Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks2.6K
Ostrik
154

Tajemství pravdy

19Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. 20A člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř... Gn 2:19-20
Člověk byl stvořen Slovem, proto v něm byla pravda. Když Adam dával všem živým duším jména, byla pravdivá, protože vyjadřovala podstatu stvořené duše v jednom každém konkrétním tvaru (formě). Pravdivé pojmenování je rozechvěním všech frekvencí a to je možné pouze zpěvem.
Mnozí lidé na tomto světě se domnívají, že poznávají pravdu jejím pojmenováním. Nepoznávají však pravdu, protože jí nedokáží správně pojmenovat. Jak napsal svatý Pavel, vidí jen jako v zrcadle, vidí jen odlesky. Pokud se někdo takovou "pravdou" uspokojí, sám sebe klame. Lidé se vzdalují Bohu a slova, která užívají, mají často obsah, který mnozí ani nechápou...
Ostrik
Co řekl Pán Ježíš, to se MUSÍ stát.
Mt 24:1-13

1Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby.

2Ale on jim na to řekl: „Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“

3 Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého …
More
Co řekl Pán Ježíš, to se MUSÍ stát.
Mt 24:1-13

1Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby.

2Ale on jim na to řekl: „Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“

3 Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?“

4Ježíš jim odpověděl: „ Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl.

5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem Kristus‘ a svedou mnohé.

6 Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec.

7Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech.

8Ale to všechno bude počátek porodních bolestí.


9Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

10A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět.


11Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou.

12A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých.


13Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn.
🙏
Ostrik
Z modlitby krále Davida:

1Pa 29:15a :

Vždyť jsme před tebou hosté a příchozí jako všichni naši otcové...
Naděje je pouze v Kristu Ježíši, našem Pánu. Jak marné je počínání těch, kteří se usídlili ve světě. Postavili svůj dům na písku. 🤗
alino
Kdybych měl nehodnou ženu taky bych se jí koukal zbavit a to darem blížnímu z Afriky
😈
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇

Požehnaný první den po sobotě vespolek! 🤗
_______________________________________________________________________________________________________
Když Samaritán uviděl ležícího zraněného člověka, nezjišťoval nejdříve, zda je stejného vyznání. Viděl bratra v nouzi. Jeho srdce bylo plné lásky, proto měl s trpícím soucit. Samaritán totiž přijal…More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇

Požehnaný první den po sobotě vespolek! 🤗
_______________________________________________________________________________________________________
Když Samaritán uviděl ležícího zraněného člověka, nezjišťoval nejdříve, zda je stejného vyznání. Viděl bratra v nouzi. Jeho srdce bylo plné lásky, proto měl s trpícím soucit. Samaritán totiž přijal do svého srdce Boha a vůbec nezáleží na tom, jestli to věděl. Vždyť skutek lásky má větší hodnotu, než lidské přesvědčení... 🙏
Marníte čas přemýšlením, zda je pravoslavný věřící v církvi nebo není, příchozí jinověrci jsou pro vás méně než mimozemšťané. Nemáte ve svých srdcích Boha, jako Samaritán. Boží Slovo pro vás nic neznamená, k Ježíšovu učení jste hluší. Hledáte jen předpisy a vyhlášení stejně, jako zákoníci a farizeové. Dogmata, buly, výnosy, Katechizmus jsou vám k ničemu, když nemáte základ. Samaritán měl základ, proto se bez všeho toho, co vy hledáte, čemu nerozumíte, ale neustále se o tom přete, obešel. Právě proto člověka v nouzi zachránil. Pán mu řekne: Cožkoli jsi učinil pro jednoho z mých nejmenších, mně jsi učinil. Co řekne vám? 😲
Ostrik
Na internetu naleznete spoustu zbytečných slov. Lidé tohoto světa mají velmi mnoho zbytečných starostí. Pán Ježíš nechce, abychom se starali o věci, do kterých nám nic není, vždyť takové starání pouze odvádí mysl od Boha, kterého máme milovat celou myslí!
Raději tedy prodávejte, co máte a rozdávejte chudým. Jedině tak totiž můžete následovat Pána Ježíše Krista.

Mt 19:16-22

16A hle, přistoupil …More
Na internetu naleznete spoustu zbytečných slov. Lidé tohoto světa mají velmi mnoho zbytečných starostí. Pán Ježíš nechce, abychom se starali o věci, do kterých nám nic není, vždyť takové starání pouze odvádí mysl od Boha, kterého máme milovat celou myslí!
Raději tedy prodávejte, co máte a rozdávejte chudým. Jedině tak totiž můžete následovat Pána Ježíše Krista.

