Edward7
155

Antychrześcijański socjalizm

W 1931 roku papież Pius XI ogłosił światu: „Nikt nie może być jednocześnie szczerym katolikiem i prawdziwym socjalistą”.

Posłuszeństwo musi być zgodne z autorytetem Boga
Papież Leon XIII nauczał: „[…] bowiem prawo do nakazania i wymagania posłuszeństwa istnieje tylko o tyle, o ile jest zgodne z autorytetem Boga i mieści się w zakresie, który On ustanowił. Ale kiedy nakazuje się cokolwiek, co jest wyraźnie sprzeczne z wolą Bożą, następuje szerokie odstępstwo od tego Boskiego porządku, a jednocześnie bezpośredni konflikt z Boskim autorytetem; dlatego dobrze jest nie słuchać ”.

Własność prywatna
Nauka Kościoła o prawie własności prywatnej jest jasno określona i służy jako ochrona przed błędami socjalizmu i komunizmu. To nauczanie jest dziś szczególnie ważne, aby uczyć tych, którzy są oszukani przez fałszywe obietnice i fałszywe rozwiązania oferowane przez socjalizm i komunizm.
Papież Leon XIII w swojej encyklice „O warunkach klas robotniczych” stwierdził, co następuje:

Państwo nie może ani znieść, ani wchłonąć autorytetu ojcowskiego
„Władza ojcowska nie może zostać zniesiona ani wchłonięta przez państwo; bo ma to samo źródło, co samo życie ludzkie. „Dziecko należy do ojca” i jest niejako kontynuacją osobowości ojca; a mówiąc ściślej, dziecko zajmuje swoje miejsce w społeczeństwie obywatelskim nie samo w sobie, ale z racji swojej roli członka rodziny, w której się urodziło. I właśnie z tego powodu, że „dziecko należy do ojca”, dzieje się tak, jak mówi św. Tomasz z Akwinu, „zanim osiągnie wolną wolę, pod władzą i kierownictwem rodziców”. Dlatego socjaliści, odsuwając na bok rodzica i ustanawiając nadzór państwowy, działają przeciwko naturalnej sprawiedliwości i niszczą strukturę domu.

Główna zasada socjalizmu, wspólnota dóbr, musi zostać całkowicie odrzucona
„Poza niesprawiedliwością jest aż nazbyt oczywiste, jakie zdenerwowanie i niepokój wystąpiłoby we wszystkich klasach oraz jak nieznośny i nienawistny byłby niewolniczy obywatel. Drzwi byłyby otwarte dla zazdrości, wzajemnych obelg i niezgody; same źródła bogactwa wyczerpałyby się, ponieważ nikt nie byłby zainteresowany wykorzystywaniem swoich talentów lub pracy; a ta idealna równość, o której mają przyjemne sny, byłaby w rzeczywistości sprowadzeniem wszystkich do podobnego stanu nędzy i degradacji. Stąd jasne jest, że główna zasada socjalizmu, czyli wspólnota dóbr, musi zostać całkowicie odrzucona, ponieważ szkodzi nie tylko tym, którym wydawałoby się, że ma przynieść korzyści, ale jest bezpośrednio sprzeczna z naturalnymi prawami ludzkości i wprowadziłoby zamieszanie i nieporządek do dobra wspólnego. Dlatego pierwszą i najbardziej fundamentalną zasadą, jeśli chce się złagodzić sytuację mas, musi być nienaruszalność własności prywatnej. Po ustaleniu tego, przejdziemy do pokazania, gdzie należy znaleźć środek zaradczy… ”.

Prawo musi chronić własność prywatną
Najważniejsze jest to, że własność prywatna powinna być chroniona suwerenną władzą państwa i bastionem jego praw. A zwłaszcza w obliczu tak wielkiego rozpalenia pasji w obecnych czasach, masy powinny być trzymane w granicach ich moralnych zobowiązań. O ile bowiem sprawiedliwość nie sprzeciwia się naszemu dążeniu do lepszych rzeczy, z drugiej strony zabrania komukolwiek odbierania drugiemu tego, co jest jego, i w imię pewnej absurdalnej równości przejmowania na siłę cudzej własności; nie pozwala też na to sam interes dobra wspólnego. Z pewnością ogromna większość ludzi pracy, woli zapewnić sobie lepsze warunki uczciwym trudem, nie wyrządzając nikomu krzywdy. Niemniej jednak można znaleźć nieliczne osoby, które przesiąknięte złymi ideami i żądne rewolucji, używają wszelkich środków, aby wywołać nieporządek i podżegać do przemocy. Władza państwa powinna zatem; interweniować i, stawiając powściągliwość takim przeszkadzającym, chronić moralność pracowników przed ich korumpującą sztuką, a prawowitych właścicieli przed niebezpieczeństwem rabunku ”.

