58:39
Libor Halik
22.8K
Zasvěcení Ruska Panně Marii fatimské, JUDr. John Salza. (české titulky zeleně nahoře) Ave Maria! Název mé přednášky zní "Falešné dopisy z Fatimy" a popíši, co to znamená. Bude to další důkaz toho …More
Zasvěcení Ruska Panně Marii fatimské, JUDr. John Salza.

(české titulky zeleně nahoře) Ave Maria! Název mé přednášky zní "Falešné dopisy z Fatimy" a popíši, co to znamená. Bude to další důkaz toho, co jsem odkryl z minulosti o organizovaném a systematickém ukrývání fatimského poselství, naneštěstí skrze jisté vatikánské hodnostáře, ohledně 3. tajemství a zasvěcení Ruska. Před zkoumáním důkazů, přezkoumejme základní fakta. Víme, že v roce 1917 naše Paní přišla do Fatimy a slíbila, že znovu přijde požádat papeže o zasvěcení Ruska v jednotě se všemi biskupy světa. Myslíte, že zasvětili? Ještě ne. R.1929 Paní splnila slib. Přišla a zjevila se řeholnici Lucii a řekla: "Bůh nyní požaduje zasvěcení Ruska". Avšak od r.1929, kdy naše Paní předala ten příkaz, žádný papež nikdy neposlechl její žádost. Pius XII. je jediný papež, který někdy zmínil Rusko v zasvěcení. A to v r.1952, když zasvětil národy Ruska, ale NEměl spoluúčast všech biskupů. Ale jiní papežové, Pavel VI., Jan Pavel II., ti jen zasvěcovali svět. NIKDY neměli spoluúčast biskupů. Proto jsou církev a svět v kompletním zmatku. Proto Bůh dopustil, aby byla církev otrávena modernismem. Proto 20. století bylo nejkrvavějším stoletím světových dějin. Sklízíme, co jsme zaseli ohledně Fatimy. Právě se nalézáme před propastí 3. světové války. Mnoho bylo napovídáno o zasvěcení světa Janem Pavlem II. v r.1984. To je spojeno s (padělanými) dopisy napsanými později. Upřímně, co Jan Pavel II. udělal r.1984, se nelišilo od toho, co Pius XII. udělal v r.1942 a Pavel VI. udělal v r.1964. Jan Pavel II. zasvětil svět bez spoluúčasti biskupů. Nezasvětil národ Ruska se spoluúčastí biskupů. Nicméně r.2000 Vatikán, jistí představitelé Vatikánu oznámili, že zasvěcení r.1984, - řekli to 16 let poté - oznámili, že zasvěcením r.1984 byl plně splněn příkaz Panny Marie. Vydali dokument "Poselství Fatimy". Můžete ho vidět on-line. Avšak tento dokument nepochází od papeže. Nemá papežskou autoritu. Pocházel od kardinálů Sodana a Ratzingera a pak od arcibiskupa Tarsicio Bertone. Zkoumali jsme ho z mnoha různých úhlů. Avšak dokument nemá autoritu magisteria. Při publikování kardinál Ratzinger sdělil, že neobsahuje nic autoritativně zavazujícího katolíky. Ale důkaz, že zasvěcení 1984 NEstačí, je zřejmý. Jaký? V r.1984 Jan Pavel II. nezmínil Rusko v zasvěcení. Neměl spoluúčast biskupů světa. Rusko nezkatoličtělo (L: po rozvodu jsou pravoslavné sňatky). Na světě není mír. Naše Paní slíbila ve Fatimě: "Jakmile papež zasvětí Rusko, Rusko zkatoličtí a Bůh dá období míru celému světu." NEŽ SE TO STANE, varovala naše Paní: "Rusko bude metlou trestu, bude šířit své omyly po celém světě." Nestalo se to? Nyní se můžeme podívat, co objektivně svými slovy a činy Jan Pavel II. sám řekl o zasvěcení r.1984. On prakticky připustil, že zasvěcení neudělal. Ocituji některé věci, které si můžete přečíst - vše s odkazy, citáty v mé knize. Ale teď nabídnu několik citátů Jana Pavla II. Krátce poté, co byl zvolen, projevil neochotu provést zasvěcení. Např. řekl, cituji ho: "Takové zasvěcení Ruska by bylo považováno Rusy za vměšování do jejich neměnných záležitostí a mělo by politické následky." To řekl Jan Pavel II. R.1981 Jan Pavel II. řekl proti biskupovi Hnilicovi, že - cituji: "Stále existují teologové, kteří pochybují o tom, že lze zasvětit někomu jinému než Bohu samotnému." To je NEkatolický výrok teologie Jana Pavla II. 13.5.1982 po svém zasvěcení světa, které udělal v tom roce se omluvil. Cituji ho: "Já se pokusil udělat vše, co bylo možné v dané situaci". Znovu uznává, že nesplnil rozkaz naší Paní a myslím, což je nejvíce odhalující, že i během obřadu 1984. Je to na veřejné nahrávce. Bylo to i publikováno v Senatorial Romano - italských novinách. Během zasvěcovacího obřadu řekl, že NEzasvěcoval Rusko. Řekl následující. Cituji: "Osviť zejména" - vzpomínám, jak to říkal během zasvěcování - "Osviť zejména ty národy, které Ty sám svěřuješ naší Paní, u kterých Ty sám čekáš na naše zasvěcení a svěření a boj zblízka." A zopakoval tuto modlitbu po zasvěcení téhož večera. Kdo čeká na zasvěcení? Je to samozřejmě Rusko a lidé Ruska, jediný národ, který byl určen k zasvěcení. Jan Pavel II. pak vysvětlil, že odmítl zmínit Rusko. Opět cituji: "To by mohlo být vykládáno jako provokování sovětského vedení". Jan Pavel II. řekl také biskupovi Pavlu Josefu Cordesovi (že zasvětí Rusko). Biskup vzpomíná výrok svatého otce: "Řekl (tj. slíbil zasvětit), ale na radu spolupracovníků Jan Pavel II. opustil myšlenku zasvěcení Ruska. Nemohl riskovat přímou provokaci sovětského vůdce." Zapřemýšlejme nyní ! Jestliže Josef Stalin, satanský diktátor, který zemřel r.1953, nebyl vyprovokován zasvěcením Ruska Piem XII. r.1952, jak by mohl být vyprovokován Konstantin Černěnko, sovětský vůdce té doby, anděl oproti Stalinovi ! Proč by ho vyprovokovalo zasvěcení Ruska r.1984 ? To je nesmysl. Jen výmluvy. Lidské vykrucování se. Po obřadu r.1984 Jan Pavel II. řekl otci Keonovi, cituji: "Nemůžeme zasvětit Rusko samostatně." Takže Jan Pavel II. nám řekl, že to nehodlá udělat a neudělal to. Je také zajímavé si všimnout, co ihned poté, po tom údajně úspěšném zasvěcení Ruska v r.1984, začal Jan Pavel II. ihned dělat? Začal organizovat v Assisi modlitební setkání za světový MÍR, které se konalo v r.1986. Zapřemýšlejme o tom ! Když naše Paní slíbila, že po platném zasvěcení Ruska Bůh udělí světový mír, proč on organizuje modlitební setkání za mír po zasvěcování r.1984 ? Měl být MÍR odměnou za platné zasvěcení? Samozřejmě, že měl. Jan Pavel II. chtěl mír jinak (L: jako Medžugorje), ne cestou naší Paní. Jan Pavel II. se angažoval v 5 dalších mezináboženských modlitebních shromážděních za mír. Vše je zdokumentováno. Zúčastnil se dalšího modlitebního setkání v Assisi r.2002, které opět bylo jen 2 roky po jeho zasvěcení světa v r.2000. Tak zopakoval stejné chyby, které udělal v r.1984 a r.1986. Klíčové je, že slova a skutky Jana Pavla II. samy odhalují, že zasvěcení udělané r.1984 není dostačující. Fakticky žádné zasvěcení, které papež učinil, nikdy nestačilo. Navzdory tomu, co jistí vatikánští představitelé chtěli, abychom věřili v r.2000. Nyní prohlédneme také slova sestry Lucie samotné. Lucie dostala napřed kopii textu zasvěcovacího obřadu Jana Pavla II. Těsně před zasvěcováním 22.3.1984 Lucie řekla toto. Cituji: "Takovéto zasvěcení NEmůže mít plnohodnotný-rozhodující charakter." Proč ? Jan Pavel II. nezmínil Rusko a chyběla spoluúčast biskupů. V rozhovoru zveřejněném v září 1985 o zasvěcení r.1984 Lucie řekla toto: "Nebyla tam spoluúčast všech biskupů a nebyla tam žádná zmínka o Rusku." Tazatel tedy požádal Lucii: "Takže zasvěcení nebylo provedeno tak, jak požadovala naše