Jazyk
Zedad

Kardinál Schönborn mení svoju katedrálu na disko

Hoki no, možná si pan kardinál zajde něco přečíst na GTV. Skákající hudebníci? No tak je to jeho odpovědnost.
Zedad

Komentáre

Victory
Rozjímání nad Ř 6,7-8
„Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu.
Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“
ad 1) Bůh žádá, abychom skrze víru a poslušnost Božím přikázáním naplnili vůli Boží.
ad 2) Pokud jsme vírou aktuálně sjednoceni s Ježíšem a plníme Boží přikázání, jsme osvobozeni od hříchu.

Poslušností Božím přikázáním, naplňujeme Boží vůli.
Zedad

„Was Er euch sagt, das tut“

Ein lebendiger Glaube ist stark und siegreich. "Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: unser Glaube." (1 Johannes 5,4b)
Gestas se to líbí. 
Tina 13 se to líbí. 
Zedad

Kardinál Schönborn mení svoju katedrálu na disko

Matouš 20, 28Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“
Zedad

Boží slovo na den 21.10. A.D. 2018

mike084 pred 24 minútami
www.zoe.sk
21. október
Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

V ďalšom období veľa vytrpel zo strany diabla, ktorý sa usiloval nahnať mu strach rozličnými prízrakmi alebo vidinami, ba dokonca ho fyzicky napadol a zbil. On sa však prežehnal a toto všetko modlitbou odohnal.
Velkou moc má modlitba spravedlivého
Zedad

Proroctvo Jána Pavla II.: "Islam zaplaví Európu"

Společného boha? Hospodin je Bůh nejvýš milosrdný, spravedlivý, vznešený.....a stvořil nás jako lidi, máme být lidští. Jiní bohové jsou jenom bůžci.
Zedad

Boží slovo na den 21.10. A.D. 2018

Hospodinovo slovo je správné,
spolehlivé je celé jeho dílo.
Zedad

Kardinál Schönborn mení svoju katedrálu na disko

www.youtube.com/watch
Možná by si pan kardinál Schönborn mohl více uvědomit, že slovem i skutkem máme ve světě svědčit o Pánu Ježíši Kristu...
Pošli mne půjdu já....
Kdo utiší po Tvém slovu hlad....
Zedad

Infromátor hovorí po tretíkrát

Můžeme prosit o utišení skandálu zneužívání v Církvi. Můžeme prosit o radikální řešení v oblasti skandálu.
Prosme také za papeže, kněze, řeholníky a řeholnice a prosme také za sebe navzájem.
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

Římanům 14, 11Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘
Zedad

Boží slovo na den 20.10. A.D. 2018

....„Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i Syn člověka se přizná před Božími anděly...
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

Pasáž: Izajáš 40,3-5
3Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!
Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně.
I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“


Veškeré tvorstvo pozná, že Bůh je jeden.
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

Pasáž: Marek 16,16
16Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

No je také psáno, že se před Bohem skloní každé koleno a všichni uvidí Boží spásu.......( Ne každý spásu přijme, a to je ten hřích pýchy)
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

Libor Halik no, to je pravda, co píšeš. Možná vysvětli, když člověk umírá, tak může přijmout milost od našeho Pána a obrátí se. No a na druhé straně i světci jsou v hodince umírání pokoušeni, aby se pyšně postavili proti Bohu. Přijmout smrt musí každý z nás.
Zedad

Vďaka Ti, Pane...

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
Pána prosme.
Okceinls se to líbí.