Tylko Chrystus ożywia prawdziwą miłość
„… Dzisiaj wielu posuwa się nawet do potępienia Kościoła, tak jak niegdyś czynili to starożytni poganie, i tak wybitną miłość i zastąpiłby w jej miejsce, system dobroci ustanowiony przez prawo państwa. Nie można jednak znaleźć żadnych ludzkich środków, które mogłyby zastąpić chrześcijańską miłość, która daje się całkowicie innym. Cnota ta należy wyłącznie do Kościoła, ponieważ jeśli nie pochodzi od Najświętszego Serca Jezusa, nie jest cnotą; a kto odchodzi od Kościoła, błądzi daleko od Chrystusa ”.
Socjalizm proponuje lekarstwo o wiele gorsze niż samo zło
W 1931 roku papież Pius XI pochwalił pisma papieża Leona XIII przeciwko komunizmowi i socjalizmowi. Napisał, że papież Leon XIII,
„… Żałując, że tak duża część ludzkości powinna„ żyć niezasłużenie w nędznych warunkach ”, wziął na siebie z wielką odwagą obronę„ sprawy robotników, których obecny wiek przekazał, każdy samotny i bezbronny, nieludzkość pracodawców i niepohamowana chciwość konkurentów ”. Nie szukając pomocy ani ze strony liberalizmu, ani socjalizmu, ponieważ, ten jeden udowodnił, że nie jest w stanie prawidłowo rozwiązać problemu społecznego, a drugi, proponując lekarstwo znacznie gorsze niż samo zło, pogrążyłby ludzkie społeczeństwo w wielkim niebezpieczeństwie.

Socjalizm: pociągający trucizna
Papież Pius XI również ostrzegł:
„… Do nękanych robotników przybyli 'intelektualiści', jak ich nazywają, wprowadzając w opozycji do fikcyjnego prawa równie fikcyjną zasadę moralną, że wszystkie produkty i zyski, z wyjątkiem tego, co wystarczą tylko do naprawy i odnowienia kapitału, należą do ... pracowników. Ten błąd, o wiele bardziej zwodniczy niż błąd niektórych socjalistów, którzy uważają, że wszystko, co służy do produkcji dóbr, powinno zostać przekazane państwu lub, jak to mówią, " uspołecznione '', jest zatem tym bardziej niebezpieczne i bardziej podatne na oszukanie. nieostrożni. To kusząca trucizna, którą wielu chętnie piło, a którego otwarty socjalizm nie był w stanie oszukać ”.

Socjalizmu nie da się pogodzić z nauką Kościoła katolickiego
Ponadto Papież Pius XI wyjaśnił, że socjalizmu nie można pogodzić z nauką Kościoła katolickiego:
Socjalizm , jeśli pozostanie prawdziwie socjalizmem, nawet po tym, jak poddał się prawdzie i sprawiedliwości w kwestiach, o których wspomnieliśmy, nie może być pogodzony z nauką Kościoła katolickiego, ponieważ jego koncepcja samego społeczeństwa jest całkowicie obca prawdzie chrześcijańskiej”.

Socjalizm: nie do pogodzenia z prawdziwym chrześcijaństwem
„Jeśli socjalizm, podobnie jak wszystkie błędy, zawiera pewne prawdy , niemniej jednak jest ona oparta na teorii społeczeństwa "Peculiar" - człowieka do siebie i "irreconcil"(nie do pogodzenia) z prawdziwego chrześcijaństwa. Socjalizm religijny, socjalizm chrześcijański to terminy sprzeczne; nikt nie może być jednocześnie dobrym katolikiem i prawdziwym socjalistą ”.

