Clicks5
vi.news

Về mặt pháp lý: Hồng Y chỉ trích Nghị định của Thánh Bộ Giáo dân chống lại các cộng đồng giáo dân

Sắc lệnh ngày 11 tháng 6 của Thánh Bộ Vatican về Giáo dân, Gia đình và Đời sống, đặt các cộng đồng giáo dân dưới những hạn chế pháp lý bổ sung, cho thấy quá ít sự công nhận đối với giá trị tinh thần của họ, và quá ám ảnh về sự kiểm soát, Hồng Y Paul Josef Cordes của Curia, 86 tuổi, đã nghỉ hưu, nói với Die-Tagespost.de (ngày 20 tháng 6).

Quyền tự do rộng rãi trước đây của các tổ chức giáo dân sẽ bị hạn chế triệt để. Họ sẽ không còn có thể xác định một cách độc lập việc phân bổ các phòng ban, thời hạn nhiệm kỳ và việc đưa các thành viên vào các cuộc bầu cử.

Theo Cordes, sắc lệnh gây ấn tượng rằng nó đang giải quyết một vấn đề “khó chịu và phải được kiềm chế,” và không quan tâm đến việc khuyến khích sức sống tinh thần của các phong trào.

Cordes ngạc nhiên rằng sắc lệnh không thể hiện lòng biết ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho Giáo hội trong thời thế tục của chúng ta là những thành viên giáo dân mang Chúa đi giữa dân chúng. Thay vào đó, thánh bộ nhấn mạnh vào “năng lực pháp lý của mình”.

Hình ảnh: Paul Josef Cordes, © Karl-Michael Soemer, wikicommons CC BY-SA, #newsNpqnifgbsx