Language Contact
clicks
4.3k

Il det che muossa ensi

Tgei vul quei dir sche la muma di ch'igl affon seigi in pluschein, ni in tschut? Priedi per affons, Rueras, ils 14 da matg 2008
Please type your posting here