valent
2.1K
Kdo můžeš pochopit, pochop. že máme upřímně rádi svého biskupa, papeže, kardinály i kněze. Biřmování v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové a milá setkání s naším biskupem Janem Vokálem.More
Kdo můžeš pochopit, pochop.
že máme upřímně rádi svého biskupa, papeže, kardinály i kněze.
Biřmování v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové a milá setkání s naším biskupem Janem Vokálem.
03:30
valent
21.5K
Další Mariánská pouť Prahou. Bohu díky, 21.5.2016, s požehnáním kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského, a Michela Pojezdného, opata strahovského. 11.30 – 12.30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie …More
Další Mariánská pouť Prahou.
Bohu díky, 21.5.2016, s požehnáním kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského, a Michela Pojezdného, opata strahovského.
11.30 – 12.30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově: Mše svatá, litanie k českým patronům,
12.40 – 12.50 U sochy Panny Marie z Exilu v zahradě Premonstrátů: Anděl Páně a pobožnost k Panně Marii
13.20 – 13.30 Modlitby u části sloupu uskladněné v zahradě sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem, za obnovu sloupu a k bl. Karlu Rakouskému.
13.45 – 14.00 Kostel Pražského Jezulátka, pobožnost k Pražskému Jezulátku, modlitba za rodiny
14 00 – 14.20 Technická přestávka
14.30 – 14.40 Kostel Panny Marie pod řetězem (Maltézský řád) - modlitba za obrácení židů, muslimů, pohanů a bezvěrců 14.50 – 15.00 Karlův most, zastavení u sochy sv.Jana Nepomuckého s krátkou modlitbou 15.10 – 15.20 Kostel sv. Františka –U Křižovníků, Korunka k Božímu Milosdenství, litanie ke sv. Anežce české 15.30 – 15.40 Kostel sv. Jiljí, modlitba k sv. Vojtěchu, sv. …More
18:22
valent
Modlitba za obrácení bludařů a rozkolníků. Maria, matko Milosrdenství a útočiště naše, prosíme Tě, pohlédni milosrdným okem na lidi a národy, v …More
Modlitba za obrácení bludařů a rozkolníků.
Maria, matko Milosrdenství a útočiště naše, prosíme Tě, pohlédni milosrdným okem na lidi a národy, v bludu a rozkolu se nalézající. Ty jsi stolice moudrosti; osviť jejich rozum, který se nalézá v temnotách nevědomosti i hříchu zatvrzelosti srdce, aby jasně poznali, že svatá, katolická a římská církev je církev Ježíše Krista, který řekl apoštolu Petrovi: „Ty jsi Petr, a na té skále zbuduji svou Církev a brány podsvětí před ní neobstojí. Tobě dám klíče nebeského království…“(Mt 16, 18,19-Jeruzalemský překlad bible) Církev Kristova zprostředkuje svatost, má prostředky ke svatosti života. Mimo Církev Kristovu ani svatost, ani trvalé blaho na zemi nalézt nelze. Učiň dále, aby ti, které od Tebe oddělily mylné názory a rozkol, přijali celou zjevenou pravdu o Bohu a o člověku. Vyžádej jim milost, aby všechny svaté pravdy naší víry přijali, zejména římského papeže, zástupce Ježíše Krista na zemi. Vypros jim milost, aby se dokázali vzdát svých tradic, …More
valent
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Měj s námi slitování, vysvoboď nás, Pane! Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane! Od všelikého hříchu, …More
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.
Měj s námi slitování, vysvoboď nás, Pane!
Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane!
Od všelikého hříchu, vysvoboď nás, Pane!
Od nevěrectví a bludné víry, vysvoboď nás, Pane!
Od odpadu od víry katolické, vysvoboď nás, Pane!
Od bezbožného čtení, vysvoboď nás, Pane!