Wszystkie formy socjalizmu oddalają się od Ewangelii
„I tak, Czcigodni Bracia i umiłowani synowie, po zbadaniu obecnego systemu ekonomicznego stwierdziliśmy, że pracuje on w największym zła, Przeanalizowaliśmy także komunizm i socjalizm i stwierdziliśmy, że wszystkie ich formy, nawet najbardziej zmodyfikowane, odbiegają daleko od przykazań Ewangelii ”.

Socjalizm i zejście do komunizmu
Papież Pius XI ogłosił światu, że socjalizm może zstąpić (prowadzi) do komunizmu:
Do Naszego Duszpasterstwa należy ostrzeżenie tych osób przed poważnym i nieuchronnym złem: pamiętajmy wszyscy, że liberalizm jest ojcem tego socjalizmu, który przenika moralność i kulturę, i że bolszewizm [komunizm] będzie jego spadkobiercą ”.
„Jedna sekcja socjalizmu przeszła prawie taką samą zmianę, jaką przeszedł kapitalistyczny system gospodarczy, jak wyjaśniliśmy powyżej. Zatopił się w komunizmie. Komunizm naucza i dąży do dwóch celów: nieubłaganej wojny klasowej i całkowitej eksterminacji własności prywatnej. Robi to nie potajemnie ani metodami ukrytymi, ale publicznie, otwarcie i za pomocą wszelkich środków, nawet najbardziej brutalnych. Aby osiągnąć te cele, nie ma niczego, czego by się nie odważył, niczego, do czego miałby szacunek lub cześć; a kiedy doszedł do władzy, jest niewiarygodny i złowieszczy w swoim okrucieństwie i nieludzkości. Potworna rzeź i zniszczenie, przez które spustoszyła rozległe regiony Europy Wschodniej i Azji, są tego dowodem; jak bardzo jest wrogiem i jak otwarcie wrogi jest Kościołowi Świętemu i samemu Bogu, jest niestety zbyt dobrze udowodnione przez fakty i w pełni znane wszystkim ”. - (Papież Pius XI, encyklika „Odbudowa porządku społecznego”)

Komunizm
Papież Pius XI ostrzegł również świat w swojej encyklice „O ateistycznym komunizmie”, że system komunistyczny jest z natury zły i żaden chrześcijanin nie może z nim współpracować z jakiegokolwiek powodu:
„Na początku komunizm pokazał, czym był w całej swej przewrotności; ale bardzo szybko zdał sobie sprawę, że w ten sposób alienuje ludzi. Dlatego zmienił taktykę i stara się zwabić rzesze podstępem różnych form, ukrywając swoje prawdziwe projekty za pomysłami, które same w sobie są dobre i atrakcyjne. Tak więc, świadomi powszechnego pragnienia pokoju, przywódcy komunizmu udają najbardziej zagorzałych promotorów i propagandystów ruchu na rzecz światowego pokoju. A jednocześnie wywołują wojnę klas, która powoduje, że płyną rzeki krwi zdając sobie sprawę, że ich system nie daje wewnętrznej gwarancji pokoju, uciekają się do nieograniczonego uzbrojenia. Pod różnymi nazwami, które nie sugerują komunizmu, zakładają organizacje i czasopisma, których jedynym celem jest przenoszenie ich idei do niedostępnych w innych miejscach. Podstępnie próbują przedostać się nawet do rzekomo katolickich i religijnych organizacji. Ponownie, nie cofając się ani o cal od swoich wywrotowych zasad, zachęcają katolików do współpracy z nimi w dziedzinie tak zwanego humanitaryzmu i miłosierdzia.; a czasami nawet formułuj propozycje, które są w doskonałej harmonii z duchem chrześcijańskim i nauką Kościoła. Gdzie indziej niosą swoją hipokryzję do tego stopnia, że utwierdzają w przekonaniu, że komunizm w krajach, w których wiara i kultura są silniej zakorzenione, przybierze inną, znacznie łagodniejszą formę. Nie będzie przeszkadzać w praktykowaniu religii. Będzie szanować wolność sumienia. Są nawet tacy, którzy odnoszą się do pewnych zmian wprowadzonych niedawno w sowieckim ustawodawstwie jako dowodu, że komunizm ma zamiar porzucić swój program wojny z Bogiem.

