Clicks3.6K

Úpenlivá prosba

Coburg
774
Adresované pápežovi Františkovi.
ľubica
Ôsma kapitola apoštolskej exortácie obsahuje poznámku pod čiarou 351, ktorá navrhuje, že rozvedení a znova zosobášení, ktorí nemajú anuláciu, môžu „v určitých prípadoch“ prijímať sviatosti. To je v rozpore s trvalým učením Cirkvi, že tí, ktorí sú v neplatných sexuálnych zväzkoch nesmú prijímať sviatosti bez toho, aby svoj život nenapravili.
.................................................
More
Ôsma kapitola apoštolskej exortácie obsahuje poznámku pod čiarou 351, ktorá navrhuje, že rozvedení a znova zosobášení, ktorí nemajú anuláciu, môžu „v určitých prípadoch“ prijímať sviatosti. To je v rozpore s trvalým učením Cirkvi, že tí, ktorí sú v neplatných sexuálnych zväzkoch nesmú prijímať sviatosti bez toho, aby svoj život nenapravili.
.................................................
Pápežov dôverný priateľ: Pápež František povolil „diskrétnym spôsobom“ prijímanie pre cudzoložníkov
Rafał_Ovile
Bratia Slováci, píšte na biskupov, aby ignorovať tento dokument. Vďaka za preklad. Tu v poľskom jazyku.
Rafał_Ovile likes this.
ľubica
Svět je plný pohoršení a Ježíš říká: Běda světu pro pohoršení! (Mt 18, 6-7) Pohoršení podle katolické morálky je postoj jednání, které navádí druhé ke hříchu nebo strhává bližního do duchovní smrti. (KKC 2284).

Nestačí nekonat to, co je samo v sobě hříchem, ale je nutné se vystříhat všeho, co uvádí druhého do nebezpečí hříchu i když samo hříchem není. To platí především o těch, kdo mají v …
More
Svět je plný pohoršení a Ježíš říká: Běda světu pro pohoršení! (Mt 18, 6-7) Pohoršení podle katolické morálky je postoj jednání, které navádí druhé ke hříchu nebo strhává bližního do duchovní smrti. (KKC 2284).

Nestačí nekonat to, co je samo v sobě hříchem, ale je nutné se vystříhat všeho, co uvádí druhého do nebezpečí hříchu i když samo hříchem není. To platí především o těch, kdo mají v církvi nebo ve světě vyšší postavení.

Těžkými formami pohoršení jsou dnes publicita, móda, obhajoba nemorálnosti a perverze v médiích, legislativy, které schvalují a hájí porušování Božího zákona, jako jsou zákony povolující potraty, nemanželské, homosexuální a heterosexuální soužití.

Církev vždy pokládala za pohoršení také civilní sňatek rozvedených. Jan Pavel II. ve Familiaris consortio označuje právě pohoršení za jeden z důvodů, proč je takové soužití překážkou pro přijetí svatého přijímání. Neboť kdyby se takovým osobám povolil přístup k Eucharistii, věřící by byli uváděni do omylu a zmatku ve věci církevní nauky a nerozlučnosti manželství.

Kodex církevního práva v kán. 915 říká, že k svatému přijímání se nepřipustí exkomunikovaní a trestaní interdiktem po uložení trestů rozhodnutím nebo po jejich úředním zjištění; rovněž se nepřipustí ti, kteří tvrdošíjně setrvávají ve zjevném těžkém hříchu.

Papežská rada pro výklad legislativy textů zdůrazňuje obsah tohoto kánonu proti těm, kteří prohlašují, že tato norma se netýká sezdaných rozvedených: V konkrétním případě připuštění k přijímání sezdaných rozvedených se jako pohoršení chápe takové jednání, které navádí druhé ke zlému, a to se vztahuje na souvislost svátosti Eucharistie a nerozlučnosti manželství. Pohoršení nastupuje, i když takové jednání už nevyvolává údiv. Právě proto je třeba to zdůraznit vzhledem k deformaci svědomí a k nezbytnosti chránit posvátnost svátostí, křesťanskou morálku a správně formovat svědomí věřících. (Papežská rada pro legislativní texty. 24. 6. 2000 in Communicationes 32 (2000 str. 159-162).

Po promulgaci apoštolské exhortace Amoris laetitiase to, co církev vždy prohlašovala za pohoršení, pokládá za přijatelné jednání, které je prý třeba provázet s pochopením a milosrdenstvím. Mons. Pietro Maria Fragnelli, biskup v Trapani a předseda komise italské biskupské konference pro rodinu, mládež a život, prohlásil 10. dubna, že v jeho diecézi roste přijetí AL v tom smyslu, že se hledá vstup do hlubokého ducha AL, který vyžaduje novou mentalitu v pojetí lásky spojené s rodinou a rodinným životem.

Aby dosáhlo změny v myšlení, IBK usiluje o pořádání schůzí, konferencí a seminářů pro snoubence a páry v krizi, ale především píše biskupům, aby změnili pastorační styl ve shodě s bergogliovským modelem. Podle Mons. Fragnelliho je možno s jistotou říci, že se dala do pohybu změna mentality jak v episkopátu, tak v našich diecézích jako něco, co je třeba vykonat a hledat společně. Můžeme říci: Práce jsou v proudu.

Práce v proudu spočívají v tomto: To, co před několika roky nazvala Papežská komise pro legislativu jako deformaci svědomí, prosazuje se oficiálně ve formě osvojování si mentality, která prakticky popírá posvátnost svátostí a křesťanskou morálku.

Když Bergoglio mluvil 25. února o formaci farářů, vyzýval, aby se přiblížili ke stylu, který je vlastní evangeliu a přijímali tak mládež, která dává přednost žít spolu bez svátosti manželství. Po duchovní a mravní stránce prý tito lidé patří mezi chudé a malé, vůči kterých chce být církev matkou ve stopách svého Učitele a Pána, neopouští je, ale přibližuje se k nim a pečuje o ně.

