Będzie on bardzo bliskim sprzymierzeńcem fałszywego proroka i nie będzie żadnych złudzeń, co do tego, kim on jest – synem szatana

Moja szczerze umiłowana córko, czasy, które nadchodzą wytrącą świat z letargu, ludzie bez względu na wyznanie, nawet niewierzący, pójdą za głosem małego rogu, który przyciągnie uwagę całego świata.

Ten oszust, siedząc na Stolicy Piotrowej będzie głośno krzyczał i dumnie głosił swoje rozwiązanie polegające na zjednoczeniu wszystkich kościołów jako jeden. Obwołany nowoczesnym
nowatorem, będzie oklaskiwany przez świecki świat, bo da przyzwolenie na grzech.

Wprowadzi nowe ustawy, które nie tylko będą sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego, ale będzie przeciwko wszystkim prawom chrześcijańskim.

Kapłani, którzy sprzeciwiają się tym Orędziom
będą musieli ponownie je rozważyć, kiedy objawi się straszna prawda. Prawda Mojego Słowa dana tobie, Moja córko, w końcu powoli zaświta nad nimi. Jak bardzo będą płakać ze smutku, kiedy uświadomią sobie, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, który - z Błogosławieństwem Mojego Ojca
- w każdym szczególe ujawnia ci proroctwa końca czasu.

Potem będą pochłaniać każde Słowo z Moich Świętych Ust, gdy ujawnię więcej wydarzeń, jakie mają nadejść, aby przygotować ludzkość. Istotne jest, aby człowiek słuchał i odpowiadał na Moje Wezwanie, abym wszystkich mógł uratować spod władzy bestii.

Gdy fałszywy prorok będzie zajęty wygórowanymi ambicjami, aby zaimponować Katolikom na świecie, zostanie na chwilę odsunięty na bok, ponieważ antychryst wejdzie teraz na scenę światową, jak zostało przepowiedziane.

Gdy usłyszycie medialne doniesienia o nowym, obiecującym, utalentowanym, pokojowym negocjatorze, będziecie wiedzieli kim on jest.
Będzie on bardzo bliskim sprzymierzeńcem fałszywego proroka i nie będzie żadnych złudzeń, co do tego, kim on jest - synem szatana.

Pamiętajcie, że bez względu na to, jak bardzo może to być przerażające, to Ja, Jezus Chrystus, Jestem Królem. Żaden człowiek, żaden wróg, nie ma więcej władzy niż Bóg. Ale walka o dusze musi zostać stoczona, jak zostało przepowiedziane.

Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich
Orędzi i Moich Modlitw, pomożecie Mi uratować dusze, których pragnę, aby Mój Nowy Raj, mógł być wypełniony wszystkimi dziećmi Bożymi.

Zawsze ufajcie Mi, waszemu Jezusowi, gdy będę prowadził i chronił was w czasie tej obrzydliwości na ziemi. Obiecuję, że ten okres będzie krótki.

Wasz Jezus
25.02.2013, 23:00
paruzja.info
He will be a very close ally of the false prophet and is under no illusion as to who he is – the son of Satan
Monday, February 25th, 2013 @ 23:00

My dearly beloved daughter, the times ahead will shake the world from its slumber, irrespective as to what religion, if
any, people follow, for the voice of the little horn will command attention from all over the world. Seated in the Chair of
Peter, this imposter will shout aloud and proudly proclaim his solution to unite all churches as one. Hailed as a modern
innovator, he will be applauded by the secular world because he will condone sin.
He will bring in new laws, which will, not only contradict the Teachings of the Catholic Church, but which will go against
all Christian laws. The priests who oppose these Messages will be forced to reconsider them when the awful truth is revealed.
The Truth of My Word, given to you, My daughter, will slowly dawn on them at last. How they will weep in sorrow when they
realise that it is I, Jesus Christ, Who – with the Blessing of My Father – reveals to you the end time prophecies in every
detail.
Then they will devour every Word from My Sacred Lips as I reveal more events to come, in order to prepare humanity. It is
essential that man listens and responds to My Call, so that I can save everyone from the grasp of the beast.
The false prophet, while busy with his lofty ambitions to impress the world’s Catholics, will be pushed to one side, for a
while, because the antichrist will now enter the world stage, as foretold. When you hear the media reports of the new,
promising, skilled, peace negotiator, you will know who he is. He will be a very close ally of the false prophet and is under no
illusion as to who he is – the son of Satan.
Remember that no matter how frightening this may be, that I, Jesus Christ, Am King. No man, no enemy, has more power
than God. But the battle for souls must be fought, as foretold. By spreading My Word, My Messages and My Prayers, you
will help Me to save the souls I need, so that My New Paradise can be filled with all of God’s children.
Always trust in Me, your Jesus, as I will guide and protect you during this abomination on earth. I promise the period will be short.