Mt 19:16-22

16A hle, přistoupil k němu jeden člověk a řekl: „Učiteli, co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život?“ 17On mu řekl: „ Proč se mě ptáš na dobré? Jeden je dobrý : Bůh. Chceš-li vstoupit do života, zachovej přikázání!“ 18 Řekl mu: „Která?“ Ježíš řekl: „ Nezavraždíš, nezcizoložíš, neukradneš, nevydáš křivé svědectví, 19cti otce a matku, budeš milovat svého bližního jako sebe. “ 20Mladík mu řekl: „To všechno zachovávám od svého mládí. Co mi ještě schází?“ 21Ježíš mu řekl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a dej chudým, a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj mne.“ 22 Když mladík uslyšel toto slovo, odešel zarmoucen, neboť měl mnoho majetku.
🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek!
______________________________________________________________________________________________
Vezmi na sebe svůj kříž a následuj mne! 🤗
Samson1
Vidíš hento, kdo jí, nemá posuzovat toho, kdo se postí a opačně, protože jsme v Kristu svobodní a nikoho nemůžeš svazovat třeba nutností postu. Já vím, že jsem jen v opozici, ale někdo musí pochopit že mne nemůže ničím zavazovat. Já chápu třeba, že někde je nutná modlitba a půst, třeba v situaci, kdy apoštolé nemohli vymýtnout zlého ducha a Jejžíš jim řekl, že takový duch se dá vyhnat modlitbou …More
Vidíš hento, kdo jí, nemá posuzovat toho, kdo se postí a opačně, protože jsme v Kristu svobodní a nikoho nemůžeš svazovat třeba nutností postu. Já vím, že jsem jen v opozici, ale někdo musí pochopit že mne nemůže ničím zavazovat. Já chápu třeba, že někde je nutná modlitba a půst, třeba v situaci, kdy apoštolé nemohli vymýtnout zlého ducha a Jejžíš jim řekl, že takový duch se dá vyhnat modlitbou a postem.Když by to bylo někde potřeba a věděl za co, k půstu bych se přidal. Rozumíš. První co se musíme všichni naučit respektovat, je právě ta vnitřní svoboda a bez ní by neexistovala ani láska. Bylo by to donucení a to není láska, ta je svobodná. Musíš vědět, že já Ježíše beru vážně, ale nemusím brát váně tvou pošetilost, nebo manipulace K nějaké momentálně smyšlené duchovní dokonalosti.. Ju Otevři si třeba znovu 1 Kor. 13 a zjistíš, že bez lásky nejsi nic i kdybys hory přenášela, měla všechno vědění.....Ju A já chcibýt v Ježíšově škole lásky. No třeba se stát někdy mistrem, ale jsem zatím v první třídě obecné, čili základní 😀 😉 🤗
Samson1
Hento, myslíš, že se na věci díváš Kristova očma a máš v srdci jeho Lásku, znáš srdce každého člověka, víš kdy sedá a kdy vstává, znáš myšlenky srdce člověka, že vynášíš i soud nad člověkem? Jinak pokud má Ostrik těch 86, no skloním se před jeho šedinami. Jinak Ostrik bude skze Pána hotový, až ho Pán povolá, snad se v pokoře ještě může něco naučit, no i předat a Bůh ať mu dá moudrost stáří. 🤗
4 more comments from Samson1
Samson1
No Ostrika bych potěšil? Hmm Budu prosit o světlo Ducha svatého, abych pochopil, co mi Bůh skrze něho chce říci, no, může to být oboustranné. 🤗 🙂
Samson1
Hentu bych mohl potěšit, že jsem byl na mši, kterou celebroval arcibiskup Graubner a ještě pobožnost litanie Loretánské a svátostné požehnání závěrem. 😇
Samson1
Jinak jsem před tím zvládl křížovou cestu lesem 4 km a do kopců, takže až zas takový pohan nejsem 🤗
Samson1
Milý Beno, já si dnes dal s chutí krkovičku na grilu s chlebem a hořčicí 👍 😀 😁 😉 🤗
Ostrik
Tak si toho nevšímej. Je to jen reklama. Kvůli tomu svůj kříž neodkládej. 🤗
Ostrik
Je mnoho těch, kteří si myslí, že následují Krista, ale neberou na sebe svůj kříž. Nejsou připraveni ani ochotni pro Krista zemřít. Takovým Ježíš říká:
L 14:27 :Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem.
Následovníci Krista jdou vědomě na smrt. Proto chápou všechny Ježíšovy požadavky:
Mt 6:31-34
31 Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme …More
Je mnoho těch, kteří si myslí, že následují Krista, ale neberou na sebe svůj kříž. Nejsou připraveni ani ochotni pro Krista zemřít. Takovým Ježíš říká:
L 14:27 :Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem.
Následovníci Krista jdou vědomě na smrt. Proto chápou všechny Ježíšovy požadavky:
Mt 6:31-34
31 Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ 32Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. 33Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 34 Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“
Vy, kteří se kříži vyhýbáte, protože milujete svůj život ve světě, tomu nemůžete rozumět. Pro vás je Ježíš pacifista a extrémista. Vy si svoje tělesnosti budete obhajovat i za cenu zabití bližního.
Jeden si omlouvá zabití, druhý homosexualitu, třetí cizoložství... Pěkně cupujete Boží zákony, jen co je pravda! 🙄
4 more comments from Ostrik
Ostrik
Drahá sestro Hento, pokud na sebe denně bereš svůj kříž a následuješ Krista, nemusíš si paragrafů v Katechizmu vůbec všímat. 🤗
Ostrik
Pro následovníky Krista:

KKC §§ 2259 – 2262

Písmo ve vyprávění o tom, jak Kain zabil Ábela, odhaluje, že již od počátku lidských dějin byl v člověku hněv a žádostivost jako následky prvotního hříchu. Člověk se stal nepřítelem svého bližního. Bůh prohlašuje tuto bratrovraždu za ničemnost: „Cos to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, …More
Pro následovníky Krista:

KKC §§ 2259 – 2262

Písmo ve vyprávění o tom, jak Kain zabil Ábela, odhaluje, že již od počátku lidských dějin byl v člověku hněv a žádostivost jako následky prvotního hříchu. Člověk se stal nepřítelem svého bližního. Bůh prohlašuje tuto bratrovraždu za ničemnost: „Cos to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra“ (Gn 4,10-11).