Podle údajů SIR, 80% takto „na divoko“ žijící páry představují 80% těch, kteří se v roce 2016 účastnili přípravy na manželství. Těmto párům nikdo nepřipomíná, že žijí v situaci, která je těžce hříšná. 14. ledna zveřejnil OR směrnice biskupů na Maltě: Charelese Scicluny, (který se mezi tím stal promotorem spravedlnosti v Kongregaci pro nauku víry) a Mario Grecha: »Při rozlišování musíme hodnotit morální odpovědnost ve zvláštních situacích a posuzovat konkrétní podmínky a okolnosti.« Tyto podmínky a okolnosti se hodnotí podle podle papežovy zbloudilé nauky, která hlásá: Není možno říct, že všichni ti, kteří žijí v tzv. „neregulérní situaci“, žijí ve smrtelném hříchu a postrádají milost posvěcující.

Výsledek je ten, že »v důsledku procesu rozlišování vykonaného s pokorou a rezervovaností a s láskou k církvi a její nauce, při upřímném hledání Boží vůle a v touze dosáhnout co nedokonalejší odpovědi na ni, osoba rozvedená, která žije v novém soužití, dospívá s formovaným a osvíceným svědomím k poznání, že žije v míru s Bohem a nemůže jí být bráněno, aby přistupovala k svátosti smíření a eucharistie«.

Jeden rok po promulgaci AL a bergogliovského modelu přistupují rozvedenci ke všem svátostem. Konkubináty představují pohoršení. Ovšem největším pohoršením podle papeže Františka není konkubinát, ale sociální a ekonomická nerovnost.

Den po Velikonocích napsal Bergoglio biskupovi v Assisi Nocera, že chudí jsou »svědectvím skandální skutečnosti světa, který je tak poznamenán rozdílností mezi nesmírným počtem nuzných, kteří často žijí bez toho nejnutnějšího, a malým počtem majetných, kteří vlastní největší část bohatství a dělají si nárok na určování osudu lidstva. Bohužel, dva tisíce let hlásání evangelia a po staletích svědectví sv. Františka jsme svědky fenomenu globální nerovnosti a a ekonomiky která zabíjí«.

Morální rozpor mezi dobrem a zlem je nahrazen sociologií o rozporu mezi bohatstvím a chudobou. Sociální nerovnost je horším zlem, než vraždění milionů nenarozených a oceán nemravnosti, který zaplavil Západ. Je třeba dát zapravdu kardinálu Müllerovi, prefektu Kongregace pro nauku víry, který říká v knize Raport o naději: Největším pohoršením, jaké může dávat církev, není to, že jsou v ní hříšníci, ale že odmítá nazývat správným jménem rozdíl mezi dobrem a zlem a že tento rozdíl relativizuje. Přestala vysvětlovat, co je to hřích, a snaží se ho ospravedlňovat domnělou větší blízkostí a milosrdenstvím vůči hříšníkovi.

Roberto de Mattei


Na doplnění
ľubica
One more comment from ľubica
ľubica
Podpisová akcia: ‘Vyznanie vernosti náuke Cirkvi o manželstve’
PETÍCIA ohľadne nejasných a dvojznačných vyjadrení v ap.exortácii p. Františka ´ Amoris Laeticia´ , s prosbou, aby kategoricky potvrdil, učenie RKC, aby rozvedení a na úrade znova zosobášení katolíci nadalej nesmeli prijímať sv. Prijímanie a že....... viac..... ergebenebitte.org/full
......www.filial…More
Podpisová akcia: ‘Vyznanie vernosti náuke Cirkvi o manželstve’
PETÍCIA ohľadne nejasných a dvojznačných vyjadrení v ap.exortácii p. Františka ´ Amoris Laeticia´ , s prosbou, aby kategoricky potvrdil, učenie RKC, aby rozvedení a na úrade znova zosobášení katolíci nadalej nesmeli prijímať sv. Prijímanie a že....... viac..... ergebenebitte.org/full
......www.filialappeal.org
dnes 20.10. počet podpisov : 6020
Libor Halik
Pravoslavným praktikujícím 1 000 roků rozvody a nové sňatky musí dle příkazu Panny Marie z Fatimy pomoci katolíci, kteří se nerozvádí. Pravoslavní čekají na zasvěcení Ruska papežem a katolickými biskupy pod ochranu NEPOSKVRNĚNÉ Panny Marie. Teprve pak přestanou v Pravoslavné církvi rozvody, které tam povolují biskupové. František se opičí po pravoslavných biskupech a navíc přidává démonický …More
Pravoslavným praktikujícím 1 000 roků rozvody a nové sňatky musí dle příkazu Panny Marie z Fatimy pomoci katolíci, kteří se nerozvádí. Pravoslavní čekají na zasvěcení Ruska papežem a katolickými biskupy pod ochranu NEPOSKVRNĚNÉ Panny Marie. Teprve pak přestanou v Pravoslavné církvi rozvody, které tam povolují biskupové. František se opičí po pravoslavných biskupech a navíc přidává démonický homosex.
zaba likes this.
ľubica
TomasSmolenak
Hoki, ak by si mi mohol dať konkrétny bod, ktorý je nezrozumiteľný, tak by si mi to uľahčil. Ja som ju začal čítať ešte raz v českom jazyku, aby som zistil aké formulácie sa použili v tomto jazykovom vydaní. Som na 76 bode. Mám dosť iných povinnosti, tak ju čítam len ak mi to čas umožňuje. Zatiaľ v cz. vydaní je všetko zrozumiteľné. Ak chceš urýchliť moju odpoveď,tak taj konkrétny bod (číslo) v …More
Hoki, ak by si mi mohol dať konkrétny bod, ktorý je nezrozumiteľný, tak by si mi to uľahčil. Ja som ju začal čítať ešte raz v českom jazyku, aby som zistil aké formulácie sa použili v tomto jazykovom vydaní. Som na 76 bode. Mám dosť iných povinnosti, tak ju čítam len ak mi to čas umožňuje. Zatiaľ v cz. vydaní je všetko zrozumiteľné. Ak chceš urýchliť moju odpoveď,tak taj konkrétny bod (číslo) v Exhortacii.
julianaaaa likes this.
Peter(skala)
TomasSmolenak
Tak to sa mi už páči! Je to posun v pred! Konečne ste sa naučili preverovať a rozpoznávať oficiálne internetové stránky od mediálneho bulváru. Tak sa toho držte a aplikujte to aj v svojich príspevkoch, ktoré zverejňujete na GTv. Teraz môžem ísť na zaslúženu dovolenku :))) lebo na druhu stránku ktorú som tam pridal, niet námietok ta je pre teba peter-skala.

