. Okolo týchto základov v Nazarete bola postavená bazilika Zvestovania. V Lorete stojí Svätý dom pevne, bez základov, priamo na zemi.

3. V noci z 9. na 10. decembra 1294 zmizol Svätý dom z Tersatta a pristál „na rôznych miestach“ Talianska. Deväť mesiacov zostával na svahu s výhľadom na prístav Ancona, ktorý sa tak začal nazývať „Posatora“, z latinského slova „posat et ora“ (usadiť sa alebo pristáť a modliť sa).

Na mieste bol postavený kostol ako pamätník, ktorý bol v tom čase zaznamenaný a podpísaný kňazom „Don Matteo“, pravdepodobne očitým svedkom.

Túto udalosť pripomínajú aj dva náhrobné kamene. Jeden je z rovnakého časového obdobia a je napísaný starou vulgárnou latinkou. Druhé zo šestnásteho storočia je napísané ľudovo a je kópiou staršieho.

Najstarší náhrobný kameň Posatory už spomínal „Pannu Máriu Loretánsku“, čím bolo jasné, že nápis bol urobený po odchode domu z miesta.

4. V roku 1295, po deviatich mesiacoch v Posatore, sa Svätý dom presťahoval do lesa, ktorý patril žene zvanej Loreta, neďaleko mesta Recanati. Odtiaľ pochádza aj meno Loreto.

5. Medzi rokmi 1295 a 1296, po ôsmich mesiacoch strávených na tomto mieste, bol Svätý dom zázračne prevezený na farmu na vrchu Prodo, ktorá patrila dvom bratom z rodu Antici.

6. V roku 1296, po štyroch mesiacoch na tomto statku, Svätý dom odišiel a pristál na verejnej ceste na hore Prodo spájajúcej Recanati s Anconou, kde je dodnes.
Vedecké potvrdenie: Anjeli vzali dom Panny Márie z Nazareta do Loreta

Interiér Svätého domu Márie, Matky Božej, ako je to dnes v talianskom Lorete.

O historickej pravde tohto nevysvetliteľného prekladu Svätého domu svedčí nespočet ďalších prvkov. V Ancone boli postavené tri kostoly - dva stále existujúce - svedectvá, že očití svedkovia videli, ako „lietajúci“ Santa Casa pricestoval do Ancony a zastavil sa v Posatore.

Okrem toho sa do Foria na ostrove Ischia vrátili rybári, ktorí obchodovali s Anconou, a rozprávali o udalostiach, ktoré sa stali v roku 1295. Ich správy viedli obyvateľov mesta k postaveniu baziliky venovanej „Santa Maria di Loreto“. Na vlastné oči videli aj Svätý dom v Ancone.

Rôzni biskupi v regióne schválili úctu k zázračným prekladom. Po celé storočia pápeži obnovovali schválenia, až kým Urban VIII., V roku 1624, definitívne neurčil 10. december ako sviatok prekladu Svätého domu Márie, Matky Božej.

Viacerí pápeži vrátane Pavla II., Júliusa II., Leva X., Pia IX., Leva XIII. A Pia XI. Zdokumentovali svoje uznanie prekladu. Tieto príslušné dokumenty, nad rámec ich náboženského aspektu, v ktorom pápeži uznávajú túto udalosť ako nadprirodzenú, sú historickou vedou uznávané ako cenné dokumenty.

Profesor Nicolini dôrazne pokarhal materialistickú mentalitu, miestami agnostickú, ateistickú alebo protestantskú, ktorá sa snaží zdiskreditovať autenticitu Svätého domu uctievaného v Lorete.

Svojím spôsobom táto opozícia podnietila hlbšie štúdie, ktoré nakoniec dokázali, že Svätý dom skutočne pochádza zo Svätej zeme. Dôkazy zahŕňajú chemické zloženie materiálu použitého na stavbu domu, jeho tvar a veľa architektonických detailov.

