gloria24
gloria24

Episode 25: Scandalized by Pope Francis

www.thewarningsecondcoming / Book of Daniel / Apocalypse St John
gloria24

Czas na jedność eucharystyczną z prawosławnymi

www.thewarningsecondcoming.com - " TWOJE SLOWO JEST DLA MNIE LAMPA DLA MOICH STOP I SWIATLEM NA MOJEJ SCIEZCE " psalm 119,105
gloria24

Franciszek to po prostu dobry człowiek

www.thewarningsecondcoming.com
08.03.2013, 14:05 - Został on wysłany do rozebrania Mojego Kościoła i rozdarcia go na małe kawałki
Moja szczerze umiłowana córko, szatan szaleje ze złości przeciwko Mojemu Kościołowi na ziemi, a jego skażenie wciąż rozprzestrzenia się w jego murach.
Ten przebiegły oszust, który dotąd cierpliwie czekał, wkrótce ogłosi swoje panowanie nad Moimi biednymi, niczego …More
www.thewarningsecondcoming.com
08.03.2013, 14:05 - Został on wysłany do rozebrania Mojego Kościoła i rozdarcia go na małe kawałki
Moja szczerze umiłowana córko, szatan szaleje ze złości przeciwko Mojemu Kościołowi na ziemi, a jego skażenie wciąż rozprzestrzenia się w jego murach.
Ten przebiegły oszust, który dotąd cierpliwie czekał, wkrótce ogłosi swoje panowanie nad Moimi biednymi, niczego nie podejrzewającymi wyświęconymi sługami. Ból, jaki zada będzie dla Mnie bardzo trudny do zniesienia, a jednak jego panowanie zakończy się ostatecznym oczyszczeniem od zła najgłębszego rdzenia Mojego Kościoła.
Precyzyjnie wypracowywał sobie pozycję i wkrótce jego pompatyczna postawa będzie widoczna pośród jego prześwietnego dworu. Jego duma, arogancja i obsesja na własnym punkcie będzie z początku starannie ukrywana przed światem. Świat zewnętrzny westchnie z ulgą, gdy usłyszy brzmienie trąb ogłaszających jego kadencję, jako głowę Mojego Kościoła.
Moje Ciało jest Moim Kościołem, ale on nie będzie wierny Mnie, Jezusowi Chrystusowi, gdyż nie ma w sobie żadnej miłości do Mnie. On jest wierny bestii i będzie się bardzo wyśmiewał i szydził z Moich wyświęconych sług, którzy będą go wspierać.

Ten, który odważy się zasiadać w Mojej Świątyni i który został wysłany przez złego ducha, nie może mówić prawdy, bo nie pochodzi ode Mnie. Został on wysłany do rozebrania Mojego Kościoła i rozdarcia go na małe kawałki, zanim wypluje go on ze swoich podłych ust.

Moje Ciało jest Moim Kościołem. Mój Kościół jest wciąż żywy, ale tylko ci, którzy mówią Prawdę i zachowują Święte Słowo Boże, mogą być częścią Mojego Kościoła na ziemi. Teraz, kiedy ma się ujawnić ostateczna zniewaga przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi przez Stolicę Piotrową, w końcu zrozumiecie Prawdę.
Księga Prawdy, przepowiedziana Danielowi, na czasy ostateczne, nie zostanie zlekceważona przez członków Mojego Kościoła, gdyż jej zawartość przyprawi o mdłości Moich ukochanych, wyświęconych sług, kiedy zdadzą sobie sprawę, że mówię Prawdę.

Fałszywy prorok - który będzie udawał przywódcę Mojego Kościoła - jest gotowy do noszenia szaty, która nie została dla niego przygotowana.

On zbezcześci Moją Świętą Eucharystię i podzieli Mój Kościół na pół i jeszcze raz na pół.
Będzie starał się oddalić wiernych wyznawców Mojego ukochanego Świętego Wikariusza Papieża Benedykta XVI, mianowanych przeze Mnie.
Wykorzeni tych wszystkich, którzy są wierni Mojemu Nauczaniu robiąc z nich kozły ofiarne.
Jego działania nie będą natychmiast widoczne, ale wkrótce będą widoczne znaki, gdy wyruszy on na poszukiwanie poparcia wpływowych przywódców światowych i tych na wysokich stanowiskach.

Kiedy obrzydliwość się zakorzeni, zmiany będą gwałtowne. Wkrótce potem ogłosi stworzenie zjednoczonego Kościoła katolickiego, połączonego z wszystkimi wyznaniami i innymi religiami.
Stanie na czele nowej ogólnoświatowej religii i będzie panował nad pogańskimi religiami. Włączy też ateizm pod wątpliwym pretekstem, że ateistom zależy na tak zwanych ludzkich prawach. Wszystkie grzechy w Oczach Boga zostaną uznane za dopuszczalne przez ten nowy, obejmujący wszystkich Kościół.
Każdy, kto ośmieli się mu sprzeciwić zostanie odszukany i ukarany. Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy się mu sprzeciwią zostaną ekskomunikowani i pozbawieni tytułów. Inni będą zastraszani i prześladowani, wielu księży będzie musiało się ukrywać.