Paní ?" Odpověděla: "Víte, mnozí biskupové to považovali za bezvýznamné." Později 25.4.1987 měla Lucie výjimečnou cestu ven z kláštera, aby volila ve všeobecných volbách. Přitom byla krátce dotázána novinářem Enrico Romerem a tehdy řekla, že zasvěcení NEbylo učiněno. Znovu tvrdila, co vždy a on to publikoval v červenci. Myslím, že 20.7.1987. Toto negativní ohodnocení sestrou Lucií bylo také veřejně potvrzeno kardinálem Meierem 25.10.1987 a kardinálem Sticklerem 26.11.1987. Opět je vše veřejně zaznamenáno. A tak máme prohlášení od Lucie r.1987, že zasvěcení v r.1984 nestačilo. Pro ty, kteří tvrdí, že Vatikán vytvořil falešnou sestru Lucii už r.1960, což je jistě možné, mám na mysli fotografický důkaz, - je zajímavé, ale nevysvětluje, proč Lucie v těchto ověřených rozhovorech vždy tvrdila, že Rusko NEbylo zasvěceno po celou dobu do r.1987. Proč by toto falešná sestra Lucie tvrdila ? Myslím falešnou dvojnici. Lucie řekla pro nahrávku, že Rusko nebylo zasvěceno v r.1984, ani jindy. Nyní, když někteří představitelé Vatikánu nás chtějí přesvědčit, že zasvěcení 1984 stačí, i když Jan Pavel II. nezasvětil Rusko, ani neměl spoluúčast biskupů. Přestože se Rusko neobrátilo. Přestože na světě není MÍR. Co tito představitelé Vatikánu dělají? Nemohou Rusko násilím obrátit. Neutvoří světový mír. Nepřinutí Jana Pavla II. změnit, co vyslovil. Nemohou manipulovat světem, či Ruskem, či dokonce papežem. Co udělají ? Jaké jediné řešení jim zbývá ? Oni musí změnit Luciino svědectví. To musí udělat. To se pokusili udělat. A první pokus nastal v létě r.1989. Sestře Lucii byly dány přesné pokyny od nejmenovaného vatikánského operativce, aby řekla, že zasvěcení v r.1984 stačilo. Otec Kayon to zveřejnil. Řekl, cituji: "Rozkaz přišel z Říma, zavazoval každého, ať říká a věří, že zasvěcení je hotové, že papež udělal vše, co mohl a Nebe se tím gestem uspokojilo. Otec Cuello potvrdil tuto nestydatost přímo před 3 svědky v hotelu Solarvae na tržišti ve Fatimě. Ale zajímavě a zcela předvídatelně, protože Lucie byla svatou, nemohla vyhovět tomuto rozkazu. Nezměnila svá předchozí tvrzení. Zmlkla. Zvolila si neprotiřečit celoživotnímu svědectví. Už řekla dost. Reakce byla jasná a její mlčení a nespolupráce s vatikánskou linií jen dokazovaly, že s ní nesouhlasila. Nezafungovalo to ! 2. pokus byl následující. Když aparát nedokázal donutit Lucii lhát, náhle se objevila řada podvodných dopisů psaných na psacím stroji, které byly údajně napsány a podepsány Lucií a tvrdily, že zasvěcení r.1984 stačilo. O těchto falešných dopisech promluvím nyní. Není žádným překvapením, že náš drahý přítel otec Gruner byl 1., kdo mluvil o těchto podvodných dopisech. Skutečně svým úsilím získal kopie všech těchto dopisů, které osobně se mnou sdílel, když jsem psal knihy o Fatimě. Mám kopie těchto dopisů, originály v portugalštině, i překlady v angličtině a jak uvidíte tyto dopisy demonstrují kam až jistí představitelé Vatikánu zajdou v klamání veřejnosti a aby zabránili zasvěcení Ruska. A to bez pokárání, bez vůbec žádného pokárání od svatého otce (tj. papeže). Opravdu máme ďábelské síly ve Vatikánu. Bylo celkem 5 falešných dopisů, které začaly obíhat v r.1989 s jakoby autorstvím Lucie, v němž se tvrdí, že zasvěcení r.1984 stačilo. Byly adresovány následujícím: 1) sestře Marii do Betléma. 2) panu Waltru M. Nolkerovi. 3) otci Paulu Kramerovi. 4) pro časopis "30 dní" 5) otci Robertu Foxovi. …
Libor Halik
JUDr. John Salza: Ave Maria! Název mé přednášky zní "Falešné dopisy z Fatimy" a popíši, co to znamená. Bude to další důkaz toho, co jsem odkryl z minulosti o organizovaném a systematickém ukrývání fatimského poselství, naneštěstí skrze jisté vatikánské hodnostáře, ohledně 3. tajemství a zasvěcení Ruska. Před zkoumáním důkazů, přezkoumejme základní fakta. Víme, že v roce 1917 naše Paní …More
JUDr. John Salza: Ave Maria! Název mé přednášky zní "Falešné dopisy z Fatimy" a popíši, co to znamená. Bude to další důkaz toho, co jsem odkryl z minulosti o organizovaném a systematickém ukrývání fatimského poselství, naneštěstí skrze jisté vatikánské hodnostáře, ohledně 3. tajemství a zasvěcení Ruska. Před zkoumáním důkazů, přezkoumejme základní fakta. Víme, že v roce 1917 naše Paní přišla do Fatimy a slíbila, že znovu přijde požádat papeže o zasvěcení Ruska v jednotě se všemi biskupy světa. Myslíte, že zasvětili? Ještě ne. R.1929 Paní splnila slib. Přišla a zjevila se řeholnici Lucii a řekla: "Bůh nyní požaduje zasvěcení Ruska". Avšak od r.1929, kdy naše Paní předala ten příkaz, žádný papež nikdy neposlechl její žádost. Pius XII. je jediný papež, který někdy zmínil Rusko v zasvěcení. A to v r.1952, když zasvětil národy Ruska, ale NEměl spoluúčast všech biskupů. Ale jiní papežové, Pavel VI., Jan Pavel II., ti jen zasvěcovali svět. NIKDY neměli spoluúčast biskupů. Proto jsou církev a svět v kompletním zmatku. Proto Bůh dopustil, aby byla církev otrávena modernismem. Proto 20. století bylo nejkrvavějším stoletím světových dějin. Sklízíme, co jsme zaseli ohledně Fatimy. Právě se nalézáme před propastí 3. světové války. Mnoho bylo napovídáno o zasvěcení světa Janem Pavlem II. v r.1984. To je spojeno s (padělanými) dopisy napsanými později. Upřímně, co Jan Pavel II. udělal r.1984, se nelišilo od toho, co Pius XII. udělal v r.1942 a Pavel VI. udělal v r.1964. Jan Pavel II. zasvětil svět bez spoluúčasti biskupů. Nezasvětil národ Ruska se spoluúčastí biskupů. Nicméně r.2000 Vatikán, jistí představitelé Vatikánu oznámili, že zasvěcení r.1984, - řekli to 16 let poté - oznámili, že zasvěcením r.1984 byl plně splněn příkaz Panny Marie. Vydali dokument "Poselství Fatimy". Můžete ho vidět on-line. Avšak tento dokument nepochází od papeže. Nemá papežskou autoritu. Pocházel od kardinálů Sodana a Ratzingera a pak od arcibiskupa Tarsicio Bertone. Zkoumali jsme ho z mnoha různých úhlů. Avšak dokument nemá autoritu magisteria. Při publikování kardinál Ratzinger sdělil, že neobsahuje nic autoritativně zavazujícího katolíky. Ale důkaz, že zasvěcení 1984 NEstačí, je zřejmý. Jaký? V r.1984 Jan Pavel II. nezmínil Rusko v zasvěcení. Neměl spoluúčast biskupů světa. Rusko nezkatoličtělo (L: po rozvodu jsou pravoslavné sňatky). Na světě není mír. Naše Paní slíbila ve Fatimě: "Jakmile papež zasvětí Rusko, Rusko zkatoličtí a Bůh dá období míru celému světu." NEŽ SE TO STANE, varovala naše Paní: "Rusko bude metlou trestu, bude šířit své omyly po celém světě." Nestalo se to? Nyní se můžeme podívat, co objektivně svými slovy a činy Jan Pavel II. sám řekl o zasvěcení r.1984. On prakticky připustil, že zasvěcení neudělal. Ocituji některé věci, které si můžete přečíst - vše s odkazy, citáty v mé knize. Ale teď nabídnu několik citátů Jana Pavla II. Krátce poté, co byl zvolen, projevil neochotu provést zasvěcení. Např. řekl, cituji ho: "Takové zasvěcení Ruska by bylo považováno Rusy za vměšování do jejich neměnných záležitostí a mělo by politické následky." To