Od zanedbávání duchovní katolické četby vysvoboď nás, Pane! Od bezbožného života, vysvoboď nás, Pane! Od otroctví majetku a kultu těla, vysvoboď nás, Pane! Od marností tohoto světa, vysvoboď nás, Pane! Od pomluv a nespravedlivého podezírání,vysvoboď nás, Pane! Od nesvornosti, nenávisti a veškeré zlé vůle,vysvoboď nás, Pane! Od zatvrzelosti srdce,vysvoboď nás, Pane! Od odmítání trpělivého nesení kříže,vysvoboď nás, Pane! Od úkladů našich nepřátel,vysvoboď nás, Pane! Od zoufalství v těžkých chvílích života, vysvoboď nás, Pane! Od náhlé a nekající smrti,vysvoboď nás, Pane! Od smrti věčné, vysvoboď nás, Pane! Skrze tajemství svého svatého dětství a jinošství, vysvoboď nás, Pane! Skrze …More
valent
11.2K
Kříž v poli. Kříž v moři řepky. Kříž je vyvýšený. Nebojme se smrti, záplavy světa a pokušení. Kristus vítězí.More
Kříž v poli.
Kříž v moři řepky. Kříž je vyvýšený. Nebojme se smrti, záplavy světa a pokušení. Kristus vítězí.
00:56
valent
V Českém ráji mezi Jinolicemi a Železnicí.
valent
11.1K
První přípravné hlásání evangelia v současném světě. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se hlásat evangelium... „Ano, toto slovní hlásání radostného poselství je vždy …More
První přípravné hlásání evangelia v současném světě.
Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se hlásat evangelium...
„Ano, toto slovní hlásání radostného poselství je vždy nepostradatelné. Víme dobře, že moderní člověk je už přesycen všelijakým řečněním, že ho to často unavuje, anebo ještě hůře, že je proti slovům přímo imunní. Známe rovněž názory četných psychologů a sociologů, kteří tvrdí, že moderní člověk již překonal civilizaci slova, nyní již zbytečnou a neúčinnou a že nyní žije v civilizaci obrazu a zrakových vjemů. Tato fakta by nás jistě měla přimět k tomu, abychom hlásali evangelijní poselství i moderními prostředky, jež tato civilizace vynalezla. V tomto směru se ostatně již podnikly úspěšné pokusy, a můžeme je jen schvalovat a povzbuzovat, aby se ještě více rozvinuly. Avšak ani únava, kterou dnes vyvolává tolik jalového řečnění, ani aktuálnost mnoha jiných sdělovacích prostředků, nesmějí zmenšit trvalou sílu slova, ani nás od něho odradit. Slovo …More
05:23
valent
"Hlásání evangelia lidem naší doby, kteří jsou plni nadějí, ale často i zkoušeni strachem a úzkostí, je beze vší pochyby službou prokazovanou nejen …More
"Hlásání evangelia lidem naší doby, kteří jsou plni nadějí, ale často i zkoušeni strachem a úzkostí, je beze vší pochyby službou prokazovanou nejen křesťanskému společenství, ale i celému lidstvu.“
„Pro naše století jsou charakteristické hromadné sdělovací prostředky. Proto jak PRVNÍ PŘÍPRAVNÉ HLÁSÁNÍ EVANGELIA, tak katecheze a další prohlubování víry se bez těchto prostředků nemohou obejít, jak jsme ostatně již zdůraznili.
Postavíme-li je do služeb evangelia, tyto prostředky mohou rozšířit téměř do nekonečna oblast, v níž mohou lidé naslouchat Božímu slovu, a umožní proniknout radostné zvěsti k miliónům lidí. Církev by se cítila vinna před Bohem, kdyby nevyužila těchto tak účinných prostředků, které lidský rozum stále zdokonaluje. Jejich pomocí církev "hlásá se střech" radostné poselství, jehož je strážkyní. Tyto prostředky se vlastně staly moderní a působivou kazatelnou, protože církev může jejich prostřednictvím mluvit k zástupům."
(Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia, papež …More
valent
12K
Prezervativy na Pochodu pro život 2016 Z Národního pochodu pro život jsem si přivezl prezervativMore
Prezervativy na Pochodu pro život 2016
Z Národního pochodu pro život jsem si přivezl prezervativ
01:26
valent
Národní pochod pro život 2016 "Musíme ve společnost překonat tyto démonické názory." "Probouzej touhu po dětech a jejich dobré výchově." "Můžeme …More
Národní pochod pro život 2016
"Musíme ve společnost překonat tyto démonické názory."
"Probouzej touhu po dětech a jejich dobré výchově."