Zwracam się teraz do tych Moich biednych wyświęconych sług, którzy już teraz rozpoznają Mój Głos: Proszę, słuchajcie Mnie, gdy wychodzę wam naprzeciw przynosząc pocieszenie. Nigdy nie poprosiłbym was o odrzucenie Mojego Kościoła na ziemi, ponieważ to Ja, wasz ukochany Zbawiciel go stworzyłem. Złożyłem Moje Ciało jako Żywą Ofiarę, aby was zbawić. Otrzymaliście obowiązek dawania o Mnie świadectwa, aby ocalić dusze tych, których nauczacie i prowadzicie.
Tylko Mi zaufajcie i nadal Mi służcie. Nie wolno przyjąć jakiejkolwiek doktryny przedstawianej wam, o której natychmiast będziecie wiedzieli, że nie jest zgodna z Moim Nauczaniem. Musicie robić to, co mówi wam serce, ale pamiętajcie o tym:
Ten okres na pewno przyniesie wam doświadczenie głębokiego bólu i ciężkiego smutku i zapłaczecie widząc zbezczeszczenie Mojego Kościoła. Ale musicie rozpoznać kłamstwa, które mają być wam przedstawione, ujrzeć je takimi jakimi są - uwłaczaniem Mojej śmierci na Krzyżu.
To zniszczenie może spowodować załamanie struktury Mojego Kościoła. Zmiany i przystosowanie budynków wraz z nową świątynią utworzoną dla jednego światowego kościoła będą wykonane i zlokalizowane w Rzymie.

Bądźcie pewni, że wtedy, gdy Moja Świątynia będzie profanowana, Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel wszystkich ludzi, zostanę odrzucony i wrzucony do rynsztoka.
Wasz Jezus
gloria24

Pope Francis: The Church is close to families

www.thewarningsecondcoming.com

He has been sent to dismantle My Church and tear it up into little pieces
Friday, March 8th, 2013 @ 14:05
My dearly beloved daughter, Satan is in a rage against My Church on earth and his infestation continues to spread within its walls.
The cunning imposter, who has lain in waiting in the wings, patiently, will soon declare his reign over My poor unsuspecting…More
www.thewarningsecondcoming.com

He has been sent to dismantle My Church and tear it up into little pieces
Friday, March 8th, 2013 @ 14:05
My dearly beloved daughter, Satan is in a rage against My Church on earth and his infestation continues to spread within its walls.
The cunning imposter, who has lain in waiting in the wings, patiently, will soon declare his reign over My poor unsuspecting sacred servants. The pain he will inflict is too hard for Me to bear, and yet, his reign will culminate in the final purging of evil from within the core of My Church.
He has carefully manipulated his position and soon his pompous demeanor will be seen amidst his splendid court. His pride, arrogance and self-obsession will be carefully hidden from the world in the beginning. To the outside world, a sigh of relief will be heard as the trumpets peal out to announce his term as head of My Church.
My Body is My Church, but it will not be to Me, Jesus Christ, he will pledge his loyalty, for he does not possess any love for Me. His loyalty is to the beast and how he will laugh and sneer at My sacred servants who will support him.

He who dares to sit in My Temple, and who has been sent by the evil one, cannot speak the truth, for he does not come from Me. He has been sent to dismantle My Church and tear it up into little pieces before he will spit it out from his vile mouth.

My Body is My Church. My Church is still alive but only those who speak the Truth and adhere to the Holy Word of God can be part of My Church on earth. Now that the final insult is to be manifested against Me, Jesus Christ, through the Chair of Peter, you will finally understand the Truth.
The Book of Truth, foretold to Daniel, for the time of the end, will not be taken lightly by members of My Church, for its content will sicken My beloved sacred servants when they realise that I speak the Truth.

The false prophet – he who poses as the leader of My Church – is ready to wear the robes, which were not made for him.

He will desecrate My Holy Eucharist and will divide My Church in half and then by half again.
He will make efforts to dismiss those loyal followers of My beloved Holy Vicar Pope Benedict XVI, appointed by Me.
He will root out all those who are loyal to My Teachings and throw them to the wolves.
His actions won’t become apparent immediately, but soon the signs will be seen as he sets out to seek the support of influential world leaders and those in high places.

When the abomination takes root the changes will be sudden. Announcements by him to create a united Catholic Church by linking up with all faiths and other religions will come soon after.
He will head up the new one-world religion and will reign over pagan religions. He will embrace atheism by waivering the stigma he will say is attached in the pursuit of so-called human rights. All sins, in the Eyes of God, will be deemed acceptable by this new inclusive-Church.
Any one who dares to challenge him will be sought out and punished. Those priests, bishops and cardinals who oppose him will be excommunicated and stripped of their titles. Others will be bullied and persecuted with many priests having to go into hiding.

To those poor sacred servants of Mine who recognise My Voice now, please hear Me as I reach out to you to bring you comfort. I would never ask you to reject My Church on earth for it was I, your beloved Saviour, who created it. I offered My Body up as the Living Sacrifice to save you. You have been given the responsibility to testify on My behalf in order to save the souls of those whom you instruct and guide.
All you can do is trust in Me and continue to serve Me. What you must not do is to accept any doctrine presented to you and which you will know, instantly, is not in accordance with My Teachings. You must do what your heart tells you, but know this.
This period is going to cause you deep pain and the raw grief you will experience when you see how My Church will be desecrated will leave you weeping. But you must recognize the lies which are to be presented to you for what they are – an affront to My death on the Cross.
This destruction may result in the collapse of the structure of My Church. The changes and adaptations of buildings along with the new temple created for the one world church will be crafted and placed in Rome.

