Clicks153

Proroci - Samuel

Stylita
21
ruský tv seriál Proroci-2. díl Samuel, v ruském jazyce zdroj: www.youtube.com/playlistMore
ruský tv seriál Proroci-2. díl Samuel, v ruském jazyce
zdroj: www.youtube.com/playlist
Sv. prorok Samuel . Patnástý a poslední izraelský soudce.
Žil 1000 roků před Christem. Pocházel z pokolení Léviho z
města Ramat nebo Arimatea, odkud také pocházel blahoo
brazný Josef. Jeho rodiče byli Elkán a Anna .Neplodná Anna
si Samuela vypalkala od Boha a zasvětila Mu ho,když dovršil
3 roky.Žijíce v Silomu u Archy úmluvu, míval Samuel pravidelné
zjevení od Boha o trestu, který čeká dům vele…More
Sv. prorok Samuel . Patnástý a poslední izraelský soudce.
Žil 1000 roků před Christem. Pocházel z pokolení Léviho z
města Ramat nebo Arimatea, odkud také pocházel blahoo
brazný Josef. Jeho rodiče byli Elkán a Anna .Neplodná Anna
si Samuela vypalkala od Boha a zasvětila Mu ho,když dovršil
3 roky.Žijíce v Silomu u Archy úmluvu, míval Samuel pravidelné
zjevení od Boha o trestu, který čeká dům velekněze Eliho ,
kvůli jeho synům Ofniho a Finesa. Toto zjevení se zanedlou
ho naplnilo když Filištýnští porzili Izraelce ,zabili oba jeho
Synu a ukořistili Archu úmluvy. Když posel zvěstoval Elimu
toto neštěstí padl na zem a zemřel 98. roce svého života.
To samé se stalo s jeho nevěstou- Finesovou manželkou
Od té doby byli Izraelité pod nadvládou Filištýnských po ce
lých 20 let. Po uplynutí, poslal Hospodin národu Samuela,
aby jim zvěstoval pokání pokud se chtějí zachránit před svý
mi nepřáteli.Národ se kál zavrhl své modly, kterým sloužil
uznal Samuela za proroka ,kněze a soudce. Samuel tehdy vy
táhl proti Filištýnským a s Boží pomocí je rozprášil a porazil.
Tak osvobodil krajinu i národ a žil pokojně až do stáří. Když ho
už lid viděl zestárlého, prosil ho by místo sebe ustanovil krále.
Marně Samuel přemlouval lid vysvětloval, že Bůh je jejich jedi
ný král- národ zůstal při svých požadavcích.
I když tento po
žadavek nebyl Bohu milý, nařídil Samuelovi,aby na krále po
mazal Saula syna Kíšova z kmene Benjamínova. Saul vládl krát
ký čas. Bůh ho zavrhl, kvůli jeho opovážlivosti a neposlušnosti.
No nařídil Samuelovi, aby za krále pomazal namísto Saula
Davida, syna Jesseho Před svoji smrtí svolal Samuel všechen
lid a rozloučil se s ním. A když zemřel, oplakával ho všechen
lid a pohřbili ho v jeho domě v Rámě.
Stylita likes this.
Theodorá-Máriá likes this.