Theodorá-Máriá
1163

Boží slovo na den 12.11. A.D. 2019

Pán řekl: „Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: `Hned pojď a sedni si ke stolu'? Spíše mu přece řekne: `Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě,…
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_02.htm 1. čtení: Čtení z knihy Moudrosti. Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_02.htm
1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jako obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci. Duše spravedlivých však jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jak zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni, zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože popřává svým vyvoleným lásku a smilování.
More
Theodorá-Máriá likes this.
2462

Victory

148

HolyRosary33 and one more user like this.
Theodorá-Máriá likes from Zedad

Mater Admirabilis

Pannu Marii budou blahoslavit všechna pokoleni
114

La Salette, Fatima "Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista"

"Jeruzaléme, ty svaté město" (Maria), on tě za skutky tvých synů potrestal, ale nad syny spravedlivých se opět smiluje. Vzdávej dík Hospodinu, jak se sluší, a veleb Krále věků, ať se tvůj Stánek …More
"Jeruzaléme, ty svaté město" (Maria), on tě za skutky tvých synů potrestal, ale nad syny spravedlivých se opět smiluje. Vzdávej dík Hospodinu, jak se sluší, a veleb Krále věků, ať se tvůj Stánek radostně znovu zbuduje. Kéţ v tobě Hospodin potěší všechny zajaté, kéţ v tobě vţdycky, navěky miluje všechny ubohé! Zářivé světlo ozáří všechny zemské kraje; mnohé národy k tobě přijdou z dálek, obyvatelé všech konců světa přijdou k tvému svatému jménu, v rukách dary pro Krále nebes. Pokolení za pokolením se v tobě bude veselit a jméno tvého vyvoleného města potrvá po všechna pokolení navěky. Běda všem, kdo tě slovem urazí, běda všem, kdo tě ničí a strhávají tvé hradby, všem, kdo boří tvé věţe a zapalují tvé domy! Ale všichni ti, kteří tě ctí, budou poţehnáni navěky. Tak uţ jdi a raduj se ze synů spravedlivých, neboť se všichni shromáţdí a budou velebit Pána věků. Blaze těm, kdo tě milují, blaze těm, kdo se zaradují z tvého pokoje. Blaze všem, kdo se trápí tvými tresty, neboť se z tebe budou …More
07:18
Theodorá-Máriá likes this.
Theodorá-Máriá likes from Stylita

Boží slovo na den 11.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_01.htm

1. čtení:
Milujte spravedlnost, vládcové země, správně smýšlejte o Pánu a hledejte ho upřímným srdcem. Těm, kdo ho nepokoušejí, dává se nalézt, zjevuje se těm, kdo v něho věří. Zvrácené myšlenky však od Boha oddělují, všemohoucnost se neprojevuje na výzvy pošetilců. Do zlovolné duše nevchází moudrost, nesídlí v těle oddaném …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_01.htm

1. čtení:
Milujte spravedlnost, vládcové země, správně smýšlejte o Pánu a hledejte ho upřímným srdcem. Těm, kdo ho nepokoušejí, dává se nalézt, zjevuje se těm, kdo v něho věří. Zvrácené myšlenky však od Boha oddělují, všemohoucnost se neprojevuje na výzvy pošetilců. Do zlovolné duše nevchází moudrost, nesídlí v těle oddaném hříchu. Svatý duch kázně utíká před lstí, uniká nerozvážným myšlenkám, odchází, když se blíží nepravost. Vždyť moudrost je duch, který miluje lidi, ale nenechá bez trestu tupitele, který se provinil slovy, protože Bůh je svědkem jeho ledví, pravdivým pozorovatelem jeho srdce a posluchačem jeho řečí. Duch Páně naplňuje svět a ten, který vše obsahuje, ví o všem, co se mluví.
Mdr 1,1-7

Žalm:
Veď mě, Hospodine, cestou odvěkou!

Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš,
ty víš, když sedám i když vstávám.
Poznáváš mé myšlenky již zdálky;
ať jdu nebo ležím, ty to určuješ,
všímáš si všech mých cest.

Slovo ještě nemám na jazyku:
hle, už je znáš, Hospodine, celé.
Obklopuješ mě zezadu i zpředu
a kladeš na mě svou dlaň.
Podivuhodná je pro mě tvá znalost,
vznešená a nepochopitelná.

Kam se mohu uchýlit před tvým duchem,
kam až utéci před tvou tváří?
I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam,
i kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi!

I kdybych si připjal křídla jitřenky
a spočinul na nejzazším moři,
i tam mě povede tvá ruka
a uchopí mě tvá pravice.
Zl 139

Evangelium:
Lk 17,1-6

Církevní kalendář:
sv. Martin (+397)
Pocházel z území dnešního Maďarska a jako syn důstojníka římské posádky začal v Itálii vojenskou kariéru. Jako voják se dostal do Amiens v Galii, kde se v době svého katechumenátu podělil o svůj důstojnický plášť s chudákem, trpícím nouzí. Po odchodu z armády žil jako poustevník, stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371 se stal biskupem města Tours a apoštolsky působil v širokém okolí až do 80 let.
catholica.cz
12214