řekl Jan Pavel II. R.1981 Jan Pavel II. řekl proti biskupovi Hnilicovi, že - cituji: "Stále existují teologové, kteří pochybují o tom, že lze zasvětit někomu jinému než Bohu samotnému." To je NEkatolický výrok teologie Jana Pavla II. 13.5.1982 po svém zasvěcení světa, které udělal v tom roce se omluvil. Cituji ho: "Já se pokusil udělat vše, co bylo možné v dané situaci". Znovu uznává, že nesplnil rozkaz naší Paní a myslím, což je nejvíce odhalující, že i během obřadu 1984. Je to na veřejné nahrávce. Bylo to i publikováno v Senatorial Romano - italských novinách. Během zasvěcovacího obřadu řekl, že NEzasvěcoval Rusko. Řekl následující. Cituji: "Osviť zejména" - vzpomínám, jak to říkal během zasvěcování - "Osviť zejména ty národy, které Ty sám svěřuješ naší Paní, u kterých Ty sám čekáš na naše zasvěcení a svěření a boj zblízka." A zopakoval tuto modlitbu po zasvěcení téhož večera. Kdo čeká na zasvěcení? Je to samozřejmě Rusko a lidé Ruska, jediný národ, který byl určen k zasvěcení. Jan Pavel II. pak vysvětlil, že odmítl zmínit Rusko. Opět cituji: "To by mohlo být vykládáno jako provokování sovětského vedení". Jan Pavel II. řekl také biskupovi Pavlu Josefu Cordesovi (že zasvětí Rusko). Biskup vzpomíná výrok svatého otce: "Řekl (tj. slíbil zasvětit), ale na radu spolupracovníků Jan Pavel II. opustil myšlenku zasvěcení Ruska. Nemohl riskovat přímou provokaci sovětského vůdce." Zapřemýšlejme nyní ! Jestliže Josef Stalin, satanský diktátor, který zemřel r.1953, nebyl vyprovokován zasvěcením Ruska Piem XII. r.1952, jak by mohl být vyprovokován Konstantin Černěnko, sovětský vůdce té doby, anděl oproti Stalinovi ! Proč by ho vyprovokovalo zasvěcení Ruska r.1984 ? To je nesmysl. Jen výmluvy. Lidské vykrucování se. Po obřadu r.1984 Jan Pavel II. řekl otci Keonovi, cituji: "Nemůžeme zasvětit Rusko samostatně." Takže Jan Pavel II. nám řekl, že to nehodlá udělat a neudělal to. Je také zajímavé si všimnout, co ihned poté, po tom údajně úspěšném zasvěcení Ruska v r.1984, začal Jan Pavel II. ihned dělat? Začal organizovat v Assisi modlitební setkání za světový MÍR, které se konalo v r.1986. Zapřemýšlejme o tom ! Když naše Paní slíbila, že po platném zasvěcení Ruska Bůh udělí světový mír, proč on organizuje modlitební setkání za mír po zasvěcování r.1984 ? Měl být MÍR odměnou za platné zasvěcení? Samozřejmě, že měl. Jan Pavel II. chtěl mír jinak (L: jako Medžugorje), ne cestou naší Paní. Jan Pavel II. se angažoval v 5 dalších mezináboženských modlitebních shromážděních za mír. Vše je zdokumentováno. Zúčastnil se dalšího modlitebního setkání v Assisi r.2002, které opět bylo jen 2 roky po jeho zasvěcení světa v r.2000. Tak zopakoval stejné chyby, které udělal v r.1984 a r.1986. Klíčové je, že slova a skutky Jana Pavla II. samy odhalují, že zasvěcení udělané r.1984 není dostačující. Fakticky žádné zasvěcení, které papež učinil, nikdy nestačilo. Navzdory tomu, co jistí vatikánští představitelé chtěli, abychom věřili v r.2000. Nyní prohlédneme také slova sestry Lucie samotné. Lucie dostala napřed kopii textu zasvěcovacího obřadu Jana Pavla II. Těsně před zasvěcováním 22.3.1984 Lucie řekla toto. Cituji: "Takovéto zasvěcení NEmůže mít plnohodnotný-rozhodující charakter." Proč ? Jan Pavel II. nezmínil Rusko a chyběla spoluúčast biskupů. V rozhovoru zveřejněném v září 1985 o zasvěcení r.1984 Lucie řekla toto: "Nebyla tam spoluúčast všech biskupů a nebyla tam žádná zmínka o Rusku." Tazatel tedy požádal Lucii: "Takže zasvěcení nebylo provedeno tak, jak požadovala naše Paní ?" Odpověděla: "Víte, mnozí biskupové to považovali za bezvýznamné." Později 25.4.1987 měla Lucie výjimečnou cestu ven z kláštera, aby volila ve všeobecných volbách. Přitom byla krátce dotázána novinářem Enrico Romerem a tehdy řekla, že zasvěcení NEbylo učiněno. Znovu tvrdila, co vždy a on to publikoval v červenci. Myslím, že 20.7.1987. Toto negativní ohodnocení sestrou Lucií bylo také veřejně potvrzeno kardinálem Meierem 25.10.1987 a kardinálem Sticklerem 26.11.1987. Opět je vše veřejně zaznamenáno. A tak máme prohlášení od Lucie r.1987, že zasvěcení v r.1984 nestačilo. Pro ty, kteří tvrdí, že Vatikán vytvořil falešnou sestru Lucii už r.1960, což je jistě možné, mám na mysli fotografický důkaz, - je zajímavé, ale nevysvětluje, proč Lucie v těchto ověřených rozhovorech vždy tvrdila, že Rusko NEbylo zasvěceno po celou dobu do r.1987. Proč by toto falešná sestra Lucie tvrdila ? Myslím falešnou dvojnici. Lucie řekla pro nahrávku, že Rusko nebylo zasvěceno v r.1984, ani jindy. Nyní, když někteří představitelé Vatikánu nás chtějí přesvědčit, že zasvěcení 1984 stačí, i když Jan Pavel II. nezasvětil Rusko, ani neměl spoluúčast biskupů. Přestože se Rusko neobrátilo. Přestože na světě není MÍR. Co tito představitelé Vatikánu dělají? Nemohou Rusko násilím obrátit. Neutvoří světový mír. Nepřinutí Jana Pavla II. změnit, co vyslovil. Nemohou manipulovat světem, či Ruskem, či dokonce papežem. Co udělají ? Jaké jediné řešení jim zbývá ? Oni musí změnit Luciino svědectví. To musí udělat. To se pokusili udělat. A první pokus nastal v létě r.1989. Sestře Lucii byly dány přesné pokyny od nejmenovaného vatikánského operativce, aby řekla, že zasvěcení v r.1984 stačilo. Otec Kayon to zveřejnil. Řekl, cituji: "Rozkaz přišel z Říma, zavazoval každého, ať říká a věří, že zasvěcení je hotové, že papež udělal vše, co mohl a Nebe se tím gestem uspokojilo. Otec Cuello potvrdil tuto nestydatost přímo před 3 svědky v hotelu Solarvae na tržišti ve Fatimě. Ale zajímavě a zcela předvídatelně, protože Lucie byla svatou, nemohla vyhovět tomuto rozkazu. Nezměnila svá předchozí tvrzení. Zmlkla. Zvolila si neprotiřečit celoživotnímu svědectví. Už řekla dost. Reakce byla jasná a její mlčení a nespolupráce s vatikánskou linií jen dokazovaly, že s ní nesouhlasila. Nezafungovalo to ! 2. pokus byl následující. Když aparát nedokázal donutit Lucii lhát, náhle se objevila řada podvodných dopisů psaných na psacím stroji, které byly údajně napsány a podepsány Lucií a tvrdily, že zasvěcení r.1984 stačilo. O těchto falešných dopisech promluvím nyní. Není žádným překvapením, že náš drahý přítel otec Gruner byl 1., kdo mluvil o těchto podvodných dopisech. Skutečně svým úsilím získal kopie všech těchto dopisů, které osobně se mnou sdílel, když jsem psal knihy o Fatimě. Mám kopie těchto dopisů, originály v portugalštině, i překlady v angličtině a jak uvidíte tyto dopisy demonstrují kam až jistí představitelé Vatikánu zajdou v klamání veřejnosti a aby zabránili zasvěcení Ruska. A to bez pokárání, bez vůbec žádného pokárání od svatého otce (tj. papeže). Opravdu máme ďábelské síly ve Vatikánu. Bylo celkem 5 falešných dopisů, které začaly obíhat v r.1989 s jakoby autorstvím Lucie, v němž se tvrdí, že zasvěcení r.1984 stačilo. Byly adresovány následujícím: 1) sestře Marii do Betléma. 2) panu Waltru M. Nolkerovi. 3) otci Paulu Kramerovi. 