More
TomasSmolenak
Tak to sa mi už páči! Je to posun v pred! Konečne ste sa naučili preverovať a rozpoznávať oficiálne internetové stránky od mediálneho bulváru. Tak sa toho držte a aplikujte to aj v svojich príspevkoch, ktoré zverejňujete na GTv. Teraz môžem ísť na zaslúženu dovolenku :))) lebo na druhu stránku ktorú som tam pridal, niet námietok ta je pre teba peter-skala.

Mne sa tak pači ten nazov: "caritas", že som si ho privlastil a dal na kontakt: @Peter(skala)
dufam, že sa nikto nepohneva

sranda musi byť
TomasSmolenak likes this.
TomasSmolenak
menhir, to nás naučil o.Dr.hab. Stanislaw Bafia na štúdiách. Je to všestranne vzdelaný človek a veľmi si ho vážim. Keď prednášal, tak sánka padala
TomasSmolenak
Tak to sa mi už páči! Je to posun v pred! Konečne ste sa naučili preverovať a rozpoznávať oficiálne internetové stránky od mediálneho bulváru. Tak sa toho držte a aplikujte to aj v svojich príspevkoch, ktoré zverejňujete na GTv. Teraz môžem ísť na zaslúženu dovolenku :))) lebo na druhu stránku ktorú som tam pridal, niet námietok ta je pre teba peter-skala.
Peter(skala)
Tak to vizera že ten "caritas" asi bude OK
treba mu napisať: caritas@azet.sk
TomasSmolenak likes this.
TomasSmolenak
Petet-skala, mike084, asi neviete aký je rozdiel medzi oficiálnou stránkou katolíckej cirkvi, ktorá je pod patronátom príslušného cirkevnej autority, (v tomto prípade biskupa,lebo caritas môže podliehať len pod ordinariát) a má všetky práva vyhradené, takže bez vedomia biskupa sa na stránke nesmie nikto vyjadrovať,lebo on zodpoveda aby tu bolo učenie zhodné z Cirkvou. A po druhé, mike084 tu dal …More
Petet-skala, mike084, asi neviete aký je rozdiel medzi oficiálnou stránkou katolíckej cirkvi, ktorá je pod patronátom príslušného cirkevnej autority, (v tomto prípade biskupa,lebo caritas môže podliehať len pod ordinariát) a má všetky práva vyhradené, takže bez vedomia biskupa sa na stránke nesmie nikto vyjadrovať,lebo on zodpoveda aby tu bolo učenie zhodné z Cirkvou. A po druhé, mike084 tu dal dokument Cirkvi, ktoré je dovolené vysvetľovať, len Cirkevnej autorite a nie médiám. stránka: rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/neomylnost-papeza/ sa touto autoritou teší, takisto ako aj: www.kbs.sk/…/normy-ohladne-p…
takže pohov chlapci píšte dalej
Pepík
Peter, Gloria je taky smetiště a ty s lubicou jste vrchní smetišťáci.
TomasSmolenak likes this.
Peter(skala)
TomasSmolenak
to že sa mýliš, keď vravíš že je to zlepenina a nie je to cirkevne vyjadrenie, tak ti tu dávam ešte raz odkaz. Ked ho porovnáš s tým čo som tu uverejnil, tak čakám tvoju na reakciu?
rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/neomylnost-papeza/

Tomáš, ale to je odkaz z "medialneho smetiska"
ľubica likes this.
alino
Tomasi kde máš Ex Cathedra? To mi tam chýba
ľubica likes this.
Pepík
Konečně přišel kněz, který to tady dá do latě.
TomasSmolenak
a ešte jeden postreh hodný komentára: vidím, že sa tu zjavil ďalší neomylný peter-skala II., tak to beriem späť, lebo na rozdiel od petra-skaly, ktorý tu dáva väčšinou argumenty z mediálneho smetiska. Ty si tu dal hodnoverný dokument a preto, rešpekt! Kiež by tu bolo viacej takých, ktorí sa snažia aby informácia bola kóšer.
TomasSmolenak
to že sa mýliš, keď vravíš že je to zlepenina a nie je to cirkevne vyjadrenie, tak ti tu dávam ešte raz odkaz. Ked ho porovnáš s tým čo som tu uverejnil, tak čakám tvoju na reakciu?
rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/neomylnost-papeza/
3 more comments from TomasSmolenak
TomasSmolenak
vidím, že sa tu zjavil ďalší neomylný peter-skala II. Ak si si nevšimol, tak na konci príspevku som nechal odkaz. Keby si si to všimol, tak sa tu nehráš na Kolumba :))
TomasSmolenak
asi si mike084 nepostrehol, že to čo som tu zverejnil, je cirkevné vyjadrenie.A to tvoje vyjadrenie je dobré pre teba,ľubicu, petra-skalu a podobne mysliacim. Nikto vás nenúti žiť čo Cirkev káže, lebo to je len pre tých, čo sa nielen nazývajú kresťania ale aj robia čo učí sv.Cirkev. (Jednu nedeľu, keď som vychádzal z chrámu sa jedna pani sťažovala, že znova bolo v oznamoch vyhlásene že bude …More
asi si mike084 nepostrehol, že to čo som tu zverejnil, je cirkevné vyjadrenie.A to tvoje vyjadrenie je dobré pre teba,ľubicu, petra-skalu a podobne mysliacim. Nikto vás nenúti žiť čo Cirkev káže, lebo to je len pre tých, čo sa nielen nazývajú kresťania ale aj robia čo učí sv.Cirkev. (Jednu nedeľu, keď som vychádzal z chrámu sa jedna pani sťažovala, že znova bolo v oznamoch vyhlásene že bude zbierka, stále len zbierky, to už nemá konca, atď. Myslel som si, že ona to asi chápe ako povinnosť a aj by chcela dať, ale už asi dala všetko. Bolo mi jej ľúto a tak som sa rozhodol,že takej dobrej duši pomôžem, kedže som mal výplatu pri sebe,tak som podišiel a spýtal som sa jej koľko už dala na všetky zbierky čo sa tu vyhlasovali? Pevne som sa rozhodol,že jej dám koľko povie,hoci by som mal aj celú výplatu odovzdať. Bol som šokovaný jej odpoveďou. Ja nedávam nič! Ja na také nikdy nedávam-dodala.) a tak ten čo tak kritizuje cirkev, že káže dodržať to a to, pravdepodobne nedodržuje asi ani Boží zákon. Ten čo najviac kričí, najmenej, alebo nič nerobí.
Na tebe postavím svoju Cirkev,.... kto vás počúva, ten Mňa počúva a kto vami pohŕda, ten Mnou pohŕda. Môžete aj neprijímať čo vám Cirkev káže, ale je od vás podle, že keď nedodržujete čo káže, tak namiesto hanbi ešte aj ústa otvárate!
TomasSmolenak
O neomylném učitelství Římského Velekněze.