Smlouva Boha a lidstva je protkána připomínkami na božský dar života a na vražedné násilí člověka: „A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka … Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím“ (Gn 9,5-6). Starý zákon vždy považoval krev za posvátné znamení života. Tak je třeba učit v každé době.

Písmo upřesňuje zákaz pátého přikázání: „Nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý“ (Ex 23,7). Svévolné zabití nevinného příkře odporuje důstojnosti lidské bytosti, „zlatému pravidlu“ a svatosti Stvořitele. Zákon, který zakazuje tuto vraždu, má všeobecnou platnost: zavazuje všechny a každého, vždy a všude.

V horském kázání Pán připomíná přikázání: „Nezabiješ“ (Mt 5,21) a přidává k němu zákaz hněvu, zášti a pomsty. Ba víc: Kristus požaduje od svého učedníka, aby nastavil druhou tvář, aby miloval své nepřátele. On sám se nebránil a Petrovi řekl, aby nechal meč v pochvě.

🤗
Ostrik
Pro ty z vás, kteří se ztrácíte v množství slov, které obsahuje Katechizmus.
V Třetí části, v pátém článku druhého oddílu Katechizmu nacházíme příslušné paragrafy, které se týkají věřících křesťanů, ale i nevěřících osob a sekulárních společností. Tyto věci je třeba s plným vědomím oddělovat. Pro následovníky Krista platí bez jakýchkoliv námitek tento paragraf:
KKC § 2258
Nezabiješ“ (Ex 20, 13). …More
Pro ty z vás, kteří se ztrácíte v množství slov, které obsahuje Katechizmus.
V Třetí části, v pátém článku druhého oddílu Katechizmu nacházíme příslušné paragrafy, které se týkají věřících křesťanů, ale i nevěřících osob a sekulárních společností. Tyto věci je třeba s plným vědomím oddělovat. Pro následovníky Krista platí bez jakýchkoliv námitek tento paragraf:
KKC § 2258
Nezabiješ“ (Ex 20, 13).

„Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ´Nezabiješ. Kdo by zabil, propadne soudu.´ Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu“ (Mt 5, 21 – 22).


„Lidský život je posvátný, protože již od počátku zahrnuje stvořitelskou činnost Boha a stále zůstává ve zvláštním vztahu ke Stvořiteli, svému jedinému cíli. Jen Bůh je pánem života od jeho počátku až k jeho konci. Nikdo a za žádných okolností si nemůže osobovat právo přímo zničit nevinnou lidskou bytost.“
_______________________________________________________________________________________________
Dále jsou to §§ 2259 - 2262. Tyto §§ si dobře nastudujte, pokud si myslíte, že následujete Krista.
Paragrafy 2263 - 2267 se týkají osob a společností, tedy občanů a států. Církev však na tomto světě není v takovém postavení, aby od sekulárních států a v nich žijících občanů vymáhala plnění církevního práva. Z toho důvodu i s přihlédnutím k dalším okolnostem je zjevné, že se ve zmíněných paragrafech jedná pouze o právní názor.

