rosabonni
4386

A VISITA DI MAGI in versi SICILIANI a cura di don PINO LICCIARDI

NON SI PUò SFUGGIRE AL FASCINO CHE LA MISTERIOSA STORIA DELLA VISITA DEI MAGI PROVOCA IN CIASCUNO DI NOI. L'EVENTO DEL NATALE DEL SIGNORE NON RIGUARDA SOLO IL POPOLO D'ISRAELE , MA …More
NON SI PUò SFUGGIRE AL FASCINO CHE LA MISTERIOSA STORIA DELLA
VISITA DEI MAGI PROVOCA IN CIASCUNO DI NOI. L'EVENTO DEL NATALE
DEL SIGNORE NON RIGUARDA SOLO IL POPOLO D'ISRAELE , MA TUTTI
I POPOLI SONO CHIAMATI AD ACCOGLIERE E RICONOSCE IL DONO
STRAORDINARIO DELL'AMORE DI DIO, IL SUO FIGLIO CHE SI FA UOMO
PER ESSERE CON GLI UOMINI, CON TUTTI GLI UOMINI.
Un caro saluto, e fin da ora comincio a porgervi gli auguri di un sereno e gioioso Natale del Signore!!!
P. Pino
Area degli allegati A VISITA DI MAGI (Matteo 2, 1-12) Na pocu i jorna avianu già passatu di quannu a Bettilèm Gesù era natu. Supra a Giudea Erodi ci rignava e di tant’anni a tutti cumannava. Nta ddi jorna, di luntanu, di l’Orienti, arrivò ddà na carovana i genti o cumannu di Magi, e si firmaru propriu a Gerusalemmi, e s’accamparu. La genti ncuriusita li taliava e pivveru strammiata ci arristava, sintennu di sti stranii addumannari: “Sapiti unni putemu iri a truvari u Re i Giudei ch’ è natu?”.…More
04:58
rosabonni and 3 more users like this.
143
🙂🙂🤗🤗

PREGHIAMO IL SANTO ROSARIO CON PAPA FRANCESCO

Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 29.09.2018 Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero mese …More
Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 29.09.2018
Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi.
Nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i Paesi Baltici, il Santo Padre ha incontrato padre Fréderic Fornos S.I., direttore internazionale della Rete Mondiale di Preghiera per il Papa; e gli ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli, invitandoli a concludere la recita del Rosario con l’antica invocazione “Sub tuum praesídium”, e con l’invocazione a San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il male (cfr. Apocalisse 12, 7-12).
La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, l’11 settembre, …More
rosabonni shares this.
1142

U CECU DI GERICU in versi siciliani a cura di don Pino Licciardi

Il Vangelo di domenica prossima, il cieco di Gerico in versi siciliani a cura di don Pino Licciardi. Buon ascolto. U CECU DI GERICU (Marco 10, 46-52) Allatu di la strata era assittatu, picchì quarc…More
Il Vangelo di domenica prossima, il cieco di Gerico in versi siciliani a cura di don Pino Licciardi. Buon ascolto.
U CECU DI GERICU
(Marco 10, 46-52)
Allatu di la strata era assittatu,
picchì quarcunu ci l'avia purtatu.
'Nno so mantellu tuttu s'ammugghiava
e i spaddi a un sicomoru s'appuiava;
supra i so' jammi avia un cistineddu e a la cinta tinia un sacchiteddu. Iddu campava stinnennu la manu e dumannava aiutu a ogni cristianu chi passava ri ddà, picchì era natu senza a vista di l'occhi, cunnannatu a ghiri addumannannu pi campari picchì nuddu u pigghiava a travagghiari. Ad ogni modu, si cci avia abituatu e chista era a so vita. Era chiamatu cu nnomu di so patri, Bartimeu, ca significa figghiu di Timeu. A Gericu abitava e un c'era nuddu chi'iddu nun canuscia, ca un era surdu e tutti li duscursi si siggia sapennu chiddu chi ddà succiria. Ormai sapia canusciri li vuci e stannu pi la strata chi cunnuci finu a Gerusalemmi, salutava ognunu chi davanti ci passava, e s'i un sordu o na …More
04:43
rosabonni likes this.
12100

U BON SAMARITANU (Luca 10, 25-37) in versi siciliani a cura di don Pino Licciardi

Finalmente arriva anche questa parabola, certamente una delle più conosciute e più amate del Vangelo. Spero di non avere tradito il testo così intenso di Luca e di essere riuscito a renderlo …More
Finalmente arriva anche questa parabola, certamente una delle più conosciute e più amate del Vangelo. Spero di non avere tradito il testo così intenso di Luca e di essere riuscito a renderlo gradevole nella nostra lingua siciliana!
Un caro saluto con una abbondante e feconda benedizione celeste!!!
P. Pino
U BON SAMARITANU
(Luca 10, 25-37)