Niektorí, popierajúc anjelský preklad, išli tak ďaleko, že si vymysleli príbeh, že fantastická kniežatá rodina z Epiru menom „Angeli“ dom rozobrala a na žiadosť križiakov, ktorí čelili deštruktívnemu postupu moslimov, transportovala tehlu po tehle. Táto „rodina“ potom prestavala dom v Lorete.

Takáto operácia s dopravnými podmienkami trinásteho storočia by bola zázračnejším počinom ako anjelský preklad.
Vedecké potvrdenie: Anjeli vzali dom Panny Márie z Nazareta do Loreta

Kamene a tehly sú držané spolu s maltou, ktorej fyzikálne a chemické zloženie sa nachádza iba v Palestíne a presne v oblasti Nazaretu. Neexistujú v regióne Marche ani nikde inde v Taliansku.

Navyše, ak by bol dom počas jeho cesty demontovaný a prestavaný na jednom mieste za druhým - ako to tvrdia jeho fantazijné námietky - človek nemôže pochopiť, ako by si mohol zachovať presné geometrické proporcie nazaretského domu, ktorého základy sa dodnes zhodujú dokonale steny Loreta.

Rovnako by nebolo možné, aby nikto nevidel ani nepočul demontáž a neskoršiu prestavbu domu, najmä v krátkom rozpätí jednej noci v centre svätyne v Nazarete a potom opäť v Chorvátsku a Taliansku.

Ešte nevysvetliteľnejšia je skutočnosť, že Svätý dom si konečne odpočinul cez starú poľnú cestu. Na tejto ceste priechod zvierat a vozňov prirodzene otváral vyjazdené koľaje v strede vozovky, zvyšoval ich krajnice a tvoril priekopy na oboch stranách. Takto spôsob pristátia domu, jeho tri steny bez základov, sú podopreté čiastočne na zemi a čiastočne na čerstvom vzduchu. Dnes to môžu pútnici vidieť na vlastnej koži cez sklenenú podlahu.
Vedecké potvrdenie: Anjeli vzali dom Panny Márie z Nazareta do Loreta

Sklo na podlahe Svätého domu umožňuje pútnikom pozorovať múry bez základov, stále podopreté na zemi a čiastočne vo vzduchu.

Recanatská radnica navyše už v tom čase zakázala stavanie domov na verejných komunikáciách a nariadila zbúrať všetky budovy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením. Ako potom mohol niekto prestavať dom pretínajúci cestu, bez toho, aby si to niekto všimol?

Ďalšou veľkou prekážkou je nedostatok prostriedkov v tých časoch na prepravu celého domu, aj keď sú rozobraté z jednej tehly na druhú a z kameňa na kameň. Vážil by niekoľko ton. Cestná doprava by bola pravdepodobne nerealizovateľná z dôvodu meškania a množstva vozov, zvierat a mužov, ktoré by to vyžadovalo. Preprava po mori, aj keď je uskutočniteľnejšia, by tiež bola príliš časovo náročná a náchylná na straty v dôsledku búrok.

Zložitejšie by ešte bolo rozrezať steny na segmenty a vziať ich neporušené na cestu dlhú 2 000 míľ a potom ich opäť zlepiť dohromady bez zanechania stôp po spojoch. Tieto podstatné faktory, vysvetlil profesor Giorgio Nicolini, predpokladajú nemožnosť takejto prepravy technickými prostriedkami doby.

Z dlhej a podrobnej demonštrácie profesora Nicoliniho je zjavne oveľa rozumnejšie uveriť anjelskému prekladu, ktorý je výsledkom úžasného Božieho diela, pre ktorého nie je nič nemožné a kto urobil oveľa väčšie zázraky.

Pre ľudské ruky vykonať takýto preklad znamená považovať udalosť za ešte zázračnejšiu, ako bola vykonaná dielom anjelov.
Vedecké potvrdenie: Anjeli vzali dom Panny Márie z Nazareta do Loreta