Boží slovo na den 11.11. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale běda tomu, od koho pocházejí! Bylo by pro něho lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl ke hříchu …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_01.htm 1. čtení: Milujte spravedlnost, vládcové země, správně smýšlejte o Pánu a hledej…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_01.htm
1. čtení:
Milujte spravedlnost, vládcové země, správně smýšlejte o Pánu a hledejte ho upřímným srdcem. Těm, kdo ho nepokoušejí, dává se nalézt, zjevuje se těm, kdo v něho věří. Zvrácené myšlenky však od Boha oddělují, všemohoucnost se neprojevuje na výzvy pošetilců. Do zlovolné duše nevchází moudrost, nesídlí v těle oddaném hříchu. Svatý duch kázně utíká před lstí, uniká nerozvážným myšlenkám, odchází, když se blíží nepravost. Vždyť moudrost je duch, který miluje lidi, ale nenechá bez trestu tupitele, který se provinil slovy, protože Bůh je svědkem jeho ledví, pravdivým pozorovatelem jeho srdce a posluchačem jeho řečí. Duch Páně naplňuje svět a ten, který vše obsahuje, ví o všem, co se mluví.
Mdr 1,1-7
Žalm:
Veď mě, Hospodine, cestou odvěkou!
Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, ty víš, když sedám i když vstávám. Poznáváš mé myšlenky již zdálky; ať jdu nebo ležím, ty to určuješ, všímáš si všech mých cest. Slovo ještě …More
HolyRosary33 and one more user like this.
213.5K

Démon revolúcie I. časť

Milí priatelia, pripomíname si presne 70 rokov od tzv. "Februárového víťazstva" v povojnovom Československu. Ako vznikajú takéto "víťazstvá" vrátane "Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie", …More
Milí priatelia, pripomíname si presne 70 rokov od tzv. "Februárového víťazstva" v povojnovom Československu. Ako vznikajú takéto "víťazstvá" vrátane "Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie", ktorej 100 rokov sme si pripomenuli v roku 2017, nám dokumentuje ruský film Démon revolúcie, ktorý odkrýva mnohým ľuďom absolútne neznáme skutočnosti prípravy, ako aj priebeh a výsledky slobodomurárskeho globalistického snaženia - ktoré sa datuje už od tzv. Parížskej komúny v 18. storočí. Film prinesieme v troch samostatných dieloch.
01:16:30
Caesar
Za vsetkými tými diabolskými revoluciami stáli satanové paprce - slobodomurárské loze. "Liberalismus je světem Luciferovým, který je v radikální opoz…More
Za vsetkými tými diabolskými revoluciami stáli satanové paprce - slobodomurárské loze.
"Liberalismus je světem Luciferovým, který je v radikální opozici a neutuchající válce proti společnosti a Církvi Ježíše Krista." Liberalismus je hřích, Dr. Don Felix Sarda y Salvany
"...původ státní moci je třeba hledat v Bohu samém a nikoliv v lidu..." Immortale Dei, papež Lev XIII., Notre Charge Apostolique, sv. Pius X.
"Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův blud." bl. Pius IX.
Ne nadarmo se známý americký žid bankéř Jacob Schiff po rozvrácení Ruska často chvástal, že záhuba Ruska je zvláště dílo jeho rukou, které jeho i jeho společníky stálo velké peníze. Jak je známo, úlohou Dočasné vlády s Kerenským v čele bylo dovést stát do Ustanovují- cího shromáždění, které mělo podle plánů svobodozednářů odhlasovat rozdělení impéria na mnoho částí. Známý americký politický činitel a komentátor, žid Weinthal, na stránkách časopisu Newsweek řekl úplně …More
Theodorá-Máriá likes this.

DONALD TRUMP - pravda o skrytej svetovej, nikým nevolenej, Deep State

Naše hnutí je o náhradě krachujícího a zkorumpovaného politického establishmentu novou vládou, kontrolovanou vámi, americkými lidmi. Washingtonský vládní establishment a finanční a mediální …More
Naše hnutí je o náhradě krachujícího a zkorumpovaného politického establishmentu novou vládou, kontrolovanou vámi, americkými lidmi. Washingtonský vládní establishment a finanční a mediální korporace, které jej financují, existuje jen pro jedno: aby obohacoval a ochraňoval sám sebe. Establishment má v těchto volbách ve hře triliony dolarů.
Ti, kdo drží páky moci ve Washingtonu pro globální ekonomické zájmy, nejednají ve vašem zájmu.
Naše kampaň pro ně reprezentuje opravdovou existenciální hrozbu, takovou, jakou nikdy dříve necítili. V těchto volbách nejde jednoduše o příští čtyři roky. Je to křižovatka v historii naší civilizace, křižovatka, která rozhoduje o tom, jestli "My, lidé", znovuzískáme kontrolu nad naší vládou. Politický establishment, který se nás snaží zastavit, je tatáž skupina lidí, kteří nesou odpovědnost za naše katastrofální obchodní smlouvy, za masivní ilegální imigraci, a za ekonomickou a zahraniční politiku, díky kterým naše země krvácí.
Politický establishment je …More
03:36
KAHLENBERG
JOHN FITZGERALD KENNEDY (prvý katolícky prezident v histórii USA) - prejav o tajných spolkoch Ak ste niekedy mali nejaké otázky, prečo bol John Fitzg…More
JOHN FITZGERALD KENNEDY (prvý katolícky prezident v histórii USA) - prejav o tajných spolkoch
Ak ste niekedy mali nejaké otázky, prečo bol John Fitzgerald KENNEDY zavraždený, stačí si vypočuť tento jeho prejav.
Poukazoval na "elitné" spolky "elitných" ľudí. Táto elita nemohla nechať J. F. Kennedyho, aby ich už viac odhaľoval.
Nemohli ho nechať rušiť im ich plány.
Prejav prezidenta pre Americkú asociáciu vydavateľov novín
Waldorf - Astoria Hotel, New York City
27. apríla 1961
View 3 more comments.