„Nuže My, věrně se držíce tradice od počátku víry křesťanské přejaté, k slávě Boha Spasitele našeho, k vyvýšení náboženství katolického a k spáse národů křesťanských, za souhlasu posvátného Sněmu učíme a jakožto dogma Bohem zjevené vyhlašujeme:

Velekněz Římský, když mluví se stolce, to jest když vykonávaje úřad Pastýře a Učitele všech křesťanů ze své …More
O neomylném učitelství Římského Velekněze.

„Nuže My, věrně se držíce tradice od počátku víry křesťanské přejaté, k slávě Boha Spasitele našeho, k vyvýšení náboženství katolického a k spáse národů křesťanských, za souhlasu posvátného Sněmu učíme a jakožto dogma Bohem zjevené vyhlašujeme:

Velekněz Římský, když mluví se stolce, to jest když vykonávaje úřad Pastýře a Učitele všech křesťanů ze své nejvyšší autority apoštolské prohlašuje učení o víře nebo mravech, jehož veškera Církev povinna jest se držeti, přispěním Božím, jemu v blaženém Petru slíbeným, požívá té neomylnosti, jíž božský Vykupitel Církev svou při prohlašování nauky o víře nebo mravech obdařenu míti chtěl; proto takováto prohlášení Římského Velekněze jsou sama sebou, bez ohledu na souhlas Církve, neopravitelna.

Kdo by pak tomuto Našemu prohlášení opovážil se, což Bůh odvrátiž, odporovati; proklet buď.

Dáno v Římě, ve veřejném slavnostním sezení v basilice vatikánské, roku Vtělení Páně tisícího osmistého sedmdesátého, dne osmnáctého července, pontifikátu Našeho roku dvacátého pátého.

Když Konstituce byla z kazatelny přečtena a všichni Otcové odhlasovali, Nejvyšší Velekněz vstav, potvrdil slavně dekrety a kanony, v Konstituci této obsažené, těmito slovy:

“Rozhodnutí a kanony, které v Konstituci právě přečtené jsou obsaženy, zlíbily se všem Otcům, až na dva, i My tedy s úchvalou posvátného Sněmu je tak, jak čteny byly, prohlašujeme a Apoštolskou autoritou stvrzujeme.”

II.Vatikánsky Koncil / dokument Lumen Gentium (LG) schválený pápežom Pavlom VI. ako aj jeho nástupcami: Ján Pavol I., bl.Ján Pavol II., Benedikt XVI.

Učiteľský úrad biskupov


25. „…Keď biskupi učia v spoločenstve s rímskym veľkňazom, nech im všetci prejavujú úctu ako svedkom Božej a katolíckej pravdy. Veriaci majú prijímať rozhodnutie svojho biskupa vynesené v Kristovom mene vo veciach viery a mravov a pridŕžať sa ho s nábožnou ochotou. Nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však osobitným spôsobom prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho veľkňaza, aj keď nehovorí slávnostne (ex cathedra); a to tak, že sa jeho najvyšší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vyplývajú najmä z povahy dokumentov, z častého predkladania toho istého učenia, ako aj zo spôsobu vyjadrovania.

Hoci jednotliví biskupi nemajú výsadu neomylnosti a sú rozptýlení po celom svete, ak sú spojení zväzkom spoločenstva medzi sebou a s Petrovým nástupcom –, ak sa pri podávaní svojho autentického výkladu zhodujú vo veciach viery a mravov na nejakom výroku ako definitívne záväznom, neomylne predkladajú Kristovo učenie.76 A to je ešte zjavnejšie, keď zhromaždení na všeobecnom cirkevnom sneme, sú pre celú Cirkev učiteľmi a rozhodujú vo veciach viery a mravov, a preto ich definície treba prijať s poslušnosťou viery.77

Táto neomylnosť pri definovaní učenia vo veciach viery alebo mravov, ktorou božský Spasiteľ obdaril svoju Cirkev, má taký rozsah, aký je rozsah pokladu Božieho zjavenia, ktorý treba svedomite opatrovať a verne vykladať.Túto neomylnosť má na základe svojho úradu rímsky veľkňaz, hlava kolégia biskupov, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich v Krista, posilňujúci svojich bratov vo viere (porov. Lk 22, 32), s definitívnou platnosťou vyhlasuje učenie týkajúce sa viery alebo mravov.78 Preto sa jeho definície právom označujú za nepozmeniteľné samy osebe, a nie vďaka súhlasu Cirkvi, keďže pápež ich vynáša pod vedením Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe svätého Petra, a tak nepotrebujú potvrdenie od nikoho iného ani nepripúšťajú odvolanie na inú inštanciu. Lebo vtedy rímsky veľkňaz nevynáša výrok ako súkromná osoba, ale vykladá alebo bráni katolícke učenie ako najvyšší učiteľ všeobecnej Cirkvi,osobitne vyznačený charizmou neomylnosti samej Cirkvi.“

Kódex kanonického práva (schválený pápežmi: bl.Ján Pavol II. a Benedikt XVI.)


Kán. 749 – § 1. Najvyšší veľkňaz je na základe svojho úradu neomylný v magistériu, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich, ktorý má za úlohu posilňovať svojich bratov vo viere, definitívnym úkonom vyhlasuje náuku o viere alebo mravoch za záväznú.
§ 2. Neomylnosť v magistériu má aj kolégium biskupov, keď magistérium vykonávajú biskupi zhromaždení na ekumenickom koncile, ktorí ako doktori a sudcovia viery a mravov vyhlasujú pre celú Cirkev náuku o viere alebo mravoch za takú, ktorej sa treba definitívne držať; alebo keď rozídení po svete, zachovávajúc spojenie spoločenstva medzi sebou a s nástupcom Petra, spolu s tým istým Rímskym veľkňazom hodnoverne učiac veci viery alebo mravov, zhodnú sa na jednej mienke, ktorej sa treba ako definitívnej držať.
§ 3. Nijaká náuka sa nechápe ako neomylne definovaná, ak to nie je zjavne zaistené

Kán. 750 – Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje napísané alebo tradované Božie slovo čiže jeden poklad viery zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a univerzálnym magistériom, čo sa totiž prejavuje spoločným zomknutím sa veriacich pod vedením posvätného magistéria; všetci sú teda zaviazaní vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, ktoré sú s nimi v rozpore.