4) pro časopis "30 dní" 5) otci Robertu Foxovi. Pět falešných dopisů. Otec Gruner udělal velmi mnoho terénních výzkumů dokazujících, že tyto dopisy byly klamné. Když se o to podělil se mnou, analyzoval jsem je také a identifikoval jsem celou řadu dalších problémů, které jsem diskutoval s otcem Grunerem, přinášeje je do jeho pozornosti. Měli jsme o nich dlouhou diskusi. Znění všech těchto 5 dopisů je v mé knize o zasvěcení Ruska. Myslím, že to je jediný zdroj, obsahující všech 5 dopisů v plném znění. Všechny texty máme v této knize. Teď vám představím všechny důkazy, že tyto dopisy jsou podvodná falsa, protože obsahují stejné nebo podobné faktické chyby, opomenutí a fabrikáty. Což znamená, že by nemohly pocházet od sestry Lucie. Prostě to není možné. Bylo 5 dopisů. Odmaskuji vám jen 1 dopis. Nejen kvůli nedostatku času, ale proto, že vatikánský dokument, který jsem už zmínil, se odkazuje a spoléhá na tento podvodný dopis, pro potvrzení toho, že zasvěcení z r.1984 stačí. Pokud si myslíte, že je to neuvěřitelné, počkejte si, co tento dopis ve skutečnosti říká, a i vy budete ohromeni. Takže opřu se o to, že Vatikán předložil tento dopis coby důkaz. Je to v jejich "Poselství textů z Fatimy 2000". Tak se na to podíváme. Je to dopis určený panu Walteru M. Nolkerovi ze dne 8.11.1989. Přečtu dopis, části z dopisu, poté okomentuji. Dopis začíná "J + M, ve jménu Ježíše a Marie! Pane Walter M. Nolkere, Pax Christie!" Pamatujte, že to Lucie jakoby psala tento dopis. "Dostala jsem váš dopis a musím odpovědět na vaši otázku." Na otázku od p. Nolkera. "Bylo kolegiální zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie provedeno v souladu s požehnanou Matkou? Ano, bylo provedeno 25.3.1984 dle požadavků naší Paní." Hned prvním zřejmým bodem zde je, že dopis je v rozporu s Luciiným svědectvím a veřejnými prohlášeními po celý její život až do r.1987. Už jsem vám předal prohlášení z 1984, 1985, 1987. Sestra Lucie oznámila, že zasvěcení 1984 nepostačuje. Je tu rozpor a jen několik let poté, co dala tato prohlášení. Také vím, že Lucie nebyla nikdy vyzvána, aby zkontrolovala tento dopis. Není to zajímavé? Mám na mysli, když Vatikán přišel s tvrzením v r.2000, Lucie ještě žila. Jak to, že nepozvou Lucii k autentizaci dopisu? Protože by se prozradil podvod. Lucie byla ještě živá a žila až do r.2005. To říkám jako právník. Nazývejme to rozporuplným tvrzením. K dispozici je rozporuplné svědectví. To je důkaz, že je žalovatelným svědkovo svědectví. Ale v tomto případě svědek není Lucie. Svědkem je padělatel dopisu. Protože Vatikán věděl v r.2000, že dopis z r.1989 je v rozporu se všemi Luciinými předchozími prohlášeními až do r.1987, Vatikán musel nést důkazní břímě, aby ukázal, proč Lucie změnila své svědectví. Měl důkazní břímě k Lucii - ověřit, že je to její dopis. Ale protože Vatikán se rozhodl to nezkontrolovat, můžeme předpokládat, že Lucie neověřovala dopis. Tak je to prosté. Je nutné to připustit. Druhým problémem tohoto dopisu, stejně jako u zbývajících falešných dopisů, je, že je psán na psacím stroji. Avšak Lucie neuměla psát na stroji. Když se podíváte na všechny spisy Lucie, její vzpomínky, její dopisy, jsou jich stovky. Jsou vždy psány ručně. Nikdy neuměla psát na stroji. Máme stovky stran Luciiny korespondence. Ve skutečnosti její pokrevní sestra Carolina uvedla 11.10.1990, opět mám citaci v knize, že Lucie neuměla psát na stroji. A co je nejbombastičtější, v r.2007 kardinál Bertone toto skutečně potvrdil. On připustil, že Lucie neumí psát na stroji. Proč jsou tyto dopisy na psacím stroji? Padělatel se raději rozhodne pro psací stroj, než se pokoušet kopírovat rukopis jedince. Sníží to riziko odhalení při padělání. O to jde. 3) Jsme teprve na začátku. 3) dopis obsahuje otevřenou lež, když říká, cituji: "Zasvěcení SVĚTA bylo žádostí Panny Marie". Ne, nebylo. Ne, nebylo. Naše Paní nikdy nežádala o zasvěcení světa. Ona žádala o zasvěcení Ruska a jen Ruska, protože Rusko je trestajícím nástrojem. A proto Rusko musí být identifikováno jako objekt zasvěcení. A skutečně mohu citovat přímo Matku Boží samotnou. Ve zjevení 13.7.1917 naše Paní zmiňuje Rusko 4x v 6 po sobě jdoucích větách. Řekla, cituji: "Aby se tomu zabránilo, přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci ve spojení s pokutováním na 1. soboty. Jestliže budou mé požadavky horlivě splněny, Rusko se obrátí a svět bude mít mír. Pokud ne, bude Rusko šířit své omyly po celém světě, podněcujíce války a pronásledování proti církvi. Dobří budou umučeni. Svatý otec bude muset hodně trpět. A různé národy budou úplně vyhubeny. Na konci mé Neposkvrněné Srdce zvítězí, svatý otec mi zasvětí Rusko a to konvertuje (L: i pravoslavné rozvody přestanou) a období MÍRU bude dáno světu." 13.6.1929 ve zjevení naše Paní říká, cituji: "Nastal čas, ve kterém Bůh žádá svatého otce, aby ve spojení se všemi biskupy světa zasvětil Rusko mému Neposkvrněnému Srdci, a Bůh slibuje, že tím Rusko zachrání." V květnu 1952 ve zjevení Lucii naše Paní znovu říká, cituji: "Ať je známo svatému otci, že já stále čekám na zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci. Bez zasvěcení Rusko nebude schopno konvertovat, ani svět nebude mít MÍR." Falešné dopisy jsou neslučitelné s oběma tvrzeními - Lucie a naší Paní samotné. Falešný dopis pokračuje, cituji: "To zasvěcení provedené jeho svatostí Piem XII. dne 31.10.1942 se zastřeným zmíněním Ruska, které však bylo srozumitelné Bohu." Zastavme se zde. Všimněte si, že dopis se odkazuje k zasvěcení světa r.1942 Piem XII., ale nezmiňuje zasvěcení národů Ruska 7.7.1952 Piem XII. Není to divné? Proč padělatel vynechal zasvěcení r.1952, které výslovně zmínilo Rusko? Chce nám vnutit, že netřeba říkat Rusko, aby se zasvětilo Rusko, o to mu jde. A pokud si všimnete dále, falešný dopis tvrdí, že zasvěcení světa 1942 obsahovalo, cituji: "zahalenou zmínku o Rusku, cokoliv by to znamenalo." Ale my víme, že Pius XII. nikdy nezmínil Rusko zahaleným nebo otevřeným způsobem v zasvěcení r.1942. Člověk by mohl ve skutečnosti říci, že zahalená zmínka byla ve skutečnosti r.1952, kdy Pius XII. zasvětil lidi Ruska. Ne r.1942, když Pius XII. zasvětil svět, ale rozhodně ne kraj nebo národ Ruska. Takže o co jde? Co se děje? Motivace falsifikátora je tu zřejmá. Chce, abychom věřili, že když r.1942 zasvěcení světa, které nikdy nezmínilo Rusko, obsahovalo skrytou zmínku o Rusku, pak zřejmě r.1984 zasvěcení světa musí také obsahovat skrytou zmínku o Rusku. To je šílené. Falsifikátor chce, abychom tak věřili. Pak ale opět, proč by 1984 bylo dostatečným zasvěcením, ale 1942 zasvěcením nedostatečným? Pius XII. a Jan Pavel II. udělali přesně stejnou věc. Oba zasvětili svět bez biskupů. Pius XII. to udělal r.1942, Jan Pavel II. to udělal r.1984. Totéž. Tak co dělá 1984 zasvěcení dostatečným, ale 1942 zasvěcení nedostatečným? Je to nesmyslné. Opakuji, proč padělatel nezmínil 1952 zasvěcení lidí Ruska? Tento padělek vynechal 1952 zasvěcení lidí