Boží slovo na den 10.11. A.D. 2019

Peter(skala) satan s belzebubom sa spoja. Tomu hovorím výhra.
Theodorá-Máriá likes from Roberto 55

Arcibiskup Viganò: František slúži ako mólo pre „satanský plán“

Vigano sa skryva preto, lebo sa citi ohrozeny na zivote. A kto ho ohrozuje? Samotny Vatikan a satanisti v nom a to je uz co povedat!
3269

Boží slovo na den 9.11. A.D. 2019

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal zprovazů důtky a vyhnal všechny z …
Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: ‘Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.More
Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: ‘Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_09.htm 1. čtení: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_09.htm
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle – pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ – na východ totiž bylo chrámové průčelí – voda stékala pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující na východ, a hle – voda vytékala z jižní strany. Řekl mi: „Tato voda, která vytéká do východní krajiny, stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena. Kamkoli se řeka dostane, oživnou všichni živočichové, kteří se v ní hemží; velmi mnoho ryb bude tam, kam se dostane tato voda, a vše se uzdraví. Nad řekou pak, na jejím břehu z obou stran vzroste všeliké ovocné stromoví; neopadne jeho listí, nepřestane jeho ovoce; každý měsíc ponese čerstvé plody, neboť jeho voda bude vytékat ze svatyně: jeho ovoce bude pokrmem, lékem jeho listí.“
Ez 47,1-2.8-9.12
Žalm:
Proudy bystřin jsou k radost…More
View one more comment.
42514

OPEN LETTER TO ARCHBISHOP CARLO MARIA VIGANÓ / OTEVŘENÝ DOPIS OTCI ARCIBISKUPU CARLO …

Víte, na co a k čemu také přispíváte… Prosíme naše čtenáře, příznivce, modlitebníky, podporovatele, zveřejňujte tento otevřený dopis (český překlad, viz níže), prosím, na svém facebooku a dalších …
Paxus
Dúfam, že ťa bude poslúchať aj Joske :)
Paxus
Naša matka predstavená, ako sa ti darí plniť úlohy predstavenej? Nechcela by si prijať aj službu predstavenej GTv?
View 2 more comments.

Výzva pro ex-papeže ještě před smrtí

Vaše Eminence, Benedikte XVI., uvědomte si, že letos máte 88 let. Bůh vám ještě dává možnost k pokání. Brzy vás odvolá k soudu! Rozhoduje se o Vašem osobním životě po smrti, zda bude pokračovat v …More
Vaše Eminence, Benedikte XVI., uvědomte si, že letos máte 88 let. Bůh vám ještě dává možnost k pokání. Brzy vás odvolá k soudu! Rozhoduje se o Vašem osobním životě po smrti, zda bude pokračovat v nebi či ve věčném zavržení v pekle! Vaše pokání, ale nemůže být jen soukromým! Vy jste povinen učinit veřejné pokání. Musíte odvolat beatifikaci Jana Pavla II. a jasně povědět pravdu, že tzv. historicko-kritická metoda prosazuje hereze proti podstatným pravdám víry. Rovněž se odřekněte a odsuďte ducha Assisi, který prosazuje synkretismus s pohanstvím a s jeho démony. Ať je Vaše vyjádření jasné a nikoli dvouznačné!
One page
krumpeľ and 2 more users like this.

Arcibiskup Viganò: František slúži ako mólo pre „satanský plán“

Keď hovoríme o „všetkých náboženstvách“, František zjavne zahŕňa pohanstvo a modlárstvo, povedal informátor arcibiskup Viganò pre agentúru LifeSiteNews.com (6. novembra). Pre Viganó je to v súlade s …
Je úsměvné co vy dva /reverend Libor a apredsasa/ nevíte. Jen ,abyste jednou našli cestu domů. apredsasatoci před 7 hodinami Jak popletli výklad …More
Je úsměvné co vy dva /reverend Libor a apredsasa/ nevíte.
Jen ,abyste jednou našli cestu domů.
apredsasatoci
před 7 hodinami
Jak popletli výklad proroctví sv. Malachiáše o počtu papežů do konce světa
Takže bergoglio nie je falosny prorok.
View 7 more comments.

Otec Alois Kánský a jeho životní příběh

Alois Kánský se narodil v říjnu 1954 v Praze jako jediný syn někdejší řeholnice a vysokého komunistického funkcionáře. Jeho maminka odložila řeholní hábit roku 1950, kdy komunisté hromadně …More
Alois Kánský se narodil v říjnu 1954 v Praze jako jediný syn někdejší řeholnice a vysokého komunistického funkcionáře. Jeho maminka odložila řeholní hábit roku 1950, kdy komunisté hromadně likvidovali ženské i mužské konventy v celé ČSR. Manželství jeho rodičů se rozpadlo v době, kdy bylo Aloisovi pět let a otec od rodiny odešel.
Když Alois Kánský nastoupil na gymnázium a rozhodl se, že se chce stát knězem, nijak se se svými plány netajil. Tehdy se o něj StB začala poprvé zajímat: bylo to prý, vzhledem k jeho otci-funkcionáři, nápadné. Ostatně "když se otec dozvěděl, že jeho syn chce být flanďákem, černoprdelníkem, tak málem dostal infarkt." StB tehdy s Kánským poprvé navázala kontakty, byl pozván k výslechu a přesvědčován, aby od svého záměru upustil.
Na gymnáziu se Alois Kánský stal předsedou celoškolního výboru Svazu socialistické mládeže (SSM), kam podle něj vstoupila celá třída. Kánský to později vysvětloval jako účelový "maskovací manévr": navenek vypadalo gymnázium jako "…More
47:29
Theodorá-Máriá likes this.

