Clicks5.5K
Gonzales
133
dyk
Charizmatická obnova je jeden úžasný dar Katolíckej Cirkvi a svetu od Stvoriteľa. Tzv. pravý katolíci, lefebvristi a podobne to nemôžu mať. Spomeňte si na to, že sám Ježiš hovorí o tom, že:
.
"Nehádžte perly pred svine."!!!
.
Tak to nerobí ani On.
dusanharvilik shares this
1
Manjacakal.

James
Jindriska
www.tv-mis.cz/titul.php

P. James Manjackal: Exercicie Koclířov 2008 (exercicie za vnitřní uzdravení - kompletní záznam)
+Joseph+
já tady nenapadám
Samson1
Já mluvím o své víře a ty nevěře a pochybnostech. Duch svatý působí spoustu věcí a ne jen litiurgii. 🤗
+Joseph+
Samsone s jedničkou jsi demagog
Samson1
Josef s dvouma křížkama před a po. Člověče nešťastný, Ježíš vzkřísil Lazara a ten též později umřel a P. Manjackal mohl znovu onemocnět a třeba něčím jiným. Poprvé to bylo tuším srdce. Nakonec má věk, ve kterém už je normální zemřít a na něco to být musí.
+Joseph+
já tady neruším komentáře a neprohlašuji nemocné za uzdravené "Druhý den odešel P. James s nemocnice zdráv " www.jmanjackal.net/videos/2014/march130314.htm
Samson1
Otec James Manjackal byl tak nemocný, že byl už skoro na marách. Potom se vracel jeden zapálený charismatik s modlitebního setkání a Duch svatý mu řekl, ať vystoupí s tramvaje a jde se pomodlit za kněze do nemocnice. Druhý den odešel P. James s nemocnice zdráv a vlasně dělá to, co mu bylo řečeno skrze laika charismatika. To je příklad toho, jak charisma buduje církev. Samo, že u tradičních …More
Otec James Manjackal byl tak nemocný, že byl už skoro na marách. Potom se vracel jeden zapálený charismatik s modlitebního setkání a Duch svatý mu řekl, ať vystoupí s tramvaje a jde se pomodlit za kněze do nemocnice. Druhý den odešel P. James s nemocnice zdráv a vlasně dělá to, co mu bylo řečeno skrze laika charismatika. To je příklad toho, jak charisma buduje církev. Samo, že u tradičních nepochodím, ale to jsou skutečnosti. P. James to dělá se souhlasem představených a to může být někdy též ukázka toho, že v našich odpadlých zemí od evangelia, Boha, prostě charismata působit nemohou a jsou pro mnohé pohoršením. Farizejství je vždy určitá spoutanost a vyhraněnost proti něčemu, co neodpovídá představám. Dělat si se slova Božího trhací kalendář může být i to, že se nevěří, že kdo uvěří, budou provázet tato znamení a ten kluk, když se šel pomodlit za kněze a profesora si vedl zdatně, vložil ruce na nemocného a byl uzdravený.
Daniel_111
Poslyš Josefe, vysvětli mi jednu věc, proč pozměňuješ informace? v tom prvním odkaze kde se zmiňuješ o charismatech, tak si tam měl i fotografii otce jamese a zmínku o něm, jak je jeho služba nebezpečná apod. a ejhle, najednou je tam článek úplně jiný. Chceš tady manipulovat s lidmi a přesvědčovat je o svých postojích, proto je měníš jak se ti zlíbí?
Buď stojíš v pravdě a nebo jednáš falešně a …More
Poslyš Josefe, vysvětli mi jednu věc, proč pozměňuješ informace? v tom prvním odkaze kde se zmiňuješ o charismatech, tak si tam měl i fotografii otce jamese a zmínku o něm, jak je jeho služba nebezpečná apod. a ejhle, najednou je tam článek úplně jiný. Chceš tady manipulovat s lidmi a přesvědčovat je o svých postojích, proto je měníš jak se ti zlíbí?
Buď stojíš v pravdě a nebo jednáš falešně a spolupracuješ s tím, který je nazván otcem lži.
Daniel_111
díky aobubo, konverzace s některými lidmi je jak konverzace s farizeji. Spravedlnost bez lásky je jako dunící kov.
Když se otec James osobně setkal s papežem Benediktem XVI. tak ten mu poděkoval za jeho službu a zároveň požehnal jeho evangelizační aktivity. Vše co otec James dělá, dělá v podřízenosti vůči církvi a své církevní autoritě.
Jestliže obrácení a křest 3500 muslimů není plodem Ducha sv.…More
díky aobubo, konverzace s některými lidmi je jak konverzace s farizeji. Spravedlnost bez lásky je jako dunící kov.
Když se otec James osobně setkal s papežem Benediktem XVI. tak ten mu poděkoval za jeho službu a zároveň požehnal jeho evangelizační aktivity. Vše co otec James dělá, dělá v podřízenosti vůči církvi a své církevní autoritě.
Jestliže obrácení a křest 3500 muslimů není plodem Ducha sv., tak už vážně nevím co vlastně řešíme...

Matouš 7, 1-5
Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.

Lukáš 6, 37
Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.
aobubo
Ohledně trhacího kalendáře; vždy jsem udal odkaz na příslušnou knihu,kapitolu a verš, kde si každý může přečíst celý text podle libosti.
aobubo
Jestli to nestačí, tak si stačí přečíst Žalmy , kde David velmi spoléhá na Boha.
+Joseph+
nedělej si z Božího slova trhací kalendář, jak letničtí
www.biblenet.cz/app/b
www.biblenet.cz/app/b/Heb/chapter/11
aobubo
Přísloví 22

Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes – ano, tebe.