"Můžeme poděkovat svým matkám, svým otcům."
valent
11.3K
Národní pochod pro život 2016 Dan Drápal: "Musíme ve společnost překonat tyto démonické názory." František Radkovský: "Probouzej touhu po dětech a jejich dobré výchově." Dominik Duka: "Můžeme podě…More
Národní pochod pro život 2016
Dan Drápal: "Musíme ve společnost překonat tyto démonické názory."
František Radkovský: "Probouzej touhu po dětech a jejich dobré výchově."
Dominik Duka: "Můžeme poděkovat svým matkám, svým otcům."
07:19
valent
valent
806
Prvotní evangelizace - biskup Herbst povzbudil hlasatele evangelia. Katechetická sekce ČBK pozvala laiky i kněze na seminář Možnosti prvního hlásání v dnešní evangelizační dynamice, který vedl P. …More
Prvotní evangelizace - biskup Herbst povzbudil hlasatele evangelia.
Katechetická sekce ČBK pozvala laiky i kněze na seminář Možnosti prvního hlásání v dnešní evangelizační dynamice, který vedl P. Pietro Biaggi z Národního centra pro katechezi a katechumenát v Paříži.
24. a 25. února 2016, Arcibiskupský palác
04:32
valent
1.1K
DÍLO MARIINO - HNUTÍ FOKOLÁRE povoláno hlásat mocné skutky Páně. „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (srov. 1 Petr 2,9) Kdybychom si i my, stejně jako první křesťané, opravdu uvědomili, kým jsme,…More
DÍLO MARIINO - HNUTÍ FOKOLÁRE povoláno hlásat mocné skutky Páně.
„Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (srov. 1 Petr 2,9)
Kdybychom si i my, stejně jako první křesťané, opravdu uvědomili, kým jsme, co všechno v nás, mezi námi a okolo nás způsobilo Boží milosrdenství, byli bychom ohromeni, nedokázali bychom si radost nechat pro sebe a měli bychom potřebu ji sdílet s druhými a„hlásat mocné skutky Páně“.
„Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ slovo života na leden je tématem letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který se v mnoha zemích světa severní polokoule, včetně České republiky, každoročně slaví od 18. do 25. ledna. Uvedený komentář nám může pomoci téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů prohloubit.
www.focolare.cz/index.php
Svět potřebuje „léčbu“ evangeliem.
Proto žijeme Slovo života.
Jen jedno jediné z nich by dokázalo změnit svět. Žít podle něj mohou všichni, protože Ježíš je světlem pro každého.
O Hnutí fokoláre
Klíč k pochopení způsobu života Hnutí fokoláre je v jeho …More
09:09
valent
587
Přijď tvé království...Ježíši Kriste 2016 Přijď tvé království...Ježíši Kriste 2016More
Přijď tvé království...Ježíši Kriste 2016
Přijď tvé království...Ježíši Kriste 2016
00:20
valent
1.2K
Požadujeme obnovit bombardování pouště... Umírnění islámisté podávají stížnost na působení Rusů v SyriiMore
Požadujeme obnovit bombardování pouště...
Umírnění islámisté podávají stížnost na působení Rusů v Syrii
00:35
valent
856
Suverénní řidička Zdena. Pocta 77 leté přítelkyni nedávno zesnulé. Děkuji paní Zdeně za mnohaleté přátelství, vzájemné obohacení a čas společně strávený. Ať odpočívá v pokoji a světlo věčné ať ji …More
Suverénní řidička Zdena.
Pocta 77 leté přítelkyni nedávno zesnulé. Děkuji paní Zdeně za mnohaleté přátelství, vzájemné obohacení a čas společně strávený. Ať odpočívá v pokoji a světlo věčné ať ji svítí.
Těmito slovy se vzájemně potěšujte: Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
02:39
valent
1.4K
Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Helloween v Praze. Děti nezpívají národní písně, nejsou vedeny k Bohu, k Bibli, do kostela. A na Helloween ječí jako pominuté. Co z nich bude a kdo má …More
Nechci, abyste vešli ve společenství s démony.
Helloween v Praze. Děti nezpívají národní písně, nejsou vedeny k Bohu, k Bibli, do kostela. A na Helloween ječí jako pominuté. Co z nich bude a kdo má na tom zájem? "To, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů. Chceme snad popudit Pána k žárlivosti? Jsme snad silnější než on?"