Be assured that, just as My Temple is desecrated, that I, Jesus Christ, the Saviour of all mankind, will be discarded and thrown into the gutter.
You Jesus
gloria24

Szatan pracuje w Parlamencie Europejskim

www.paruzja.info www.ostrzezenie.net

unia europejska to babilon{ apokalipsa sw jana}

TWORZCIE GRUPY MODLITEWNE : JEZUS DO LUDZKOSCI
czas walczyc o KROLESTWO BOZE majac miecz prawdy.

DOMINUS VOBISCUM
gloria24

Spotkania z papieżem w 2016 r. na krakowskich Błoniach

www.warningsecondcoming.com

czy do tego dojdzie Panie Jezu ? chron nasz narod,wiernych i kosciol katolicki w Polsce przed " falszywym prorokiem " { Apokalipsa sw.Jana }.
gloria24

Lista Bergoglio

gloria24

Patriarchat moskiewski: spotkanie Cyryla z Franciszkiem

www.warningsecondcoming.com - zwodzenie i skutki wprowadzenia falszywych doktryn w Kosciele Katolickim odbije sie takze i w innych kosciolach chrzescijanskich. jak widac zagrozony tez jest Kosciol Prawoslawny.wielu mam byc zwiedzionych w Kosciele Katolickim przez szatana. urok " falszywego proroka" { Apokalipsa Sw.Jana } ma duzy wplyw na wiernych jak i na media i swiat polityki. ZMIANY …More
www.warningsecondcoming.com - zwodzenie i skutki wprowadzenia falszywych doktryn w Kosciele Katolickim odbije sie takze i w innych kosciolach chrzescijanskich. jak widac zagrozony tez jest Kosciol Prawoslawny.wielu mam byc zwiedzionych w Kosciele Katolickim przez szatana. urok " falszywego proroka" { Apokalipsa Sw.Jana } ma duzy wplyw na wiernych jak i na media i swiat polityki. ZMIANY NADCHODZA W KOSCIELE KATOLICKIM JA SAM MIALEM SWIADECTWO WIDZENIA W WIZJI ,ZE NAJSWIETSZY SAKRAMENT BEDZIE ZNIESIONY.
gloria24

Papież: Walczmy razem z bożkiem-pieniądzem

www.paruzja.info lub www.warningsecondcoming.com
prosba PANA JEZUSA - tworzyc grupy modlitewne aby walczyc o zbawienie dusz na calym swiecie i o ochrone przed " falszywym prorokiem ",ktory teraz zasiadl w stolicy piotrowej oraz przed wladza antychrysta,ktory wkrotce ma sie ukazac na scenie swiatowej w konflikcie wojennym na skale swiatowa.
{ APOKALIPSA SW.JANA oraz KSIEGA DANIELA }
APOKA…More
www.paruzja.info lub www.warningsecondcoming.com
prosba PANA JEZUSA - tworzyc grupy modlitewne aby walczyc o zbawienie dusz na calym swiecie i o ochrone przed " falszywym prorokiem ",ktory teraz zasiadl w stolicy piotrowej oraz przed wladza antychrysta,ktory wkrotce ma sie ukazac na scenie swiatowej w konflikcie wojennym na skale swiatowa.
{ APOKALIPSA SW.JANA oraz KSIEGA DANIELA }
APOKALIPSA SW.JANA 19,10 mowi : " SWIADECTWEM BOWIEM JEZUSA JEST DUCH PROROCTWA "
15 lipca 2013 --- Moja szczerze umiłowana córko, muszę dotrzeć do Moich kapłanów, którzy teraz zaczynają zdawać sobie sprawę, że Ja mówię do świata przez te Orędzia w tym właśnie czasie.

Musicie być ostrożni. Musicie stosować się do zasad Mojego Kościoła na Ziemi, skoro pozostają one takie jakimi były i nie są zmieniane. Nie czujcie się zniechęceni, ponieważ zostaliście ubogaceni Darem Ducha Świętego. Gdy zostaniecie poproszeni, aby się Mnie zaprzeć, będzie to przeprowadzone w sposób subtelny, ale zabójczy. Zostaniecie poproszeni do przyjęcia doktryny wszystkich religii niezwiązanych z chrześcijaństwem. Powiedzą wam, że jest to dla dobra wszystkich i że to nowe podejście obejmujące wszystkie poglądy jest środkiem do celu, by ludzkość w końcu mogła zostać zjednoczona na drodze pokojowej.
Wszystkie inne religie, wyznania, wierzenia i doktryny, które czczą Mojego Ojca, ale które nie uznają Mnie, Jezusa Chrystusa, będą brane pod skrzydła antypapieża. Wy, przez moc bestii i zgodnie z jego metodą będziecie nakłaniani do objęcia waszych współbraci i współsióstr. Powiedzą wam, że wszystkie religie, które czczą Boga, są w Oczach Boga zjednoczone jako jedna. Kiedy się sprzeciwicie, zostaniecie skarceni. Gdy będziecie wyjaśniać, że jedyna droga do Boga, Mojego Umiłowanego Ojca jest przez Jezusa Chrystusa, to powiedzą wam:
"Nie rozumiecie, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, dlatego nie okazując miłości i współczucia dla Jego Kościoła, nie obejmując ich wraz z ich religiami - jesteście obłudnikami."
Ponadto wiedzcie o tym. Jeśli przyjmiecie, że wszystkie religie muszą być objęte jako jedna - że musicie się usunąć na bok, aby okazać szacunek do tych wyznań, które nie uznają Syna Człowieczego - wtedy będziecie winni strasznego grzechu. Wówczas wyprzecie się Mnie.