Židům 11

1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

Vložil jsem malé ukázky z Písma, jak je dobré v dobré víře spoléhat se na Boha.Spoléhání se na Boha je důvěřovat mu, důvěřovat v naději, kde naděje roste bezelstně.Opovážlivé spoléhání na Boží milosrdenství a přitom zůstávat v …More
Přísloví 22

Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes – ano, tebe.

Židům 11

1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

Vložil jsem malé ukázky z Písma, jak je dobré v dobré víře spoléhat se na Boha.Spoléhání se na Boha je důvěřovat mu, důvěřovat v naději, kde naděje roste bezelstně.Opovážlivé spoléhání na Boží milosrdenství a přitom zůstávat v hříchu je troufalost. Spoléhat na Boha je celkem přirozený jev, když někomu věřìme a důvěřujeme, tak i spoléháme.V Písmu se vyskytuje slovo spoléhat, spoléhal, spoléhání celkem mnohokrát,, ne však v souvislosti spoléhání se na Boha, ale na člověka, moc,majetek apd.Přesto je toto slovo užito k víře a k důvěře Boha.Slovo spoléhat automaticky neznamená negativní význam ve smyslu kdo spoléhá, tak nedoufá.Je třeba rozlišovat smysl slov a neškatulkovat je podle jakési šablony a nefrázovat.

Zrovna list Żidům , z kterého jsem vyňal verš je krásné pojednání o spoléhání se na Boha, kde není třeba slovo spoléhat neustále opakovat, ale v kontextu celé kapitoly jasně vyjadřuje význam a smysl.Vždyť i ti co Krista na křìži tupili říkali; Mt 27,43 Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj.
Kdyby jen tušili, jak velkolepý plán spásy má Otec se Synem , jak tímto skutkem Bůh projevil lásku k nám lidem, ani se nedivím Kristu za jeho modlitbu za odpoštění, za nepočítání tohoto hříchu těm co ho tupili a zabíjeli.
Tolik asi o spoléhání.
+Joseph+
taky jeden s vás www.kath.net/news/46830 ať je mu Nebe milostivo
+Joseph+
vy nedoufáte, vy spoléháte
Gonzales
Tím pádem, je třeba, aby církev zrušila např. všechny exorcisty, protože oni přece vyhání démony, tudíž logicky půjdou do pekla, nemám pravdu?

Předpokládám Josephe, že tvoje plody mnohonásobně převyšují otce Jamese a nás všechny. Ty máš jistě otevřenou bránu do nebe. My pouzí hříšníci jen doufáme v Jeho milosrdenství.

Opět uvádím úryvek:
Marek 3, 22 ; 28-30
Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma,…More
Tím pádem, je třeba, aby církev zrušila např. všechny exorcisty, protože oni přece vyhání démony, tudíž logicky půjdou do pekla, nemám pravdu?

Předpokládám Josephe, že tvoje plody mnohonásobně převyšují otce Jamese a nás všechny. Ty máš jistě otevřenou bránu do nebe. My pouzí hříšníci jen doufáme v Jeho milosrdenství.

Opět uvádím úryvek:
Marek 3, 22 ; 28-30
Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“ Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.“ To pravil, protože řekli: „Má nečistého ducha.“

DARY DUCHA SVATÉHO

1. Korintským 14, 1;5;39
Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.
Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar.
A tak, bratří moji, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky.

1. Korintským 12, 28
V církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení.

1. Korintským 12, 7-11
Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.

Skutky apoštolů 4, 30
vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“

Římanům 12, 6-8
Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.

1. Korintským 14, 12-13
Tak i vy: Když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve. A proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat.

1. Tesalonickým 5, 19-20
Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
+Joseph+
MATOUŠ7

21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
22Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘
23A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘
24A tak každý,…More
MATOUŠ7

21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
22Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘
23A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘
24A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
25Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.
26Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.
27A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“
28Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;
29neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.
Gonzales
K tvé otázce sulnadzlato. Plní nařízení svého představeného, říká se tomu poslušnost vůči církevní autoritě. Ta rozhodla, že má evangelizovat zvláště v Evropě. Myslím, že Evropa to potřebuje víc než kdykoliv před tím.

Otec James Manjackal ve své nové knize Viděl jsem věčnost, podrobně popisuje průběh všech událostí, jež způsobily jeho vážné onemocnění a situace, které následovaly. Během těchto …More
K tvé otázce sulnadzlato. Plní nařízení svého představeného, říká se tomu poslušnost vůči církevní autoritě. Ta rozhodla, že má evangelizovat zvláště v Evropě. Myslím, že Evropa to potřebuje víc než kdykoliv před tím.

Otec James Manjackal ve své nové knize Viděl jsem věčnost, podrobně popisuje průběh všech událostí, jež způsobily jeho vážné onemocnění a situace, které následovaly. Během těchto událostí zakusil i stav klinické smrti. V tomto stavu uviděl naprosto reálně peklo, očistec i nebe. Vše popisuje detailně, jak už jsem zmínil, ve své knize „Viděl jsem věčnost“. Když v pekle uviděl satana, ten se na něj obrátil a plný zlosti na něj křičel:

"Nenávidím tě Jamesi, protože se snažíš zničit moje království, které buduji po celém světě a zvlášť v Evropě. Kdysi Evropa patřila Ježíši, mému stálému nepříteli, ale teď se mi už téměř podařilo porazit Ho a zničit tam jeho nadvládu. Ty a tvoji společníci se tam pokoušíte zničit vašim kázáním a konáním znamení a zázraků moji práci. Nebudu tě šetřit, i nadále tě budu pronásledovat. Vypadni odtud, toto je moje království! Žízním po duších! Zatřesu Církví a rozložím ji, získám mnohé pro moje království."