27:03
BAH
11.5K
2012-07-31 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ źródło:christusvincit-tv.pl (publikowane za zgodą ks. Piotra)More
2012-07-31 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄

źródło:christusvincit-tv.pl
(publikowane za zgodą ks. Piotra)