Japanese Maples amidst Bamboo

"Almighty and merciful God, through the preaching of your blessed martyrs, Alphonsus and his companions, you filled the hearts of the peoples of the Far East with the knowledge of your only-begotten …More
"Almighty and merciful God, through the preaching of your blessed martyrs, Alphonsus and his companions, you filled the hearts of the peoples of the Far East with the knowledge of your only-begotten Son. Through their example and prayers, confirm us in steadfast faith. Through Christ our Lord. Amen." – Collect for the feast of Bl. Alphonsus Navarette and his companions, Dominican martyrs of Japan. Brilliant crimson maple leaves, like drops of blood, fall from the sky, amid a backdrop of bamboo, a symbol of endurance, strength, and of Asia. Photo taken in the Arashiyama Bamboo Grove, Kyoto.
Source: Lawrence OP on Flickr
AgentRose
Thank you. We need all of the Church militant praying together in this crisis and thanking God for the witness of those who went before us.
GTVisrockin and 3 more users like this.

Náš genmjr v.v. Hynek Blaško v europarlamentu - za naší vlast! has 3,579 memb...

Matějka vzkázal knězi Halíkovi.
01:42
pebu
Lidé, kteří nemají rodinu a potomky, tak je budoucnost této země moc nezajímá.
Halík byl vždycky exot
View 2 more comments.

SHNILÉ OVOCE SAMETOVÉ REVOLUCE

Zničené kulturní a historické hodnoty
02:48
Theodorá-Máriá likes this.

JAKÝ BŮH MLUVÍ ÚSTY HLAVY VATIKÁN-КАКОЙ БОГ ГОВОРИТ УСТАМИ ГЛАВЫ ВАТИКАНА

PRAVOSLAVÍ JE NESLUČITELNÉ S ŘÍMSKÝM KATOLICTVÍM. V PODSTATĚ JDE O VYVRAŽDĚNÍ Ř.KATOLICTVÍ I ŽIDOKŘESŤANSTVÍ ÚSTY ZMIJE ect......More
PRAVOSLAVÍ JE NESLUČITELNÉ S ŘÍMSKÝM KATOLICTVÍM.
V PODSTATĚ JDE O VYVRAŽDĚNÍ Ř.KATOLICTVÍ I ŽIDOKŘESŤANSTVÍ ÚSTY ZMIJE ect......
26:08
Sv.Prokop
Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty …More
Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? (1Kor2,10-13)
Sv.Prokop
Nezapomeňte, že Sv. Prokop Sázavský je římskokatolický i pravoslavný světec současně ! www.svprokop-sazava.cz
štefan161 and 3 more users like this.
Theodorá-Máriá likes from Zedad

Tanec krále Davida

I když půjdu údolím stínu smrti, já budu tě chválit a děkovat za všechno co mám, strach mizí v dáli.
Já mám to a nedá se to koupit, ale mám to
I kdyby nás všichni opustili, Bůh je s námi.
Theodorá-Máriá likes from Joske

Evita Perón: Stane sa „neplač za mnou Argentína“ svätou?

@zaba
Karol Wojtyla byl mimořádně inteligentní člověk. Byl to také herec. Věděl tedy více než dobře, jak na diváky v hledišti působí jednotlivá gesta herců na jevišti.
Představa, že se jen tak, z ničeho nic objeví na papežském stolci Karol Józef Wojtyła z komunistického bloku, je jemně úsměvná. Nešlo to bez spolupráce řídících orgánů pro oko znepřátelených mocností. Nešlo to bez dohod tajných …More
@zaba
Karol Wojtyla byl mimořádně inteligentní člověk. Byl to také herec. Věděl tedy více než dobře, jak na diváky v hledišti působí jednotlivá gesta herců na jevišti.
Představa, že se jen tak, z ničeho nic objeví na papežském stolci Karol Józef Wojtyła z komunistického bloku, je jemně úsměvná. Nešlo to bez spolupráce řídících orgánů pro oko znepřátelených mocností. Nešlo to bez dohod tajných služeb světových mocností. Karol Wojtyla byl vědomý účastník mocenských her na jevišti světa a podílel se na přípravě sjednocení Evropy a současné islamizace. Proto políbením Koránu učinil gesto podřízení křesťanské Evropy islámu, který se mocným světa jeví jako nejvíce účinný nástroj globalizace. Nikoli tedy Karol Wojtyla, ale prostí katoličtí věřící jsou těmi totálně neinformovanými.
2104

Rozjímání nad Ř 8,5-6

"Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život …More
"Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj."
Verš 5.−6. je pokračováním předchozího citátu. Znovu vysvětluje, že ti, kteří žijí podle těla, také tak myslí, a ti, kteří žijí podle Ducha, podle Ducha myslí. Dále je řečeno, že myšlení tělesné přináší smrt, ale myšlení duchovní přináší život a pokoj. To se týká času i věčnosti. Ovoce jednoho je smrt a druhého je život nejen časný, ale i věčný.
Znovu si musíme uvědomit, že myšlení podle Ducha i život podle Ducha je spojen se zákonem Ducha. A ten je bytostně spojen s Ježíšem, je v Něm. Ti, kteří jsou v Kristu, myslí duchovně, a ne tělesně, to znamená myslí ne na sebe, ale těžiště jejich myšlení je ve vztahu k Ježíši. Centrem není jejich seberealizace, jejich ego, ale v centru je pravé dobro – duchovní dobro. Nemusí se však starat o to, aby ho získali. Je třeba se starat o to, …More
One page
Theodorá-Máriá and one more user like this.
119