00:32
valent
992
Vraťte české dítě českým rodičům 7 dětí. Zrušte tu pěstounskou péči a odebrané dítě navraťte domů k rodičům. Unie otců před Magistrátem města Hradec Králové 12. listopadu 2015. Náboženské shromážd…More
Vraťte české dítě českým rodičům 7 dětí.
Zrušte tu pěstounskou péči a odebrané dítě navraťte domů k rodičům.
Unie otců před Magistrátem města Hradec Králové 12. listopadu 2015.
Náboženské shromáždění je operativní možností, které nepodléhá oznamovací povinnosti.
Nepravosti opatrovnické justice je nutné klasifikovat jako hříchy do nebe volající o pomstu a mohou již dosahovat úrovně trestných činů obecně ohrožujících, obecného ohrožení (z nedbalosti). Spolupachatelem bývá i opatrovník dítěte, jestliže účinně nerespektuje právo dětí na oba rodiče a právo rodičů vychovávat vlastní děti.
05:21
valent
1.2K
Synoda o rodině. Někdy se švindluje s anulací manželství, nulita se zneužívá. Kulatý stůl na TV Noe, Synoda o rodině www.tvnoe.cz/video/6703 O poslání rodiny v současném světě uvažovali v minulých …More
Synoda o rodině. Někdy se švindluje s anulací manželství, nulita se zneužívá.
Kulatý stůl na TV Noe, Synoda o rodině www.tvnoe.cz/video/6703
O poslání rodiny v současném světě uvažovali v minulých třech týdnech delegáti synody - kardinálové, představitelé biskupských konferencí, teologičtí odborníci a v neposlední řadě manželé. Čím vším se zabývali a k čemu dospěli? To bude jedna z otázek pro hosty Kulatého stolu - ředitelku Národního centra pro rodinu Ing. Marii Oujezdskou, teologa P. Petra Koláře SJ a pro psychologa a rodinného poradce PhDr. Josefa Zemana. Papež František na závěr řekl, že je úkolem církve „uvádět člověka do kontaktu s Božím soucitem“. Jak tedy skutečně „kráčet spolu“ - což je význam slova synoda? Jak ve světě, který svůj pohled na rodinu v mnohém proměnil, moudře a láskyplně rodinný život podporovat? Jak budovat krásné a vytrvalé vztahy? A jak být nablízku těm, kteří čelí nejrůznějším potížím, těm, kterým manželství ztroskotalo a nebo v rodině žít nemohou? I vy …More
07:45
valent
465
Bourání kostelů ve Francii. La destruction des églises de France 10.000 édifices catholiques seraient menacés de destruction en France. Depuis 2000, une trentaine d’églises auraient déjà été détruite…More
Bourání kostelů ve Francii.
La destruction des églises de France
10.000 édifices catholiques seraient menacés de destruction en France. Depuis 2000, une trentaine d’églises auraient déjà été détruites. Récemment, les églises de Gesté dans le Maine et Loire, celle, monumentale d’Abbeville en Picardie ont été démolies à la pelleteuse. Les maires concernés ont justifié ces destructions par le soi-disant mauvais état de ces édifices. Sur place, des habitants révoltés contestent cet argument. Destructions, abandons volontaires, beaucoup de politiques affichent clairement, désormais, un mépris pour le patrimoine religieux, pour l’histoire de leur pays. Résultat, il est à peu près certains que d’autres églises seront détruites en France. Dans ce reportage, un des représentants de l’Observatoire du Patrimoine religieux explique de quelle manière, certains maires s’y prennent pour justifier une démolition auprès de leurs administrés.
09:43
valent
11.3K
Hlásání slova na Karlově mostu. Muž Boží opět v Praze. V pozdních večerních hodinách byl spatřen na Karlově mostu. A zde během dne: reportáž ČT 2015: www.youtube.com/watch reportáž ČT 2014: More
Hlásání slova na Karlově mostu.
Muž Boží opět v Praze.
V pozdních večerních hodinách byl spatřen na Karlově mostu.