Ci, którzy mogą wpaść w pułapkę tego oszustwa, niech wiedzą, że pojawią się inne znaki, które wskazują na jedno - nie będzie się już głosić Mojej Boskości.

W waszych kościołach będzie się widziało pojawiające się nowe krzyże z osadzoną głową bestii; wasze ołtarze zostaną zmienione tak, by Mnie wyszydzić. Za każdym razem, gdy zobaczycie nowe i nietypowe symbole w Moim Kościele, patrzcie uważnie, gdyż bestia jest arogancki i pyszni się swoją niegodziwością poprzez pokazywanie znaków, które oddają mu cześć.
Ci z was, którzy nie będą czujni na to oszustwo, zostaną wciągnięci do praktyk, które nie oddają Mi czci. Będą skrywać prawdziwą intencję - oddawanie hołdu szatanowi i jego złym duchom.
Te znaki już się rozpoczęły. Działania o których mówię mają dopiero nadejść, ale dzień, w którym zostaniecie poproszeni, aby zaprzeczyć Mojej Boskości, nie jest daleki. Musicie mieć oczy otwarte, gdyż ci, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, a zamiast tego oddają cześć bestii, już rozwijają skrzydła. Oni rządzą wśród was, ale tak wielu z was nie widzi jeszcze tej obrzydliwości. Lecz, jeśli Mnie kochacie, udzielę wam Łask, abyście zobaczyli Prawdę, ponieważ nigdy was nie opuszczę. Czas jest bliski i musicie się przygotować, gdyż wkrótce zstąpi ciemność. Ci z was, którzy są pobłogosławieni Światłem Boga będą cierpieć z rąk Moich nieprzyjaciół.
Zapamiętajcie te Słowa, odmawiajcie je, a odsłonię wam Prawdę przez Dar Ducha Świętego.

Modlitwa Krucjaty (114) Dla kapłanów, aby otrzymali Dar Prawdy

Mój Panie, otwórz mi oczy.
Pozwól mi zobaczyć wroga i zamknij moje serce
na oszustwa.
Oddaję wszystko Tobie, drogi Jezu.
Wierzę w Twoje Miłosierdzie. Amen.

Wasz Jezus
oredzie z 8-ego marca 2013 :
Moja szczerze umiłowana córko, szatan szaleje ze złości przeciwko Mojemu Kościołowi na ziemi, a jego skażenie wciąż rozprzestrzenia się w jego murach.
Ten przebiegły oszust, który dotąd cierpliwie czekał, wkrótce ogłosi swoje panowanie nad Moimi biednymi, niczego nie podejrzewającymi wyświęconymi sługami. Ból, jaki zada będzie dla Mnie bardzo trudny do zniesienia, a jednak jego panowanie zakończy się ostatecznym oczyszczeniem od zła najgłębszego rdzenia Mojego Kościoła.
Precyzyjnie wypracowywał sobie pozycję i wkrótce jego pompatyczna postawa będzie widoczna pośród jego prześwietnego dworu. Jego duma, arogancja i obsesja na własnym punkcie będzie z początku starannie ukrywana przed światem. Świat zewnętrzny westchnie z ulgą, gdy usłyszy brzmienie trąb ogłaszających jego kadencję, jako głowę Mojego Kościoła.
Moje Ciało jest Moim Kościołem, ale on nie będzie wierny Mnie, Jezusowi Chrystusowi, gdyż nie ma w sobie żadnej miłości do Mnie. On jest wierny bestii i będzie się bardzo wyśmiewał i szydził z Moich wyświęconych sług, którzy będą go wspierać.

Ten, który odważy się zasiadać w Mojej Świątyni i który został wysłany przez złego ducha, nie może mówić prawdy, bo nie pochodzi ode Mnie. Został on wysłany do rozebrania Mojego Kościoła i rozdarcia go na małe kawałki, zanim wypluje go on ze swoich podłych ust.

Moje Ciało jest Moim Kościołem. Mój Kościół jest wciąż żywy, ale tylko ci, którzy mówią Prawdę i zachowują Święte Słowo Boże, mogą być częścią Mojego Kościoła na ziemi. Teraz, kiedy ma się ujawnić ostateczna zniewaga przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi przez Stolicę Piotrową, w końcu zrozumiecie Prawdę.
Księga Prawdy, przepowiedziana Danielowi, na czasy ostateczne, nie zostanie zlekceważona przez członków Mojego Kościoła, gdyż jej zawartość przyprawi o mdłości Moich ukochanych, wyświęconych sług, kiedy zdadzą sobie sprawę, że mówię Prawdę.