Kán. 752 – Aj keď nie súhlas viery, predsa však nábožnú poslušnosť rozumu a vôle treba prejaviť náuke, ktorú buď Najvyšší veľkňaz, alebo kolégium biskupov hlása o viere alebo mravoch, keď vykonávajú hodnoverné magistérium, hoci túto náuku nezamýšľajú vyhlasiť definitívnym úkonom; veriaci sa teda majú starostlivo vyhýbať tomu, čo sa s ňou nezhoduje.

Kán. 754 – Všetci veriaci sú povinní zachovávať konštitúcie a dekréty, ktoré s cieľom predkladať náuku a odsudzovať mylné názory vydáva zákonná cirkevná vrchnosť, zo zvláštneho dôvodu však tie, ktoré vydáva Rímsky veľkňaz alebo kolégium biskupov.

ENCYKLIKY (pápežské dokumenty)

Vízia Ida Peerdeman s Pannou Máriou (15.8.1950 / Matka všetkých národov / Amsterdam)

„Ideme ďalej!“ – hovorí Pani (Panna Mária)

I.P.: „Teraz vidím horné Taliansko a musím ho objjať. Potom vidím južné Taliansko a palcom si pridržujem pätu Talianska a pritom kladiem ostatné štyri prsty na južnú časť Talianska. Musím to urobiť. Počujem Pani:

„Nie, tam to naisto nie je v poriadku. Kde sú Encykliky ?

I.P: „Musím prekrížiť zvednuté paže. Stále vidím prázdne ruky. Vidím Dóm Svätého Petra. Počujem Pani hovoriť:

„Poznáš vôbec svoju moc ? Poznáš vôbec svoje učenie ?

Teraz píše slovo „Encykliky“ a hovorí:

„To je dobré. Uveď ich do praxe, rozšír to do všetkých strán, naľavo, napravo, nahore i dole. Vieš predsa…“


DEKRÉTY (pápežské dokumenty)

25.1.1951


„Pozeraj sa,“ – povedala Pani.

„Zo začiatku pristupovalo k svätému prijímaniu len málo ľudí.“

I.P: „Potom som počula hlas, ktorý prichádzal z vonku a vyhlasoval nový dekrét.Potom som uvidela, ako ľudia prúdia k sv.prijímaniu.“


„Tak sa to musí stať a tak sa to stane.“, povedala Pani. „Vidíš ten rozdiel?“

“Najpevnejším základom
nášho ospravedlnenia a počiatkom všetkej svätosti u ľudí je viera v tie pravdy, ktoré Boh zjavil vo svojej svätej Cirkvi.

Pán,
ako najzručnejší Staviteľ, postavil svoju Cirkev na skale, aby búrky a prívaly, ktoré na ňu prídu počas jej pozemského trvania, zistili, že je absolútne nepohnuteľná (Lk 6,48).

Takto múdro zaistená
pevnými základmi, svojimi článkami viery, Cirkev Evanjelia je nepremožiteľne založená ako jedine pravá,

Rímsko-katolícka Cirkev.

Jedine v nej nájdeme jednotu viery, nádeje a lásky ; jedine táto Cirkev nie je rozštiepená rôznosťou mienok a nezrovnalostí, aká panuje v synagóge satana. Sekty a kacírstva sú plné tmy a bludov a vedú boj nielen medzi sebou a proti správnym dôvodom, ale každý bojuje aj sám so sebou, lebo v tej istej dobe, alebo v rôznych dobách pridržiava sa nezrovnávajúcich a bludných náuk. Proti všetkým takým bude naša viera vždy víťaziť a brány pekelné ju nepremôžu (Mt 16,18), ani v najmenšom bode, napriek tomu, že podľa proroctva Pána života ju ustavične mlátia a presievajú ako obilie, ako sa to stalo Jeho nástupcovi, svätému Petrovi.”

Vízie a proroctvá viz. ct.sr.Márie z Agredy (Španielsko) diktované

P.Ježišom Kristom a Pannou Máriou

- z knihy : “Tajomné (Mystické) mesto Božie” / III.zv./ I. kn. / 9.kap./ č.96)

Imprimatur : cirkev.schválenie pápež: Innocent XI.