Bible a Synoda o Amazonii “... bylo tam okolo 25 mužů (kardinálů)” (Ez 8,16)

video: www.youtube.com/watch Jaká je pravdivá diagnóza odpadlické Synody o Amazonii? Podáváme ji ne pouze z lidského pohledu, ale z pohledu Božího slova. Vystihuje ji tento Boží výrok: „Ďábel k …More
video: www.youtube.com/watch
Jaká je pravdivá diagnóza odpadlické Synody o Amazonii? Podáváme ji ne pouze z lidského pohledu, ale z pohledu Božího slova. Vystihuje ji tento Boží výrok:
„Ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, protože ví, že má málo času.“ (Zj 12,12)
Bůh si stěžuje na modlářství v chrámu: „Řekl mi: Synu člověka, vidíš, co tito činí (ve Vatikánských zahradách i na jiných místech Vatikánu)? Ohavnosti tak velké... takže se musím vzdálit od této svatyně!“ (Ez 8,6) ... „Uzřel jsem všeliké spodobení... ukydaných model (z Amazonie). (v. 10) „...hle, mezi síní a oltářem bylo okolo 25 mužů. (A právě okolo 25 mužů – kardinálů – bylo na Synodě o Amazonii. Na ně dopadla Boží anathema – prokletí a vyloučení dle Gal 1,8-9.) „Zády byli obráceni ke chrámu Hospodinovu... Viděl jsi to, synu člověka? Copak je to lehká věc, aby činili tyto ohavnosti, které zde činí?“ (Ez 8,16-17)
Jaký duch dnes vládne v církvi a jaký duch dnes vládne ve světě?
Není to Duch Kristův, ale duch světa…More
One page
Theodorá-Máriá likes this.
155

Bible a Synoda o Amazonii “... bylo tam okolo 25 mužů (kardinálů)” (Ez 8,16)

Jaká je pravdivá diagnóza odpadlické Synody o Amazonii? Podáváme ji ne pouze z lidského pohledu, ale z pohledu Božího slova. Vystihuje ji tento Boží výrok: „Ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, …More
Jaká je pravdivá diagnóza odpadlické Synody o Amazonii? Podáváme ji ne pouze z lidského pohledu, ale z pohledu Božího slova. Vystihuje ji tento Boží výrok:
„Ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, protože ví, že má málo času.“ (Zj 12,12)
Bůh si stěžuje na modlářství v chrámu: „Řekl mi: Synu člověka, vidíš, co tito činí (ve Vatikánských zahradách i na jiných místech Vatikánu)? Ohavnosti tak velké... takže se musím vzdálit od této svatyně!“ (Ez 8,6) ... „Uzřel jsem všeliké spodobení... ukydaných model (z Amazonie). (v. 10) „...hle, mezi síní a oltářem bylo okolo 25 mužů. (A právě okolo 25 mužů – kardinálů – bylo na Synodě o Amazonii. Na ně dopadla Boží anathema – prokletí a vyloučení dle Gal 1,8-9.) „Zády byli obráceni ke chrámu Hospodinovu... Viděl jsi to, synu člověka? Copak je to lehká věc, aby činili tyto ohavnosti, které zde činí?“ (Ez 8,16-17)
Jaký duch dnes vládne v církvi a jaký duch dnes vládne ve světě?
Není to Duch Kristův, ale duch světa. Je to duch antikristův. Globáln…More
12:31
Theodorá-Máriá likes this.
2355

Pokrytectví a podlost hlavy UHKC

Vrchní arcibiskup UHKC S. Ševčuk hned po Synodě o Amazonii vyzval ke zrušení celibátu. Lživě tvrdil, že se tím vyřeší morální úpadek. Většina biskupů UHKC s jeho tvrzením zřejmě nesouhlasí. Navíc je …More
Vrchní arcibiskup UHKC S. Ševčuk hned po Synodě o Amazonii vyzval ke zrušení celibátu. Lživě tvrdil, že se tím vyřeší morální úpadek. Většina biskupů UHKC s jeho tvrzením zřejmě nesouhlasí. Navíc je paradox, že Ševčuk toto tvrdí, ale veřejně i s arcib. Gudziakem prosazují amorální ideologii LGBTQ. Ševčuk přesto vyzývá, aby kněží UHKC žalovali na kněze ŘKC na Ukrajině v případě morálních deliktů. Co ale, když kněží obojího ritu začnou žalovat na Ševčuka?
My, jako řeckokatoličtí biskupové zodpovědně prohlašujeme, že zrušením celibátu se morální úpadek kněží ani věřících nevyřeší. Zrušení celibátu v současné době vyvolá naopak velký chaos, ztrátu podstaty a legalizaci všech amorálností LGBTQ, jak o to usiluje František Bergoglio.
Jediným řešením krize v církvi i v kněžství je pravdivé pokání. To znamená očista spasitelné víry od herezí neomodernismu, za nimiž je duch ateizmu, který zpochybnil všechny základní pravdy víry i morálky a tím i osobní vztah k našemu Spasiteli. K očistě víry …More
One page
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Theodorá-Máriá likes from Joske

Najhoršie z oboch svetov

Mnozí prozřou, až bude pozdě. Reformy falešného papeže Františka jsou pochodem po široké cestě do věčného zatracení.

ODKAZ SAMETOVÉ REVOLUCE

Divoké vraždění
05:45
Theodorá-Máriá likes this.
Theodorá-Máriá likes from Joske

Evita Perón: Stane sa „neplač za mnou Argentína“ svätou?