Fałszywy prorok - który będzie udawał przywódcę Mojego Kościoła - jest gotowy do noszenia szaty, która nie została dla niego przygotowana.

On zbezcześci Moją Świętą Eucharystię i podzieli Mój Kościół na pół i jeszcze raz na pół.
Będzie starał się oddalić wiernych wyznawców Mojego ukochanego Świętego Wikariusza Papieża Benedykta XVI, mianowanych przeze Mnie.
Wykorzeni tych wszystkich, którzy są wierni Mojemu Nauczaniu robiąc z nich kozły ofiarne.
Jego działania nie będą natychmiast widoczne, ale wkrótce będą widoczne znaki, gdy wyruszy on na poszukiwanie poparcia wpływowych przywódców światowych i tych na wysokich stanowiskach.

Kiedy obrzydliwość się zakorzeni, zmiany będą gwałtowne. Wkrótce potem ogłosi stworzenie zjednoczonego Kościoła katolickiego, połączonego z wszystkimi wyznaniami i innymi religiami.
Stanie na czele nowej ogólnoświatowej religii i będzie panował nad pogańskimi religiami. Włączy też ateizm pod wątpliwym pretekstem, że ateistom zależy na tak zwanych ludzkich prawach. Wszystkie grzechy w Oczach Boga zostaną uznane za dopuszczalne przez ten nowy, obejmujący wszystkich Kościół.
Każdy, kto ośmieli się mu sprzeciwić zostanie odszukany i ukarany. Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy się mu sprzeciwią zostaną ekskomunikowani i pozbawieni tytułów. Inni będą zastraszani i prześladowani, wielu księży będzie musiało się ukrywać.

Zwracam się teraz do tych Moich biednych wyświęconych sług, którzy już teraz rozpoznają Mój Głos: Proszę, słuchajcie Mnie, gdy wychodzę wam naprzeciw przynosząc pocieszenie. Nigdy nie poprosiłbym was o odrzucenie Mojego Kościoła na ziemi, ponieważ to Ja, wasz ukochany Zbawiciel go stworzyłem. Złożyłem Moje Ciało jako Żywą Ofiarę, aby was zbawić. Otrzymaliście obowiązek dawania o Mnie świadectwa, aby ocalić dusze tych, których nauczacie i prowadzicie.
Tylko Mi zaufajcie i nadal Mi służcie. Nie wolno przyjąć jakiejkolwiek doktryny przedstawianej wam, o której natychmiast będziecie wiedzieli, że nie jest zgodna z Moim Nauczaniem. Musicie robić to, co mówi wam serce, ale pamiętajcie o tym:
Ten okres na pewno przyniesie wam doświadczenie głębokiego bólu i ciężkiego smutku i zapłaczecie widząc zbezczeszczenie Mojego Kościoła. Ale musicie rozpoznać kłamstwa, które mają być wam przedstawione, ujrzeć je takimi jakimi są - uwłaczaniem Mojej śmierci na Krzyżu.
To zniszczenie może spowodować załamanie struktury Mojego Kościoła. Zmiany i przystosowanie budynków wraz z nową świątynią utworzoną dla jednego światowego kościoła będą wykonane i zlokalizowane w Rzymie.

Bądźcie pewni, że wtedy, gdy Moja Świątynia będzie profanowana, Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel wszystkich ludzi, zostanę odrzucony i wrzucony do rynsztoka.
Wasz Jezus
gloria24

Już są Duże zmiany w Kurii Rzymskiej

www.paruzja.info lub www.warningsecondcoming.com
prosba PANA JEZUSA - tworzyc grupy modlitewne aby walczyc o zbawienie dusz na calym swiecie i o ochrone przed " falszywym prorokiem ",ktory teraz zasiadl w stolicy piotrowej oraz przed wladza antychrysta,ktory wkrotce ma sie ukazac na scenie swiatowej w konflikcie wojennym na skale swiatowa.
{ APOKALIPSA SW.JANA oraz KSIEGA DANIELA }
APOKA…More
www.paruzja.info lub www.warningsecondcoming.com
prosba PANA JEZUSA - tworzyc grupy modlitewne aby walczyc o zbawienie dusz na calym swiecie i o ochrone przed " falszywym prorokiem ",ktory teraz zasiadl w stolicy piotrowej oraz przed wladza antychrysta,ktory wkrotce ma sie ukazac na scenie swiatowej w konflikcie wojennym na skale swiatowa.
{ APOKALIPSA SW.JANA oraz KSIEGA DANIELA }
APOKALIPSA SW.JANA 19,10 mowi : " SWIADECTWEM BOWIEM JEZUSA JEST DUCH PROROCTWA "
15 lipca 2013 --- Moja szczerze umiłowana córko, muszę dotrzeć do Moich kapłanów, którzy teraz zaczynają zdawać sobie sprawę, że Ja mówię do świata przez te Orędzia w tym właśnie czasie.