Uważajcie, Czcigodni Bracia, aby Wierni nie dali się zwieść! Komunizm jest z natury zły i nikt, kto chciałby ocalić chrześcijańską cywilizację, nie może z nim współpracować w jakimkolwiek przedsięwzięciu . Ci, którzy dadzą się oszukać, by nieść pomoc w triumfie komunizmu w ich własnym kraju, jako pierwsi padną ofiarami swojego błędu. A im większa jest tradycja i wspaniałość cywilizacji chrześcijańskiej w regionach, do których komunizm z powodzeniem przenika, tym bardziej niszczycielska będzie nienawiść okazywana przez bezbożnych.

...

NOWA WIARA, NAZWANA SOCJALIZMEM

Zaalarmujecie , jako naśladowcy Mojego Syna, Jezusa, tych w Jego Kościele, tych którzy zasnęli, biskupów i kardynałów. I smutno powiedzieć, Moje dzieci, brzydka ręka komunizmu sięgnęła w zbezczeszczenie Ciała Mojego Syna w Jego własnym Kościele. Trzeba pamiętać, że kiedy człowiek chodzi po świecie wołając „pokój, miłość i braterstwo”, ustanawia rządy liberalizujące masy, zwane socjalizmem. I nie działa w ramach prawdziwym krzyżem Mojego Syna, Jezusa, ale jest używany jako front, aby wabić jak pająk swoją siecią te niczego nie podejrzewające dusze, które szukają pokoju - pokoju serca, pokoju ducha, którego nie mogą znaleźć w obecnym świecie, ponieważ przywódcy zasnęli ”. - Matka Boża, 25 listopada 1978 r

OTWARTE DZIAŁAJĄ POD NAZWAMI SOCJALIZMU I KOMUNIZMU
„Potajemnie pracują, aby zniszczyć twój kraj, zniszczyć twoje dzieci. Otwarcie działają pod nazwą socjalizmu i komunizmu, ale ich członkowie potajemnie pracują dla Lucyfera, dla niszczenia dusz, pod groźbą śmierci. Lucyfer jest ojcem wszystkich kłamców. Był mordercą od początku i sprowadza śmierć, tylko śmierć tym, którzy idą za nim głupio ”. - Matka Boża, 25 listopada 1978 r

BUDOWANIE UTOPII Z HUMANIZMEM I SOCJALIZMEM
„Moje dzieci świata, stoicie teraz na wzgórzu, które zbudowaliście na humanistycznych wartościach i materialistycznych obyczajach, próbując zbudować własny świat, odcinając światło, i budując utopie, zbudowanej z humanizmem i socjalizmem, i komunizmem - wszystko pod hasłem miłości i braterstwa, ale przykryte kocem ciemności ducha, dlatego Ojciec Przedwieczny pozwolił wam podążać własnym kursem. Przebudzenie będzie dla wielu szokiem ”. - Jezus, 20 listopada 1979

PROWADZĄC DO ZBAWIENIA LUDZKOŚCI
... „W waszym świecie modernizmu i humanizmu, socjalizmu, komunizmu, sekularyzmu - wszystko to, Moje dzieci, prowadzi do zjednoczenia człowieka w jedną światową religię, jeden światowy kościół i jeden światowy rząd do zniewolenia ludzkości, tworząc formę masowego ateizmu na świecie. Człowiek tworzy fałszywych bożków, aby oddawać cześć: pieniądzom, władzy, materializmie. Moje dzieci, nic z tego nie będzie miało dla was żadnej wartości, kiedy opuścicie ten świat. Wy musisz teraz gromadzić i przechowywać swoje skarby w Niebie, jeśli chcesz tam iść. Nazywa się to łaskami, łaskami udzielanymi za darmo za prośbę, łaskami za uzdrowienie ducha, zanim przejdą przez zasłonę ”. - Matka Boża, 25 lipca 1977 r