Nelze nevzpomenout na křiklouny, kteří ihned po smrti falešného papeže Jana Pavla II. volali santo subito! Tím, že byl svatořečen, se posvětily všechny synkretistické rituály na akcích, které inicioval. Byl to on, kdo zavedl úctu k pohanskému démonu Matce Zemi.
Theodorá-Máriá likes from Joske

Arcibiskup Viganó: Odpadlíctvo pod Františkom ke „bezprecedentné“

Velice správně se tu píše, že odpadlictví se týká falešného papeže Františka. Odpadlíky jsou samozřejmě i ti, kteří se nechali zmanipulovat k účasti na pohanských rituálech k uctění démonů a přírodních sil. Odpadlíkem je ale i každý, kdo se doposud od nepřátel Krista neoddělil.
Theodorá-Máriá likes from Ostrik

Siedmy deň - šabbath je posunutý zo soboty na nedeľu

Mt 12:40 Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.
S třetí nocí se to má takto. Dvě noci prožil Kristus, naše Hlava v srdci země. Náš Pán je však současně naší hlavou, my pak jeho tělem. Kristus přítomný v člověku je stále v srdci země, neboť člověk je ze země vzat. Není ničím více, než prachem.
Tento věk pak se nazývá nocí. …More
Mt 12:40 Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.
S třetí nocí se to má takto. Dvě noci prožil Kristus, naše Hlava v srdci země. Náš Pán je však současně naší hlavou, my pak jeho tělem. Kristus přítomný v člověku je stále v srdci země, neboť člověk je ze země vzat. Není ničím více, než prachem.
Tento věk pak se nazývá nocí. Což není napsáno, že přijde jako zloděj v noci? Tato věc se však nedá chápat tělesně, neboť tělesně zde noc může být, ale na opačné straně světa je den. Chápejme tedy duchovní věci duchovně.
To, co dnes Satanem popletení lidé nechápou, chápali dobře apoštolové. jeden z nich píše:

R 13:12 Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla.
Až přijde ten veliký DEN PÁNĚ, pro tělesné lidi to bude v noci, protože jim nezasvítilo světlo Kristovo. To je ta třetí noc, kterou tráví Kristus v srdci země. Což nebyl člověk stvořen ze země?
Je to srozumitelné, drahá sestro Suliko? Ježíš nikdy nelhal.
Theodorá-Máriá likes from Ostrik

Siedmy deň - šabbath je posunutý zo soboty na nedeľu

Člověk, který se znovuzrodí, je duchovně nemluvně. To nemluvně je součástí Krista, je Kristem. Ne ten starý člověk, který má odumřít. Svatá rodina byla obrazem toho, co se stává ve znovuzrozeném člověku. Možná to nebude úplně jasné, ale neříkám nic, co by nebylo popsáno v Bibli samotným Pánem Ježíšem nebo jeho služebníky. To jsou věci, které před vámi posouvači sobot na neděli tají, abyste …More
Člověk, který se znovuzrodí, je duchovně nemluvně. To nemluvně je součástí Krista, je Kristem. Ne ten starý člověk, který má odumřít. Svatá rodina byla obrazem toho, co se stává ve znovuzrozeném člověku. Možná to nebude úplně jasné, ale neříkám nic, co by nebylo popsáno v Bibli samotným Pánem Ježíšem nebo jeho služebníky. To jsou věci, které před vámi posouvači sobot na neděli tají, abyste nenašli cestu za Ježíšem.
Theodorá-Máriá likes from Ostrik

Siedmy deň - šabbath je posunutý zo soboty na nedeľu

16A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst.

17Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“

_______________________________________________________________________________________
4Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.

5Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré …
More
16A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst.

17Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“

_______________________________________________________________________________________
4Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.

5Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“

_________________________________________________________________________________________
Pořád se to opakuje. Bůh dá příkaz a had našeptává proti vůli Boží. Jednou je to ovoce ze stromu poznání, jindy jedno přikázání z Desatera.
Co člověk slyší raději? Koho bude poslouchat? Omyl prarodičů způsobil všem lidem utrpení. Co působí omyly přesouvačů sobot na neděli?
Theodorá-Máriá likes from Ostrik

Siedmy deň - šabbath je posunutý zo soboty na nedeľu

Tělesní lidé nevidí působení Satana proti Kristově církvi. Satan už mnohé tak zpracoval, že lidé na jeho existenci nevěří. Natož pak na jeho křivárny.
To je samé "dědictví otců zachovej nám Pane", ale dědictví Otce nikoho nezajímá. Neumíte si představit, co s vámi musí Bůh vytrpět.
Theodorá-Máriá likes from Ostrik

Siedmy deň - šabbath je posunutý zo soboty na nedeľu

Dobrou noc a modlete se za mne. Já se za vás také modlím. Za všechny jmenovitě.
Theodorá-Máriá likes from Ostrik

Siedmy deň - šabbath je posunutý zo soboty na nedeľu

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
Dobré ráno vespolek.
______________________________________________________________________________________
Samozřejmě, že sobota je pro člověka. Pán Bůh na věky věků spojil sobotu s odpočinutím. Odpočinutí proto nalézáme v našem Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Cožpak neznáte duchovní základy evangelia?
________________________________________________…More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
Dobré ráno vespolek.
______________________________________________________________________________________
Samozřejmě, že sobota je pro člověka. Pán Bůh na věky věků spojil sobotu s odpočinutím. Odpočinutí proto nalézáme v našem Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Cožpak neznáte duchovní základy evangelia?
_______________________________________________________________________________________
Zd 4:
1Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí.

2I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali.

3Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili, jak bylo řečeno: ‚Přísahal jsem ve svém hněvu: Do mého odpočinutí nevejdou!‘ To řekl Bůh, ač jeho odpočinutí trvá od chvíle, kdy stvořil svět.