Nto mentri ca Gesù stava a parrari,
un omu ntra la fudda vitti isari,
un dutturi da Liggi, e addumannari accuminciò pi vulillu spruvari: “Maistru, mi pô diri c’haiu a fari si a vita eterna vogghiu ereditari?” Gesù arrispunni: “E dimmi, nta la Liggi cosa sta scrittu? Cosa tu ci leggi?” Chiddu allura arrispunni: “Tu hai a amari ô Signuri Diu tô cu tuttu u cori, cu tutta la to arma e, parimenti, cu tutta la to forza e la to menti, e lu prossimu tô comu a tia stissu!” Gesù ci dici, guardannulu fissu: “Si vidi ca canusci bonu a Liggi: fà chistu e a vita eterna tu ti siggi!” A stu puntu, vulennusi rifari, chiddu ci dici: “Ma tu m’hai a spiegari a cu è …More
03:44
m teresa.s
un pizzico di palermo grazie molto bello
rosabonni and one more user like this.
153

A PARABULA DA ZIZZANIA (Matteo 13, 24-30.36-43) in versi SICILIANI a cura di don Pino Licciardi

A PARABULA DA ZIZZANIA (Matteo 13, 24-30.36-43) in versi SICILIANI a cura di don Pino Licciardi A PARABULA DA ZIZZANIA Gesù all’apertu si truvava, e a genti a so parola avia l’aricchi attenti, …More
A PARABULA DA ZIZZANIA (Matteo 13, 24-30.36-43) in versi SICILIANI a cura di don Pino Licciardi
A PARABULA DA ZIZZANIA

Gesù all’apertu si truvava, e a genti
a so parola avia l’aricchi attenti,
vistu ca ddà, nta chiazza, pridicava
e cu parabuli i cosi c’insignava.
A un certu puntu si misi a cuntari
na parabula nova, pi spiegari u misteru du mali chi nni ncueta e a nostra fidi traballanti scueta. “C’era un omu ca a parti avia sarvatu u furmentu cchiù bonu, e priparatu avia u tirrenu ca s’avvicinava u tempu quannu ognunu siminava. Cárrica i sacchi cu ddu bon furmentu e aiutatu di li servi in gran fermentu va ncampagna e cumincia a siminari, ca a cuntintizza lu facia cantari. Ma, quannu ddu travagghiu avia finutu ed era giustamenti cumpiaciutu, di notti e notti va lu so nnimicu nto so tirrenu e, ntempu chi vu dicu, la zizzania cumincia a siminari mmenzu o furmentu, ca li fa mmiscari. Ma nuddu si nnadduna di stu ngannu e u nnimicu cummiuna un grossu ddannu. Quannu u furmentu …More
04:53
rosabonni likes this.
1138

GIUVANNI NTO DESERTU (Matteo 3, 1-16; Luca 3, 1-21) in versi SICILIANI

GIUVANNI NTO DESERTU (Matteo 3, 1-16; Luca 3, 1-21) in versi SICILIANI a cura di padre Pino Licciardi ---------------------------------------------------------- Quannu u tempu arrivau di Diu signatu, …More
GIUVANNI NTO DESERTU (Matteo 3, 1-16; Luca 3, 1-21) in versi SICILIANI
a cura di padre Pino Licciardi
----------------------------------------------------------
Quannu u tempu arrivau di Diu signatu,
Giuvanbattista allura fu mannatu
o populu di Diu p’arrisbigghiallu
ed a turnari a Diu pi richiamallu.
Si stava nta vaddata du Giordanu, vicinu a lu desertu, e nta ddu chianu si misi a priricari, e la so vuci forti ntrunava e un era propriu duci. Comu profeta a genti u canuscia vidennu puru comu si vistia: cu na tunica i pila di gameddu e ntornu ai cianchi na cintura i peddi. Po’ pi manciari, chiddu chi truvava ddà nto desertu ad iddu ci abbastava, sia cavalletti ca meli sarvaggiu e nzoccu c’era ddà d’ogni autru erbaggiu. Iddu gridava a tutti: “Pinitenza aviti a fari si a vostra cuscenza di peccati vuliti libbirari, e doppu vi faciti vattiari”. La so parola un arrivava morta, tantu ca ad iddu genti d’ogni sorta s’avvicinava e poi ci addumannava: “Nzoccu êmu a fari?”, ed iddu arriplicava: “…More
05:12
rosabonni likes this.
184