WSZYSTKIE PROMOWANE PRZEZ LUCIFERA
„Droga do Nieba została zapisana w Księdze Życia, Twojej Biblii. Nie oczekujemy, że zmienisz ją, aby się podobać człowiekowi, ponieważ człowiek musi zmienić swoje postępowanie, które obraża Boga, aby podobać się Bogu musicie dążyć do tego, aby być tak doskonałym, jak Bóg Ojciec, aby wejść - aby wejść do Królestwa Bożego Ojca. Dlatego nie będziecie zmieniać doktryn ani chodzić ze "swędzącymi uszami", słuchając teologów, którzy są teraz nadęci z dumy i arogancji i teraz starają się uczynić człowieka bogiem w swoim własnym świecie, ale pamiętaj: każdy mężczyzna, kobieta i dziecko na ziemi prędzej czy później opuści swoje ciało, ponieważ musi umrzeć i przejść przez zasłonę na sąd.
„Na świecie jest wielu fałszywych proroków, którzy teraz przynoszą wam doktryny demonów, usiane humanizmem i modernizmem, socjalizmem i komunizmem oraz wszystkimi 'izmami', które podlegają jednemu głównemu hasłu satanizm, gdyż wszystkie są promowane przez Lucyfera za ostateczne zniszczenie i upadek ludzkości ”
. - Jezus, 4 sierpnia 1979

Tłumaczenie automatyczne - błędy

tldm.org

NAJLEPSZY EKONOMISTA WYŚMIEWA UTOPIJNY „FRATELLI TUTTI”
Wybitny włoski ekonomista wyśmiewa encyklikę ... Franciszka Fratelli Tutti jako „wcale nie inspirowaną myślą św. Franciszka z Asyżu, ale raczej powieścią satyryczną Utopia ” św. Tomasza More'a.

„Ale św. Tomasz More, pisząc Utopię , żartował, nie mówił poważnie”, żartuje profesor Ettore Gotti Tedeschi, współautor encykliki Papieża Benedykta XVI Caritas in Veritate i były prezes Banku Watykańskiego .
Przemawiając w Rzymie w środę na konferencji „Poveri Tutti” („Wszyscy żebracy)” - tytuł parodiujący Fratelli Tutti Francisa - Tedeschi przekonywał, że „ekonomia nie jest nauką”, a „ekonomia jest tylko narzędziem, które powinno służyć zaspokajaniu ludzkich potrzeb ”. Jednak „właśnie z tego powodu można go użyć, aby ich nie zadowalać, ale raczej przerażać i wywierać wpływ” - zauważył.

Stworzone przez człowieka utopie vs. Królestwo Boga
Tedeschi ostrzegł: Kiedy ekonomia jest wykorzystywana do celów „politycznych”, może ulec pokusie tworzenia utopii. Jeśli ekonomia jest używana do celów „moralnych” i wymyśla utopie, które zostaną włączone do Magisterium Kościoła, istnieje ryzyko, że utopie te mogą stać się herezjami.

Wszystko to wyraźnie kontrastuje z Caritas in Veritate, papieża Benedykta , która uczy, że kiedy coś nie działa, to nie narzędzia należy zmienić, ale serce człowieka. Jeśli Kościół zamiast nawrócenia człowieka proponuje utopie, możemy spodziewać się, że staniemy się „Wszystkimi żebrakami” - zarówno pod względem ekonomicznym, jak i duchowym.

Juan Miguel Montes, dyrektor Tradition, Family and Property (TFP) w Rzymie, który zorganizował konferencję, powiedział Church Militant, że „Poveri Tutti ma nadzieję ujawnić zarówno absurdy, jak i niebezpieczeństwa Fratelli Tutti ”. Z ekonomicznego punktu widzenia uczyni nas wszystkich żebrakami - socjalistyczny utopizm dobitnie to udowodnił.

Encyklika została oskarżona o oddawanie się głupiej fantazji, próbę stworzenia sztucznej utopii jako substytutu Królestwa Bożego. Jest to absurdalne i niebezpieczne, ponieważ historia uczy nas, że takie próby zawsze kończyły się katastrofalnie, skutkując w utopiach, ale w gułagach - ostrzegł Montes.

„Z teologicznego punktu widzenia może to również prowadzić do herezji doktrynalnych, jeśli oznacza zaprzeczenie i / lub pogardę dla własności prywatnej opartej na siódmym i dziesiątym przykazaniu. Pod względem ekonomicznym uczyni nas wszystkich żebrakami - socjalistyczny utopizm wyraźnie to wykazał”. Podkreśliłem.