Viac tu: rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/neomylnost-papeza/
alino
Pokánie je dôležité aj pre vegetariána, nielen pre masožravcov.
Lubica viem o čom píšeš.
TomasSmolenak
nie alino, pre teba to neplatí, lebo podla fotky tvojho profilu si vegetarián, si od toho oslobodený. Môžeš sa spokojne vrátiť späť na strom :)))
ľubica
toto audio hovorí o tom že vžd viac a viac ľudí spoznáva skutočný charakter rotariána Františka a to je dobré... je to v nemčine z rádia...
alino
Ďakujem, platí to to aj pre mňa
TomasSmolenak
nikde netvrdím, že doktorát je potrebný pre spásu duše. To hovoríš ty alino, tak ti prajem rýchle uzdravenie :)))
alino
Pre spásu duše nie sú doktoráty dôležité, teda sú naprd. To je diagnoza Tomas, treba to liečiť.
ľubica likes this.
TomasSmolenak
Exhortacia je dokument Cirkvi podpísane Pápežom a teda záväzný pre všetkých členov KC. Zabúdate že nad takýmto dokumentom sa nediskutuje v zmysle prijať ho alebo neprijať. Dokument Cirkvi ma prijať každý,kto chce ostať v jednote z Cirkvou.
TomasSmolenak
ľubica len privykaj k plaču lebo taký bude tvoj údel aj po smrti, ak sa nespamätáš.
ľubica
Takže sa pýtam ešte raz: kto sú títo ľudia, čo verejne napomínajú p. F.? odpoved bola už daná, ano, novodobí mučeníci, pretože ich to určite zaťažuje ako každého kto kára, napomína....ved to robili správni veriaci vo všetkých dobách KC a stalo ich to život, ...a týchto to stojí miesto, lebo Bergoglio robí čistky tých verných, ktorí boli nazvaní argesívnimi fanatikmi, medzi ktorých patria: kardi…More
Takže sa pýtam ešte raz: kto sú títo ľudia, čo verejne napomínajú p. F.? odpoved bola už daná, ano, novodobí mučeníci, pretože ich to určite zaťažuje ako každého kto kára, napomína....ved to robili správni veriaci vo všetkých dobách KC a stalo ich to život, ...a týchto to stojí miesto, lebo Bergoglio robí čistky tých verných, ktorí boli nazvaní argesívnimi fanatikmi, medzi ktorých patria: kardinal J.Em. Burke,kardinal Gerhard Ludwig Müller, Bischof Atamasius Schneider
Takze suma sumárum:
Katolíci majú mravnú povinnosť odporovať ap. exhortácii Amoris laetitia, ktorá ohrozuje vieru a …
Papežovy výroky o „fundamentalistech“ mohou pomáhat dláždit cestu k aktivnímu pronásledování
.....si otvore konečne oči a uši..... !!!!!
ľubica
pre papolatrijcov I. : vKontexte (34) EXHORTÁCIA O RODINE AMORIS LAETITIA - TV Lux
pre papolatrijcov II. : EXHORTACIA AMORIS LAETITIA o rodine.
......................................................................................................................
ste veľmi úbohí.... pretože ste slepí a hluchí .... si nenájdete čas na prehodnotenie pohľadu, ktorý som mala aj ja..…More
pre papolatrijcov I. : vKontexte (34) EXHORTÁCIA O RODINE AMORIS LAETITIA - TV Lux
pre papolatrijcov II. : EXHORTACIA AMORIS LAETITIA o rodine.
......................................................................................................................
ste veľmi úbohí.... pretože ste slepí a hluchí .... si nenájdete čas na prehodnotenie pohľadu, ktorý som mala aj ja.... ale po šoku, plaču, som oslobodená od vyhlásení Bergoglia...., len ma mrzí že tieto rozbušky= domumenty hádže veselo ďalej a spôsobuje chaos v KC!
vot što takóe papolatria??? PAPOLATRIA !!!!!!!!!!- posoborowy zabobon, który powoduje odejścia katolików z Kościoła
One more comment from ľubica
ľubica
TomasS plus jemu podobní verklíci: vy si kedy ráčite uvedomiť, že ked toľko odborníkov či z radov duch.hierarchie alebo z radov laikov / lekárov, profesorov apod./ protestuje proti niečomu čo pápež schválil, alebo napísal, dal súhlas k tomu.... a na druhej strane je veľká odozva v podobe námietok, tak musite mat klapky na očiach a štuplaky v ušiach..!!!
DEO GRATIAS 1000x za ľudí z duch. hierarchi…More
TomasS plus jemu podobní verklíci: vy si kedy ráčite uvedomiť, že ked toľko odborníkov či z radov duch.hierarchie alebo z radov laikov / lekárov, profesorov apod./ protestuje proti niečomu čo pápež schválil, alebo napísal, dal súhlas k tomu.... a na druhej strane je veľká odozva v podobe námietok, tak musite mat klapky na očiach a štuplaky v ušiach..!!!
DEO GRATIAS 1000x za ľudí z duch. hierarchie ako 45 statočných! Myslíte si že títo nemajú čo iné robiť??? Myslíte si, že ich to nebolí kam kráča dnešný rímsky biskup Bergoglio aj so svojou modernistickou, liberálnou gardou, ktorou sa obklopil?
Papež přímo jmenoval liberální účastníky synody: Kasper, Dannels,Schönborn, Cupich , Wuerl, Maradiago
.... kardinál Kasper a Marx - demolatori viery, Arcibiskup Cupich- priekopník prijímania pre homosexuálne páry,arcibiskup Victor Manuel Fernández a pod .ktorí páchajú a páchali záškodnícku činnosť na synode o rodine 2014/2015?Arcibiskup Victor Manuel Fernández (alias Tucho, ako je všeobecne známy), sa okrem iného preslávil svojimi výrokmi v súvislosti so synodou o rodine 2014, :„Byla zde pouze skupina šesti či sedmi poněkud agresivních fanatiků,kteří ale nepředstavují ani pět procent ze všech [synodních otců].“
