vi.news
19

Francis rao giảng chống lại những cám dỗ cứng nhắc và cải tạo của CHÍNH ÔNG TA

“Chúng ta cần vượt qua sự tự hấp thụ của mình [Thượng hội đồng về Thượng hội đồng], sự cứng rắn bên trong [Traditionis Custodes], đó là sự cám dỗ …