Musicie być ostrożni. Musicie stosować się do zasad Mojego Kościoła na Ziemi, skoro pozostają one takie jakimi były i nie są zmieniane. Nie czujcie się zniechęceni, ponieważ zostaliście ubogaceni Darem Ducha Świętego. Gdy zostaniecie poproszeni, aby się Mnie zaprzeć, będzie to przeprowadzone w sposób subtelny, ale zabójczy. Zostaniecie poproszeni do przyjęcia doktryny wszystkich religii niezwiązanych z chrześcijaństwem. Powiedzą wam, że jest to dla dobra wszystkich i że to nowe podejście obejmujące wszystkie poglądy jest środkiem do celu, by ludzkość w końcu mogła zostać zjednoczona na drodze pokojowej.
Wszystkie inne religie, wyznania, wierzenia i doktryny, które czczą Mojego Ojca, ale które nie uznają Mnie, Jezusa Chrystusa, będą brane pod skrzydła antypapieża. Wy, przez moc bestii i zgodnie z jego metodą będziecie nakłaniani do objęcia waszych współbraci i współsióstr. Powiedzą wam, że wszystkie religie, które czczą Boga, są w Oczach Boga zjednoczone jako jedna. Kiedy się sprzeciwicie, zostaniecie skarceni. Gdy będziecie wyjaśniać, że jedyna droga do Boga, Mojego Umiłowanego Ojca jest przez Jezusa Chrystusa, to powiedzą wam:
"Nie rozumiecie, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, dlatego nie okazując miłości i współczucia dla Jego Kościoła, nie obejmując ich wraz z ich religiami - jesteście obłudnikami."
Ponadto wiedzcie o tym. Jeśli przyjmiecie, że wszystkie religie muszą być objęte jako jedna - że musicie się usunąć na bok, aby okazać szacunek do tych wyznań, które nie uznają Syna Człowieczego - wtedy będziecie winni strasznego grzechu. Wówczas wyprzecie się Mnie.

Ci, którzy mogą wpaść w pułapkę tego oszustwa, niech wiedzą, że pojawią się inne znaki, które wskazują na jedno - nie będzie się już głosić Mojej Boskości.

W waszych kościołach będzie się widziało pojawiające się nowe krzyże z osadzoną głową bestii; wasze ołtarze zostaną zmienione tak, by Mnie wyszydzić. Za każdym razem, gdy zobaczycie nowe i nietypowe symbole w Moim Kościele, patrzcie uważnie, gdyż bestia jest arogancki i pyszni się swoją niegodziwością poprzez pokazywanie znaków, które oddają mu cześć.
Ci z was, którzy nie będą czujni na to oszustwo, zostaną wciągnięci do praktyk, które nie oddają Mi czci. Będą skrywać prawdziwą intencję - oddawanie hołdu szatanowi i jego złym duchom.
Te znaki już się rozpoczęły. Działania o których mówię mają dopiero nadejść, ale dzień, w którym zostaniecie poproszeni, aby zaprzeczyć Mojej Boskości, nie jest daleki. Musicie mieć oczy otwarte, gdyż ci, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, a zamiast tego oddają cześć bestii, już rozwijają skrzydła. Oni rządzą wśród was, ale tak wielu z was nie widzi jeszcze tej obrzydliwości. Lecz, jeśli Mnie kochacie, udzielę wam Łask, abyście zobaczyli Prawdę, ponieważ nigdy was nie opuszczę. Czas jest bliski i musicie się przygotować, gdyż wkrótce zstąpi ciemność. Ci z was, którzy są pobłogosławieni Światłem Boga będą cierpieć z rąk Moich nieprzyjaciół.
Zapamiętajcie te Słowa, odmawiajcie je, a odsłonię wam Prawdę przez Dar Ducha Świętego.

Modlitwa Krucjaty (114) Dla kapłanów, aby otrzymali Dar Prawdy

Mój Panie, otwórz mi oczy.
Pozwól mi zobaczyć wroga i zamknij moje serce
na oszustwa.
Oddaję wszystko Tobie, drogi Jezu.
Wierzę w Twoje Miłosierdzie. Amen.

Wasz Jezus
oredzie z 8-ego marca 2013 :
Moja szczerze umiłowana córko, szatan szaleje ze złości przeciwko Mojemu Kościołowi na ziemi, a jego skażenie wciąż rozprzestrzenia się w jego murach.
Ten przebiegły oszust, który dotąd cierpliwie czekał, wkrótce ogłosi swoje panowanie nad Moimi biednymi, niczego nie podejrzewającymi wyświęconymi sługami. Ból, jaki zada będzie dla Mnie bardzo trudny do zniesienia, a jednak jego panowanie zakończy się ostatecznym oczyszczeniem od zła najgłębszego rdzenia Mojego Kościoła.
Precyzyjnie wypracowywał sobie pozycję i wkrótce jego pompatyczna postawa będzie widoczna pośród jego prześwietnego dworu. Jego duma, arogancja i obsesja na własnym punkcie będzie z początku starannie ukrywana przed światem. Świat zewnętrzny westchnie z ulgą, gdy usłyszy brzmienie trąb ogłaszających jego kadencję, jako głowę Mojego Kościoła.
Moje Ciało jest Moim Kościołem, ale on nie będzie wierny Mnie, Jezusowi Chrystusowi, gdyż nie ma w sobie żadnej miłości do Mnie. On jest wierny bestii i będzie się bardzo wyśmiewał i szydził z Moich wyświęconych sług, którzy będą go wspierać.