Pro následovníky Krista platí bez výjimky: Nikdo a za žádných okolností si nemůže osobovat právo přímo zničit nevinnou lidskou bytost!
P.S. Samostudium je jistě dobrá věc, ale bez dobrého vedení se samouci snadno ztratí v domněnkách. 🤗
Ostrik
Stačí každý den vzít svůj kříž a jít za Kristem. To potom z každého, kdo skutečně vzal svůj kříž, spadnou zbytečné starosti. Žijte tak, abyste byli v každém okamžiku připraveni položit svou duši. 🤗
pokrk
henta-skús sa na to pozrieť z iného uhla.Keď hovoríš,že sa tie veci diali v seminári,to znamená,že sa k nim Božie slovo dostalo.Keďže sa nesprávajú podľa neho,znamená to,že ho odmietli.Tým pádom Krista neuznávajú ako svojho Pána a sú podľa Písma už odsúdení a za svoje činy pykať budú.
Neznamená to ale,že by sme sa aj za taakýchto zblúdilcov nemali modliť,aby včas rozpoznali nebezpečenstvo svojho …More
henta-skús sa na to pozrieť z iného uhla.Keď hovoríš,že sa tie veci diali v seminári,to znamená,že sa k nim Božie slovo dostalo.Keďže sa nesprávajú podľa neho,znamená to,že ho odmietli.Tým pádom Krista neuznávajú ako svojho Pána a sú podľa Písma už odsúdení a za svoje činy pykať budú.
Neznamená to ale,že by sme sa aj za taakýchto zblúdilcov nemali modliť,aby včas rozpoznali nebezpečenstvo svojho konania.
Ostrik
Pán Bůh má moc očistit a tedy ospravedlnit každého hříšníka. Modleme se tedy za hříšníky.
1 Kor 6:9-11:
9Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, 10zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. 11Takoví jste někteří byli. Ale dali …More
Pán Bůh má moc očistit a tedy ospravedlnit každého hříšníka. Modleme se tedy za hříšníky.
1 Kor 6:9-11:
9Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, 10zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. 11Takoví jste někteří byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha.
🙏
Ostrik
Tak o tom nemluv. 🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
Pán Ježíš nepřišel kvůli spravedlivým, ale zachránit hříšníky. Drahá sestro Hento, buď jako náš Pán Ježíš Kristus. Pokud někoho považuješ za hříšníka, modli se za jeho záchranu. A nesuď, je to jistější, protože podle slov našeho Pána:
Mt 7:1-2
1„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.
Vezmi na sebe svůj…More
Pán Ježíš nepřišel kvůli spravedlivým, ale zachránit hříšníky. Drahá sestro Hento, buď jako náš Pán Ježíš Kristus. Pokud někoho považuješ za hříšníka, modli se za jeho záchranu. A nesuď, je to jistější, protože podle slov našeho Pána:
Mt 7:1-2
1„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.
Vezmi na sebe svůj kříž s vědomím, že jsi odsouzena k smrti. Pak nebudeš mít příliš nálady, abys pozorovala hříchy spoluslužebníků jdoucích na smrt.
🤗
pokrk
Henta s tými buzerantskými kňazmi ,ako píšeš,to je problém.Neviem,nejak so nezachytil,že by ich pápež vo veľkom podporoval,ale možno sa mýlim.
pokrk
Áno brat Ostrík,napísal si to správne.Skutočný kresťan a nasledovník KRISTA má len jeden cieľ.A ním je Božie kráľovstvo.
V tejto súvislosti to chápem podobne aj s mečom rozdelenia,ktorý priniesol Pán.Boh neustále vyzýva svoj ľud:
Oddeľte sa od nich,vyjdite z toho Babylona.
Pápež nie je až taký jedoduchý človek,za akého ho veľa ľudí považuje.Má to všetko dobre spočítané a jeho slovám je potrebné …More
Áno brat Ostrík,napísal si to správne.Skutočný kresťan a nasledovník KRISTA má len jeden cieľ.A ním je Božie kráľovstvo.
V tejto súvislosti to chápem podobne aj s mečom rozdelenia,ktorý priniesol Pán.Boh neustále vyzýva svoj ľud:
Oddeľte sa od nich,vyjdite z toho Babylona.
Pápež nie je až taký jedoduchý človek,za akého ho veľa ľudí považuje.Má to všetko dobre spočítané a jeho slovám je potrebné načúvať.V tomto tebou citovanej vete je pravda a je v súlade s Božím Slovom
Ja s ním akurát nesúhlasím s tým ,že Boh nie je kúzelník.
Ostrik
Pán Ježíš nám dal modlitbu, ve které prosíme Otce, aby nám odpouštěl tak, jak my odpouštíme naším viníkům. Protože Svatý otec František bere vážně Ježíšova slova, řekl tuto památnou větu: Kdo jsem já, abych soudil někoho, kdo přichází za Kristem? 🤗
Ostrik
2K 4:11 :

Neboť my, kteří žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby i život Ježíšův byl zjeven na našem smrtelném těle.
Pán Ježíš od svých učedníků požaduje, aby byli stále připraveni zemřít. Aby nesli svůj kříž. V tomto světle lépe pochopíte jeho požadavky:

L 14:26 :Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, …More
2K 4:11 :

Neboť my, kteří žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby i život Ježíšův byl zjeven na našem smrtelném těle.
Pán Ježíš od svých učedníků požaduje, aby byli stále připraveni zemřít. Aby nesli svůj kříž. V tomto světle lépe pochopíte jeho požadavky:

L 14:26 :Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem.

L 14:27 :Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem.

L 14:33 :Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem.“

Učedník nesmí být poután světem, ani ničím, co je ve světě. Máte tedy možnost volby. Buď půjdete se svým křížem za Ježíšem nebo se chopíte meče a zůstanete ve světě. Těm druhým však Ježíš říká:

