Clicks1.1K
valent
1
Muž a žena a slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. "Takže my slavíme. Slavíme Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Můžete slavit s námi." Misionáři musí svědectvím života i slova navázat dialog s nevěřícími …More
Muž a žena a slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

"Takže my slavíme. Slavíme Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Můžete slavit s námi."
Misionáři musí svědectvím života i slova navázat dialog s nevěřícími v Krista.

STAŤ II. MISIJNÍ ČINNOST CÍRKVE

Kánon 781: Protože celá církev je svou povahou misijní a protože evangelizace je základní povinností Božího lidu, proto si všichni věřící musí být vědomi své odpovědnosti tím, že převezmou svůj díl v misijní činnosti.

Kánon 787:

1: Misionáři musí svědectvím života i slova navázat dialog s nevěřícími v Krista, aby jim způsobem přizpůsobeným jejich mentalitě a jejich kultuře otevírali cesty, na kterých by mohli poznávat evangelní zvěst.

2: Mají se starat o to, aby ty, které uznají za připravené přijmout evangelní zvěst, vyučili pravdám víry tak, aby, pokud o to svobodně požádají, byli připuštěni k přijetí křtu

(KODEX KANONICKÉHO PRÁVA)

Kristus zbudoval svou církev na základech apoštolů a proroků. S důvěrou ho prosme:
Pane, přispěj na pomoc svému lidu.
Kriste, tys povolal rybáře Šimona, aby se stal rybářem lidí,
nepřestávej posílat světu hlasatele evangelia, aby se v tvé církvi shromáždily všechny národy.
(Pane, přispěj na pomoc svému lidu.)
Tys nedopustil, aby bouře zničila loď s učedníky,
ochraňuj svou církev v rozbouřeném světě před zmatkem a bezradností.
(Pane, přispěj na pomoc svému lidu.)
Po svém zmrtvýchvstání jsi shromáždil své učedníky kolem Petra,
sjednocuj všechen svůj lid v jediné společenství kolem Petrova nástupce.
(Pane, přispěj na pomoc svému lidu.)
Tys poslal apoštola Pavla hlásat evangelium národům,
dej, ať je slovo o spáse hlásáno všemu tvorstvu.
(Pane, přispěj na pomoc svému lidu.)
Své církvi jsi svěřil klíče nebeského království,
otevři bránu nebes všem, kdo ve svém životě důvěřovali v tvé milosrdenství.
(Pane, přispěj na pomoc svému lidu.)

Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy na náměstích měst, městeček a vesnic. Teď není doba stydět se za evangelium (srv. Řím 1,16). Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech (srv. Mt 10,27). Nemějte strach zpřetrhat životní způsoby založené na pohodlí a zvyku a odpovědět na výzvu tím, že budete dávat možnost poznat Krista i v moderním velkoměstě. Vy musíte být těmi, kdo jdou na "křižovatky cest" (srv. Mt 22,9) a každého zvou k hostině, kterou Bůh připravil pro svůj lid. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti. Nebylo přece přijato proto, aby bylo střeženo v soukromí. Musí být vystaveno na oči tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce."
(Jan Pavel II. - SDM Denver USA)
valent
"Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy! Teď není doba stydět se za evangelium. Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti. Musí být vystaveno na oči tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce." (Jan Pavel II.)