4O sedmém dni je přece v Písmu řečeno: ‚I odpočinul Bůh sedmého dne od všeho svého díla.‘

5Zde však čteme: ‚Do mého odpočinutí nevejdou.‘

6Trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli, a ti, kterým ta zvěst byla nejprve ohlášena, pro neposlušnost nevešli,

7určuje Bůh jiné ‚dnes‘. V Davidových žalmech, tedy po dlouhé době, jak už bylo pověděno, říká: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!‘

8
Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném, pozdějším dnu.

9
Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.

Siedmy deň - šabbath je posunutý zo soboty na nedeľu

Je to odborne-exegetický článok: Gorazd A. Timkovič, OSBM, Siedmy deň – šabbath (Posunutie siedmeho dňa odpočinku zo soboty na nedeľu), Košice, 2011, 1-4 strán. Rieši pre mnohých nejasnú záhadu a …More
Je to odborne-exegetický článok:
Gorazd A. Timkovič, OSBM, Siedmy deň – šabbath (Posunutie siedmeho dňa odpočinku zo soboty na nedeľu), Košice, 2011, 1-4 strán. Rieši pre mnohých nejasnú záhadu a dôvod, prečo v Novom Zákone kresťania slávia ako siedmy deň nedeľu namiesto starozákonnej soboty.
4 pages
Sulika
Až na věky věkův. AMEN! __________________________________________________________________________________________ Tak jak píšeš drahý bratře: 9Tak …More
Až na věky věkův. AMEN!
__________________________________________________________________________________________
Tak jak píšeš drahý bratře:
9
Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.
__________________________________________________________________________________________
Ex 20:1-17 je o něčem jiném než Desatero jak nás to naučili v náboženství. A co teprve dnešní děti...těm vtloukají
do hlaviček boha s tisíci tváři...to už budou totální modloslužebníci.
View 100 more comments.

Arcibiskup Viganó: Odpadlíctvo pod Františkom ke „bezprecedentné“

Počas amazonskej synody vstúpila do cirkvi „ohavnosť modlových obradov“, napísal správu arcibiskup Carlo Maria Viganó Pittsburskej „Konferencii katolíckej identity“, ktorú prečítala Diane Montagna (…
November 5, 2019 Arcibiskup Carlo Maria Viganò chválí rakouského muže, který hodil Pachamama modly do řeky Tibery, označuje ho za hrdinu. Archbishop …More
November 5, 2019 Arcibiskup Carlo Maria Viganò chválí rakouského muže, který hodil Pachamama modly do řeky Tibery, označuje ho za hrdinu. Archbishop Carlo Maria Viganò is praising the Austrian man who threw Pachamama idols into the Tiber River as a "hero." ...
"I praise the great faith of this young man," said Viganò, himself a hero to many faithful Catholics for exposing a network of corrupt homosexual clergy in the Church invested in protecting their own, what Viganò has called the "corrupt gay mafia."
Tschuguell, from Vienna, is being hailed by faithful Catholics worldwide for what they see as his courageous act in honor of God in the face of sacrilege. He noted in an interview with Church Militant that he's getting tremendous support from Americans, as well as Germans, Austrians, French, Britons and Italians, among many others.
"People are fed up so much that they really want to do something, they really want to speak out," said Tschuguell. "They want to be Catholic. They just …More
ľubica
DEO GRATIAS za totoho Božieho služobníka, ktorého hlas sa podobá hlasu Jána Krstiteľa na púšti!!!! Neutíchaj, hovor, karhaj, vhod či nevhod a …More
DEO GRATIAS za totoho Božieho služobníka, ktorého hlas sa podobá hlasu Jána Krstiteľa na púšti!!!! Neutíchaj, hovor, karhaj, vhod či nevhod a nedávaj si lepidlo diablovej falošnej pokory na ústa ako to robia biskupi v KBS!!!
View 6 more comments.

FENOMEN STALINA- ŠOKUJÍCÍ FAKTY

Rusky Kdo? měl zájem na informacích o vyvraždění carské rodiny.....ect....např. víte, že J.V.Stalin byl/měli společného otce/ bratrem posledního Ruského cara,Mikuláše II.Alexandroviče, …More
Rusky
Kdo? měl zájem na informacích o vyvraždění carské rodiny.....ect....např. víte, že J.V.Stalin byl/měli společného otce/
bratrem posledního Ruského cara,Mikuláše II.Alexandroviče, udajně zavražděného i s carskou rodinou...
01:14:21
Naša sila - V PRAVDĚ!More
Naša sila - V PRAVDĚ!
Theodorá-Máriá likes this.

Boží slovo na den 2.11. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako …
View 4 more comments.

Pápež František a úcta k Panne Márii rozväzovačke uzlov

Ako si pohan bergoglio môže uctiť Pannu Máriu? Čo ma spoločne Svetlo s tmou?
Theodorá-Máriá likes from Pavol IV

Návod pápeža Františka v boji proti Zlému

dyk Kristus jasne povedal Petrovi: "Na tebe postavím ..." Mohol by si mi prosim povedat,kde si to cital????? Ja som v Pisme nasiel IBA toto: 16 Šimon Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ 17 Ježiš mu odpovedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirk…More
dyk Kristus jasne povedal Petrovi: "Na tebe postavím ..." Mohol by si mi prosim povedat,kde si to cital????? Ja som v Pisme nasiel IBA toto: 16 Šimon Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ 17 Ježiš mu odpovedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Mt;16. Teda na tej skale, ktora predstavuje slovo nebeskeho otca : Ty si Kristus. Syn ziveho Boha, Kristus postavil svoju Cirkev. Nie na hriesnom cloveku. A to nie je iba moj nazor, ale takto to vysvetluju Cirkevni otcovia......

