Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks21

Maryja jest dziś znieważana i lekceważona w Kościele !

Predikan av Präst Doktor Pawel Murzinski - www.youtube.com/watch Maria idag i Kyrkan är förolämpad och nonchalerad! Bröder och systrar i Kristus, Herre! Fromma judar i Nazarethsynagogen ledde …More
Predikan av Präst Doktor Pawel Murzinski - www.youtube.com/watch Maria idag i Kyrkan är förolämpad och nonchalerad! Bröder och systrar i Kristus, Herre!
Fromma judar i Nazarethsynagogen ledde Jesus att bli stenad till döden. Kanske här kommer också att vara villig och här efter denna Heliga Mässa, att göra och leda mig framför hospice, men jag kommer inte att vända sig bort från vad jag ska säga. Och jag vill stå upp för Maria idag, som idag blir förolämpad och försummad i Kyrkan, särskilt i dem karismatiska rörelser. I den blinda strävan efter tecken glömmer vi, att Hon är den Helige Andes Brud. Jag upprepar, än en gång, hon är den Helige Andes Brud.
Man borde inte använda den Helige Andes gåvor utan att be Henne lägga ett gott ord. Utan Maria leder tecken oss vilse, som många redan har lett oss. Utan Maria kommer det inte att finnas någon Eukaristisk Jesus och vi kommer snart att bli en annan protestantisk sekt.
Idag är det nödvändigt att säga det tydligt, exakt i den Jungfru Maria Obefläckade Avlelse. Mors av Jesus och Kyrkans Moder. Det är därför den Helige Andes Brud. Den största gåvan som mottagits av mänskligheten - i grekiska KARISMA - mottogs av Maria, och det var Guds Sons Moderskap. För att använda denna gåva fick hon en annan stor gåva, som är den obefläckade avlelsen , det vill säga fri från den arvsynden. Tack vare detta kunde hon bli maka, den Helige Andes maka, för att hon var felfri, full av nåd. Och Gud ger bara full nåd genom Maria. Den som inte hedrar Maria få inte fullt nåd och hotar att bli vilseledd av den onda andan.
Bröder och systrar i Kristus, Herre. När Herren Jesus började den offentliga verksamheten, var Maria Full av Nåd, bakom fiskarnas och tullmyndigheternas rygg. Det är det syndiga folket som har fått makt att läka och dölja onda andar. Men de fiskarna och tullmyndigheterna dyrkade Maria. Till skillnad från dagens smorde som inte märker och lämnar Henne bakom ryggen. Det första mirakel som Herren Jesus gjorde var på Marias begäran. Den Helige Andes första utbrott var orsaken till Marias bön i sista måltids plats. Och detta är en ledtråd för oss att Hon är Mamma till alla mirakel och Mor till alla karismater. Den som förkastar Moder kommer förr eller senare att fördöma karismen. Heretiska protestantiska kyrkor har fallit ifrån sanningen eftersom de inte känner igen Eukaristin och inte känner igen Guds Moder. Bland de många karaktärerna i den protestantiska miljön föddes de största föroreningarna i nutidens värld: gender, homosexualitet, pedofili, kapitalism, hedonism. Och där den protestantiska andan tränger in i den Katolska Kyrkan, börjar de katolska länderna - och detta smutsiga där genomtränger. Vi kommer att lära känna frukten, och frukterna är precis som jag sa. Kyrkan förnyade sig inte i den Helige Ande, i den katolska andan i eukaristins och Maria-andan - hon gjorde i protestantens anda mer och mer i den andan. Och det kommer att bära samma frukter som han födde i väst. Eftersom historien är livets mor. Och vi borde dra slutsatser av andras misstag. Bland tecknens nyheter, ignoreras Eukaristin och Maria alltmer. Kyrkan i väst ruttnar och vi börjar ruttna.
Bröder och systrar i Kristus, Herre! Tecknen ger FANER men inte en BETJÄNNARE. När Jesus upphörde att göra mirakel, kommer de att stava honom. Och de kommer att göra detsamma idag - i Golgota - kyrkan. Viskningen från Orla har också många anhängare; från att läka till "att läka". Kyrkan var inte född på tecken, men föddes av Kristi blod, som flödade ur hans sida med vatten. Källan till Kyrkans kraft är Paschal Triduum - det är därför blodet från martyrer har född troende i två tusen år och kommer inte att börja föda annorlunda än idag.
I dagens evangelium hörde vi orden: "Salig är du som trodde ... i ett tecken? "Salig är du som trodde på Ordet. Och Herren Jesus sade: "Tror du inte på mina ord?" - som Maria? - "Tro då de tecken jag gör. Minst. "Och när den rike mannen i avgrunden sade" skicka en av de döda, om de ser tecknet, kommer de att tro "... vad sade Herren Jesus? - "De har en profet, Mose och profeter, låt dem höra dem." Han godkände inte tecknet. Ordet står alltid framför tecknet. När Jesus gjorde ett tecken i Kana, trodde hans lärjungar på honom. Och Maria trodde på honom innan han gjorde ett tecken. Hon bad honom om detta tecken eftersom hon trodde på Ordet. Det var därför som Maria var ensam under Sonens Kors, och Jesu FANS FANTASTISKA MANEN försvann eller skrek "Korsfäst!" Så blev Jesus ord sanna när folkmassorna krävde tecken. Och Jesus svarar på dem: "Inget annat tecken kommer att ges till dig, förutom Jonas tecken." Detta tecken utförs dagligen vid den Heliga Mässan - tecknet av Jona - den största karaktären. Maria deltog i Jesu första och sista tecken - hur annorlunda från varandra. Tecknet är berusat med vin och tecknet på att hälla av blod. I den första karaktären blir vattnet till vin; i det sista tecknet blir vinet Herrens Jesu blod. "Den som inte äter Jesus Kristi kropp och blod har inget liv i honom." Varför acceptera Jesus Kristus som Herre om du inte äter Hans Kropp och Blod. Tecknen på Jesus ledde till EUCHARISTI.
Låt oss nu fråga om var tecken som utförs nu leder oss. Amen.