Ruska, protože chce znovu nalhat, že netřeba zmínit Rusko. Ale viděli jsme, že Paní chce stále slyšet slovo Rusko. A toto je zásadní od r.1929 do 1989, což je v podstatě 60 let. Mám na mysli, že Lucie nikdy nic neřekla o zasvěcení světa - - že to by uspokojilo žádost naší Paní, - že toto by prošlo či bylo dostačujícím. Myslím, že motivy padělatelů jsou tu odhaleny. Falešný dopis pokračuje: "Potom jsem byla požádána, zda to bylo provedeno tak, jak naše Paní požadovala." - mluví o 1942 zasvěcení - "Odpověděla jsem ne, protože chyběla jednota se všemi biskupy světa." OK, souhlasím s tím. ALE ! Falsifikátor správně říká, že zasvěcení 1942 chyběla jednota s biskupy. Avšak jde o tentýž biskupský problém jako v 1984 zasvěcení. Jan Pavel II. neměl spoluúčast všech biskupů světa v r.1984 také. Takže tu není rozdíl s 1942 zasvěcením. Tento padělatel uznává nedostatečnost 1942, ale 1984 zasvěcení je nedostatečné taky. Tam není nic navíc speciálního v 1984 zasvěcení. Dopis pokračuje, cituji: "a toto zasvěcení" - mluví o tom, co naše Paní požadovala - "a toto zasvěcení je výzvou k sjednocení všeho Božího lidu a tato podmínka je nevyhnutelná." AVŠAK sjednocení všeho Božího lidu nebylo důvodem, proč naše Paní žádala biskupy o spoluúčast při zasvěcení Ruska. Toto je opět ekumenická modernistická novořeč z církve II. vatikánského koncilu. Proč naše Paní žádá biskupy, aby se podíleli na zasvěcení ? Řeknu vám proč. Kvůli pokutování (zadostučinění) za falešné ekumenické praktiky koncilní církve, ve kterých se dokonce papežové angažovali. Opakovaně se NEKŘESŤANSKY modlili, s protestanty a židy a S HINDUISTY a buddhisty a dalšími pohany. Viděli jsme to v Assisi znovu a znovu: v 1986 a 2002 a 2011 - raději, než aby se modlili všichni biskupové, katoličtí biskupové světa, za zasvěcení Ruska - Za tyto skandální akce, které naše Paní předvídala, chce Ona odškodnění. Za tyto hříchy a trestné činy. Tito papeži SE ROUHALI nejen výsměchem vůči poselství z Fatimy, ale i shromažďováním pohanů k modlitbám k jejich falešným bohům. Mluvme, jak to je - je to porušení 1. přikázání Desatera - Je to smrtelný hřích, a to požaduje odškodnění a zadostiučinění, kterého bude nakonec dosaženo, když papež nakonec poručí biskupům zasvětit národ Ruska společně s ním při vyloučení nekatolíků, při vyloučení pohanů. Nebudou přizváni k spoluúčasti na tomto zasvěcování, ač byli v Assisi. Řecké slovo pro ekumenismus je Aikomenos. Víte, co to znamená ? Znamená ty patřící do domu. Domácnost víry. Jedná se o slova, která sv. Pavel užívá v Galatským 6. kapitole, 10. verši, K tomu odkazuje. K čemu ekumenismus skutečně odkazuje, je vyjádření katolické jednoty mezi papežem a jeho biskupy. To je to, co ekumenismus opravdu znamená. Ok, to je papež a jeho biskupové. To je ekumenická jednota. Ti, kteří jsou v domácnosti víry. Ne tamti mimo domácnost víry. Proto naše Paní vyžaduje společné kolegiální zasvěcení Ruska. Pak Rusko zkonvertuje ke katolické víře. Toto bude demonstrovat světu, že katolické náboženství je jediné pravdivé náboženství zjevené Bohem a že papež je skutečně Kristovým náměstkem a že všichni podléhají jeho otcovské autoritě. Falešný dopis pokračuje: "Svatý otec Pavel VI. pak udělal zasvěcení ve Fatimě 13.5.1967." Co je chybné na tomto tvrzení? Řeknu to ještě jednou. Falešný dopis říká, že svatý otec Pavel VI. pak učinil zasvěcení ve Fatimě 13.5.1967. Pavel VI. nikdy nedělal zasvěcení 13.5.1967. Ve skutečnosti Pavel VI. nikdy nedělal žádné zasvěcení r.1967. Pavel VI. zasvětil svět v r.1964. Udělala by Lucie takovou chybu ve svém dopise ? Lucie byla na papežské mši 13.5.1967. Ona by nikdy neřekla, že Pavel VI. tehdy zasvěcoval. Takže to je faktická chyba v dopise. Zřejmě padělatel solidně nezkontroloval své údaje. Toto je falešný dopis, ale kardinál Bertone po nás chce, abychom věřili, že je pravým. Má ho za základ pro tvrzení, že zasvěcení 1984 stačilo. Opět to byl nepravdivý údaj, který by Lucie nikdy nenapsala. Falešný dopis pokračuje: "Pak jsem byla požádána, zda zasvěcení bylo vykonáno Pavlem VI. r.1967," - které se však nikdy nekonalo - "jak požadovala naše Paní ? Odpověděla jsem že ne, pro chybějící jednotu biskupů celého světa." Ok, my uznáváme, že biskupové se musí spoluúčastnit. Hádejte, jací biskupové se neúčastnili ? Většina biskupů neměla účast na zasvěcování světa Janem Pavlem II. v r.1984. Falešný dopis pokračuje: "Tentýž suverénní papež Pavel VI. provedl zasvěcení znovu během posvátného koncilu za spoluúčasti několika biskupů." Znovu, to je neuvěřitelné. Vysvětlím během minutky. Tentýž suverénní papež Pavel VI. provedl zasvěcení znovu během posvátného koncilu za spoluúčasti několika biskupů. Zastavme se tady. Toto je další neuvěřitelná a trapná chyba. Vzpomeňme, že falsifikátor nejprve řekl, že Pavel VI. provedl zasvěcení v květnu 1967. Pak falsifikátor říká, že Pavel VI. provedl následující zasvěcení znovu během 2. vatikánského koncilu. Jaký je tu problém? 2. vatikán skončil r.1965. Ok, nejenže Pavel VI. neprováděl zasvěcování r.1967, ale padělatel prohlašuje, že udělal zasvěcení v r.1967 a pak udělal další později během 2. vatikánského koncilu. Padělatel si myslel, že 2. vatikán pokračuje. - Bože nedopusť, myslím, že to je ono - Myslel, že 2. vatikán pokračoval po 13.5.1967, zřejmě. Nebo myslel, že Pavel VI. (FANTASTICKY) cestoval časem, aby provedl zasvěcení 1967, které neproběhlo. Právě to jsou krajně faktické chyby, které by Lucie neudělala. Padělatel ani neznal základní data a fakta. Přitom toto se Vatikán pokouší používat jako důkaz, že zasvěcení 1984 stačilo. Je to naprosto směšné. Stačí, aby advokát vzal tento dopis na zodpovědnost a zažaloval úspěšně pro nedbalost. To je tak komické. Falešný dopis pokračuje: "Byla jsem požádána, zda to zasvěcení r.1967" - které se nekonalo - "bylo uděláno podle požadavků naší Paní. Odpověděla jsem ne, neboť nebylo uskutečněno se všemi biskupy shromážděnými v 1 místnosti, ani raději" - poslechněte si to - "s každým biskupem v jeho vlastní diecézi s lidem Božím, pro který zde je vůdcem v jednotě se svatým otcem, který je Kristovým nejvyšším a univerzálním reprezentantem na Zemi." Zastavme se tady u dalšího neuvěřitelného a legračního tvrzení. Nejlepší čas pro zasvěcení je na ekumenickém koncilu, kdy všichni biskupové jsou pohromadě v 1 místnosti. Avšak falsifikátor říká, že toto Lucie nechtěla. To je nesmysl. Toto přímo protiřečí všemu, co Lucie kdy řekla o zasvěcení. Znovu ukážu nějaký detail z mé knihy. Např. sestra Lucie řekla arcibiskupovi Portaloopymu a také biskupovi Dahmerallovi ve Fatimě a MUDr. Lacerdovi, co protiřečí tomuto vatikánskému dopisu: Papež by měl svolat všechny biskupy do Říma. Cituji Lucii: "Ať svolá všechny biskupy do Říma, nebo na jiné místo" - např. do Tui ve Španělsku - "k uskutečnění zasvěcení". Přesně opak toho, co padělaný dopis požaduje. Lucie myslela, že ideálním pro papeže by bylo shromáždit biskupy společně do 1 