Mt 26:52b :Všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou.
P.S. Opravdu mnohé zajímá, co a hlavně proč Ježíš říká?
🤗
pokrk
Možno si si to nevšimla,tak ti tú časť evanjelia napíšem ešte raz:
Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov 10ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva
Toto je im potrebné kázať,aby vedeli,že ak budú vo svojom počínaní pokračovať,…More
Možno si si to nevšimla,tak ti tú časť evanjelia napíšem ešte raz:
Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov 10ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva
Toto je im potrebné kázať,aby vedeli,že ak budú vo svojom počínaní pokračovať,čaká ich večný oheň.
pokrk
predstavujem si to,čo je tam napísané.Kameňovali takýchto ľudí židia v SZ,aby svojim konaním nenakazili celú spoločnosť.Židovská komunita bola jednoliata,veriaca v jediného pravého BOHA a vybraná samotným Bohom.
Kresťania /skutoční/ nie sú členmi dnešnej spoločnosti,ktorá neverí v Boha,ale sú od nej oddelení.
Keďže vedia,že žiaden homosexuál ani pohan neuzrie Božie kráľovstvo,kážu týmto ľuďom …More
predstavujem si to,čo je tam napísané.Kameňovali takýchto ľudí židia v SZ,aby svojim konaním nenakazili celú spoločnosť.Židovská komunita bola jednoliata,veriaca v jediného pravého BOHA a vybraná samotným Bohom.
Kresťania /skutoční/ nie sú členmi dnešnej spoločnosti,ktorá neverí v Boha,ale sú od nej oddelení.
Keďže vedia,že žiaden homosexuál ani pohan neuzrie Božie kráľovstvo,kážu týmto ľuďom evanjelium,aby ich napravili.
One more comment from pokrk
pokrk
Ostrik-Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku
Toto je veľmi dôležité.Treba si všimnúť výber zvieraťa pripodobneného nasledovníkom nášho Pána.Pán vybral OVCE.Nevybral ani udatného leva,ani chytrácku líšku.
My máme byť presne ako ovce-idúc na smrť sa nevzpierajú.Toto je zmyslom života kresťana a nie rinčanie zbraní.Keď som to pochopil ja,ktorý som bol …More
Ostrik-Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku
Toto je veľmi dôležité.Treba si všimnúť výber zvieraťa pripodobneného nasledovníkom nášho Pána.Pán vybral OVCE.Nevybral ani udatného leva,ani chytrácku líšku.
My máme byť presne ako ovce-idúc na smrť sa nevzpierajú.Toto je zmyslom života kresťana a nie rinčanie zbraní.Keď som to pochopil ja,ktorý som bol dlhé roky spätý so zbraňami,drahými autami atd,mal by to pochopiť úplne každý.
Ostrik
Odsouzenec na smrt, následovník Krista, tedy ten, kdo na sebe vzal svůj kříž, jinak rozumí slovům Písma. Je to proto, že žije v Pravdě.
R 8:32-37
32On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? 33Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje! 34Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i …More
Odsouzenec na smrt, následovník Krista, tedy ten, kdo na sebe vzal svůj kříž, jinak rozumí slovům Písma. Je to proto, že žije v Pravdě.
R 8:32-37
32On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? 33Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje! 34Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! 35Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? 36Jak je napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku.‘ 37Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.
🤗
Ostrik
Co vlastně znamená stát se učedníkem Krista? Co znamená následovat Krista? Znamená to především stát se odsouzencem na smrt. Učedník musí být v každé chvíli připraven zemřít. Proto je jeho situace připodobněna ke Kristu, který nese kříž. Pokud kdo s tímto vědomím své učednictví žije, vidí všechny věci v jiném světle.
Tak například nastavení druhé tváře. Nastavení druhé tváře není návodem k zastav…More
Co vlastně znamená stát se učedníkem Krista? Co znamená následovat Krista? Znamená to především stát se odsouzencem na smrt. Učedník musí být v každé chvíli připraven zemřít. Proto je jeho situace připodobněna ke Kristu, který nese kříž. Pokud kdo s tímto vědomím své učednictví žije, vidí všechny věci v jiném světle.
Tak například nastavení druhé tváře. Nastavení druhé tváře není návodem k zastavení útočníka! Je to ochota zemřít a přitom si zachovat lásku k Bohu a bližnímu.
Obrana bližních před útočníkem. Tato situace je pro naše poučení popsána v Písmu svatém. Při zatýkání Ježíše se někteří učedníci postavili na odpor. Ježíš je však napomenul. Máme tu tedy obraz vyděšených a rozprchlých učedníků, kterým nezbylo nic jiného, než pasivně přihlížet. Stejně se musí zachovat každý následovník Krista. Je to jeho osobní vítězství nad světem a učedník tak současně nebrání vůli Boží.
Je mnoho těch, kteří "jdou za Kristem" a nenesou svůj kříž. To jsou ti, kteří milují sami sebe, tento svět a věci v něm. Tomu všemu dávají přednost před skutečným následováním Krista. Pro tyto rádoby křesťany je učení Ježíše a poslušnost následovníků extrémem.

L 9:23 :Všem pak říkal: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne.
🤗
Monika G
Ostrik. Právě ty mnohé to zajímá a mají pochybnosti o tom, jestli ta dnešní moderní církev dostatečně zdůrazňuje svým ovečkám, že je nutné pro spásu své duše nést svůj kříž.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek!
_______________________________________________________________________________________________

L 14:27 :Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem.
________________________________________________________________________________________________

Jak je patrné, jen někteří rozumí tomu, o čem mluví …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek!
_______________________________________________________________________________________________

L 14:27 :Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem.
________________________________________________________________________________________________