Ten, który odważy się zasiadać w Mojej Świątyni i który został wysłany przez złego ducha, nie może mówić prawdy, bo nie pochodzi ode Mnie. Został on wysłany do rozebrania Mojego Kościoła i rozdarcia go na małe kawałki, zanim wypluje go on ze swoich podłych ust.

Moje Ciało jest Moim Kościołem. Mój Kościół jest wciąż żywy, ale tylko ci, którzy mówią Prawdę i zachowują Święte Słowo Boże, mogą być częścią Mojego Kościoła na ziemi. Teraz, kiedy ma się ujawnić ostateczna zniewaga przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi przez Stolicę Piotrową, w końcu zrozumiecie Prawdę.
Księga Prawdy, przepowiedziana Danielowi, na czasy ostateczne, nie zostanie zlekceważona przez członków Mojego Kościoła, gdyż jej zawartość przyprawi o mdłości Moich ukochanych, wyświęconych sług, kiedy zdadzą sobie sprawę, że mówię Prawdę.

Fałszywy prorok - który będzie udawał przywódcę Mojego Kościoła - jest gotowy do noszenia szaty, która nie została dla niego przygotowana.

On zbezcześci Moją Świętą Eucharystię i podzieli Mój Kościół na pół i jeszcze raz na pół.
Będzie starał się oddalić wiernych wyznawców Mojego ukochanego Świętego Wikariusza Papieża Benedykta XVI, mianowanych przeze Mnie.
Wykorzeni tych wszystkich, którzy są wierni Mojemu Nauczaniu robiąc z nich kozły ofiarne.
Jego działania nie będą natychmiast widoczne, ale wkrótce będą widoczne znaki, gdy wyruszy on na poszukiwanie poparcia wpływowych przywódców światowych i tych na wysokich stanowiskach.

Kiedy obrzydliwość się zakorzeni, zmiany będą gwałtowne. Wkrótce potem ogłosi stworzenie zjednoczonego Kościoła katolickiego, połączonego z wszystkimi wyznaniami i innymi religiami.
Stanie na czele nowej ogólnoświatowej religii i będzie panował nad pogańskimi religiami. Włączy też ateizm pod wątpliwym pretekstem, że ateistom zależy na tak zwanych ludzkich prawach. Wszystkie grzechy w Oczach Boga zostaną uznane za dopuszczalne przez ten nowy, obejmujący wszystkich Kościół.
Każdy, kto ośmieli się mu sprzeciwić zostanie odszukany i ukarany. Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy się mu sprzeciwią zostaną ekskomunikowani i pozbawieni tytułów. Inni będą zastraszani i prześladowani, wielu księży będzie musiało się ukrywać.

Zwracam się teraz do tych Moich biednych wyświęconych sług, którzy już teraz rozpoznają Mój Głos: Proszę, słuchajcie Mnie, gdy wychodzę wam naprzeciw przynosząc pocieszenie. Nigdy nie poprosiłbym was o odrzucenie Mojego Kościoła na ziemi, ponieważ to Ja, wasz ukochany Zbawiciel go stworzyłem. Złożyłem Moje Ciało jako Żywą Ofiarę, aby was zbawić. Otrzymaliście obowiązek dawania o Mnie świadectwa, aby ocalić dusze tych, których nauczacie i prowadzicie.
Tylko Mi zaufajcie i nadal Mi służcie. Nie wolno przyjąć jakiejkolwiek doktryny przedstawianej wam, o której natychmiast będziecie wiedzieli, że nie jest zgodna z Moim Nauczaniem. Musicie robić to, co mówi wam serce, ale pamiętajcie o tym:
Ten okres na pewno przyniesie wam doświadczenie głębokiego bólu i ciężkiego smutku i zapłaczecie widząc zbezczeszczenie Mojego Kościoła. Ale musicie rozpoznać kłamstwa, które mają być wam przedstawione, ujrzeć je takimi jakimi są - uwłaczaniem Mojej śmierci na Krzyżu.
To zniszczenie może spowodować załamanie struktury Mojego Kościoła. Zmiany i przystosowanie budynków wraz z nową świątynią utworzoną dla jednego światowego kościoła będą wykonane i zlokalizowane w Rzymie.