A zde během dne:
reportáž ČT 2015: www.youtube.com/watch
reportáž ČT 2014:
www.youtube.com/watch
reportáž gloria.TV 2015: Mariánská pouť Prahou 23. května 2015
reportáž gloria.TV 2014: Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české 27.9.2014
06:36
valent
Pocta sv. Janu Nepomuckému, knězi a mučedníkovi, hlavnímu patronovi Čech Zátopy vod nemohou uhasit lásku a proudy řek ji neodplaví. Aleluja. Prošel …More
Pocta sv. Janu Nepomuckému, knězi a mučedníkovi, hlavnímu patronovi Čech
Zátopy vod nemohou uhasit lásku a proudy řek ji neodplaví. Aleluja.
Prošel jsem ohněm a vodou, ale pak jsi mi dopřál úlevu. Aleluja.
V očích vládců vzbudím obdiv: když budu mlčet, budou čekat, když budu mluvit, budou dávat pozor. Aleluja.
Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujme ho ve společenství s mučedníky, zabitými pro Boží slovo, a volejme: Pane, tebe chválí zástup mučedníků.
Pro své mučedníky, kteří ti věrně vydávali svědectví a raději podstoupili smrt, než aby se ti zpronevěřili, dej nám, Pane, pravou svobodu ducha. (Pane, tebe chválí zástup mučedníků.)
Pro své mučedníky, kteří vyznali víru až k prolití krve, dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru. (Pane, tebe chválí zástup mučedníků.)
Pro své mučedníky, kteří na sebe vzali kříž a následovali tě, dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života. (Pane, tebe chválí zástup mučedníků.) Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty …More
valent
13.1K
Běžte kázat na náměstí, tam, kde o vás nestojí, do škol. Arcibiskup pražský zasadil zdrcující úder nepřátelům evangelizace. Dominik Duka rozsvítil - kdo se opováží zhasnout? "Víte, ono kázání není …More
Běžte kázat na náměstí, tam, kde o vás nestojí, do škol.
Arcibiskup pražský zasadil zdrcující úder nepřátelům evangelizace.
Dominik Duka rozsvítil - kdo se opováží zhasnout?

"Víte, ono kázání není homilie, ta dá práci, ale ta je nejjednodušší, protože mluvíte ke svým. Ale kázání vždycky bylo na náměstí. Tam kde se můžou člověku otočit zády. Tam kde ho můžou rušit."
Máte - li nezadržitelnou touhu sdílet evangelium na Václaváku u svatého Václava (a u Anežky české, Ludmily, Prokopa a Vojtěcha), kontaktujte slovenskou farnost u sv. Jindřicha nebo přímo 724245175.
"Chceme vystoupit do ulic a prezentovat křesťanské hodnoty, které může přijmout každý, a na nichž je postavena naše kultura,"
řekl na tiskové konferenci kardinál Duka.
Okuste a vizte:
One woman show? Oh, no. Žena ctí Hospodina. Už i Slováci přispěchali na pomoc Praze! Papež František píše věřícím laikům do ČR!
02:44
valent
Eucharistie a evangelizace: PŘIJMĚME VÝZVU K HLÁSÁNÍ EVANGELIA Zájem a ochota angažovat se pro evangelizaci je zároveň faktorem zobrazujícím úroveň…More
Eucharistie a evangelizace: PŘIJMĚME VÝZVU K HLÁSÁNÍ EVANGELIA
Zájem a ochota angažovat se pro evangelizaci je zároveň faktorem zobrazujícím úroveň víry křesťanů. Kdo žije v úzkém – svátostném – kontaktu s Kristem, sjednocuje se i s jeho vůlí. A tou je šíření Božího království. Slavit eucharistii znamená žít „skrze Něho, s Ním a v Něm“ pro druhé.
Závěr každé mše svaté v latině zní: Ite missa est…
Jděte, toto (eucharistické) shromáždění je rozpuštěno… a nyní to, co jste zde získali, zvěstujte a předávejte dál.
Praxe ukazuje, že při různých evangelizačních aktivitách zůstává podstatou plodnosti hlasatelů evangelia modlitba, především adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Eucharistie doslova živí hlasatele evangelia a dává sílu i pravdivost jejich působení. Eucharistie je vyjádřením základní pravdy o Kristově vztahu k člověku.