Jak je patrné, jen někteří rozumí tomu, o čem mluví Ježíš. U mnohých je naopak patrné, že je to nezajímá. 🤗
Monika G
Pokrk. Ano, křesťané by se měli snažit od světské společnosti oddělit a ne s ní splynout, jak se evidentně snaží ti modernisté v katolické církvi v čele s papežem Františkem.
Filofej
Pápež je rímsky biskup v apoštolskej sukcesii sv.Petra.T.zn. že emeritný pápež = emeritný rímsky biskup.
História pozná prípad odstúpenia právoplatného pápeža,takže nie je čo riešiť.Ani kanonické právo takémuto označeniu "emeritný pápež " neodporuje.
Lenže tradijci poriadne nepoznajú ani históriu Cirkvi ani vývoj a obsah cirkevnych kánonov a potom sa nechajú oblbnúť alebo sami oblbujú všelijakými…More
Pápež je rímsky biskup v apoštolskej sukcesii sv.Petra.T.zn. že emeritný pápež = emeritný rímsky biskup.
História pozná prípad odstúpenia právoplatného pápeža,takže nie je čo riešiť.Ani kanonické právo takémuto označeniu "emeritný pápež " neodporuje.
Lenže tradijci poriadne nepoznajú ani históriu Cirkvi ani vývoj a obsah cirkevnych kánonov a potom sa nechajú oblbnúť alebo sami oblbujú všelijakými haluzinami.A naivní nedoukovia im to zhltnú aj s navijakom.
Btw podľa I.Vat.koncilu nikto nesmie pápež obmedziť vo vykone jeho úradu. A rozhodnutie pápeža o svojom odstúpení je tiež jeden z úkonov pápežského úradu. Tí,ktorí toto spochybňujú, búria sa proti pápežovi.
pokrk
Pochválený buď Pán Ježiš KRISTUS.
pařez-toto všetko,čo si napísal je iste pravda.Avšak len z pohľadu svetskej spoločnosti,nie z pohľadu cirkvi Kristovej.
Ako by sme potom mali vziať svoj kríž a nasledovať Pána?V luxusných autách,v spoločnosti ľahkých žien,whisky,jointami,zbraňani...?
Príchodom Pána sa naplnil SZ a Pán vysvetľuje,že už nebudeme bojovať,ale niesť svoj kríž.Zákon bol daný židom.My …More
Pochválený buď Pán Ježiš KRISTUS.
pařez-toto všetko,čo si napísal je iste pravda.Avšak len z pohľadu svetskej spoločnosti,nie z pohľadu cirkvi Kristovej.
Ako by sme potom mali vziať svoj kríž a nasledovať Pána?V luxusných autách,v spoločnosti ľahkých žien,whisky,jointami,zbraňani...?
Príchodom Pána sa naplnil SZ a Pán vysvetľuje,že už nebudeme bojovať,ale niesť svoj kríž.Zákon bol daný židom.My sme z pohanov,preto sa jeho ceremoniálne časti na nás nevzťahujú.Preto pohanov,ani homosexuálov nekameňujeme,ale im kážeme evanjelium.
Tí,ktorí by radi bojovali vychádzajú len zo starého zákona,v novom nič také nie je.
Pán tiež pokorne znášal všetky útrapy a mučenie až po smrť a nebránil sa.Keby chcel,ubráni seba aj učeníkov,zo starého zákona vieme,že nebeské vojsko je dostatočne mohutné na to ,aby porazilo všetky ríše sveta.
Všimol som si,že tak,ako ty to vníma veľa ľudí -"Máme svůj díl odpovědnosti za to, jaké poměry panují v naší společnosti."
Vtip je v tom,že kresťania by sa mali od svetskej spoločnosti oddeliť a nie s ňou splynúť.
pařez
@pokrk
"...Keď ťa niekto udrie na jednu tvár, nastav mu aj druhú..."

Můžeme nastavit svou vlastní tvář, ale nikdy ne tvář bližního.
Máme svůj díl odpovědnosti za to, jaké poměry panují v naší společnosti. Důležité je, jak bude reagovat ten druhý po "nastavení druhé tváře" - zastaví se, nebo bude pokračovat, protože s jídlem a beztrestností roste chuť?

Jsou lidé, kteří mají strach, že když nepr…More
@pokrk
"...Keď ťa niekto udrie na jednu tvár, nastav mu aj druhú..."

Můžeme nastavit svou vlastní tvář, ale nikdy ne tvář bližního.
Máme svůj díl odpovědnosti za to, jaké poměry panují v naší společnosti. Důležité je, jak bude reagovat ten druhý po "nastavení druhé tváře" - zastaví se, nebo bude pokračovat, protože s jídlem a beztrestností roste chuť?

Jsou lidé, kteří mají strach, že když neprojeví sílu (agresi), budou je druzí zneužívat nebo si je podmaní - takové může "nastavení druhé tváře" přivést k poznání, že jsou také jiná pravidla, že se nemusí bát, že s nimi nebudete jednat poctivě.
A jsou jiní, kteří v agresi vidí svou seberealizaci (ta agrese může mít mnoho podob ;-) - tady poddajnost nebude tím pravým způsobem, jak dotyčnému ukázat lepší způsob žití...
pařez
@Filofej

"...A ja nevidím žiaden dôvod, prečo by som nemal emeritnemu pápežovi Benediktovi XVI veriť..."

To je dost delikátní otázka - kdo se nachází ve vrcholně reprezentativní pozici (jako papež), musí ve svých vyjádřeních brát zřetel na jejich možné následky - tak se někdy nemůže vyjádřit svobodně, ale je omezen např. předchozími vyjádřeními svých předchůdců nebo spolupracovníků. Typickým …More
@Filofej

"...A ja nevidím žiaden dôvod, prečo by som nemal emeritnemu pápežovi Benediktovi XVI veriť..."

To je dost delikátní otázka - kdo se nachází ve vrcholně reprezentativní pozici (jako papež), musí ve svých vyjádřeních brát zřetel na jejich možné následky - tak se někdy nemůže vyjádřit svobodně, ale je omezen např. předchozími vyjádřeními svých předchůdců nebo spolupracovníků. Typickým příkladem může být "zveřejnění 3. Fatimského tajemství" - tomu, kdo má jen základní povědomí o struktuře a obsahu předchozích dvou tajemství, musí být jasné, že po obrazu, který byl představen jako 3.FT musí následovat slova Panny Marie - přesto se všichni ve Vatikánu včetně kardinála Ratzingera tvářili (a tváří), že to je všechno. Neznám důvody, nemohu a ani nechci soudit - pouze poukazuji na tento fakt.