místnosti nebo v jiném místě k provedení zasvěcení. Neskutečná Lucie řekla, že papež by mohl, cituji: "nařídit biskupům celého světa každému v jeho vlastní katedrále veřejnou a slavnostní ceremonii k odškodnění a zasvěcení Ruska svatým srdcím Ježíše a Marie". Ale skutečná Lucie nikdy neřekla, aby všichni biskupové provedli zasvěcení odděleně jeden od druhého. Opět, toto je tvrzení, které bylo motivováno falsifikátory usilujícími zamaskovat fakt, že zasvěcení v r.1984, které provedl Jan Pavel II., nemělo spoluúčast biskupů světa. Jakápak těžkost vyškrtnout spoluúčast, jestliže se nárokuje, že oni můžou vše udělat, když jsou rozptýleni po světě. Nakonec nejdůležitější ! I kdyby Jan Pavel II. měl spoluúčast všech biskupů světa v r.1984, připočítáme-li ji, on však NEzmínil Rusko ! Falešný dopis pokračuje: "To bylo uděláno pro Neposkvrněné Srdce Marie, matky Kristovy a všeho Božího lidu, mystického těla Kristova, jehož matkou ona je, lidu Boha zasvěceného jí skrze ni a s Kristem. Ten čin zasvěcení on obětoval Otci pro spásu světa. Dle mého názoru toto je další důkaz z jazyka, který by Lucia nepoužila. 1) je tu tento modernistický termín lid Boží. Omílané slůvko, slýchané v konciliární církvi. 2) Autor říká, že zasvěcení světa bylo obětováno za spásu světa. Ale to není smyslem, proč naše Paní požádala o zasvěcení Ruska. Ona žádala zasvěcení Ruska za účelem konverze Ruska na katolickou víru, aby přestalo šířit své omyly napříč světem a aby bylo dáno světu období míru. To je důvod žádosti naší Paní. Falešný dopis pokračuje: "To bylo také uskutečněno svatým otcem Janem Pavlem II. ve Fatimě 13.5.1982." Pokračuje chronologicky všemi zasvěceními. "Jan Pavel II. udělal zasvěcení světa r.1982." Ale také svěřil Panně Marii svět r.1981 a další zasvěcení bylo r.1983. Falsifikátor opomíjí tamta další dvě. Takže on účtuje s jedním selháním Jana Pavla II., ale existují další selhání, i r.1991 a r.2000. Falešný dopis pokračuje: "Byla jsem pak dotazována, zda to bylo provedeno" - znovu odkazuje k zasvěcení 1982 - "dle podmínek vyžadovaných naší Paní a já odpověděla ne, je to v předchozích příčinách chybějící jednoty všech biskupů světa i zasvěcení samotného, protože zasvěcení mělo být výzvou k jednotě všeho lidu Božího a tato podmínka byla nepostradatelnou." Opakuji, že při zasvěcení 1984 také chyběla jednota se všemi biskupy světa. R.1982 to nebylo jinak než r.1984 a znovu slyšíme tohoto falsifikátora říkat, že cílem zasvěcení je jednota všeho Božího lidu. Toto však není účelem zasvěcení. Jistě to není účelem, který byl kdy zjeven naší Paní nebo Pánem nebo i sestrou Lucií ohledně účelu zasvěcení. Opakuji, účelem zasvěcení bylo, že Rusko je nástrojem trestání světa a Rusko potřebuje být exorcisováno z jeho démonů. To se stane jedině, když papež nakonec zasvětí Rusko, národ Ruska jmenovitě, jejímu Neposkvrněnému Srdci. Takto Rusko konvertuje a přestane šířit své omyly. Jak Lucie vysvětlila, zasvěcení Ruska bude mít hromadný účinek odčinění za zločiny Ruska a pak nastane doba míru. Nikdy nebyla výslovná výzva v žádné z fatimských zjevení k sjednocování křesťanů světa do mystického těla Kristova, protože to může nastat, pouze když tito nekatoličtí křesťané opustí jejich heretický sexuální život a konvertují ke katolické víře. Není jiné cesty. Tento ekumenický jazyk pochází od modernistů z pokoncilní církve, ne od těch, kteří přijali fatimská zjevení v r.1917 a 1929. Stručně, falsifikátoři se pokouší vyměnit nezbytnost exorcisování Ruska od jeho démonů za dlouho očekávané hledání křesťanské jednoty, jak k té zradě nabádá podvodný tvůrce dopisu. Falešný dopis pokračuje: "Nakonec tentýž suverénní papež Jan Pavel II. napsal všem biskupům světa žádajíce každého, aby udělal obřad zasvěcení v jeho vlastní diecézi společně s Božím lidem, svěřujíce mu ho v jednotě s jeho svatostí." Nyní si tu všimněte, že padělatel říká, že Jan Pavel II. pouze žádal biskupy, aby s ním provedli zasvěcení světa, ne Ruska. Ale on jim to NEnařídil provést. Ač skutečná Lucie navrhovala, aby to papež poručil a přikázal biskupům udělat. A tímto Jan Pavel II. skutečně NEusiloval naplnit požadavky naší Paní nikdy, dle našeho rozeznání z papežových slov a skutků. Falešný dopis jde dál a říká, cituji: "Jan Pavel II. udělal pokus," - toto je nyní o zasvěcení 1984 - "on přikázal sochu naší Paní přivézt do Říma, a před tímto vyobrazením v jednotě se všemi biskupy světa sjednocenými s jeho svatostí a se vším lidem Božím, provedl tento obřad zasvěcení veřejně před zobrazením naší Paní z Fatimy v Římě 25.3.1984. Já byla pak otázána, zda to bylo uděláno tak, jak naše Paní žádala a já odpověděla: Ano. Coimbra 8.11.1989" s jakoby podpisem sestry Lucie. Takto dopis končí. Povšimněte si, že Jan Pavel II. nařídil sochu naší Paní přivézt do Říma, což je nezávažný detail, který reálně nemá žádný vztah k našemu vyšetřování. Ale on NEnařídil biskupům přijít do Říma, aby zasvětili Rusko Paní Neposkvrněného Srdce. Avšak papež je schopen vydávat příkazy. Nechce vydat jen 1 příkaz, který dostal od naší Paní, naneštěstí. Opět máme údajné tvrzení od jakoby sestry Lucie, které protiřečí celoživotnímu svědectví, které ona dala po r.1984, které jsme již sledovali. Přímo skrze formulaci z r.1987, že toto zasvěcení r.1984 nestačilo. Toto je opravdu usvědčující důkaz. Jaký je další důkaz, že tento dopis je falsum ? Mám zprávu získanou otcem Grunerem k tomuto padělanému dopisu datovanou 27.11.1989. Tato zpráva byla napsána charakterním mužem žijícím v Coimbre v čase Fatimy, odkud pochází sestra Lucie. Byl důvěryhodným počítačovým odborníkem s kvalifikací na psychologickou válku nebo její oceňování a on ohodnotil tento podezřelý dopis a oznámil následující. - toto se také aplikuje na jiné falešné dopisy - 1) říká, že od 18.století, je velmi řídké pro Portugalsko, aby datum bylo umístěno na konci dopisu, jak tomu je v tomto padělaném dopise. Říká, že to není obvyklé a že Lucie by to neudělala. Poznamenává, že data jsou obvykle umístěna na začátku vpravo za PAX Christie a před drahý pane Nolker. Také prohledal publikovaná díla otce Antonia Maria Martina, která ukazují, že skoro všechny Luciiny dopisy byly vždy datovány nahoře. Poznamenává, že Luciiny dopisy minimálně od r.1943 vždy začínají s J M J, a ne J a M. To je menší detail, ale hoden povšimnutí. Mám také zprávu, opět získanou skrze otce Grunera a otce Kramera. Paul Kramer má soudního experta na podpisy rukou se značnou zkušeností a profesionálním tréninkem, který byl akreditován aktuálně soudem zvaným Nejvyšší soud Ontaria v Kanadě a on analyzoval údajný podpis Lucie na dokumentu a vydal písemný posudek, ve kterém úředně posoudil, že podpis Lucie je falešný a že náplň dopisu je v úplném protikladu k Luciinu svědectví. Mám tuto zprávu dr. M. N. Bunkera. Poté, co udělal analýzu, šel do detailů o podpisu, říká, že zdokumentoval nejednotnosti ve sklonu tlouštky tahů, kolísání tahů, hrudek