Clicks330

Věřící v sebe, bude oklamán, svatí vidí Boha i nepřítele

Vysvětluji k textu Skutků apoštolských 16,16-40 Apoštol Pavel. 16 Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk.
17 Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: "Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse."
18 A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: "Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!" A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil.
19 Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu.
20 Tam je předvedli před soudce a řekli: "Tito lidé pobuřují naše město. Jsou to Židé
21 a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit."
22 Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat.
23 Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal.
24 On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády.
25 Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.
26 Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta.
27 Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli.
28 Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to! Jsme tu všichni!"

29 Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena.
30 Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?"
31 Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."
32 A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží.
33 Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít.
34 Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha.
35 Druhého dne ráno poslali soudcové ozbrojenou stráž s rozkazem: "Propusť ty muže!"
36 Žalářník oznámil tento rozkaz Pavlovi: "Soudcové nařídili, abyste byli propuštěni. Od této chvíle jste svobodni a v pokoji odejděte."
37 Ale Pavel řekl: "Nás, římské občany, veřejně a bez soudu zbili a zavřeli do vězení. A teď se nás chtějí ve vší tichosti zbavit? To ne! Ať sem sami přijdou a propustí nás!"
38 Stráž to oznámila soudcům. A ti, když uslyšeli, že Pavel a Silas jsou římští občané,
39 ulekli se a přišli za nimi; omluvili se, vyvedli je z vězení a prosili, aby opustili město.
40 Pavel a Silas vyšli z vězení a šli k Lydii. Tam se shledali s bratřími, povzbudili je a odešli z Filip.
Veřejná doména
Public domain
Mates5485 likes this.
Zedad
Zbabělost ve víře, vede do pekla.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Libor Halik likes this.
Zedad
Být římským občanem, to tenkrát byla šlechta.
3 more comments from Zedad
Zedad
Apoštola Pavla ďábel neoklamal. Chválu od ďábla nemáme přijímat.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Libor Halik likes this.
Zedad
Svatí vidí Boha....
Zedad likes this.
MarekGš
Nejste agent? 25.5. měla začít světová válka a zase nic. CO to je za svět ve kterém žijeme?
Psal jsem, že MOŽNÁ začne 3. světová válka. Nepsal jsem, že určitě. Turecké vojenské cvičení, se zatím neproměnilo v obsazení celého Kypru. To však může nastat při dalším vojenském cvičení. Je vhodné to sledovat a být připraven. Kristus nás učil: Bděte! Pro @MarekGš
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Barbarin likes this.
apredsasatoci likes this.