Podobně dnes - tzv. "emeritní papežství" je nesmysl - papež buď odstoupit může (a zůstává nadále biskupem), anebo nemůže (to v případě, že i přijetí papežského úřadu by vtisklo duši nezrušitelné znamení podobně jako biskupské svěcení - analogií k emeritnímu biskupství bylo zdůvodněno emeritní papežství). O emeritním papežství by mělo smysl mluvit tehdy, kdy by ten, kdo byl jednou papežem, jím už byl navždy - podobně jako kdo se stal biskupem, je biskupem navždy. Je tu ale problém, že papež může být jen jeden - biskupů se ale může vysvětit libovolný počet.

Označení "emeritní biskup" označují biskupa, který již nevykonává svůj úřad. Co ale označují slova "emeritní papež"? Papeže, který nevykonává svůj úřad? Někoho, kdo byl papežem?
Ten titul (emeritní biskup) označuje, co je dotyčný teď - NYNÍ. Pokud papežem není, tak papežem není. Pokud papežem je, tak tam slovo "emeritní" nemá co dělat, protože nikdo jiný než on nemůže být papežem.

Tolik k tomu, proč je sousloví "emeritní papež" nesmyslem. A je to také důvod, proč přistupovat s obezřetností k vyjádření těch, kdo kdo toto sousloví používají.
pokrk
Samson,skúsim ešte inak,lebo vidím,že si pletieš jablká s hruškami a kone s traktormi.Pomiešal si cirkevné veci s vojenskými a neochotu nasledovníkov KRISTA zabiť blížneho nazývaš náboženským idealizmom--už len čakám,kedy začneš citovať Ř-1 /Zákl-1 v slovenčine /.
Je to to isté,ako keby si začal tvrdiť,že treba dať do vyhlášky o doprave,aby vodič muselpred každým krížom,alebo kostolom zastaviť …More
Samson,skúsim ešte inak,lebo vidím,že si pletieš jablká s hruškami a kone s traktormi.Pomiešal si cirkevné veci s vojenskými a neochotu nasledovníkov KRISTA zabiť blížneho nazývaš náboženským idealizmom--už len čakám,kedy začneš citovať Ř-1 /Zákl-1 v slovenčine /.
Je to to isté,ako keby si začal tvrdiť,že treba dať do vyhlášky o doprave,aby vodič muselpred každým krížom,alebo kostolom zastaviť vozidlo a pomodliť sa.
Sú veci svetské /vojenské,dopravné atd / a cirkevné /náboženské /.Skutočný nasledovník KRISTA nebude riešiť otázky zabitia v boji,vraždu,alebo abíjania zajatcov.To je pre svetských ľudí.Nasledovník KRISTA bude poslúchť svojho Pána a držať sa jeho prikázaní.
Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Keď ťa niekto udrie na jednu tvár, nastav mu aj druhú

Ja skutočne nechápem,ako chceš tieto príkazy samotného Pána Ježiša Krista skombinovať s ochotou bojovať.Veď je to navzájom nezlučiteľné,to vidí aj malé dieťa.
S tou neustále omieľanou sebaobranou je to predsa inak---každá moc /vláda/ je predsa od BOHA a je tu na to,aby svojich daňových poplatníkov chránila.
Samson1
Milá hento, už dlouho nebyla žádná křížová výprava, ale byly třeba dvě světové války a nikdo se nikoho neptal, jestli věří, že milosivě do války nemusí a může se v kostele modlit. Nezávidím vám náboženský idealismus, otázka je, jak to tu psala Monika, zda tomu odpovídá váš život. Válka je zlá, to ano, ale neodsuzuji ty, kdo v boji někoho zabil. Odsuzuji ty, kdo jsou za válku odpovědní. Zabití v …More
Milá hento, už dlouho nebyla žádná křížová výprava, ale byly třeba dvě světové války a nikdo se nikoho neptal, jestli věří, že milosivě do války nemusí a může se v kostele modlit. Nezávidím vám náboženský idealismus, otázka je, jak to tu psala Monika, zda tomu odpovídá váš život. Válka je zlá, to ano, ale neodsuzuji ty, kdo v boji někoho zabil. Odsuzuji ty, kdo jsou za válku odpovědní. Zabití v boji je určitě zlo, ale to není vražda. Vina je na straně agresora. Zabít vojáka zajatce, nebo toho, kdo se vzdává, to vražda je. I se zajatci se musí jednat podle pravidel vojenského práva a porušení je zločin, válečný zločin. Třeba mučení zajatců. Vysvětluj to někomu, kdo popírá pravdu, nebo mhouří oči, a uznávají jen její část.
Samson1
Beno, ty kluku jeden. Když někdo někoho zabije a musí být zabit,jak píšete, to dá rozum, že na něj nespadne v bouři strom, ale biřic ho vydá katovi 😀 😀 😀 🤗
Filofej
MonikaG
emeritný pápež Benedikt XVI už niekoľkokrát povedal,že jeho odstúpenie je neodvolateľné a právoplatné a potvrdil,že za súčasného a právoplatného pápeža uznáva Svätého otca Františka.
A ja nevidím žiaden dôvod, prečo by som nemal emeritnemu pápežovi Benediktovi XVI veriť. To,že mu neveríte vy,je však očividné.
Ostrik
To je zvláštní, jak mnozí papouškují slova jako Petr, skála, brány pekelné, nepřemohou, posloupnost, náměstek Kristův... Ale pak přijde na lámání chleba a ukáže se, že nerespektují Ježíšovo učení, církevní dokumenty, koncily, ani Svatého otce.
Najednou jim je milejší nějaká irská vědma. Jak to nazvat? Hloupost? Schizma? U některý spíše hloupost. 🙄
Monika G
Filofej. My budeme uznávat papeže Benedikta XVI. a do jeho smrti. P.S. To kliknutí bylo nedopatřením.
pokrk
Samson-takže keď podľa teba zákon lásky nefunguje ,máme ho hodiť do koša.Pochopil som to správne?A ukázať pohanom,že aj my kresťania vieme bojovať.
Chceš sa stretnúť s Božou spravodlivosťou?Neobstojíš Samson.Tvoje miesto bude medzi kozlami.
Samson1
Bůh je i nanejvýš spravedlivý. Kdo se mine s milosrdenstvím, setká se ze spravedlností.
Samson1
Ano, nedělej s kata vraha a ze zločince nevinného. Jeden dělal svou povinnost a druhý páchal zločin za který je trest. Jinak bych si přál, aby neexistoval ani zločin a ani trest. Aby se lidí řídili zákonem lásky. Jak vidíte, zatím to na světě nefungule. Hřích předpokládá trest. Jistě neodpírám odpuštění a možnost kajícnosti a odpuštění. Davidje příkladem kajícníka.