důrazů a rozmáchnutostí mezi Luciiným autentickým rukopisem a podpisem na podvržených dopisech. Takže ten falsifikátor nejenže odbyl obsah dopisu, on odbyl i falšovací práci s podpisem. Takže dodatek k expertově zprávě. Expert deklaroval, že dopisy jsou padělky, protože: "Velmi nezvratně ukazují o obsazích, že je sestra Lucie nemohla napsat. Jsou v rozporu s tím, co ona tvrdila po mnoho let. Velmi ignorují dokonce i ta nejzákladnější fakta o fatimském poselství. Jejich styl a slovní zásoba a nepřítomnost skromné pokory jsou v úplném rozporu s prostým, pokorným a přímým literárním stylem vizionářky." Otec Paul Kramer také dosvědčil závěry tohoto experta a poznamenal, cituji: "Předložili jsme 1 z dopisů psaných na stroji soudnímu znalci - akreditovanému expertovi pro soudy v Kanadě. Jeho posudek zněl, že dopis psaný na stroji nebyl podepsán stejnou osobou, která podepsala dokumenty 'Vzpomínky sestry Lucie'." To nás přivádí k vatikánskému zveřejnění v r.2000. V tomto zveřejnění z 26.6.2000 zvaném "Poselství z Fatimy" se arcibiskup Tarcisio Bertone, který se později stal kardinálem Bertone - státním sekretářem vatikánského státu, zcela nepochopitelně odvolává na tento podvržený dopis, tento podezřelý dopis, kterým nárokuje, že zasvěcení od Jana Pavla II. z r.1984 stačí. - je to neuvěřitelné, protože on by měl vědět, že šlo o padělek zfalšovaný před 11 lety - Nárokuje ve vatikánském prohlášení, které je online, které konstatuje následující. Takovým je kardinál Bertone, který říká, že: "25.3.1984 na Svatopetrském náměstí při vzpomínce na Zvěstování PM sv. otec v duchovní jednotě s biskupy světa" - ne ve skutečné jednotě - (fyzicky se neshromáždili) "předem shromážděnými svěřil všechny muže a ženy a všechno lidstvo Neposkvrněnému Srdci Mariinu." Bertone pak připojuje slova zasvěcení včetně následujících. Říká, cituji ho: "Tento náš lidský svět svěřujeme a zasvěcujeme Tobě, neboť jsme plni starosti o pozemský a věčný osud jednotlivců i lidstva. Specielním způsobem svěřujeme a zasvěcujeme Tobě tamty jednotlivce a národy, které obzvláště potřebují svěřit a zasvětit." Bertone pak uzavírá, cituji ho: "Sestra Lucie osobně potvrdila že tento zástupný a univerzální obřad zasvěcení odpovídal tomu, co si naše Paní přála, ano, už to bylo uděláno přesně tak jak naše Paní požadovala už 25.3.1984." - Padělaný dopis z 8.11.1989 byl citován coby autorita. - "Od té doby další diskuse nebo žádost o zasvěcení je zbytečná." Ocitováno. Tak tady to máte. Arcibiskup Bertone, který se stal státním sekretářem vatikánského státu a 2. nejmocnějším v Katolické církvi se opírá o padělaný dopis již veřejně posouzený soudním akreditovaným forenzním expertem coby padělek. Přesvědčuje nás, že Rusko bylo zasvěceno v r.1984. Kardinál Bertone klame sám sebe. Je to možné? Proč ten úskočný jazyk, že toto zasvěcení odpovídalo na žádost naší Paní? Myslím, že jistě kterékoliv zasvěcování odpovídá na žádost naší Paní po zasvěcení. Ale určitě je na hony vzdálené tomu, co by skutečně uspokojilo požadavek naší Paní z r.1929. Jako přídavek k důkazu falsa již demonstrovaného, existují další fakta, která podemílají důvěryhodnost nároků kardinála Bertoneho. 1) jak jsem zmínil, budeme pokračovat, že sestra Lucie nikdy nepřiznala soukromě ani veřejně, že by napsala v listopadu 1989 dopis nebo ho podepsala. Chybí jediné slůvko potvrzení od sestry Lucie. Protože dopis NEnapsala. 2) jak jsme zmínili, Bertone nikdy nepožádal Lucii o potrvrzení toho dopisu, a jestliže o to požádal, odmítla to. Měl mnoho příležitostí to udělat. 3) Jan Pavel II. nikdy nepotvrdil Bertoneho ubezpečování ohledně dopisu z r.1989. Nikdy. Ve skutečnosti Jan Pavel II. jel do Fatimy navštívit sestru Lucii v květnu 1991, pár let po vydání tohoto dopisu. Nebylo vhodnější doby, která by papeži potvrdila Bertoneho nároky? Že? Mohl mít tehdy potvrzení od Lucie, že byla autorkou dopisu, ale neměl. Ve skutečnosti nápadné mlčení nastalo tehdy mezi Lucií a papežem. Nápadné mlčení, které dokazuje nesoulad mezi papežem a nebeským poslem. Nakonec je Lucie nade vše tlačena k doznání tváří v tvář papeži, že to zasvěcení z r.1984 vyplnilo příkaz od naší Paní. Avšak to by protiřečilo každému jednotlivému tvrzení, které kdy sdělila o specifických požadavcích zasvěcení Ruska v jednotě se všemi biskupy, včetně Luciiných mnohých veřejných prohlášení od r.1982 po celou dobu do r.1987, že Rusko nebylo zasvěceno v souladu s přikázáním naší Paní. Tato fakta jsou závažná spolu s dalšími. Proti falešným dopisům efektivně reklamují stejnou věc. Je tu další střípek ze zajímavých dějin těchto padělaných dopisů. V říjnu, přesně 12.10.1992 se konala fatimská konference v sále. Ne ta naše. Byla od těch protlačujících stranickou linii. Nazývala se "1. mezinárodní pastorační konference o Fatimě". Konala se přímo ve Fatimě a na konci konference 1 z našich fatimských učenců, bratr Francois de Marie Desonions veřejně konfrontoval otce Luciana de Guerra, který je rektorem fatimského sanctuaria a požádal otce Guerra před svědky, aby odpřisáhl na Bibli, že on není autorem těchto falešných dopisů. Existuje fotka z té akce. Jeden z Křižáků publikoval tuto konfrontaci. Byla to nejkritičtější konfrontace, když na to pomyslíme. V katolické teologii se to vyučovalo a bratr Francois a otec Guerra jsou docela známí. Katolík smí za jistých podmínek přísahat na Bibli o smrtelně vážných věcech. Ok. Měl by to dělat, když je to nezbytné. V případě nezbytnosti bránit pravdu, aby ostatní nebyli klamáni a svedeni omylem do hříchu. Za nezbytnosti katolík může a měl by a oni to také znají. Otec Gruner o tom se mnou také hovořil. Lidé klíčového postavení, představitelé škol, mají veřejnou povinnost nedovolit klamat veřejnost. Jsou morálně zavázáni nedat veřejnosti falešný dojem. Proto byla rozhodující ta konfrontace bratra Francois de Marie Desonions žádajícího otce Guerra přede všemi svědky, aby přísahal na Bibli, že nebyl autorem těch dopisů. Přísahej na Bibli právě teď, je to nezbytnost. Ty musíš bránit pravdu. Pokud byl otec Guerra spolupachatel, či sám zfalšoval tyto dopisy, to byla smrtelně vážná věc. Smrtelně vážná věc být obviněn z falšování slov matky Boží. Ok, tato konfrontace byla kriticky rozhodující. Otec Guerra byl morálně zavázán hájit pravdu, říci pravdu a nedělat falešný dojem. Jak otec Guerra odpověděl ? Řekl následující: "Ne, já nechci. Já nemůžu teď přísahat, za těchto podmínek. Já s tebou nebudu diskutovat. Ty nemáš srdce, ty nemáš srdce." Toto řekl. Vše je opět zdokumentováno v mé knize podepsané Křižáky. Čili veřejným odmítnutím se odhalila pravda. Otec Guerra zanechal dojem, že zfalšoval dopisy, nebo přinejmensím byl spolupachatelem padělku. Jakýkoliv katolík je tím morálně ospravedlněn, považuje-li je za padělky. Také jsme zaznamenali, že během stejné konference tam byly otázky a odpovědi na konci a opět tam byli fotografové a je to zaznamenáno také. Řeholník Francois rozehřál