Clicks271

Proroci - Ezechiel

Stylita
22
ruský tv seriál, 9.díl - Ezechiel , v ruském jazyce zdroj: www.youtube.com/playlistMore
ruský tv seriál, 9.díl - Ezechiel , v ruském jazyce
zdroj: www.youtube.com/playlist
Andrej likes this.
Sv. prorok Ezechiel. Syn kněze z města Sarir. Byl odvedený do zajetí
v Babylonu s králem Echoniem mnohými dalšími Izraelity, kde
Ezechiel žijíce 27 let prorokoval.Byl současníkem proroka Jeremiáše.
Zatím co Jeremiáš učil a prorokoval v Jeruzalémě,Ezechiel učil a
prorokoval Babyloně.
O Jereiášových proroctvích se dovídli lidé
v Babyloně a o Ezechielových proroctvích v Jeruzalémě. Oba tito
svatí …More
Sv. prorok Ezechiel. Syn kněze z města Sarir. Byl odvedený do zajetí
v Babylonu s králem Echoniem mnohými dalšími Izraelity, kde
Ezechiel žijíce 27 let prorokoval.Byl současníkem proroka Jeremiáše.
Zatím co Jeremiáš učil a prorokoval v Jeruzalémě,Ezechiel učil a
prorokoval Babyloně.
O Jereiášových proroctvích se dovídli lidé
v Babyloně a o Ezechielových proroctvích v Jeruzalémě. Oba tito
svatí muži potrzovali proroctví jeden druhému. Oba byli ponižovni
a mučeni nevěrným židovským národem.Ezechiel měl strašné a
neslýchané vidění.
U řeky Chobar viděl otevřené nebe ,oblak, oheň
a zář a čtyři živé tvory jako rozžhavenou meď.Jedno zvíře mělo
tvář člověka, druhé lva ,třetí telete a čtvrté orla. Tvář člověka zna
mená vtěleného Hospodina jako člověka tvář lva Jeho Božství, tvář
telete Jeho oběť a tvář orla Jeho Zmrtvýchvstání a vznesení .
Podruhé se mu ukázal obraz vzkříšení mrtvých. Konkretně prorok
viděl dolinu plnou suchých kostí mrtvol a když na ně vzešel Duch
Boží všichni mrtví ožili a postavili se na nohy Také viděl strašnou
skázu Jeruzléma když Boží hněv skosil všechno kromě těch,kteří

byli označeni řeckým písmenem T,co je opět znamením kříže. Žido
vská zloba neušetřila ani tohoto svatého muže. Židé nahněvaní
na něho za jeho výčitky ho přivázali koňům za ohony a roztrhli
ho. Byl pochován do stejné hrobky jako Sém syn Noema.
Stylita likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Ve všech dílech se opakuje úryvek z Žalmu: ...budou se ti Hospodine klanět
všechny národy.
...při těchto slovech nás snímaný obraz uvádí do dnešní
skutečnosti mezi muslimy, židy i křesťany.
/new age/
Je psáno: "Kdo má Syna Božího má Otce." Možná to je v některém z dílů připomenuto, jestli ano, prosím o odkaz/netvrdím že rusky rozumím dobře/