„Wszystkie religie są mile widziane na wyspie, ale najbardziej rozpowszechnionym kultem jest natura”, a „boskość utożsamiana z naturą to "Mitra", droga gnostykom” - zauważył Tedeschi.

„...Franciszek wspomina tylko o św. Franciszku w swojej encyklice, ale celebruje Mahatmę Gandhiego i Martina Luthera Kinga - skupiając się w ten sposób na zmianie struktur, a nie na osobistym nawróceniu” - zauważył Tedeschi.

Niebezpieczeństwa ekoteologii
Inni mówcy na konferencji Poveri Tutti zaalarmowali katolików o niebezpieczeństwach eko-teologii ... Franciszka.
Riccardo Cascioli, redaktor naczelny La Nuova Bussola Quotidiana , potępił Franciszka za plagiat ekologicznego motywu przewodniego lewicy ekologicznej.
„Ta ekologia pociąga za sobą antropologiczny punkt zwrotny, polegający na tym, że człowiek wyobraża sobie siebie w ramach większej„ żywej wspólnoty ”, tracąc w ten sposób swoją ontologiczną specyfikę” - ubolewał Cascioli.
Wyjaśnił, że nawet w świecie katolickim przez długi czas „za brak równowagi środowiskowej obwiniano judeochrześcijański antropocentryzm, zarzucając mu, że usprawiedliwia grabież zasobów ziemi, która w zamian należy do wszystkich stworzeń”.

Cascioli: W rzeczywistości jest to wypaczona wizja myśli katolickiej. Uznanie, że człowiek jest szczytem stworzenia, jedyną żywą istotą stworzoną na obraz i podobieństwo Boże, oznacza przede wszystkim, że kluczem do równowagi jest relacja między człowiekiem a Bogiem. Kiedy ta relacja jest przeżywana prawidłowo, według chrześcijańskiego Objawienia, relacja z resztą stworzenia również staje się zdrowa.

Inni prelegenci konferencji obalili ekonomiczną klęskę promowaną przez obecny pontyfikat. Jedynym sposobem, aby wszyscy byli równi, jest bycie biednym - wszyscy biedni, wszyscy równi.

Profesor Julio Loredo, dyrektor TFP Mediolan, wyjaśnił, w jaki sposób komunizm ma wywoływać indolencję:

Poza nielicznymi uprzywilejowanymi członkami nomenklatury nikt nie ma prawa do większego dobrobytu zgodnie z systematycznym ilościowym i jakościowym wzrostem własnego zaangażowania. Wynika to z totalitarnej zasady równości: nikt nie może mieć więcej niż drugi, aby nie powodować żadnego rodzaju „alienacji”. A jedynym sposobem, aby wszyscy byli równi, jest bycie biednym - wszyscy biedni, wszyscy równi.

Ten egalitaryzm jest kluczem do zrozumienia ostatniej encykliki ... Franciszka i przypuszczalnie międzynarodowego wydarzenia „ Ekonomia Francesco rozpoczynającego się jutro ”. Bieda jest środkiem. Celem jest egalitaryzm.

Ta gloryfikacja gnuśności jest właściwa socjalizmowi i komunizmowi, a nie cywilizacji chrześcijańskiej i społecznej nauce Kościoła.

„Braterstwo” nadużywane przez Franciszka
Ekonomista Stefano Fontana skrytykował Fratelli Tutti za niewłaściwe wykorzystanie pojęcia „braterstwa”, argumentując, że użycie go jako narzędzia dialogu międzyreligijnego w deklaracji z Abu Zabi doprowadziło do radykalnego zerwania ze społeczną doktryną Kościoła ...
W konferencji, którą moderował Federico Catani z włoskiego TFP, wzięło udział ponad 500 osób, ostrzegając przed utopijną wizją Fratelli Tutti i skutkującą dystopią „Ekonomią Francesco”. Catani zaalarmowała publiczność o „Wielkim resecie”, który był projektowany pod osłoną pandemii wirusa Wuhan.churchmilitant.com/…t-mocks-utopian-fratelli-tutti