VA D'ARRERI, SATANA!, in versi siciliani a cura di Padre Giuseppe Licciardi

VA D'ARRERI, SATANA!, in versi siciliani a cura di Padre Giuseppe Licciardi VA D'ARRERI, SATANA! (Matteo 16, 21-27) Vinni u mumentu ca Gesù a parrari accuminciò di cosa capitari ci avia d'ora in …More
VA D'ARRERI, SATANA!, in versi siciliani a cura di Padre Giuseppe Licciardi
VA D'ARRERI, SATANA!
(Matteo 16, 21-27)
Vinni u mumentu ca Gesù a parrari
accuminciò di cosa capitari
ci avia d'ora in avanti, e priparari
pi prima ai so discipuli a affruntari
tuttu chiddu chi c'era già signatu supra o Messia ca Diu avìa mannatu. E richiamannu tutti all'attenzioni cuminciò a fari la so spiegazioni. "Petru finìu di diri ca u Messia, Figghiu di Diu Iu sugnu, e chista è a via chi mi tocca di fari, si seguiri di lu me Patri vogghiu lu vuliri. U Figghiu 'i l'Omu a strata avi a pigghiari ch'Iddu a Gerusalemmi avi a purtari. E ddà l'aspetta quantu già fu dittu di li profeti, e chi fu puru scrittu. L'anziani di lu populu e li capi di sacerdoti e di cu è chi sapi li scritturi e cos'è ch'è giustu fari pu populu di Diu, l'hannu a pigghiari, pi nimicu di Diu l'hannu a accusari, davanti a liggi poi l'hannu a purtari, e, nfini, a morti l'hannu a cunnannari. Ma u terzu jornu avi a risuscitari. Petru a stu …More
03:16
rosabonni likes this.
1121

U SIGNU DU TEMPIU in versi SICILIANI a cura di Padre Giuseppe Licciardi

U SIGNU DU TEMPIU in versi SICILIANI a cura di Padre Giuseppe Licciardi U SIGNU DU TEMPIU (Giovanni 2, 13-21) S'avvicinava già la festa 'ranni, la Pasqua di Giudei, e di tutti i banni li divoti …More
U SIGNU DU TEMPIU in versi SICILIANI a cura di Padre Giuseppe Licciardi
U SIGNU DU TEMPIU
(Giovanni 2, 13-21)
S'avvicinava già la festa 'ranni,
la Pasqua di Giudei, e di tutti i banni
li divoti vinianu a capitali
p'osservari la festa principali.
Puru Gesù, cu la so cumpagnia, versu Gerusalemmi pigghia a via, e lu primu pinseru nta so menti è chiddu d' iri o tempiu lestamenti. Ma ddà, davanti o Tempiu un mari i genti ci trova affacinnata, picchì nenti ci avìa a mancari a cu è ca di luntanu vinia, ed accussì, a purtata i manu, subitu si putianu capitari l'armali chi s'avianu a sacrificari: c'è cu vinnia li voi e li viteddi, e cu vinnia li pecuri e l'agneddi. E c'era puru cu li palummeddi vinnia pi li divoti puvireddi. Po' darreri o bancuni, ad aspittari, c'era cu li muniti avia a scanciari, picchì nto Tempiu putia circulari sulu a munita adatta pi l'altari. Inveci di truvari genti oranti, ci attrova na manata i cummircianti. A sta vista Gesù ntisi avvampari u so cori di sdegnu, e ju …More
03:10
rosabonni likes this.
1145

CU QUALI AUTORITATI? (Con quale autorità?) in versi SICILIANI a cura di Padre Giuseppe Licciardi

CU QUALI AUTORITATI? (Con quale autorità?) in versi SICILIANI a cura di Padre Giuseppe Licciardi. CU QUALI AUTORITATI? (Matteo 21, 23-27) La genti un si stancava i caminari apressu a lu Signuri,…More
CU QUALI AUTORITATI? (Con quale autorità?) in versi SICILIANI a cura di Padre Giuseppe Licciardi.
CU QUALI AUTORITATI?

(Matteo 21, 23-27)
La genti un si stancava i caminari
apressu a lu Signuri, ca lassari
nun lu vulia pi curtu. Gesù, intantu,
avia trasutu nta lu tempiu santu
e tanta genti lu sta accumpagnari ddà dintra. Gesù allura ad insignari si misi cu paroli ca a la genti lu cori ci tuccava intimamenti. Ma u stissu fattu ca Gesù nsignava ddà, dintra o tempiu, nun ci garbizzava ai summi sacerdoti e all'anzïani, ca tutti i cosi ci parianu strani s'un eranu suggetti o so cumannu. Subitu allura ncontru a Gesù vannu e cu arruganza stannu a dumannari cu ci detti u pirmissu i priricari. "Cu quali autoritati vai nsignannu nto tempiu? cu tu detti stu cumannu?". Gesù, cu tutta a calma di stu munnu ci replica: "Iu subitu arrispunnu a sta dumanna chi m'aviti fattu si prima vuatri mi spiegati un fattu. Giuvanni, lu sapiti ca vattiava a tutta a genti chi ci addumannava. Allura, mu spiega…More
03:08
rosabonni likes this.