SMILUJ SE NADE MNOU, BOŽE, …More
Ano, nedělej s kata vraha a ze zločince nevinného. Jeden dělal svou povinnost a druhý páchal zločin za který je trest. Jinak bych si přál, aby neexistoval ani zločin a ani trest. Aby se lidí řídili zákonem lásky. Jak vidíte, zatím to na světě nefungule. Hřích předpokládá trest. Jistě neodpírám odpuštění a možnost kajícnosti a odpuštění. Davidje příkladem kajícníka.

SMILUJ SE NADE MNOU, BOŽE, PRO MILOSRDENSTVÍ SVOJE

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,

2 když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.

3 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,

4 moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!

5 Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.

6 Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.

7 Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.

8 Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.

9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.

10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.

11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti.

12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.

13 Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!

14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.

15 Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě.

16 Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.

17 Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.

18 Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží.

19 Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

20 Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby.

21 Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky.
© 2001 Česk
pokrk
Brat Ostrik,Samsonovi a aj ostatným to tu môžeš písať od rána do večera,ale jediné ,čo ich zaujíma je,aby im vložil niekto do ruky S vzor 58 a mohli bojovať.
Je to presne podľa evanjelia:
Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, 12aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali
Filofej
MonikaG,
kresťania verní a poslusní Svätému otcovi Františkovi sú zároveň verní Kristovi a plnopravni členovia Kristovej Cirkvi katholickej.
No a tí, ktorí o sebe tvrdia,že sú katolici,ale odmietajú poslušnosť pápežovi Františkovi, vikárovi Kristovmu,sú schizmatici.
Kristus neustanovil Petrov úrad na vode,ani na piesku.On ho vystaval na sebe samom a ako hovorí sv.Ambróz Milánsky "Kde je Peter,…More
MonikaG,
kresťania verní a poslusní Svätému otcovi Františkovi sú zároveň verní Kristovi a plnopravni členovia Kristovej Cirkvi katholickej.
No a tí, ktorí o sebe tvrdia,že sú katolici,ale odmietajú poslušnosť pápežovi Františkovi, vikárovi Kristovmu,sú schizmatici.
Kristus neustanovil Petrov úrad na vode,ani na piesku.On ho vystaval na sebe samom a ako hovorí sv.Ambróz Milánsky "Kde je Peter,tam je Cirkev"
Ostrik
Co to s vámi, lidé, je? Sami sebe nazýváte křesťany, ale slova Pána Ježíše Krista nechcete slyšet? Jeho příkazy se vám protiví a těm, kteří Krista následují, se posmíváte!
Jsou pouze dvě možnosti. Sloužit Bohu nebo mamonu. Kdo má rád sám sebe, slouží mamonu. Kdo miluje tento svět a věci v něm, slouží mamonu. Kdo brání svůj mamon, slouží mamonu. Kdo zabijí, slouží mamonu.
1J 2:15-17
15Nemilujte (…More
Co to s vámi, lidé, je? Sami sebe nazýváte křesťany, ale slova Pána Ježíše Krista nechcete slyšet? Jeho příkazy se vám protiví a těm, kteří Krista následují, se posmíváte!
Jsou pouze dvě možnosti. Sloužit Bohu nebo mamonu. Kdo má rád sám sebe, slouží mamonu. Kdo miluje tento svět a věci v něm, slouží mamonu. Kdo brání svůj mamon, slouží mamonu. Kdo zabijí, slouží mamonu.
1J 2:15-17
15Nemilujte (toho) světa ani těch věcí, které jsou ve světě. Miluje-li kdo svět, není v něm lásky Otcovy,16neboť všecko, co jest ve světě, žádost těla a žádost očí a pýcha života, není z Otce, nýbrž jest to ze světa.17A svět pomíjí i žádost jeho; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
😇