pódium. Přišel na pódium a také veřejně konfrontoval mluvčí na pódiu. Tehdy tam byl otec Kondor, který je vicepostulatorem pro blahořečení Františka a Hyacinty a také otec Robert Box, kterého si pamatujete z televize EWTN a on je obvinil veřejně ze zfalšování těchto dopisů. Znovu další veřejná konfrontace a jako Guerra, oba Fox a Kondor, neodpověděli a opustili jeviště. Čili udělali dojem, že jsou za to zodpovědni, že oni jsou spolupachateli toho padělku. Váš otec Gruner o tom v noci mluvil. Ptal jsem se otce, proč si myslí, že tito muži riskovali svou pověst? Proč nemohli promluvit? Myslím, že otec Gruner přesně poznamenal: "Protože byli řízeni vyšší autoritou. To je jediný důvod, proč riskovali svou pověst - byli řízeni vyšší autoritou státního sekretáře vatikánského státu. Čili falešné dopisy od sestry Lucie Waltru Nolkerovi a jiným adresátům jsou téměř najisto podvrhy, je to založeno na vnitřním i vnějším důkazu, který hovoří sám za sebe. Nejohavnější na tom je, že tito duchovní manipulovali Luciinými slovy a slovy naší Paní. Udělali ze sestry Lucie lhářku. Toto dělají, ačkoliv vědí, že ona mnohokrát zdůrazňovala před r.1989, že zasvěcení r.1984 nestačilo. Změnit 1 ocenění událostí je přesně to, co advokáti, když jsme u soudu a děláme křížový výslech svědka, přesně toto hledáme k znevěrohodnění svědka. Jakmile je shledáno, že svědci jsou diametrálně v protikladu ke své předchozí výpovědi, přestávají být důvěryhodní. Můžete je obvinit a tak zákonný soud by měl velký den, kdyby umístil tuto sestru Lucii do svědecké lavice. Sestru Lucii, uměle vytvořenou těmito vatikánskými spiklenci řízenými kardinálem Bertonym. To se však nestane, protože Vatikán je sám sobě soudem. A má svá vlastní pravidla, izolujíc sestru Lucii karanténou od veřejnosti, zatímco máme falsifikát jí připisovaný, který protiřečí jejím věrohodným výpovědím. O čem nám vše toto vypovídá ? Minimálně bychom měli být extrémně znepokojeni propastně prohnilým stavem moderní Katolické církve našich časů. Jestliže to, co jsem právě presentoval je pravdivé a přesné, pak se obchoduje s podvrženými dopisy i falešnými rozhovory a toto je případ otevřeného padělání a klamu. Je to smrtelný hřích vyššího duchovenstva. Tyto hnusné hříchy a kriminální činy musí vynucovat jistí členové vatikánského aparátu, kteří chtějí vydávat falešné svědectví, aby pokračovala jejich agenda na podvádění katolíků. Počítají s tím, že masy budou věřit jejich výmyslům jen kvůli jejich vysokému postavení. Protože jsou arcibiskupové a kardinálové. Kdyby skutečná sestra Lucie potvrdila vatikánskou úřední verzi, že zasvěcení Ruska už bylo splněno, nebylo by nic lepšího než přivést Lucii na veřejnost, aby to řekla publiku. Mohli to provést 13.5.2000 nebo 26.6.2000 na tiskové konferenci, kdy Vatikán zveřejnil poselství z Fatimy, aby rozptýlili všechny pochybnosti. Mohli záležitost vypořádat jednou provždy. Mohli pozvat sestru Lucii tehdy ještě živou, aby potvrdila jejich výroky. Je zřejmé, proč to neudělali. Nejspíš proto, že Lucie by nespolupracovala na podvodu. Skutečná Lucie byla umlčena Vatikánem a byla držena v izolaci jako ve vazební věznici a bylo jí zakázáno mluvit o Fatimě s každým, - i se svým dlouholetým zpovědníkem otcem Joseem Parisiem. Nikdy jí nebylo dovoleno hovořit s někým o Fatimě. Povolili jí pouze krátké návštěvy a jen od blízkých příbuzných a přátel. Toto otec Gruner vždy uváděl, že byla vždy oblíčena dozorkyněmi. Nemůžete s ní nikdy být soukromě, vždy byla obklíčena jinými řeholnicemi a nemohla nikdy mluvit v soukromí. Z 1 miliardy katolíků na světě byla jen 1 katolička ve vatikánské vězeňské vazbě - sestra Lucie, Nebem vyvolená vizionářka. Jednoduchá otázka. Proč by Vatikán svazoval sestru Lucii k mlčenlivosti, pokud by ona souhlasila, že zasvěcení r.1984 stačilo? Proč? Čeho se obávali? Odpověď je zřejmá. Kdyby mluvila, odmítla by vše, co oni tvrdili. Řekla by stejný příběh, který řekla před 60 lety. Že 3. fatimské tajemství nebylo celé zveřejněno a že zasvěcení Ruska NEnastalo ve shodě s příkazem naší Paní. Také že Jan Pavel II. zasvěcoval svět (místo Ruska) a to bez biskupů 25.3.1984, Lucie veřejně odmítla přijmout vatikánskou verzi. Údajný náhlý obrat sestry Lucie v r.1989 do protikladu k celoživotnímu svědectví, je nejen absurdní, ale bylo dokázáno, že je lží motivovanou falešnými rozhovory z podvržených dopisů, zfalšovaných podpisů, novou konstrukcí editace, konceptuálních překladů, faktických nepřesností a mlčením od papeže samého. Tak vatikánské "Poselství z Fatimy 2000", které tvrdilo, že zasvěcení 1984 stačilo a že 3. fatimské tajemství bylo plně zveřejněno, může být souhrnně opuštěno. Nebylo schváleno papežem a nemá absolutně žádnou závaznou autoritu. Jak by mohlo mít ? Vždyť se opírá o zfalšovaný dopis pro své nároky. Přátelé, toto je žalostný stav Katolické církve v naší době. Bůh dopustil toto zlo, že církev se převrátila. Je to tajemství. Není snad? Dopustil to, aby z toho vykřesal větší dobro. To víme. Dělá to, aby oddělil obilné zrno od plev. Dělá to, aby potrestal ty, kteří ztratili víru v Katolickou církev a kteří opustili Katolickou církev, zatímco ona trpí své Pašije. Dělá to, aby odměnil ty, kteří zůstali věrní Církvi, když ona trpí své Pašije. Jako naše Paní zůstala u paty kříže Syna, tak naše Paní je naším příkladem. Není zde lidské řešení. Víme to. Pouze nadpřirozená intervence od Všemohoucího Boha může odvrátit církev z jejího katastrofického vnuceného směrování. Bůh zjevil, že pouze skrze naši Paní nadpřirozená intervence nastane. A nastane, jen když papež nakonec zasvětí Rusko v souladu s rozkazy naší Paní. Bůh nemění, co si usmyslel. Sv. Tomáš říká, že nelze pohnout Bohem. Bůh je neměnný. Tohle je součástí Jeho věčného rozhodnutí. Nepřijme nic menšího. Ať naše modlitby a oběti spěchají k triumfu Neposkvrněného Srdce Mariina, které zničí nepřátele církve a obnoví všechny věci v Kristu. Děkuji. 2016. Přeložil kněz Libor Serafím Halík
Libor Halik
Římský Ruffini, mající stigmata už za časů papeže Pia XII., při rozhovoru s P. Kramerem a P. Grunerem na začátku 90. let 20. století prorokoval, že Rusko nezasvětí ani papež Jan Pavel II., ani papež hned po něm, ale až další. František (Bergoglio) je nejspíš sv. Františkem Assiským předpovězený antipapež. Dvoupapežský blud Benedikta XVI. skončí jeho pokáním či smrtí, Až pak nastoupí skutečně …More
Římský Ruffini, mající stigmata už za časů papeže Pia XII., při rozhovoru s P. Kramerem a P. Grunerem na začátku 90. let 20. století prorokoval, že Rusko nezasvětí ani papež Jan Pavel II., ani papež hned po něm, ale až další. František (Bergoglio) je nejspíš sv. Františkem Assiským předpovězený antipapež. Dvoupapežský blud Benedikta XVI. skončí jeho pokáním či smrtí, Až pak nastoupí skutečně nový papež, který zasvětí Rusko pozdě, až v průběhu 3. světové války. Pak přijde období míru s Bohem i s lidmi, čas vítězství Neposkvrněné Panny Marie.