Bądźcie pewni, że wtedy, gdy Moja Świątynia będzie profanowana, Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel wszystkich ludzi, zostanę odrzucony i wrzucony do rynsztoka.
Wasz Jezus
gloria24

Paradoks w encyklice papieża Franciszka

www.warningsecondcoming.com

www.paruzja.info

tworzyc grupy modlitewne i modlic sie o ochrone przed " falszywym prorokiem "w Kosciele Katolickim i antychrystem,ktory nadchodzi na swiatowa scene.
gloria24

Les MALHEURS du MONDE sur le Canon de Pachelbel (cantique de St L-M de Montfort)

Dominus Tecum, gratia vobis et pax ✍️
gloria24

INVOCATION du SAINT-ESPRIT (cantique de St Louis-Marie Grignion de Montfort)

thank you. Dominus Tecum ✍️
gloria24

Au Sacré-Cœur (cantique attribué à St L-M Grignion de Montfort)

Dominus Tecum ✍️
gloria24

Reine de Victoire (sur les Ave Maria de Lourdes & Fatima)

Dominus Tecum ✍️
gloria24

En l'honneur de St Joseph (cantique de St L-M Grignion de Montfort)

Dominus Tecum ✍️
gloria24

CZY KTOŚ ZWOLNIŁ PAPIEŻA?

www.warningsecondcoming.com -- na tej stronie Pan Jezus juz w oredziach jakis czas temu wyjawil , ze to sie wydarzy a nastepny papiez ma byc tzw. falszywym prorokiem { Apokalipsa sw.Jana}, ktory podzieli Kosciol,zniesie swiete sakramenty,wprowadzi dyktature.
gloria24

WIELKA BRYTANIA BEDZIE URATOWANA ZE SZPONOW ANTYCHRYSTA / GREAT BRITAIN SAVED !

mozna porownac ewangelie sw.Lukasza 7,1-10 / Setnik z Kafarnaum / do uzdrowienia duchowego jakie bedzie dane dla Anglii.
CHWALA PANU NA WIEKI WIEKOW , ZE KRAJ TEN MAJACY GLEBOKIE KORZENIE CHRZESCIJANSTWA BEDZIE W LASCE PANA NASZEGO JEUZUSA CHRYSTUSA. ZAPEWNE CHWALA TEZ I MATCE BOZEJ. OTO PRZYKLAD DLA NARODU POLSKIEGO I KOSCIOLA KATOLICKIEGO , DLA NAS CHRZESCIJAN Z …More
mozna porownac ewangelie sw.Lukasza 7,1-10 / Setnik z Kafarnaum / do uzdrowienia duchowego jakie bedzie dane dla Anglii.
CHWALA PANU NA WIEKI WIEKOW , ZE KRAJ TEN MAJACY GLEBOKIE KORZENIE CHRZESCIJANSTWA BEDZIE W LASCE PANA NASZEGO JEUZUSA CHRYSTUSA. ZAPEWNE CHWALA TEZ I MATCE BOZEJ. OTO PRZYKLAD DLA NARODU POLSKIEGO I KOSCIOLA KATOLICKIEGO , DLA NAS CHRZESCIJAN Z POLSKI.
W DNIACH 9 - 10 LISTOPADA W BIRMINGHAM , W KATEDRZE SW. CZADA { WIELKI SWIETY I EWANGELISTA } BEDZIE NAWIEDZENIE IKONY MATKI BOZEJ CZESTOCHOWSKIEJ.
AVE REGINA COELORUM AVE DOMINA ANGELORUM !
gloria24

TAJEMNICA OBJAWIENIA DLA POLSKI

jesli slabo widac text wystarczy zapisac dokument w pamieci , otworzyc go i widac wtedy wyraznie slowa.
gloria24

TAJEMNICA OBJAWIENIA DLA POLSKI

DOMINUS TECUM
gloria24

PAN JEZUS {slowa z poematu Boga - Czlowieka,Marii Valtorty }

Dominus Vobiscum
gloria24

Janusz Palikot zostaje apostata / modlcie sie za niego ! /

MOI DRODZY PAMIETAJCIE W MODLITWACH O JANUSZU PALIKOCIE. TO BIEDNE BOZE DZIECKO,KTORE WYPIERA SIE KOSCIOLA A KOSCIOLEM JEST PRZECIEZ NASZ PAN - CHRYSTUS. BIEDNY ON JEST, BYC MOZE ROBI TO NIESWIADOMIE. TO NASZ BRAT,KTORY NIE DOZNAL MILOSCI BOZEJ.A KTO NIE MA MILOSCI BOZEJ W SOBIE TO WIECIE,ZE JEST NARAZONY NA ZNIEWOLENIE I DEMONY MAJA WIEKSZA MOC BEDAC WOKOL …More
MOI DRODZY PAMIETAJCIE W MODLITWACH O JANUSZU PALIKOCIE. TO BIEDNE BOZE DZIECKO,KTORE WYPIERA SIE KOSCIOLA A KOSCIOLEM JEST PRZECIEZ NASZ PAN - CHRYSTUS. BIEDNY ON JEST, BYC MOZE ROBI TO NIESWIADOMIE. TO NASZ BRAT,KTORY NIE DOZNAL MILOSCI BOZEJ.A KTO NIE MA MILOSCI BOZEJ W SOBIE TO WIECIE,ZE JEST NARAZONY NA ZNIEWOLENIE I DEMONY MAJA WIEKSZA MOC BEDAC WOKOL NIEGO JAK KOMARY ABY PRZYSSAC SIE I POZBAWIC ZBAWIENIA.
PANIE MOJ ! WYBACZ MU. DAJ MU ZNAK ZANIM BEDZIE ZA POZNO. DAJ MU ZNAK PRZED OSTRZEZENIEM,KTORE NADCHODZI.
gloria24

Cudowne Objawienie Nieba 43

SPROSTOWANIE - czesc 42