Your Jesus

www.internetgebetskreis.com
CUDOWNY MEDALIK shares this
3831
CUDOWNY MEDALIK
1. czytanie (1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64)
Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej

Wyszedł grzeszny korzeń – Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, a zaczął panować w sto trzydziestym siódmym roku panowania greckiego.
W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: «Pójdźmy zawrzeć przymierze …More
1. czytanie (1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64)

Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej

Wyszedł grzeszny korzeń – Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, a zaczął panować w sto trzydziestym siódmym roku panowania greckiego.
W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: «Pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedy się od nich oddaliliśmy». Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś spomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od Świętego Przymierza. Sprzęgli się także z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe.
Król napisał zarządzenie dla całego swego państwa: «Wszyscy mają być jednym narodem i niech każdy porzuci swoje obyczaje». Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat.
W dniu piętnastym miesiąca Kislew sto czterdziestego piątego roku na ołtarzu całopalenia wybudowano ohydę spustoszenia, a w okolicznych miastach judzkich pobudowano także ołtarze – ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami domów i na ulicach. Księgi Prawa, które znaleziono, darto w strzępy i palono w ogniu. Wyrok królewski pozbawiał życia tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga Przymierza, albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami Prawa.
Wielu jednak spomiędzy Izraelitów postanowiło sobie, że nie będą jeść nieczystych pokarmów, i mocno trzymało się swego postanowienia. Woleli raczej umrzeć, aniżeli skalać się pokarmem i zbezcześcić Święte Przymierze. Toteż oddali swe życie. Bardzo wielki gniew Boży zawisł nad Izraelem.
--------
Czyli historia się powtarza...
CUDOWNY MEDALIK
''...Pamiętajcie, że bez względu na to, jak bardzo może to być przerażające, to Ja, Jezus Chrystus, Jestem Królem. Żaden człowiek, żaden wróg, nie ma więcej władzy niż Bóg. Ale walka o dusze musi zostać stoczona, jak zostało przepowiedziane.
Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich
Orędzi i Moich Modlitw, pomożecie Mi uratować dusze, których pragnę, aby Mój Nowy Raj, mógł być wypełniony …More
''...Pamiętajcie, że bez względu na to, jak bardzo może to być przerażające, to Ja, Jezus Chrystus, Jestem Królem. Żaden człowiek, żaden wróg, nie ma więcej władzy niż Bóg. Ale walka o dusze musi zostać stoczona, jak zostało przepowiedziane.

Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich
Orędzi i Moich Modlitw, pomożecie Mi uratować dusze, których pragnę, aby Mój Nowy Raj, mógł być wypełniony wszystkimi dziećmi Bożymi...''
One more comment from CUDOWNY MEDALIK
CUDOWNY MEDALIK
''...Ten oszust, siedząc na Stolicy Piotrowej będzie głośno krzyczał i dumnie głosił swoje rozwiązanie polegające na zjednoczeniu wszystkich kościołów jako jeden. Obwołany nowoczesnym
nowatorem, będzie oklaskiwany przez świecki świat, bo da przyzwolenie na grzech.
Wprowadzi nowe ustawy, które nie tylko będą sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego, ale będzie przeciwko wszystkim prawom …More
''...Ten oszust, siedząc na Stolicy Piotrowej będzie głośno krzyczał i dumnie głosił swoje rozwiązanie polegające na zjednoczeniu wszystkich kościołów jako jeden. Obwołany nowoczesnym
nowatorem, będzie oklaskiwany przez świecki świat, bo da przyzwolenie na grzech.

Wprowadzi nowe ustawy, które nie tylko będą sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego, ale będzie przeciwko wszystkim prawom chrześcijańskim...''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
665
,,Ten oszust, siedząc na Stolicy Piotrowej będzie głośno krzyczał i dumnie głosił swoje rozwiązanie polegające na zjednoczeniu wszystkich kościołów jako jeden.''