vi.news
29

Hội Thánh Malta cấm Thánh Lễ tiếng Latin cổ

Giacomo Dalla Torre, Chưởng môn của Dòng Malta, đã ra lệnh rằng tất cả các nghi thức phụng vụ trong trật tự phải nằm trong Novus Ordo "chứ không phải là nghi thức phi thường." Dalla Torre đã thông …