Křesťanské společenství se neuzavírá do sebe před druhými
Církev se zrodila z hlásání evangelia a tento úkol dostala i od Krista. Zůstává jako znamení nové …More
valent
625
Arménská církev má nové působiště v ČR. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předal v neděli 11. listopadu 2015 klíče od kostela sv. Ducha v Praze na Starém Městě arménské komunitě, která …More
Arménská církev má nové působiště v ČR.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předal v neděli 11. listopadu 2015 klíče od kostela sv. Ducha v Praze na Starém Městě arménské komunitě, která bude do budoucna kostel využívat.
Komunita žijící v České republice již přes dvacet let bude pražský kostel sdílet s místní farností.
Podle odhadu P. Pilavchyana žije na území republiky asi 10 tisíc Arménů. Mnozí se sdružují právě kolem své církve, která v České republice získala registraci v roce 2014. Arméni v Česku dodržují své tradice.
www.apha.cz/armenska-cirkev…
02:29
valent
554
Koncert Petra Lutky na Svatováclavských slavnostech 2015 V neděli 27. 9. 2015, před svátkem Dne české státnosti a oslavou svatého Václava, se v Praze uskutečnilo tradiční SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ …More
Koncert Petra Lutky na Svatováclavských slavnostech 2015
V neděli 27. 9. 2015, před svátkem Dne české státnosti a oslavou svatého Václava, se v Praze uskutečnilo tradiční SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ. Celé akce se zúčastnilo velké množství poutníků. Program pokračoval na Václavském náměstí. Po zamyšlení Dominika kardinála Duky zpívá Petr Lutka.
Více zde: www.viraanadeje.cz
03:40
valent
11.8K
Vystavět kostely? Ne! Katolické školy? Ne! Posílit kněžský dorost? Ne, ne. "Svatý otec sv. Pius X. skupině kardinálů: „Jaká je v dnešní době nejdůležitější věc, která by zachránila společnost?“ …More
Vystavět kostely? Ne! Katolické školy? Ne! Posílit kněžský dorost? Ne, ne.
"Svatý otec sv. Pius X. skupině kardinálů: „Jaká je v dnešní době nejdůležitější věc, která by zachránila společnost?“ Jeden řekl: „Vystavět katolické školy!“ „Ne!“ „Vystavět kostely,“ odpověděl další. „Zase ne!“ „Posílit kněžský dorost,“ řekl třetí. „Ne, ne,“ odpověděl papež. „V dnešní době je nejdůležitější mít v každé farnosti skupinu ctnostných, osvícených, rozhodných a skutečně apoštolských laiků.“ Na konci svého života považoval tento svatý papež za nutné vychovávat pro spásu světa katolíky, kteří by byli s horlivostí oddaní apoštolátu nejen slovem, ale především příkladem. V diecézích, ve kterých sloužil před svým zvolením papežem, nekladl ani tak důraz na počet věřících, ale na skupinu katolíků schopných vyzařovat apoštolát. Domníval se, že v každé společenské třídě jsou takto vybavení lidé. A tak hodnotil kněze podle jejich výsledků, jichž v tomto bodě dosáhli svou horlivostí a schopnostmi.“ (Chautar…More
02:52
valent
„V dnešní době je nejdůležitější mít v každé farnosti skupinu ctnostných, osvícených, rozhodných a skutečně apoštolských laiků.“ Na konci svého život…More
„V dnešní době je nejdůležitější mít v každé farnosti skupinu ctnostných, osvícených, rozhodných a skutečně apoštolských laiků.“ Na konci svého života považoval tento svatý papež za nutné vychovávat pro spásu světa katolíky, kteří by byli s horlivostí oddaní apoštolátu nejen slovem, ale především příkladem. V diecézích, ve kterých sloužil před svým zvolením papežem, nekladl ani tak důraz na počet věřících, ale na skupinu katolíků schopných vyzařovat apoštolát. Domníval se, že v každé společenské třídě jsou takto vybavení lidé. A tak hodnotil kněze podle jejich výsledků, jichž v tomto bodě dosáhli svou horlivostí a schopnostmi.“ (Chautard, Duše apoštolátu 4, 1n)
Pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst S.D.B. v září 2015 se zamýšlí nad textem Kněz a legie