MUŽ ZO SEVERNEJ KÓREY SPOZNAL JEŽIŠA V ČÍNE, VRÁTIL SA DO VLASTI A DOPLATIL NA TO

Muž unavený chudobou, hladom a nedostatkom v Severnej Kórey utiekol do Číny, aby našiel lepší život a tak nastúpil na nečakanú cestu s Bohom "Po 46 rokoch neustáleho utrpenia som sa vydal do Číny," …
ekans
ževraj? svině jako ty, za každého režimu
... a ževraj v komunizme bolo lepšie
View 2 more comments.

Tsar ( Царь 2009 ) Full Film

Ivan Hrozný Tsar Царь Car Cár Drama / Historický Rusko, 2009, 116 min Režie: Pavel Lungin Scénář: Alexej Ivanov Kamera: Tom Stern Hudba: Jurij Krasavin Hrají: Pjotr Mamonov, Oleg Jankovskij, …More
Ivan Hrozný
Tsar
Царь
Car
Cár
Drama / Historický
Rusko, 2009, 116 min
Režie:
Pavel Lungin Scénář: Alexej Ivanov Kamera: Tom Stern Hudba: Jurij Krasavin Hrají: Pjotr Mamonov, Oleg Jankovskij, Alexandr Domogarov, Ville Haapasalo, Ivan Ochlobystin, Alexej Makarov, Alexej Frandetti, Jurij Kuzněcov, Alexandr Lobanov, Anvar Chalilulajev, Darja Kosynkina, Arťom Mazunov, Alexandr Makarov, Nasťa Doncova, Alexej Iljin, Viktor Strelčenko, Darja Chorošilova, Alexandr Iljin ml., Nikolaj Rjabkov, Mar… (www.csfd.cz/…/prehled) Obsah zobrazit všechny obsahy Situace v Rusku 16. století není nijak růžová - hladomory a zrady ve vlastních řadách zemi vyčerpávají. Ivan Hrozný proto zavádí tuhý absolutismus a Rusko se brzy topí v krvi zrádců i nevinných. Jediným člověkem, kterému car naslouchá je přítel z dětství, opat Filip. Zmůže však něco proti tyranovi, který věří, že koná svatou věc...(oficiální text distributora)
01:58:36
Theodorá-Máriá likes this.

JAK NÁM BYLA UKRADENA REVOLUCE

Vlastizrádci nás okradli a zaprodali
04:45
Caesar and one more user like this.
162

Jidáš a Synoda o Amazonii

Synodě o Amazonii předcházel pohanský rituál ve Vatikánských zahradách, kterého se pseudopapež Bergoglio aktivně zúčastnil. Pravověrní katolíci však hodili v následujících dnech pohanské modly do …More
Synodě o Amazonii předcházel pohanský rituál ve Vatikánských zahradách, kterého se pseudopapež Bergoglio aktivně zúčastnil. Pravověrní katolíci však hodili v následujících dnech pohanské modly do Tibery. Bergoglio je nechal hledat a vytáhnout. Pak se za svědectví víry pravověrných katolíků absurdně omlouval. Pohanské nečisté modly nechal opět postavit na počestné místo. Mluvčí Vatikánu se vyjádřil, že nad těmito modlami se představitelé synody modlili při každé větší příležitosti (viz foto prima.iprima.cz/zpravodajstvi/video-kontrover…, twitter.com/…/118642329412523…). Každému, kdo je křesťanem a má katolickou víru, je jasné, že tato Synoda s jidášským programem i s apostatickými gesty je zradou Krista, evangelia i celé křesťanské tradice. Přijala do nitra církve celý pohanský systém s jeho okultismem a modlářstvím uctívajícím satana. Bergoglio ale lživě a stupidně tvrdí, že dnes modlářství už není modlářstvím, tedy uctíváním satana, prý jde jen o „společnou cestu“.
Synodou o …More
17:16
Theodorá-Máriá likes this.

Proroctvo - sestra Elena Aiello

Kdo čte pravidelně Bibli svatou,
nepotřebuje napodobeniny. Lépe
je číst orginál v Písmu.

Základy křesťanství

Dan Mohler se setkal s Bohem a úplně se Mu vydal. Má velmi důvěrný vztah s Bohem Otcem, prožívá neustále Jeho realitu a zasahuje lidi kolem. Má zjevení Pravdy, Evangelia, vykoupení... Videa s českým…More
Dan Mohler se setkal s Bohem a úplně se Mu vydal. Má velmi důvěrný vztah s Bohem Otcem, prožívá neustále Jeho realitu a zasahuje lidi kolem. Má zjevení Pravdy, Evangelia, vykoupení...
Videa s českými titulky
Texty ke čtení
Nové stvoření

10

Theodorá-Máriá likes this.
13807

Amazonská synoda? Nebola horšia ako Ján Pavol II.

Chudera Pachamama sa bude po tom, čo zažila keď klesla do Tiberu, sa bude držať svojho kanoe, píše Caminante-Wanderer.Blogspot .com (28. októbra). Tento blog je šťastný z toho, že František poveril…
Ladislav Bajza and 2 more users like this.
44343

ZVONY OD PANNY MARIE

1945 cz titulky
02:05:57
Moc krásný film.
View 2 more comments.
2022.6K

Boží trpělivost satanskou Amazonskou synodou je u konce. Čekejme velké tresty!

Indiánský náčelník Bergoglio Hořící Notre Dame máme už za sebou, hořící Baziliku svatého Petra ještě před sebou! Tak, jak je vymalováno podle zjevení Marie Julie Jahenny a blahoslavená Kateřina …
Coburg
František má na "feruli" scientologický kríž.
View 18 more comments.