Ste to vy , TomasS , Hebel a spol. , ktorí ste doteraz nespoznali, kto sú to tí siedmi ´agresívni fanatici´! Sú to novodobí nekrvaví mučeníci podobní Jánovi Krstiteľovi alebo laikovi Tomášovi Morusovi, ktorí sa správajú podľa DESATORA, podľa EVANJELIA a keď vidia, že niekto ide proti BOŽIM PRAVIDLAM A ROBI SI SRANDU ZO SVATEHO PISMA CIZE HO PREKRUCA, tak nevahaju a napomenu ho. A JE IM UPLNE JEDNO ci je to kolega alebo šéf!!!! JE TO PREJAV LASKY SPOJENEJ S PRAVDOU Z ICH STRANY! keby im to bolo ukradnute, tak by mávli rukou a povedali by si pre seba: Pápež zle hovoríš, zavádzaš, ja si budem robiť ale svoju prácu ďalej , kašlem na teba, nech ta Boh za to súdi...a pod. LENZE ONI STRACAJU CAS S TYMTO VEREJNYM POHORSOVATELOM=BERGOGLIOM, slušne , jasne, pravdivo mu X- krat dohovaraju, vypisuju listy, články, blogy voiceofthefamily.com/,
KEY DOCTRINAL ERRORS AND AMBIGUITIES OF AMORIS LAETITIA
EROTIC OR HERETIC JOY?
CATHOLICS CANNOT ACCEPT ELEMENTS OF APOSTOLIC EXHORTATION THAT THREATEN FAITH AND FAMILY April 8, …
a niektore z nich su aj prekladane TU:
Dr. Anna M. Silvas: V ohlušujícím mlčení se slovo „cizoložství“ ve slovníku Amoris laetitia vůbec …
Není "Amoris laetitia" pohárem obsahujícím „smilné víno“? - analýza AL
Pane, proč spíš? Je bouře...! : V nauce se nic nemění, ale zcela se mění praxe!!!
Exhortácia Amoris Laetitia mení učenie Cirkvi , a bodka!
Takže sa pýtam ešte raz: kto sú títo ľudia, čo verejne napomínajú p. F.? odpoved bola už daná, ano, novodobí mučeníci, pretože ich to určite zaťažuje ako každého kto kára, napomína....ved to robili správni veriaci vo všetkých dobách KC a stalo ich to život, ...a týchto to stojí miesto, lebo Bergoglio robí čistky tých verných, ktorí boli nazvaní argesívnimi fanatikmi, medzi ktorých patria: kardinal J.Em. Burke,kardinal Gerhard Ludwig Müller, Bischof Atamasius Schneider
Takze suma sumárum:
Katolíci majú mravnú povinnosť odporovať ap. exhortácii Amoris laetitia, ktorá ohrozuje vieru a …
Papežovy výroky o „fundamentalistech“ mohou pomáhat dláždit cestu k aktivnímu pronásledování
.....si otvore konečne oči a uši..... !!!!!
TomasSmolenak
Coburg tu niektorým nepomáha ani najvyššia autorita, lebo práve ona je tu kritizovaná. Tebe to nedošlo? Takže ani ja si nerobím ilúzie že tu zaváži to, že mám titul z teológie aj filozofie dosiahnutý na Pápežskej Univerzite Teologickej Jana Pavla II. Tu to ale nepomáha, lebo duch ktorého tu niektorý delikventi vniesli (Peter-skala,ľubica, a im podobný nevzdelaný"vodcovia") je vzatý z ulice,tak …More
Coburg tu niektorým nepomáha ani najvyššia autorita, lebo práve ona je tu kritizovaná. Tebe to nedošlo? Takže ani ja si nerobím ilúzie že tu zaváži to, že mám titul z teológie aj filozofie dosiahnutý na Pápežskej Univerzite Teologickej Jana Pavla II. Tu to ale nepomáha, lebo duch ktorého tu niektorý delikventi vniesli (Peter-skala,ľubica, a im podobný nevzdelaný"vodcovia") je vzatý z ulice,tak sa človek niekedy aj trochu rozčúli :))) ale pohoda píšeme ďalej lebo možno si niečo z toho prečíta aj niekto kto úprimne hľadá Krista
ľubica
od mikeho-repete: nie Viera je sluzkou poslusnosti ale Poslusnost je sluzkou Viery slepa poslusnost farizejom odviedla zidov od Krista najdite si co sa o kritike Papeza povedalo napriklad zacnite svatym tomasom akvinskym Papez NIE JE absolutne neomylny cize ak hovori pise kona proti viere KRITIKA je POVINNOST inac davate prednost cloveku pred Bohom ako sa da zabalit modlarcenie do absolutne …More
od mikeho-repete: nie Viera je sluzkou poslusnosti ale Poslusnost je sluzkou Viery slepa poslusnost farizejom odviedla zidov od Krista najdite si co sa o kritike Papeza povedalo napriklad zacnite svatym tomasom akvinskym Papez NIE JE absolutne neomylny cize ak hovori pise kona proti viere KRITIKA je POVINNOST inac davate prednost cloveku pred Bohom ako sa da zabalit modlarcenie do absolutne nepochopenej poslusnosti na sektarsky strih
...............
Coburg
Tomáš Smoleňak, zbytočne sa rozčuľuješ. Ja som ten dokument nenakrútil, takže asi označuješ ako farizejov týchto znepokojených ľudí, ktorí obhajujú svoj zdravý cit pre vieru a poriadok v Náuke Cirkvi. Mne sa tiež nepáči kopa vecí. Ak chceš aby tuná niekto robil poriadok, nech sem teda vstúpi renomovaný teológ, resp cirkevná autorita, vystúpi tu pod svojím menom, verejne, a zrejme tu nastane iná …More
Tomáš Smoleňak, zbytočne sa rozčuľuješ. Ja som ten dokument nenakrútil, takže asi označuješ ako farizejov týchto znepokojených ľudí, ktorí obhajujú svoj zdravý cit pre vieru a poriadok v Náuke Cirkvi. Mne sa tiež nepáči kopa vecí. Ak chceš aby tuná niekto robil poriadok, nech sem teda vstúpi renomovaný teológ, resp cirkevná autorita, vystúpi tu pod svojím menom, verejne, a zrejme tu nastane iná diskusia. To čo píšeš nižšie nemá váhu tejto autority, aj keby si mal pravdu, si len rozčúlený diskutér. . Skús to nejako zariadiť, a disukusia tu bude hneď na inej úrovni.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
TomasSmolenak likes this.
alino
Prečo sa Hebelku nevenuješ tomu čo odznelo v danom vklade, ale Alinovi?
Alino ti vzkazuje:
Kto hladá pravdu nájde Krista, kto hladá Krista dôjde k pravde.
Lebo Kristus povedal: "Ja som cesta, pravda i život."
Samson1
No Hebel, omluv i Jidáše. Kde je srdce, tam je i služebník, že. Jedni Krista milovali a jiní ho křižovali. Jedna pravda je, že se Bůh smiluje, nad kým se chce smilovat.
TomasSmolenak
o dogme obšírnejšie: Daná definícia je celkom jednoznačná, ale čo to vlastne znamená v praxi? V posledných rokoch boli mnohé pokusy bližšie preskúmať dôležitosť a význam tejto dogmy. Často krát býva dôležitosť dogmy podceňovaná samotnými katolíkmi, ktorí jej rolu mnoho krát chápu len vo význame potvrdzovania nejakého konsenzu, ktorý tu už dávno bol a všetci s ním súhlasia.

Napríklad často kontro…More
o dogme obšírnejšie: Daná definícia je celkom jednoznačná, ale čo to vlastne znamená v praxi? V posledných rokoch boli mnohé pokusy bližšie preskúmať dôležitosť a význam tejto dogmy. Často krát býva dôležitosť dogmy podceňovaná samotnými katolíkmi, ktorí jej rolu mnoho krát chápu len vo význame potvrdzovania nejakého konsenzu, ktorý tu už dávno bol a všetci s ním súhlasia.

Napríklad často kontroverzná encyklika Humanae Vitae, nie je mnohými katolíkmi považovaná za neomylnú, pretože sa stretla s veľkým nesúhlasom a odmietaním aj vrámci kléru. Podľa tejto logiky, by neomylnosťou malo byť viazané len to, s čím „všetci súhlasia". Predstava je to pekná, ale hore definovaná neomylnosť je jasná a veľmi ťažko obchádzateľná, čo ako ukážem neskôr je aj zároveň jej najväčšou slabosťou.

Ktoré vyhlásenia pápežov v minulosti vlastne spadajú pod túto neomylnosť? Často býva odpoveď na túto otázku presunutá do roviny, že neomylnosť bola použitá vlastne len dva krát: v roku 1854 v dogme o Nepoškvrnenom počatí a v roku 1950 v dogme o Nanebovzatí Márie. Niektorí teológovia ešte pridajú, že sem spadá tiež dielo „Tome to Flavian" pápeža Lea I(449) a list pápeža Agáta(680) adresovaný Šiestemu koncilu.

Tento prístup má ale vážne rozpory. Za prvé ignoruje jasné znenie dogmy o neomylnosti, a za druhé predpokladá, že tak dôležitá charizma bola použitá menej ako päť krát za celých 2000 rokov.

Bolo by vhodné nájsť pôvodný zámer buly Pastor Aeternus a I.Vatikánskeho koncilu v otázke neomylnosti a zostaviť tak list možných Ex-cathedra vyhlásení, ktoré spĺňajú požiadavky, ktoré stanovila bula.

V tejto otázke je veľmi dôležitá osoba biskupa Vincenta Gassera, ktorý mal na I.Vatinkánskom koncile na starosti prezentáciu a vysvetlenie významu pápežskej neomylnosti, ktorá trvala dlhé 4 hodiny a na základe ktorej sa potom konalo hlasovanie, v ktorom túto dogmu koncil prijal. Táto reč biskupa Gassera je v podstate jediným oficiálnym komentárom dogmy neomylnosti. Sám Gasser je citovaný minimálne 4 krát priamo v samotnej konštitúcií „Lumen Gentium", v časti zaoberajúcej sa neomylnosťou.

Zaujímavé sú dve pasáže z tejto reči, ktoré dokonca naznačujú, že neomylnosť sa má týkať aj sekundárnych právd a vyhlásení, nie len priamych vyhlásení zjavenej pravdy.

Jedna skupina teológov počas tejto reči navhrhovala ustanovenie nejakej formy(modlitba za vedenie, konzultovanie s biskupmi...) , ktorou môže pápež príjsť k neomylnému rozhodnutiu a ktorá by bola súčasťou dogmy.

Biskup Gasser odpovedal: „Ale, najvýznamnejší otcovia, táto požiadavka jednoducho nemôže byť akceptovaná, pretože sa tu nejedná o niečo nové. Veď Apoštolská stolica vydala už tisíce dogmatických vyhlásení. Kde je nejaký zákon, ktorý predpisoval formu, ktorá má byť dodržaná pri týchto vyhláseniach?"

Táto reč nám objasňuje, že pokiaľ ide o výroky ex-cathedra, jednoznačne nejde len o vyššie spomínané, ako to býva často prezentované. Daných vyhlásení sú tisíce, počas celej histórie cirkvi ako to jasne pomenoval biskup Gasser.

Akékoľvek pápežské vyhlásenie týkajúce sa morálky, dogmatiky, alebo sekundárnych právd je neomylné a nereformovateľné pokiaľ spĺňa kritéria stanovené Vatikánskym koncilom. Kritéria, ktoré musí vyhlásenie spĺňať sú nasledovné:

1. Vyhlásenie musí prísť od samotného pápeža

2. Musí konať ako pastier a učiteľ všetkých kresťanov

3. Musí vyvolať svoju apoštolskú autoritu

4. Vyjadruje sa k problému alebo téme týkajúcej sa viery alebo morálky

5. Jeho vyhlásenie musí byť záväzné pre celú Cirkev.

Zhrnutie: ak niekto neprijíma dokumenty Cirkvi, tak je na mieste otázka: je takýto človek ešte katolík, ak neverí čo mu Cirkev predkladá??? Nie je!!!

A to, čo si písal ohľadne viery a poslušnosti, tak tam sa veci máju trochu ináč, ale o tom neskôr.
TomasSmolenak
Dogma o pápežskej neomylnosti bola vyhlásená pápežskou bulou Pastor Aeternus v roku 1870 v čase I. Vatikánskeho koncilu. Jej znenie je nasledovné: „Kážeme a určujeme za Bohem vyjevené dogma, že rozhodne-li římský pontifex ex cathedra, to jest, využije-li své hodnosti pastýře a učitele všech křesťanů, dané jeho apoštolskými povinnostmi, vymezí doktrínu víry a morálky závaznou pro veškerou církev, …More
Dogma o pápežskej neomylnosti bola vyhlásená pápežskou bulou Pastor Aeternus v roku 1870 v čase I. Vatikánskeho koncilu. Jej znenie je nasledovné: „Kážeme a určujeme za Bohem vyjevené dogma, že rozhodne-li římský pontifex ex cathedra, to jest, využije-li své hodnosti pastýře a učitele všech křesťanů, dané jeho apoštolskými povinnostmi, vymezí doktrínu víry a morálky závaznou pro veškerou církev, s pomocí Boží, přislíbenou mu blahoslaveným Petrem, vládne neomylností, již svatý Spasitel s potěchou udělil církvi vymezením doktríny o víře a morálce, a tudíž taková rozhodnutí římského pontifika jsou nezměnitelná ve své podstatě a jsou rozhodnutím církve." - Vatikánsky koncil, Sess. IV , Const. de Ecclesiâ Christi,
One more comment from TomasSmolenak
TomasSmolenak
mike084 nemáš pravdu, ale nemám ti to za zle, lebo tvoj zdroj je z média a nie AL. Skus tam niečo nájsť čo sa ti zdá proti viere a napíš mi, ale buď čestný a čítaj dokument! a nie mediálny bulvár. Keď ho prečítaš, tak sa budeš sám seba pýtať, čo sa im na tom dokumente môže nepáčiť??? Je v plnej zhode z Cirkevným učením. Lebo keby Pápež hlásal blud,tak musí odstúpiť z úradu! Také sú v Cirkvi …More
mike084 nemáš pravdu, ale nemám ti to za zle, lebo tvoj zdroj je z média a nie AL. Skus tam niečo nájsť čo sa ti zdá proti viere a napíš mi, ale buď čestný a čítaj dokument! a nie mediálny bulvár. Keď ho prečítaš, tak sa budeš sám seba pýtať, čo sa im na tom dokumente môže nepáčiť??? Je v plnej zhode z Cirkevným učením. Lebo keby Pápež hlásal blud,tak musí odstúpiť z úradu! Také sú v Cirkvi zákony.